Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją z użyciem APS i MRPII

O szkoleniu

Procesy produkcyjne funkcjonują zawsze w konkretnej specyfice biznesu. Żeby opanować stosowanie technik i metod planistycznych trzeba poznać interakcje konkretnych działów i specjalizacji w organizacji. W planowaniu i harmonogramowaniu produkcji obok rozwiązań prowadzących kalkulacje sekwencyjnie, jak MRPII (Manufacturing Resource Planning) stosowanie są coraz częściej rozwiązania prowadzące obliczenia bardziej „w czasie rzeczywistym” – typu APS (Advanced Planning and Scheduling). APS wymaga zrozumienia zbieżności między stosowanymi algorytmami kolejkowania harmonogramów, a celami (np. wydajność, redukcja przezbrojeń), jak i opanowania zasad zarządzania priorytetami zleceń. Użycie metod APS służących zaawansowanemu harmonogramowaniu powoduje, iż koniecznym staje się zawarcie w programie tematów dotyczących podnoszenia stabilności procesów (np. stabilność normatywów technologicznych) – za pomocą TOC (Theory of Constraints) i wybranych technik Lean.

W trakcie szkolenia realizowanych jest wiele warsztatów mających na celu wykazanie wpływu jakości planowania na skuteczność poprawy wskaźników np. wymagany poziom rotacji zapasów i poprawa poziomu obsługi klienta. Wykonywany jest również warsztat symulujący pracę fabryki obejmujący zgodne z pryncypiami APS harmonogramowanie produkcji, zarządzanie wąskimi gardłami i priorytetami zleceń, sterowanie rotacją zapasów, realizację wielu zadań związanych z planowaniem zarówno od strony materiałowej, jak i różnego rodzaju nośników zdolności. Ćwiczone jest również użycie Kanban dla wsparcie sterowania procesem wytwórczym, zasady podtrzymania “flow” i Pull.

Szkolenie przekazuje wiedzę techniczną (np. możliwości i ograniczenia systemów informatycznych klasy ERP, czy też powszechne rozwiązania w … Excel’u), jak realizować typowe prace planistyczne jednocześnie pamiętając o dobrych praktykach promowanych przez ASCM®/APICS®. Spotkanie ułatwia zrozumienie wielu interakcji zachodzących na styku działów współpracujących w obszarze planowania. Wskazuje na konkretnych case’ach z projektów (np. wdrożenia/integracje narzędzi ERP) dalsze kierunki rozwoju.

Można powiedzieć, iż celem nadrzędnym szkolenia jest opanowanie metod i technik dot. planowania, harmonogramowania i sterowania, zrozumienie wielu interakcji zachodzących na styku różnych działów, jak i wskazanie na konkretnych przykładach kierunków rozwoju “zderzając” ze sobą koncepcję MRPII z APS, jak i Lean z TOC.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści 

 • praktyczne zarządzanie zasobami przez wąskie gardła, opanowanie TOC/MBC np. Drum Buffer Rope i wiele innych powiązanych z tematem metod,
 • otrzymanie bardzo dużej ilości przykładów z projektów – ciągły benchmarking metod planistycznych,
 • nabycie pewności w pracy z wykresami Gantt’a,
 • rozstrzyganie sprzecznych celów/priorytetów z użyciem konkretnej argumentacji – wskaźniki,
 • warsztatowe opanowanie metod prowadzenia planowania, harmonogramowania i w pewnym stopniu sterowania produkcją,
 • poznanie koncepcji, zasad i metod zarządzania produkcją w ramach narzędzi z grupy APS i MRPII,
 • nabycie umiejętności usprawniania i optymalizacji procesów produkcyjnych (też “wyjście” po za swój dział i poprawa interakcji z innymi departamentami),
 • poznanie możliwości skutecznych technologii w obszarze wsparcia raportowania, „wystawiania” potrzebnych danych do zbiorczego dashboard np. MES, SCADA, wybrany software jak Crystal Reports, itd.
 • użycie wybranych narzędzi Lean np. 5S, SMED, poka-yoke, Yamazumi (równoważenie obciążeń), Heijunka (zrównoważone planowanie) mając na celu redukcję odchyleń miedzy planowanymi, a realizowanymi harmonogramami,
 • w gospodarce materiałowej rozumienie różnicy i praktyczne stosowanie dwóch wskaźników „dostępność do obiecania” i „planowana dostępność magazynowa”,
 • integracja szkolonych osób, zachęcanie do dyskusji o dobrych praktykach poprzez testowanie własnych planistycznych przyzwyczajeń/nawyków w angażujących warsztatach,
 • opanowanie zasad prowadzenia audytu swoich praktyk planistycznych dla np. określenie priorytetów wdrażania usprawnień – Oliver Wight.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresujemy do osób, które zajmują się panowaniem i sterowaniem produkcją.

