Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji

O szkoleniu

W trakcie szkolenia realizowanych jest wiele warsztatów np. mających na celu odpowiednio wykazanie wpływu jakości w komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej na skuteczność redukcji poziomu zapasów i jednoczesnej ochrony wskaźnika poziomu obsługi klienta.
Wykonywany jest również warsztat symulujący pracę fabryki - w szczególności sprzedaż, harmonogramowanie, planowanie zapasów - realizację wielu zadań związanych z planowaniem produkcji zarówno od strony materiałowej, jak i różnego rodzaju nośników zdolności. Ćwiczone jest również użycie Kanban dla wsparcia sterowania procesem wytwórczym, podtrzymania "flow" i Pull. Same procesy są postrzegane wskaźnikowo - jednak zgodnie z zasadami Lean Management stosowanymi w analizie strumienia wartości.

Po zakończeniu zajęć w drugim dniu, umożliwiamy Państwu skorzystanie z dodatkowych konsultacji z zagadnień związanych z tematyką wybranego szkolenia - GRATIS. Pozwoli to uczestnikom skonsultować w praktyce problemy napotykane w przedsiębiorstwie, jak i ekspertowi zasygnalizować sposoby ich rozwiązania, a także podkreślić praktyczne zastosowanie szkolenia. Konsultacje będą trwać jedną godzinę akademicką. Niezależnie od dyskusji prowadzonych w trakcie zajęć - po nich oferowany jest nieodpłatny kontakt z trenerem dla omówienia aplikacji wybranych rozwiązań.

Po zrealizowanym szkoleniu umożliwiamy Państwu również skorzystanie z odpłatnego audytu przeprowadzonego w odpowiedniej dla niego lokalizacji, dotyczącego tematyki szkolenia bądź innych dodatkowych zagadnień. Pozwoli to dokonać walidacji, przedstawić propozycję wdrożenia usprawnień, racjonalizacji, jak i poprawy efektywności realizowanych procesów.
Kto powinien wziąć udział?
 • kierownictwo przedsiębiorstw (zarząd, dyrekcja, właściciele firm produkcyjnych),
 • kierownicy produkcji, planiści,
 • pozostałe osoby uczestniczące w procesach zarządzania produkcją (technolodzy, konstruktorzy, zaopatrzeniowcy),
 • osoby odpowiedzialne za prognozowanie popytu,
 • liderzy zmian.

Program szkolenia

Dzień I

 1. Wprowadzenie i zasady pomiaru efektywności przedsiębiorstwa produkcyjnego:
  • zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami, wpływ jakości tych relacji na planowanie produkcji,
  • wskaźnik OTP (Order to Payment Process) – redukcja czasu od zamówienia klienta do realizacji płatności,
  • "wyniesienie ponad perspektywę mojego działu" i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy sprzecznych celów - warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznie działań firmy (warsztat pt. "Zmiany, zmiany, zmiany"),
  • zbieżność celów odrębnych podmiotów gospodarczych (przykłady).
 2. Zostań konsultantem Twojego przedsiębiorstwa:
  • typy i rodzaje procesów wytwórczych - klasyfikacja i zasady postępowania względem konkretnych rodzin/grup produktów,
  • przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa do wybranego rodzaju procesu/ów produkcyjnego/ych,
  • zaprezentowanie różnych metod planowania w zależności od relacji wolumenu produkcji i różnorodności produkowanych indeksów materiałowych, jak i założonej dostępności zdolności wytwórczych, charakterystyki dla dyskretnej lub procesowej produkcji,
  • pytania typowo zadawane przy tworzeniu modelu planowania grup/rodzin produktów i doborze narzędzi planistycznych - zgodnie z zasadą „podobne pytania - różne odpowiedzi" prowadzące do indywidualnie stworzonego modelu planowania”,
  • rekomendowane metody prowadzenia audytu stosowanych praktyk w planowaniu.
 3. Planowanie zasobów produkcyjnych - MRPII:
  • planowanie zasobów produkcyjnych w oparciu o rozwiązania zawarte w standardach APICS® i REFA®,
  • planowanie popytu:
   • popyt utracony,
   • rozwiązanie DRP,
   • horyzont planistyczny / granica planowania, a granica popytu,
   • plan operacji i sprzedaży - SOP,
   • unikanie nieproduktywnych rezultatów konfliktów za pomocą narzędzi SOP i wykorzystanie ich do łączenia procesów planowania różnych działów,
   • zasady definiowania rodzin produktów,
   • plan produkcji - PP i plan sprzedaży - SP dla głównych rodzin produktów.
 4. Warsztat - zarządzanie procesami produkcyjnymi w oparciu o Beer Game:
  • przeprowadzenie symulacji Beer Game (gra opracowana na MIT stanowiąca warsztat dla całej grupy) – jednoczesne poprawianie poziomu rotacji zapasów, jak i wskaźnika poziomu obsługi klienta,
  • dane są przetwarzane i prezentowane w oparciu o dostarczone rozwiązanie informatyczne dla wykazania jak przepływ informacji wpływa na łączny koszt funkcjonowania współpracujących działów i przedsiębiorstw,
  • zrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami łańcucha logistycznego ("walka" poszczególnych podmiotów),
  • pomiar kosztów nieefektywnego funkcjonowania łańcucha,
  • agregacja wyników i ich obróbka statystyczna (wykładowca realizuje to zadanie po godzinach warsztatów) - prezentacja wyników w kolejnym dniu szkolenia.

