Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/planowanie-sterowanie-i-harmonogramowanie-produkcji-32646-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

Termin szkolenia
9-11 października 2019r., Poznań - Mercure Poznań Centrum****
23-25 października 2019r., Wrocław - Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***
4-6 listopada 2019r., Katowice - Hotel Novotel Centrum Katowice****
20-22 listopada 2019r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
11-13 grudnia 2019r., Zakopane - Hotel Belvedere****


Cele szkolenia
Ułatwia zrozumienie wielu interakcji zachodzących na styku różnych działów, jak i wskazuje na konkretnych przykładach kierunki rozwoju "zderzając" ze sobą koncepcję MRPII z APS, jak i Lean z TOC (teorią ograniczeń). Na początku zajęć następuje omówienie procesów firmy i specyfiki pracy uczestników spotkania. Na podstawie tych informacji trener celowo dokonuje natychmiastowej weryfikacji prezentowanych tematów skupiając się na istotnych dla usprawnienia procesów logistycznych/harmonogramowania/planowania zasobów firmy Klienta. Żeby zapewnić tę możliwość wybotu i skupienia się - materiały zawsze są "nadmiarowe". Zajęcia prowadzone są metodą coachingu - trener zadaje wiele pytań dotyczących opinii i refleksji uczestników co do pomysłów/usprawnień możliwych do wdrożenia we własnej pracy. Spotkanie trwa aż i niestety tylko, parę dni. Dlatego też pod koniec zajęć położony jest szczególny nacisk na dalszy, samodzielny rozwój uczestników.

Metodologia
• przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników,
• w ponad 90% przypadków stosowanie "nieksiążkowych", przykładów opartych o doświadczenia autora zebrane na terenie Polski i Niemiec,
• oparcie szkolenia o naprzemiennie wprowadzające wykłady, ćwiczenia indywidualne i warsztaty,
• wykorzystywanie do obliczeń dedykowanego oprogramowania,
• większość rysunków dydaktycznych wykonywanych jest nie na flipcharcie, a na ekranie komputera (użyty tablet) co poprzez rzutnik daje wielokrotnie większe i czytelne obrazy, które każdy uczestnik może zabrać po szkoleniu ze sobą w postaci plików graficznych.

Szkolenie skierowane jest do:

• kierownictwo przedsiębiorstw (zarząd, dyrekcja, właściciele firm produkcyjnych),
• kierownicy produkcji, planiści,
• pozostałe osoby uczestniczące w procesach zarządzania produkcją (technolodzy, konstruktorzy, zaopatrzeniowcy),
• osoby odpowiedzialne za prognozowanie popytu,
• liderzy zmian.

Program szkolenia:

Wszystkie główne tematy zawierają ćwiczenia ułatwiające zrozumienie zagadnień, jak i konkretne przykłady.

Dzień I

1. Wprowadzenie i zasady pomiaru efektywności przedsiębiorstwa produkcyjnego:
• zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami. Wpływ jakości tych relacji na planowanie produkcji,
• wskaźnik OTP (Order to Payment Process),
• "wyniesienie ponad perspektywę mojego działu" i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy sprzecznych celów. - warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznie działań firmy (warsztat pt. "Zmiany, zmiany, zmiany"),
• zbieżność celów odrębnych podmiotów gospodarczych (przykłady).

2. Prawidłowe metody kalkulacji kosztów - prosty przykład ABC (Activity Based Costing):
• przećwiczenie na prostym przykładzie metody ABC kalkulacji kosztu jednostkowego wyrobu,
• rzeczywista rentowność i jej zależność od decyzji planistycznych,
• prezentacja różnych "kluczy" ABC i "nośników" dla rozliczenia kosztów.

3. Warsztat - zarządzanie procesami produkcyjnymi w oparciu o Beer Game:
• przeprowadzenie symulacji Beer Game (gra opracowana na MIT stanowiąca warsztat dla całej grupy,
• dane przetwarzane i prezentowane w oparciu o dostarczone rozwiązanie informatyczne) dla wykazania, jak przepływ informacji wpływa na łączny koszt funkcjonowania współpracujących działów i przedsiębiorstw,
• prezentacja zasad gry i przeprowadzenie symulacji,
• zrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami łańcucha logistycznego ("walka" poszczególnych podmiotów),
• pomiar kosztów nieefektywnego funkcjonowania łańcucha,
• agregacja wyników i ich obróbka statystyczna (wykładowca realizuje to zadanie po godzinach warsztatów) - prezentacja w kolejnym dniu szkolenia.