Program szkolenia

Dzień I

Wprowadzenie do planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją:

 • określenie oczekiwań i celów uczestników zajęć,
 • uniwersalność metod planistycznych – od produkcji, dystrybucji po prywatne życie,
 • wskaźnik OTP (Order to Payment Process) – czas od rejestracji zamówienia klienta do realizacji płatności,
 • minimum, które trzeba spełnić dla osiągniecia „victory” w planowaniu,
 • spójne i sprzeczne cele wewnątrz firmy, a jakość planowania,
 • spójne i sprzeczne cele partnerów gospodarczych, a jakość planowania (przykłady),
 • cele stojące przez planowaniem, przed harmonogramowaniem i sterowaniem produkcją.

Dobór narzędzi planistycznych, w zależności od specyfiki danej firmy:

 • typy i rodzaje procesów wytwórczych – przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa do wybranego rodzaju procesu/ów produkcyjnego/ych,
 • zaprezentowanie różnych metod planowania w zależności od relacji high/low mix/volume, dostępności zdolności wytwórczych, dyskretnej lub procesowej produkcji,
 • pytania w konsultingu, typowo zadawane przy doborze narzędzi planistycznych – zgodnie z zasadą „podobne pytania, różne odpowiedzi prowadzące do indywidualnie dopasowanego modelu planowania”.

Planowanie zasobów produkcyjnych – MRPII:

 • planowanie zasobów produkcyjnych w oparciu o rozwiązania zawarte w APICS®/ASCM®,
 • stosowanie kalkulacji na poziomie grupy asortymentowej, czyli rodziny produktów/usług,
 • horyzont/granica planowania i granica popytu,
 • plan operacji i sprzedaży – S&OP, integracja w procesie planowania różnych działów,
 • cztery strategie łączenia planu sprzedaży (SP) i planu produkcji (PP): chase, level, hybrid, subcontracting; ich zalety i wady,
 • długoterminowa weryfikacja dostępności zasobów dla grup asortymentowych – RP/RRP (Resource Requirements Planning).
 • główny harmonogram produkcji – MPS:
  • praktyczne użycie dwóch wskaźników – ATP (dostępne do obiecania) i PAB (planowana dostępność magazynowa),
  • przeliczanie planu produkcji do głównych harmonogramów,
  • zasady prowadzenia MPS i zabezpieczenie możliwości skutecznej realizacji finalnego harmonogramu „montażu” – FAS,
  • zasady wprowadzania korekt do głównego harmonogramu produkcji na podstawie kalkulacji planowanej dostępności magazynowej, jak i zapasów bezpieczeństwa.
  • MPS jako narzędzie zarządzania poziomem obsługi klienta.
 • Zgrubne planowanie zdolności produkcyjnych (load profile i weryfikacja wąskich gardeł przy przyjmowaniu zamówień) czyli RCCP.

Warsztat – stabilność i skuteczność procesów planowania w oparciu o Beer Game:

 • przeprowadzenie symulacji Beer Game (gra opracowana na MIT) – cel to poprawianie poziomu rotacji zapasów, jak i wskaźnika poziomu obsługi klienta,
 • budowa relacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu planowania (“walka” lub synergia poszczególnych podmiotów),
 • jak jakość przetwarzania informacji w procesie planowania wpływa na łączny koszt funkcjonowania współpracujących działów i przedsiębiorstw,
 • agregacja wyników i ich obróbka statystyczna (wykładowca realizuje to zadanie po warsztacie) – prezentacja wyników w kolejnym dniu szkolenia, dane są przetwarzane i prezentowane w oparciu o dostarczone rozwiązanie informatyczne).

 

Dzień II

Prezentacja wyników Beer Game – dyskusja:

 • zaprezentowanie tzw. “Bullwhip Effect” powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążeń nośników zdolności, jak i zmiany poziomu zapasów magazynowych,
 • obsługa w planowaniu popytu zależnego i niezależnego,
 • identyfikacja czynników podnoszących koszty,
 • zaproponowanie rozwiązań mających na celu podniesienie efektywności planowania – dobór strategii.

Problematyczne interakcje pracownicze w procesie planowania:

 • kompletność danych w procesie przygotowania produkcji,
 • problem całkowitego braku dostępu do prognoz handlowych i formułowanie prognozowania przez … zakupy,
 • przyczyny tzw. „wrzutek na wczoraj” w tzw. „okres zamrożony” harmonogramu,
 • uśrednianie kosztów między zleceniami,
 • identyfikacja cech pozycji zakupowej, np. rodzaj powierzchni, kolor,
 • brak aktualnych danych w systemie np. stany magazynowe,
 • indywidualne zestawienia danych on-demand, czyli jak skutecznie rozwijać ergonomiczne dashboard’y informacyjne,
 • rozwój standaryzacji,
 • system motywacyjny kojarzący pracowników z procesami, a nie tylko z działami.

Teoria ograniczeń TOC i zarządzanie przez ograniczenia MBC, koncepcje Goldratt’a:

 • praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji, harmonogramowaniu, wizualizacji i sterowaniu “wąskimi gardłami” produkcyjnymi,
 • metody podporządkowania organizacji firmy “wąskiemu gardłu” np. Drum Buffer Rope,
 • wpływ wąskiego gardła na kierunek harmonogramowania zleceń.

Warsztat Shop Floor Game – symulacja planowania i harmonogramowania, balansowania zdolności produkcyjnych; praca zgodna z dobrymi praktykami APS (zaawansowane planowanie i harmonogramowanie):

 • uczestnicy realizują w grupach symulację dotyczącą planowania i harmonogramowania (praca z wykresami Gantt’a) produkcji w warunkach ograniczonych zdolności produkcyjnych,
 • zespoły rywalizują ze sobą w pozyskiwaniu zleceń i ofert z rynku, jak i minimalizują koszty celem uzyskania korzystnego dla siebie wyniku finansowego,
 • rozwijana jest wrażliwość dotycząca identyfikacji wąskich gardeł (TOC) i skupieniu na nich procesu harmonogramowania,
 • gra pozwala zrozumieć zależności między budową struktur materiałowych, marszrutami, szybkością narastania wartości dodanej w procesie produkcji, współpracą z kooperantami, realizacją zakupów, a decyzjami dotyczącymi określania właściwych poziomów stanów magazynowych np. zapasy bezpieczeństwa i zapewnienia terminowej realizacji zleceń,
 • warsztat ćwiczy również podejmowania decyzji “make or buy”.

 

Dzień III

Prezentacja wyników warsztatu Shop Floor Game:

 • podsumowanie wyników symulacji i zaprezentowanie najlepszych praktyk w harmonogramowaniu,
 • dyskusja o narzędziach wspierających skuteczne harmonogramowanie.

Planowanie potrzeb materiałowych, zarządzanie rotacją zapasów – gospodarka materiałowa i „wysterowanie” zasad kalkulacji wielkości partii dla poszczególnych indeksów pozycji magazynowych:

 • czynniki kosztowe w zarządzaniu zapasami,
 • kalkulacja planowania potrzeb materiałowych – MRP i krytyczna rola zakupów (np. wiarygodne LT dostaw),
 • kształtowanie poziomu zapasów w zależności od profilu produkcji i przyjętej strategii przedsiębiorstwa,
 • wielowymiarowa analiza zapasów (np. ABC, XZY i wiele innych) dla uzyskania grup indeksów i przyporządkowania im zasad określania wielkości partii,
 • zapas bezpieczeństwa – SS, a zapas minimalny,
 • zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej np. voice picking, light picking, RFID.

Advanced Planning and Scheduling – know-how wdrażania i stosowania:

 • infinite kontra finite – harmonogramowanie przy limitowanych zdolnościach,
 • typowe obszary aplikacji np. MTO (produkcja pod zamówienie/zlecenie), limitowane zdolności, złożone operacje i produkty, high mix low volume,
 • rodzaje monitorowanych zdolności – maszyny, ludzie, narzędzia, środki transportu, opakowania, powierzchnia magazynowa, działania remontowe,
 • metody harmonogramowania wprzód/ wstecz/ na punkt centralny – CPS, redukcja przezbrojeń i macierze przezbrojeń, poprawa terminowości, wygładzanie obciążeń i inne częto wykorzystywane algorytmy w harmonogramowaniu,
 • warunki skutecznego użytkowania APS – szczegółowość migrowanych i aktualizowanych w trakcie pracy danych, integracja z MES i rejestracja realizacji zleceń online, wysoka wymagana moc obliczeniowa.

Przykłady całkowicie indywidualnie rozwiniętych modeli planowania:

 • hybrydyzacja metod MRPII, APS i innych – rozwijanie indywidualnej strategii dla planowania produkcji,
 • analiza case’ów wdrożeń, szytych na miarę rozwiązań do planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją – przykłady z projektów, całkowicie nieszablonowe rozwiązania.

Użycie wybranych metod Lean Manufacturing dla poprawienia wiarygodności używanych w harmonogramowaniu danych np. normatywów technologicznych:

 • krytyczny dla sukcesu użycia APS cel redukcji przyczyn prowadzących do odchyleń między planowanymi, a realizowanymi harmonogramami,
 • zasady prowadzenia analizy procesów jednocześnie redukując margines błędu w zebranych danych,
 • wdrażanie wybranych techniki Lean tam, gdzie to jest potrzebne (nie wszędzie), podejście Paretowskie,
 • pomiar poprawy stabilności cykli produkcyjnych,
 • Yamazumi (równoważenie obciążeń), Heijunka (zrównoważone planowanie) i równoważenie mix-u produkcyjnego,
 • visual management w sterowaniu produkcją wsparty przez 5S (Sort, Straighten, Sweet, Standardize, Sustain) do poziomu Poka-Yoke,
 • redukcja postojów w tamach TPM – przykłady wdrożeń.

Warsztat z Lego – Kanban produkcyjny i transportowy dla obsługi Pull w sterowaniu produkcją:

 • pacemaker w procesie produkcyjnym,
 • zasady budowy systemu Kanban i korzyści z jego wykorzystania,
 • szkolona grupa w symulowanej fabryce ćwiczy, jak wdrożyć i używać system Kanban,
 • obliczanie ilości kart/pętli Kanban,
 • rozwiązania manualne i elektroniczne.

Nowoczesne narzędzia informatyczne we wsparciu zarządzania produkcją – systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning) i inne rozwiązania:

 • systemy ERP, kierunki rozwoju software – w oparciu o doświadczenia z SAP i IFS; rozwiązaniami typu APS lub oparte o MRPII,
 • zasady postępowania przed, przy i po wdrożeniu – wskazania najbardziej typowych pułapek i potknięć,
 • proste i tanie rozwiązanie problemu wystawiania danych z wielu źródeł do indywidualnych dashboard (paneli informacyjnych) np. Crystal Reports.

Zakończenie zajęć:

 • podsumowanie i follow-up (praca domowa),
 • zasady prowadzenia wsparcia po zajęciach,
 • literatura i rekomendowane metody prowadzenia audytu stosowanych praktyk w planowaniu,
 • ankiety i sesja ocen.

Czas trwania

pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00, trzeci dzień: 9:00 – 16:00

Prelegenci

trener Effect Group

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Gdańsk

woj. pomorskie

Online 25-27 maj 2022
Online 24-26 listopad 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 4-6 październik 2021
brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Online 22-24 wrzesień 2021

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 833
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Rozwiń
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
1 639
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 690 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!