Dzień II

 1. Prezentacja wyników Beer Game - dyskusja:
  • zaprezentowanie tzw. "Bullwhip Effect" powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążeń nośników zdolności, jak i zapasów magazynowych w wewnętrznym, jak i zewnętrznym łańcuchu logistycznym,
  • popyt zależny i niezależny - punkt rozdziału,
  • zmienność popytu i czasu realizacji zamówienia,
  • identyfikacja czynników podnoszących koszty,
  • zaproponowanie rozwiązań mających podniesienie efektywności wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów logistycznych,
  • wskazówki dla sterowania i planowania zapasów w obszarze łańcucha wewnętrznego, jak i zewnętrznego.
 2. Planowanie zasobów produkcyjnych – MRPII c.d.:
  • główny harmonogram produkcji - MPS:
   • wskaźniki - ATP (dostępne do obiecania) i PAB (dostępność magazynowa),
   • zadania MPS w zależności od profilu produkcji, finalny harmonogram „montażu” - FAS,
   • MPS jako narzędzie zarządzania poziomem obsługi klienta,
   • weryfikacja odchylenia między MPS, a prognozą popytu,
   • dwupoziomowy MPS - planowania produkcji wyrobów gotowych i półwyrobów,
   • przedstawienie relacji MPS – FAS,
  • planowanie potrzeb materiałowych - MRP:
   • zarządzanie wielkością partii,
   • dane niezbędne dla uruchomienia MRP i częstotliwość planowania,
   • produkty kalkulacji MRP i współpraca z działem zakupów,
  • planowanie zdolności produkcyjnych - CRP:
   • zaprezentowanie pełnego modelu kalkulacji CRP,
   • gniazdo produkcyjne/ linia produkcyjna i charakteryzujące je dane,
   • marszruty, scenariusze realizacji.
 3. Nowoczesne narzędzia wsparcia zarządzania produkcją - systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning):
  • przedstawienie klasyfikacji systemów oraz omówienie ich zalet i ograniczeń w oparciu o doświadczenia z SAP, IFS i modelem APS,
  • zasady postępowania przy wdrożeniu,
  • czy i jak wdrażać rozwiązania informatyczne?
  • wskazania najbardziej typowych pułapek i potknięć wdrożeniowych,
  • miejsca usprawnienia procesów decyzyjnych w zadaniach produkcyjnych przez ERP.
 4. Teoria ograniczeń - TOC i technika optymalnej produkcji - OPT, Goldratt:
  • praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji i wizualizacji "wąskich gardeł" produkcyjnych,
  • metody podporządkowania organizacji firmy "wąskiemu gardłu",
  • wpływ wąskiego gardła na kierunek harmonogramowania zleceń,
  • przykład wykorzystanie TOC i OPT w praktyce bezpośredniej sprzedaży zdolności produkcyjnych klientom,
  • metoda Drum Buffer Rope.
 5. Warsztat - symulacja harmonogramowania i przećwiczenie metod bilansowania zasobów - zdolności produkcyjnych - w pojedynczych iteracjach planistycznych - Shop Floor Game:
  • uczestnicy realizują w grupach symulację dotyczącą planowania produkcji w warunkach posiadania ograniczonych zdolności produkcyjnych, zespoły rywalizują ze sobą w pozyskiwaniu zleceń i ofert, jak i minimalizowaniu kosztów celem uzyskania korzystnego dla siebie wyniku ekonomicznego; gra pozwala zrozumieć zależności między budową struktur materiałowych, marszrutami, szybkością narastania wartości dodanej w procesie produkcji, czasami realizacji poszczególnych etapów produkcji, a decyzjami dotyczącymi określania właściwych poziomów stanów magazynowych; warsztat umożliwia również poznanie zasad podejmowania decyzji "make or buy".