Dzień II

1. Prezentacja wyników Beer Game - dyskusja:
• zaprezentowanie tzw. "Bullwhip Effect" powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążenia, jak i zapasów magazynowych poszczególnych jednostek w przedsiębiorstwie, jak i w zewnętrznym łańcuchu logistycznym,
• popyt zależny i niezależny - punkt rozdziału,
• zmienność popytu i czasu realizacji zamówienia,
• identyfikacja czynników podnoszących koszty,
• zaproponowanie rozwiązań mających podnieść efektywność wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów logistycznych,
• wskazówki dla sterowania i planowania zapasów w obszarze łańcucha wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

2. Planowanie zasobów produkcyjnych MRPII (planowania zasobów produkcyjnych):
• planowanie zasobów produkcyjnych w oparciu o rozwiązania zawarte w standardach APICS® i REFA®,
• zaprezentowanie różnych metod planowania produkcji w zależności od relacji wolumenu produkcji i różnorodności produkowanych indeksów materiałowych, jak i założonej dostępności zdolności produkcyjnych,
• klasyfikacja procesów wytwórczych,
• przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa do wybranego rodzaju procesu/ów produkcyjnego/ych,
• planowanie popytu:
• popyt utracony,
• rozwiązanie DRP,
• horyzont planistyczny,
• plan operacji i sprzedaży - SOP,
• unikanie konfliktów między działami firmy przez SOP i wykorzystanie go jako narzędzia łączącego procesy planowania różnych działów,
• zasady definiowania rodzin produktów,
• plan produkcji - PP dla głównych rodzin produktów.
• główny harmonogram produkcji - MPS:
• wskaźniki – ATP (dostępne do obiecania) i PAB (dostępność magazynowa),
• zadania MPS w zależności od profilu produkcji. Finalny harmonogram montażu - FAS,
• MPS jako narzędzie zarządzania poziomem obsługi klienta,
• weryfikacja odchylenia między MPS, a prognozą popytu,
• dwupoziomowy MPS - planowania produkcji wyrobów gotowych i półwyrobów,
• przedstawienie relacji MPS - FAS.
• planowanie potrzeb materiałowych - MRP:
• zarządzanie wielkością partii,
• dane niezbędne dla uruchomienia MRP i częstotliwość planowania,
• produkty kalkulacji MRP i współpraca z działem zakupów.
• planowanie zdolności produkcyjnych - CRP:
• zaprezentowanie pełnego modelu kalkulacji CRP,
• gniazdo produkcyjne/ linia produkcyjna i charakteryzujące je dane,
• marszruty, scenariusze realizacji.

3. APS – Advanced Planning and Scheduling:
• infinite kontra finite harmonogramowanie – harmonogramowanie przy lub nie ograniczonych zdolnościach,
• obszary aplikacji np. MTO, limitowane zdolności, złożone operacje i produkty, intensywność zmian,
• metody ustalania priorytetów,
• rodzaje monitorowanych zdolności – maszyny, ludzie, narzędzia, środki transportu, powierzchnia magazynowa,
• gospodarka remontowa i nieplanowane przestoje,
• planowanie symultaniczne,
• harmonogramowanie z jednoczesnym uwzględnienem dostępności materiałowej i zdolności,
• harmonogramowanie, a jedna z trzech głównych strategii produkcyjnych,
• metody harmonogramowania wprzód/ wstecz/ na punkt centralny - CPS,
• najczęściej wykorzystywane algorytmy w harmonogramowaniu – ćwiczenia,
• ograniczenia w szczegółowości harmonogramowania – co powinno być sparametryzowane?,
• ewidencjonowanie zleceń produkcyjnych i bieżąca wizualizacja.

4. Teoria ograniczeń - TOC i technika optymalnej produkcji - OPT, Goldratt:
• praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji "wąskich gardeł" produkcyjnych,
• metody podporządkowania organizacji firmy "wąskiemu gardłu",
• wpływ wąskiego gardła na kierunek harmonogramowania zleceń,
• przykład wykorzystanie TOC i OPT w praktyce bezpośredniej sprzedaży zdolności produkcyjnych klientom,
• metoda Drum Buffer Rope.

