Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/planowanie-i-zarzadzanie-produkcja-narzedzia-mrpii-erp-sterowanie-procesem-69989-id176

Informacje o szkoleniu

 • Planowanie i zarządzanie produkcją, narzędzia MRPII - ERP, sterowanie procesem


  ID szkolenia: 69989
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota
  Al. Jerozolimskie 181b
  02-222 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Dzień 1: 10:00 - 17:00
  Dzień 2: 9:00 - 15:00
  Dzień 3: 9:00 - 15:00
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Menedżera
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Program szkolenia został przygotowany tak, aby w jak najbardziej przystępny sposób przedstawić standard MRPII (planowania zasobów produkcyjnych) z uwzględnieniem obowiązujących najlepszych praktyk planistycznych, jak i stosowanej ogólnie przyjętej anglo-polskojęzycznej terminologii. Celem szkolenia jest również przedstawienie procesów sterowania produkcją, utrzymania ruchu, reagowania na zmiany pojawiające się w procesie. Zajęcia odnoszą się również do narzędzi informatycznych używanych w planowaniu, szczególnie wskazując na aktualne kierunki ich rozwoju np. pojawiające się na rynku nowe, interesujące z perspektywy planistycznej - funkcjonalności.

W trakcie zajęć realizowane są dwa warsztaty: beer game i shop floor game. Pierwszy ma na celu wytłumaczenie, iż planowanie jest procesem, na którego sukces mają wpływ nie tylko osoby z działu planowania. Następuje tu promocja dobrych praktyk komunikacyjnych w ramach obsługi tychże procesów. Drugi warsztat poświęcony jest rozwinięciu umiejętności planowania potrzeb materiałowych, jak i zdolności. Weryfikuje umiejętności związane z technikami harmonogramowania, zawieraniem kompromisowych decyzji, maksymalizowaniem wskaźnika poziomu obsługi klienta i rentowności - wszystko przy zmieniających się priorytetach.

Szkolenie skierowane jest do:

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:
planistów, kierowników i szefów produkcji
kierownictwa wyższego szczebla, które chce zgłębić swoją wiedzę w obszarach procesów logistycznych przedsiębiorstwa i dalszych możliwości ich doskonalenia
pracowników działu zakupów
pracowników działu sprzedaży, którzy chcą przeanalizować metody integracji swoich zadań z planowaniem zasobów wytwórczych i potrzeb materiałowych
osób odpowiedzialnych za gospodarkę materiałową i zarządzanie zapasami
inżynierów procesów

Program szkolenia:

Planowanie i zarządzanie produkcją, narzędzia MRPII – ERP, sterowanie procesem
Program:

DZIEŃ 1
1. Wprowadzenie do planowania

Zaprezentowanie „spojrzenia” MRPII na poszczególne rodzaje procesów wytwórczych – wybór strategii planistycznej. Wspólny „crash-test” (wykonywany razem z trenerem) – sesja refleksyjna, nasz początkowy poziom wiedzy.

Zaprezentowanie różnych podejść do kwestii planowania produkcji w zależności od relacji wolumenu produkcji i ilości produkowanych indeksów materiałowych, założonej dostępności zdolności produkcyjnych. Wszystkie tematy zawierają ćwiczenia ułatwiające zrozumienie zagadnień, jak i konkretne przykłady
Klasyfikacja procesów wytwórczych – ETO, CTO, MTO, ATO, MTS
Przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa, rodzin produktów do wybranego rodzaju procesu, strategii produkcyjnej
Sekwencja pytań, na które należy odpowiedzieć opracowując zasady planowania dla rodzin produktów w firmie.
2. Planowanie zasobów produkcyjnych – MRPII

Planowanie zasobów produkcyjnych w oparciu o rozwiązania zawarte w standardach APICS®. Zaprezentowanie głównych narzędzi planistycznych (planowanie materiałowe i zdolności)
Zasady definiowania rodzin produktów
Planowanie potrzeb dystrybucyjnych DRP i agregacja danych w harmonogram produkcyjny
Plan operacji i sprzedaży – SOP. Unikanie konfliktów między działami firmy przez pracę z SOP i wykorzystanie go jako narzędzia realizacji biznesplanu przedsiębiorstwa. Rola planisty i wyższego szczebla kierowniczego w zarządzaniu rozwojem SOP.
– Popyt zależny i niezależny – techniki prognozowania.
– Długoterminowe planowanie zasobów.
– Struktury planistyczne i listy zasobów.
– Plan produkcji dla głównych rodzin produktów, jako wejście do kalkulacji głównego harmonogramu produkcji (MPS).
MPS i finalny harmonogram montażu (FAS), jako narzędzie zarządzania poziomem obsługi klienta
Zasady użycie wskaźnika – dostępne do obiecania (ATP)
Zasady użycie wskaźnika – planowanej dostępności magazynowej (PAB)
Weryfikacja odchylenia między MPS, a prognozą
Rola planisty i zadania związane z tworzeniem i zarządzaniem MPS
3. Warsztat – zarządzanie procesem produkcyjnym i logistycznym w oparciu o Beer Game.

Przeprowadzenie symulacji Beer Game – gra opracowana na MIT stanowiąca warsztat dla całej grupy dla wykazania, jak przepływ informacji, komunikacja wpływa na łączny koszt funkcjonowania współpracujących działów i przedsiębiorstw. Dane przetwarzane i prezentowane są w oparciu o dostarczone rozwiązanie informatyczne
Prezentacja zasad gry i przeprowadzenie symulacji
Zrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami procesu logistycznego – wytwórczego, transportowego
Pomiar kosztów nieefektywnego funkcjonowania łańcucha wewnętrznego i zewnętrznego
Agregacja wyników i ich obróbka statystyczna (wykładowca realizuje to zadanie po godzinach warsztatów)
DZIEŃ 2
1. Wyniki warsztatu Beer Game – dyskusja

Zaprezentowanie tzw. „Bullwhip Effect” powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążeń zdolności, jak i zapasów magazynowych poszczególnych jednostek wytwórczych w przedsiębiorstwie, jak i w zewnętrznym łańcuchu logistycznym
Identyfikacja czynników podnoszących koszty
Zaproponowanie rozwiązań mających podnieść efektywność wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów logistycznych
2. Planowanie zasobów produkcyjnych MRPII – c.d.

Planowanie potrzeb materiałowych – MRP
– Zapas bezpieczeństwa i zapas czasu.
– Granica, horyzont planistyczny, okres zamrożenia harmonogramu.
– Dane niezbędne dla uruchomienia MRP i częstotliwość planowania.
– Produkty kalkulacji MRP i współpraca z działem zakupów.
Planowanie zdolności produkcyjnych – CRP. Zaprezentowanie pełnego modelu kalkulacji CRP.
– Gniazdo produkcyjne/ linia produkcyjna i charakteryzujące je dane.
– Marszruty, technologie alternatywne, scenariusze realizacji.
– Kontrola „kolejek”.
– Pułapki w planowaniu zdolności.
Zarządzanie operacjami w produkcji – PAC.
– Współpraca między procesem MRP, a PAC.
– Wykresy Gantta (wsparcie w tłumaczeniu programem MSProject2013)
– Metody harmonogramowania wprzód/ wstecz/ mieszane/ na punkt cenralny / drum buffer rope.
– Algorytmy harmonogramowania przy ograniczonych zdolnościach.
– Wpływ JIT (Just In Time) na PAC.
– Rozwiązania z grupy – zaawansowane planowanie i harmonogramowanie (APS).
3. Symulacja planowanie, harmonogramowania, sterowania produkcją – przećwiczenie metod bilansowania zdolności produkcyjnych.

Uczestnicy realizują w grupach symulację dotyczącą planowania i sterowania produkcją w warunkach posiadania ograniczonych zdolności produkcyjnych, jak i rejestrowanych zdarzeń losowych. Zespoły rywalizują ze sobą w pozyskiwaniu zleceń i ofert, jak i minimalizowaniu kosztów celem uzyskania korzystnego dla siebie wyniku ekonomicznego. Gra pozwala zrozumieć zależność między budową struktur materiałowych, marszrutami/technologią, szybkością narastania wartości dodanej w procesie produkcji, czasami realizacji poszczególnych etapów produkcji, a decyzjami dotyczącymi określania właściwych priorytetów, jak i docelowych poziomów stanów magazynowych. Gra umożliwia również poznanie zasad podejmowania decyzji „make or buy” i ćwiczy typowe techniczne umiejętności np. dotyczące harmonogramowania.