Dzień III

 1. Prezentacja wyników warsztatu Shop Floor Game - dyskusja:
  • podsumowanie wyników symulacji i zaprezentowanie najlepszych praktyk w harmonogramowaniu.
 2. Zarządzanie rotacją zapasów - gospodarka materiałowa i „wysterowanie” zasad kalkulacji wielkości partii dla poszczególnych indeksów pozycji magazynowych:
  • czynniki kosztowe w zarządzaniu zapasami,
  • metody zarządzania poziomem zapasów i ich kształtowania w zależności od profilu produkcji i przyjętej strategii przedsiębiorstwa,
  • podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami,
  • zapasy w procesie produkcyjnym, a poziom obsługi klienta,
  • klasyfikacja ABC, XYZ stanów magazynowych, analiza 6 wymiarowa (4 dodatkowe klasyfikacje) dla stworzenia podgrup indeksów i przyporządkowania do nich zasad sterowania rotacją,
  • zapas bezpieczeństwa - SS i zapas czasu,
  • zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej np. prezentacja praktycznych przykładów wdrożeń RFID.
 3. APS – Advanced Planning and Scheduling:
  • infinite kontra finite harmonogramowanie – harmonogramowanie przy nieograniczonych lub ograniczonych zdolnościach,
  • obszary aplikacji np. MTO (produkcja pod zamówienie/zlecenie), limitowane zdolności, złożone operacje i produkty, duża intensywność zmian,
  • metody ustalania priorytetów,
  • rodzaje monitorowanych zdolności – maszyny, ludzie, narzędzia, środki transportu, powierzchnia magazynowa,
  • gospodarka remontowa, jak i nieplanowane przestoje,
  • harmonogramowanie z jednoczesnym i natychmiastowym uwzględnieniem ograniczeń w dostępności materiałowej, jak i zdolnościach,
  • metody harmonogramowania wprzód/wstecz/na punkt centralny - CPS,
  • najczęściej wykorzystywane algorytmy w harmonogramowaniu – wsparcie celów biznesowych,
  • ograniczenia w szczegółowości harmonogramowania – co powinno być sparametryzowane?
  • ewidencjonowanie produkcji i bieżąca wizualizacja,
  • ograniczenia APS – planowanie długoterminowe.
 4. Wprowadzenie do Lean Manufacturing:
  • historia rozwoju koncepcji Lean w oparciu o TPS (Toyota Production System),
  • twórcy i charakterystyka koncepcji produkcyjnych: Eli Whitney, Frederick W. Taylor, Henry Ford, Alfred P. Sloan aż do TPS,
  • sens podnoszenia stabilności procesów dla usprawniania wiarygodności realizowanych harmonogramów,
  • siedem źródeł strat w spojrzeniu Lean - identyfikacja strat.
 5. Zasady przechodzenia od systemów Push do Pull w ujęciu Lean i poprawiania stabilności procesów:
  • Pull czyli "zasysanie produkcji" jako metoda synchronizacji celów produkcji z rzeczywistym przebiegiem wartości popytu,
  • wymagania dla Pull i taktyka JIT i TQM,
  • redukcja Lead Time i wpływ na czas taktu produkcyjnego,
  • redukcja czasu przezbrojenia - SMED,
  • Yamazumi (równoważenie obciążeń), Heijunka (zrównoważone planowanie),
  • kontrola cyklu i taktu produkcji - synchronizacja i równoważenie przepływów,
  • równoważenie mix-u produkcyjnego,
  • Total Productive Maintenance,
  • supermarket produkcyjny - "one piece flow",
  • 5S (Sort, Straighten, Sweet, Standardize, Sustain) - uczestnicy na praktycznych przykładach dowiadują się, do czego 5S można wykorzystać, na poprawę jakich wskaźników 5S wpływa, przypomną sobie oni również - "dlaczego mama miała rację",
  • Poka-Yoke i metody wizualizacji wykorzystywane przez zespoły robocze.
 6. Warsztat - Kanban produkcyjny i transportowy:
  • szkolona grupa ćwiczy, jak technicznie "zasysać" proces produkcyjny poprzez wykorzystanie kart Kanban; poznaje również, kiedy jest możliwe wykorzystanie tej metody dla uruchomienia Pull, a kiedy należy szukać innych rozwiązań,
  • zasady budowy systemu Kanban i korzyści z jego wykorzystania,
  • obliczanie ilości kart Kanban.
 7. Punkt opcjonalny - Prawidłowe metody kalkulacji kosztów - prosty przykład ABC (Activity Based Costing):
  • przećwiczenie na prostym przykładzie metody ABC kalkulacji kosztu jednostkowego wyrobu,
  • rzeczywista rentowność i jej zależność od decyzji planistycznych,
  • prezentacja różnych "kluczy" ABC i "nośników" dla rozliczenia kosztów.
 8. Zakończenie zajęć:
  • podsumowanie i follow-up (praca domowa),
  • zasady prowadzenia wsparcia po zajęciach,
  • ankiety i sesja ocen.

Czas trwania

24 godzin dydaktycznych - 3 dni
10:00 - 17:00

Prelegenci

Trener Progress Project Sp. z o.o.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Nosalowy Dwór Resort & SPA

34-500 Zakopane

Balzera 21d

woj. małopolskie

Hotel Best Western Premier****

31-323 Kraków

Opolska 14a

woj. małopolskie

Hotel Golden Tulip Warsaw Airport****

02-180 Warszawa

Aleja Krakowska 235

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena
Przy zgłoszeniu do 11 grudnia 2020r. Po tym terminie koszt wynosi 2140 zł.
1 840
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa
ul. Światowa 22
woj. mazowieckie
Firmę szkoleniowo - doradczą Progress Project tworzy zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców i ekspertów, których łączy wspólna pasja. Szeroka oferta naszych szkoleń i projektów doradczych obejmuje obszar logistyki, transportu, magazynowania...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Progress Project Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Światowa 22
 • Kod pocztowy: 02-229
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5252382647

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!