5. Warsztat - symulacja harmonogramowania i przećwiczenie metod bilansowania zasobów-zdolności produkcyjnych – w pojednycznych iteracjach planistycznych:
• uczestnicy realizują w grupach symulację dotyczącą planowania produkcji w warunkach posiadania ograniczonych zdolności produkcyjnych. Zespoły rywalizują ze sobą w pozyskiwaniu zleceń i ofert, jak i minimalizowaniu kosztów celem uzyskania korzystnego dla siebie wyniku ekonomicznego. Gra pozwala zrozumieć zależność między budową struktur materiałowych, marszrutami, szybkością narastania wartości dodanej w procesie produkcji, czasami realizacji poszczególnych etapów produkcji, a decyzjami dotyczącymi określania właściwych poziomów stanów magazynowych. Gra umożliwia również poznanie zasad podejmowania decyzji "make or buy". Grupa uzyskująca wynik lepszy od prowadzącego zajęcia otrzymuje nagrodę.

Dzień III

1. Prezentacja wyników symulacji - dyskusja:
• podsumowanie wyników symulacji i zaprezentowanie najlepszych praktyk w harmonogramowaniu.

2. Zarządzanie zapasami – gospodarka materiałowa:
• metody zarządzania poziomem zapasów i ich kształtowania w zależności od profilu produkcji i przyjętej strategii przedsiębiorstwa,
• podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami,
• zapasy w procesie produkcyjnym,
• poziom obsługi klienta,
• klasyfikacja ABC, XYZ stanów magazynowych, analiza 6’o wymiarowa,
• zapas bezpieczeństwa - SS i zapas czasu,
• czynniki kosztowe w zarządzaniu zapasami,
• metody składowania zapasów i kompletacji,
• zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej,
• prezentacja systemu RFID na przykładzie filmu przedstawiającego rozwiązania SAP i sieci Metro - "future store",
• prezentacja praktycznych przykładów wdrożeń RFID.

3. Wprowadzenie do Lean Manufacturing:
• historia rozwoju koncepcji Lean w oparciu o Toyota Production System,
• twórcy i charakterystyka koncepcji produkcyjnych: Eli Whitney, Frederick W. Taylor, Henry Ford, Alfred P. Sloan aż do TPS,
• przyczyny powstania TPS,
• siedem źródeł strat w spojrzeniu Lean. d. Identyfikacja strat.

4. Zasady przechodzenia od systemów Push do Pull w ujęciu Lean:
• Pull czyli "zasysanie produkcji" jako metoda synchronizacji celów produkcji z rzeczywistym przebiegiem wartości popytu,
• wymagania dla Pull i taktyka JIT i TQM,
• redukcja Lead Time i wpływ na czas taktu produkcyjnego,
• redukcja czasu przezbrojenia - SMED,
• Yamazumi (równoważenie obciążeń), Heijunka (zrównoważone planowanie),
• kontrola cyklu i taktu produkcji - synchronizacja i równoważenie przepływów,
• równoważenie mix-u produkcyjnego,
• Total Productive Maintenance,
• supermarket produkcyjny - "one piece flow",
• 5S (Sort, Straighten, Sweet, Standardize, Sustain) - uczestnicy na praktycznych przykładach dowiadują się, do czego 5S można wykorzystać, na poprawę jakich wskaźników 5S wpływa, rzypomną sobie oni również - "dlaczego mama miała rację",
• Poka-Yoke i metody wizualizacji wykorzystywane przez zespoły robocze.

5. Warsztat - kanban produkcyjny i transportowy:
• szkolona grupa dowiaduje się jak technicznie "zasysać" proces produkcyjny poprzez wykorzystanie kart Kanban. Poznaje również, kiedy jest możliwe wykorzystanie tej metody dla uruchomienia Pull, a kiedy należy szukać innych rozwiązań,
• zasady budowy systemu Kanban i korzyści z jego wykorzystania,
• obliczanie ilości kart Kanban.

6. Nowoczesne narzędzia wsparcia zarządzania produkcją - systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning):
• przedstawienie klasyfikacji systemów oraz omówienie ich zalet i ograniczeń w oparciu o doświadczenia z SAP i IFS,
• zasady postępowania przy wdrożeniu,
• czy i jak wdrażać rozwiązania informatyczne?,
• wskazania najbardziej typowych pułapek i potknięć wdrożeniowych,
• miejsca usprawnienia procesów decyzyjnych w zadaniach produkcyjnych przez ERP.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1840 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji