Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/pewny-termin-gospodarka-magazynowa-z-elementami-projektowania-zagospodarowania-magazynow-istniejacych-i-planowanych-62002-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.


Terminy szkolenia
7-9 października 2019r., Warszawa - Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****
23-25 października 2019r., Wrocław - Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***
13-15 listopada 2019r., Warszawa - Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****
11-13 grudnia 2019r., Zakopane - Hotel Belvedere****


Cele szkolenia
Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących organizacji funkcjonowania magazynów, wyposażenia technicznego, procesów składowania i manipulacji towarów, metod kompletacji, zarządzanie magazynami oraz kosztów procesów składowania i manipulacji towarów. Całość zadań szkoleniowych jest podporządkowana poprawie funkcjonowania magazynów, poszukiwaniu możliwości składowania i usprawnieniu przepływu towarów w różnych rodzajach magazynów.

Podczas wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów zakłada się osiągnąć szereg efektów, które umożliwią kierowniczej kadrze pionu logistyki i osobom funkcyjnym odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie gospodarki magazynowej, tj.:

• opracowanie zakresu zadań i odpowiedzialności osób funkcyjnych w magazynach,
• zaplanowanie organizacji funkcjonowania magazynów,
• określenie czynności operacyjnych poszczególnych faz działalności magazynów,
• określenie potrzeb wyposażenia technicznego oraz zaprojektowanie wykorzystania poszczególnych urządzeń,
• kontrola i koordynacja działań w magazynach różnych branż,
• podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania gospodarką magazynową,
• dokonanie kompleksowej oceny magazynów oraz określenie czynników powodujących przestoje i ograniczenia,
• określenie rodzaju kosztów magazynowania i ich wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa,
• analiza i ocena wariantów rozwiązań dotyczących poprawy funkcjonowania magazynów w przedsiębiorstwie.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do kierowniczej kadry przedsiębiorstw oraz pracowników odpowiadających za prawidłowe funkcjonowania magazynów różnych branż (kierowników magazynów, ich zastępców oraz pozostałych pracowników wydziału magazynów).

Program szkolenia:

Dzień I - "Organizacja gospodarki magazynowej i realizacja operacji magazynowych"

1. Miejsce, rola i zadania magazynów w logistyce przedsiębiorstwa w realiach gospodarki rynkowej:
• zadania magazynów w zintegrowanych łańcuchach dostaw.

2. Struktura organizacyjna gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie:
• relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami,
• zakresy obowiązków,
• odpowiedzialność osób funkcyjnych,
• obieg informacji,
• uwarunkowania funkcjonowania.

3. Poziom i asortyment zapasów:
• podział zapasów według kryteriów ważności (metody ABC, XYZ),
• charakterystyka zapasów oraz jej wpływ na przyjęte metody składowania,
• dostosowanie wyposażenia technicznego do rodzaju zapasów.

4. Technologia operacji magazynowych:
• charakterystyka technologicznego procesu magazynowania,
• organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie,
• dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i poszczególnych ich elementów.

5. Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie:
• dokumenty normujące odpowiedzialność materialną,
• uwarunkowania prawne normujące kwestie odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie,
• praktyczne rozwiązania dot. odpowiedzialności materialnej.

6. Inwentaryzacja składników majątku w gospodarce magazynowej:
• rodzaje inwentaryzacji stosowane w gospodarce magazynowej,
• dokumenty normujące sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
• metody i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
• realizacja procedur inwentaryzacyjnych,
• błędy w realizacji procesów inwentaryzacyjnych,
• rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.

Dzień II - "Organizacja gospodarki magazynowej i realizacja operacji magazynowych"

1. Metody rozmieszczenia i kompletacji zapasów:
• metoda stałych miejsc składowych,
• metoda wolnych miejsc składowych,
• metody mieszane,
• metody kompletacji zapasów.

2. Metody składowania zapasów:
• organizacja tradycyjnych metod składowania,
• nowoczesne rozwiązania składowania zapasów,
• rozmieszczenie zapasów w magazynach.

3. Wyposażenie techniczne magazynów:
• certyfikaty urządzeń wyposażenia technicznego magazynów,
• zasady doboru wyposażenia technicznego.

4. System wymiarowy opakowań usprawniający międzynarodowy obrót materiałowy:
• unormowania normatywne dotyczące systemu wymiarowego opakowań,
• określenie i podział i wykorzystanie jednostek ładunkowych.

5. Przepisy bhp w organizacji prac magazynowych:
• akty prawne normujące bhp w gospodarce magazynowej,
• wymagania w odniesieniu do obiektów magazynowych i procesów magazynowania,
• organizacja magazynów przy uwzględnieniu zagadnień bhp,
• obowiązki pracodawcy i pracowników,
• zagrożenia bezpieczeństwa pracy w magazynie oraz warunki przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Dzień III - "Przeprojektowanie magazynów istniejących i projektowanie nowych obiektów"

1. System znakowania i identyfikacji miejsc składowania, towarów w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych:
• zasady znakowania ładunków w magazynach,
• oznakowanie miejsc składowania zapasów,
• organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN,
• wykorzystanie fal radiowych do identyfikacji towarów w magazynach - technika RFID.

2. Normatywy projektowe (międzynarodowe) wykorzystywane w gospodarce magazynowej:
• potrzeby przestrzeni składowej,
• analiza i ocena optymalizacji wykorzystania magazynów,
• analiza zapotrzebowania na poszczególne rodzaje urządzeń technicznych.

3. Przeprojektowanie magazynów istniejących:
• zasady efektywnego zagospodarowania przestrzeni magazynowej oraz rozmieszczenia towarów w magazynie,
• zasady przeprojektowania,
• obliczenie i optymalizacja przestrzeni składowej i innych stref w magazynie,
• wybór optymalnego wariantu rozwiązania z określeniem potrzeb sprzętowych.

4. Projektowanie magazynów nowo planowanych:
• zasady stosowane przy projektowaniu nowych magazynów,
• optymalizacja wielkości magazynów i rozmieszczenia poszczególnych stref funkcjonalnych,
• warianty rozwiązań przy projektowaniu nowych magazynów.

5. Analiza możliwości usprawnień organizacji funkcjonowania magazynów:
• opracowanie rozwiązań usprawniających działanie w magazynach, wdrożenie opracowanych rozwiązań w magazynach,
• ocena przyjętych usprawnień.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1810 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: PEWNY TERMIN! Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych