Szkolenie

Planowanie i zarządzanie produkcją, narzędzia MRPII - ERP, sterowanie procesem

O szkoleniu

Program szkolenia został przygotowany tak, aby w jak najbardziej przystępny sposób przedstawić standard MRPII (planowania zasobów produkcyjnych) z uwzględnieniem obowiązujących najlepszych praktyk planistycznych, jak i stosowanej ogólnie przyjętej anglo-polskojęzycznej terminologii. Celem szkolenia jest również przedstawienie procesów sterowania produkcją, utrzymania ruchu, reagowania na zmiany pojawiające się w procesie. Zajęcia odnoszą się również do narzędzi informatycznych używanych w planowaniu, szczególnie wskazując na aktualne kierunki ich rozwoju np. pojawiające się na rynku nowe, interesujące z perspektywy planistycznej - funkcjonalności.

W trakcie zajęć realizowane są dwa warsztaty: beer game i shop floor game. Pierwszy ma na celu wytłumaczenie, iż planowanie jest procesem, na którego sukces mają wpływ nie tylko osoby z działu planowania. Następuje tu promocja dobrych praktyk komunikacyjnych w ramach obsługi tychże procesów. Drugi warsztat poświęcony jest rozwinięciu umiejętności planowania potrzeb materiałowych, jak i zdolności. Weryfikuje umiejętności związane z technikami harmonogramowania, zawieraniem kompromisowych decyzji, maksymalizowaniem wskaźnika poziomu obsługi klienta i rentowności - wszystko przy zmieniających się priorytetach.
Kto powinien wziąć udział?
SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:
planistów, kierowników i szefów produkcji
kierownictwa wyższego szczebla, które chce zgłębić swoją wiedzę w obszarach procesów logistycznych przedsiębiorstwa i dalszych możliwości ich doskonalenia
pracowników działu zakupów
pracowników działu sprzedaży, którzy chcą przeanalizować metody integracji swoich zadań z planowaniem zasobów wytwórczych i potrzeb materiałowych
osób odpowiedzialnych za gospodarkę materiałową i zarządzanie zapasami
inżynierów procesów

Program szkolenia

Planowanie i zarządzanie produkcją, narzędzia MRPII – ERP, sterowanie procesem
Program:

DZIEŃ 1
1. Wprowadzenie do planowania

Zaprezentowanie „spojrzenia” MRPII na poszczególne rodzaje procesów wytwórczych – wybór strategii planistycznej. Wspólny „crash-test” (wykonywany razem z trenerem) – sesja refleksyjna, nasz początkowy poziom wiedzy.

Zaprezentowanie różnych podejść do kwestii planowania produkcji w zależności od relacji wolumenu produkcji i ilości produkowanych indeksów materiałowych, założonej dostępności zdolności produkcyjnych. Wszystkie tematy zawierają ćwiczenia ułatwiające zrozumienie zagadnień, jak i konkretne przykłady
Klasyfikacja procesów wytwórczych – ETO, CTO, MTO, ATO, MTS
Przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa, rodzin produktów do wybranego rodzaju procesu, strategii produkcyjnej
Sekwencja pytań, na które należy odpowiedzieć opracowując zasady planowania dla rodzin produktów w firmie.
2. Planowanie zasobów produkcyjnych – MRPII

Planowanie zasobów produkcyjnych w oparciu o rozwiązania zawarte w standardach APICS®. Zaprezentowanie głównych narzędzi planistycznych (planowanie materiałowe i zdolności)
Zasady definiowania rodzin produktów
Planowanie potrzeb dystrybucyjnych DRP i agregacja danych w harmonogram produkcyjny
Plan operacji i sprzedaży – SOP. Unikanie konfliktów między działami firmy przez pracę z SOP i wykorzystanie go jako narzędzia realizacji biznesplanu przedsiębiorstwa. Rola planisty i wyższego szczebla kierowniczego w zarządzaniu rozwojem SOP.
– Popyt zależny i niezależny – techniki prognozowania.
– Długoterminowe planowanie zasobów.
– Struktury planistyczne i listy zasobów.
– Plan produkcji dla głównych rodzin produktów, jako wejście do kalkulacji głównego harmonogramu produkcji (MPS).
MPS i finalny harmonogram montażu (FAS), jako narzędzie zarządzania poziomem obsługi klienta
Zasady użycie wskaźnika – dostępne do obiecania (ATP)
Zasady użycie wskaźnika – planowanej dostępności magazynowej (PAB)
Weryfikacja odchylenia między MPS, a prognozą
Rola planisty i zadania związane z tworzeniem i zarządzaniem MPS
3. Warsztat – zarządzanie procesem produkcyjnym i logistycznym w oparciu o Beer Game.

Przeprowadzenie symulacji Beer Game – gra opracowana na MIT stanowiąca warsztat dla całej grupy dla wykazania, jak przepływ informacji, komunikacja wpływa na łączny koszt funkcjonowania współpracujących działów i przedsiębiorstw. Dane przetwarzane i prezentowane są w oparciu o dostarczone rozwiązanie informatyczne
Prezentacja zasad gry i przeprowadzenie symulacji
Zrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami procesu logistycznego – wytwórczego, transportowego
Pomiar kosztów nieefektywnego funkcjonowania łańcucha wewnętrznego i zewnętrznego
Agregacja wyników i ich obróbka statystyczna (wykładowca realizuje to zadanie po godzinach warsztatów)
DZIEŃ 2
1. Wyniki warsztatu Beer Game – dyskusja

Zaprezentowanie tzw. „Bullwhip Effect” powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążeń zdolności, jak i zapasów magazynowych poszczególnych jednostek wytwórczych w przedsiębiorstwie, jak i w zewnętrznym łańcuchu logistycznym
Identyfikacja czynników podnoszących koszty
Zaproponowanie rozwiązań mających podnieść efektywność wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów logistycznych
2. Planowanie zasobów produkcyjnych MRPII – c.d.

Planowanie potrzeb materiałowych – MRP
– Zapas bezpieczeństwa i zapas czasu.
– Granica, horyzont planistyczny, okres zamrożenia harmonogramu.
– Dane niezbędne dla uruchomienia MRP i częstotliwość planowania.
– Produkty kalkulacji MRP i współpraca z działem zakupów.
Planowanie zdolności produkcyjnych – CRP. Zaprezentowanie pełnego modelu kalkulacji CRP.
– Gniazdo produkcyjne/ linia produkcyjna i charakteryzujące je dane.
– Marszruty, technologie alternatywne, scenariusze realizacji.
– Kontrola „kolejek”.
– Pułapki w planowaniu zdolności.
Zarządzanie operacjami w produkcji – PAC.
– Współpraca między procesem MRP, a PAC.
– Wykresy Gantta (wsparcie w tłumaczeniu programem MSProject2013)
– Metody harmonogramowania wprzód/ wstecz/ mieszane/ na punkt cenralny / drum buffer rope.
– Algorytmy harmonogramowania przy ograniczonych zdolnościach.
– Wpływ JIT (Just In Time) na PAC.
– Rozwiązania z grupy – zaawansowane planowanie i harmonogramowanie (APS).
3. Symulacja planowanie, harmonogramowania, sterowania produkcją – przećwiczenie metod bilansowania zdolności produkcyjnych.

Uczestnicy realizują w grupach symulację dotyczącą planowania i sterowania produkcją w warunkach posiadania ograniczonych zdolności produkcyjnych, jak i rejestrowanych zdarzeń losowych. Zespoły rywalizują ze sobą w pozyskiwaniu zleceń i ofert, jak i minimalizowaniu kosztów celem uzyskania korzystnego dla siebie wyniku ekonomicznego. Gra pozwala zrozumieć zależność między budową struktur materiałowych, marszrutami/technologią, szybkością narastania wartości dodanej w procesie produkcji, czasami realizacji poszczególnych etapów produkcji, a decyzjami dotyczącymi określania właściwych priorytetów, jak i docelowych poziomów stanów magazynowych. Gra umożliwia również poznanie zasad podejmowania decyzji „make or buy” i ćwiczy typowe techniczne umiejętności np. dotyczące harmonogramowania.

DZIEŃ 3
1. Omówienie wyników symulacji – shop floor game

Trener prezentuje wpierw możliwe do obrania w grze strategie, następnie pokazuje właściwe „schematy” myślowe, tematy w których były możliwe do podjęcia „jedynie właściwe” decyzje, jak i sytuacje gdzie należało zawierać kompromis. Na końcu prezentowane są wyniki symulacji.

2. Gospodarka materiałowa i nowoczesne metody identyfikacji materiałowej

Metody zarządzania poziomem zapasów i ich kształtowania w zależności od profilu produkcji i przyjętej strategii przedsiębiorstwa
Pojęcie rotacji zapasów – zasady kalkulacji
Prezentacja głównych używanych modeli matematycznych dla klasyfikacji pozycji magazynowych – ABC, XYZ itp.
Wpływ wniosków z klasyfikacji pozycji magazynowych na ustalanie ich wielkości partii, danych planistycznych – EOQ, ROP, FTL, MOQ, SS, LUC, POQ itp.
Zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej. Prezentacja systemu RFID – prezentacja praktycznych przykładów wdrożeń RFID
3. Sterowanie procesem wytwórczym

Wykorzystanie zasad teorii ograniczeń – TOC
Podstawowe zadania utrzymania ruchu i planowanie dostępności zasobów.
Zarządzanie kompetencjami operatorów
Planowanie przeglądów, szkolenia, weryfikacja wskaźników dla korekty danych planistycznych
Reagowanie na zmiany, wizualizacja statusów, TPM, zmianowa kalkulacja wskaźnika OEE i jego praktyczne użycie, wybrane techniki Lean
4. Podsumowanie wyników zajęć

Przypomnienie najważniejszych technik, metod
Omówienie follow-up do wykonania po zajęciach
Ankiety i sesja ocen

Czas trwania

Dzień 1: 10:00 - 17:00
Dzień 2: 9:00 - 15:00
Dzień 3: 9:00 - 15:00

Prelegenci

Cytat
Adam Łazarski MBA
TWÓRCA SPRAWDZONEJ W PRAKTYCE METODY ANALIZY OPŁACALNOŚCI I REALIZACJI WDROŻENIA RFID W PRZEDSIĘBIORSTWIE SEKTORA FMCG FUNKCJONUJĄCYM NA RYNKU GLOBALNYM. OD SIEDEMNASTU LAT ZAWODOWO ZAJMUJE SIĘ REALIZOWANIEM PROJEKTÓW REORGANIZACYJNYCH Z ZAKRESU ZAGADNIEŃ LOGISTYKI I PLANOWANIA PRODUKCJI ZGODNIE Z APICS®, TEMATYKI PROJECT MANAGEMENT ZGODNIE Z PMBOK®, JAK I LEAN MANUFACTURING-OFFICE.
Karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku od realizacji projektów wdrożeniowych systemu klasy ERP – IFS. Później Project Manager zajmujący się wdrożeniami systemu SAP. Twórca sprawdzonej w praktyce metody analizy opłacalności i realizacji wdrożenia RFID w przedsiębiorstwie sektora FMCG funkcjonującym na rynku globalnym. Zawodowo prowadzi również tematy dostosowywania elementów metodyki oferowanej przez PMI® – do wymagań konkretnych przedsiębiorstw. Jest autorem wielu pomysłów usprawniających pracę Project Manager’a – rozwiązań informatycznych, dot. metod dokumentacji i komunikacji, jak i „czysto” organizacyjnych.

Przynależy do PMI®, gdzie publikuje – oddział PMI® Monachium. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Autor wielu cykli dydaktycznych dla polskich i zagranicznych firm doradczo – szkoleniowych. Ma udokumentowaną z realizację w okresie trzynastu lat ponad 750’u usług doradczych i szkoleniowych. Od 1999 roku wiodący konsultant w zakresie zarządzania projektami, jak i logistyki. Prelegent i moderator na konferencjach krajowych, jak i prelegent na konferencjach międzynarodowych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 5 - 7 grudnia 2018
Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota

02-222 Warszawa

Al. Jerozolimskie 181b

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 lutego - 2 marca 2018
Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota

02-222 Warszawa

Al. Jerozolimskie 181B

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
+ 23%VAT
1 PLN
Cena zawiera:
  • Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w trzydniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, napoje, ciastka oraz lunch we wszystkie dni.
Zapisz się

Organizator

Akademia Menedżera
61-894 Poznań
Niezłomnych 1/210 A
woj. mazowieckie
Akademia Controllingu Sp. z o.o. jest firmą szkoleniową, której celem jest kształcenie i doskonalenie umiejętności menedżerów i pracowników z różnych szczebli organizacyjnych w nowoczesnych przedsiębiorstwach.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie faksem pod nr 61 666 03 63 lub e-mail’em na adres info@akademiacontrollingu.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego (http://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/warszawa-5-7-12-2018/) oraz dokonanie wpłaty na konto organizatora w terminie 5 dni przed datą szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Menedżera
61-894 Poznań Niezłomnych 1/210 A
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!