DZIEŃ 3
1. Omówienie wyników symulacji – shop floor game

Trener prezentuje wpierw możliwe do obrania w grze strategie, następnie pokazuje właściwe „schematy” myślowe, tematy w których były możliwe do podjęcia „jedynie właściwe” decyzje, jak i sytuacje gdzie należało zawierać kompromis. Na końcu prezentowane są wyniki symulacji.

2. Gospodarka materiałowa i nowoczesne metody identyfikacji materiałowej

Metody zarządzania poziomem zapasów i ich kształtowania w zależności od profilu produkcji i przyjętej strategii przedsiębiorstwa
Pojęcie rotacji zapasów – zasady kalkulacji
Prezentacja głównych używanych modeli matematycznych dla klasyfikacji pozycji magazynowych – ABC, XYZ itp.
Wpływ wniosków z klasyfikacji pozycji magazynowych na ustalanie ich wielkości partii, danych planistycznych – EOQ, ROP, FTL, MOQ, SS, LUC, POQ itp.
Zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej. Prezentacja systemu RFID – prezentacja praktycznych przykładów wdrożeń RFID
3. Sterowanie procesem wytwórczym

Wykorzystanie zasad teorii ograniczeń – TOC
Podstawowe zadania utrzymania ruchu i planowanie dostępności zasobów.
Zarządzanie kompetencjami operatorów
Planowanie przeglądów, szkolenia, weryfikacja wskaźników dla korekty danych planistycznych
Reagowanie na zmiany, wizualizacja statusów, TPM, zmianowa kalkulacja wskaźnika OEE i jego praktyczne użycie, wybrane techniki Lean
4. Podsumowanie wyników zajęć

Przypomnienie najważniejszych technik, metod
Omówienie follow-up do wykonania po zajęciach
Ankiety i sesja ocen

Informacje o prelegentach:

Adam Łazarski MBA
TWÓRCA SPRAWDZONEJ W PRAKTYCE METODY ANALIZY OPŁACALNOŚCI I REALIZACJI WDROŻENIA RFID W PRZEDSIĘBIORSTWIE SEKTORA FMCG FUNKCJONUJĄCYM NA RYNKU GLOBALNYM. OD SIEDEMNASTU LAT ZAWODOWO ZAJMUJE SIĘ REALIZOWANIEM PROJEKTÓW REORGANIZACYJNYCH Z ZAKRESU ZAGADNIEŃ LOGISTYKI I PLANOWANIA PRODUKCJI ZGODNIE Z APICS®, TEMATYKI PROJECT MANAGEMENT ZGODNIE Z PMBOK®, JAK I LEAN MANUFACTURING-OFFICE.
Karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku od realizacji projektów wdrożeniowych systemu klasy ERP – IFS. Później Project Manager zajmujący się wdrożeniami systemu SAP. Twórca sprawdzonej w praktyce metody analizy opłacalności i realizacji wdrożenia RFID w przedsiębiorstwie sektora FMCG funkcjonującym na rynku globalnym. Zawodowo prowadzi również tematy dostosowywania elementów metodyki oferowanej przez PMI® – do wymagań konkretnych przedsiębiorstw. Jest autorem wielu pomysłów usprawniających pracę Project Manager’a – rozwiązań informatycznych, dot. metod dokumentacji i komunikacji, jak i „czysto” organizacyjnych.

Przynależy do PMI®, gdzie publikuje – oddział PMI® Monachium. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Autor wielu cykli dydaktycznych dla polskich i zagranicznych firm doradczo – szkoleniowych. Ma udokumentowaną z realizację w okresie trzynastu lat ponad 750’u usług doradczych i szkoleniowych. Od 1999 roku wiodący konsultant w zakresie zarządzania projektami, jak i logistyki. Prelegent i moderator na konferencjach krajowych, jak i prelegent na konferencjach międzynarodowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1 590 zł + 23%VAT

Cena zawiera:

Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w trzydniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, napoje, ciastka oraz lunch we wszystkie dni.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie faksem pod nr 61 666 03 63 lub e-mail’em na adres info@akademiacontrollingu.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego (http://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/warszawa-5-7-12-2018/) oraz dokonanie wpłaty na konto organizatora w terminie 5 dni przed datą szkolenia.

Wydarzenie: Planowanie i zarządzanie produkcją, narzędzia MRPII - ERP, sterowanie procesem