Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/plany-remontowe-i-inwentaryzacja-nieruchomosci-w-zasobach-mieszkaniowych-ocena-stanu-technicznego-oraz-potrzeb-w-celu-wykonania-niezbednych-potrzeb-budowlanych-w-celu-utrzymania-stanu-technicznego-71875-id8

Informacje o szkoleniu

 • Plany remontowe i inwentaryzacja nieruchomości w zasobach mieszkaniowych. Ocena stanu technicznego oraz potrzeb w celu wykonania niezbędnych potrzeb budowlanych w celu utrzymania stanu technicznego.


  ID szkolenia: 71875
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Budownictwo, architektura
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Sale Omega
  Dąbrowskiego 79 A/11
  60-529 Poznań
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień szkolenia:

  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:

Wiedzy i umiejętności: Przedstawienie metod oceny stanu technicznego nieruchomości, oraz oceny potrzeb w zakresie realizacji niezbędnych prac mających na celu podniesienie wartości nieruchomości. Nabycie umiejętności w zakresie inwentaryzacji nieruchomości i jej stanu. Zdobycie wiedzy w zakresie sporządzania protokołu z obowiązkowej kontroli, aby można było wykorzystać zawarte w nim informacje do sporządzania planów remontowych. Omówione zostaną umowy o roboty projektowe i umowa o roboty budowlane (remontowe), ich znaczenie, skutki dla dochodzenia usuwania wad oraz przyszłej eksploatacji budynku. Przedstawione będą kwestie związane z dochodzeniem usuwania wad i usterek, a w tym wskazane zostanie z jakich tytułów prawnych można korzystać przy dochodzeniu usuwania usterek, jakie są terminy dochodzenia usterek.
Postaw społecznych: Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat oceny potrzeb remontowych i modernizacyjnych dla budynku mieszkalnego poprzez pryzmat oceny jego stanu technicznego, oraz planowania, przygotowania i prowadzenia robót budowlanych. Wskazane zostaną metody oceny stanu technicznego nieruchomości, a przede wszystkim rola inwentaryzacji nieruchomości i jej stanu technicznego oraz rola właściwie sporządzonych protokołów z obowiązkowych kontroli. Zwrócona będzie uwaga na zagrożenia dla obiektów budowlanych występujące zimą i na przygotowanie budynku do eksploatacji w tym trudnym okresie. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną też przepisy prawa regulujące kwestie związane z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji, a w tym prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego. Podane będą praktyczne rady jak przygotować roboty budowlane, przeprowadzić je i zakończyć. Przedstawione będzie zagadnienie rękojmi i gwarancji oraz kwestia ich egzekwowania.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest w szczególności do:

-właścicieli budynków mieszkalnych,
-zarządów wspólnot mieszkaniowych,
-władz spółdzielni mieszkaniowych
-zarządców nieruchomości mieszkalnych

Program szkolenia:

Program szkolenia:

Moduł I – Odpowiedzialność właściciela i zarządcy za nieruchomość, jej stan techniczny i jej wartość rynkową,oraz metody oceny stanu technicznego budynku oraz określenie potrzeb remontowo-inwestycyjnych:
zużycie obiektu budowlanego
inwentaryzacja stanu technicznego: metodyka, dokumentowanie
okresowe kontrole
zawartość protokołu z okresowej kontroli
Moduł II – Przygotowanie planów remontowych i inwestycyjnych
skompletowanie danych i materiałów do planu
planowanie
analiza ryzyka
Moduł III - Przygotowanie i realizacja robót budowlanych:
Przygotowanie organizacyjne: umowa o roboty projektowe; błędy projektowe przedłużające proces legalizacji robót budowlanych; umowa o roboty budowlane
Realizacja robót: wejście na roboty; nadzór i koordynacja realizacji prac; odbiory budowlane
Moduł IV -Zakończenie robót
Formalności niezbędne przy zakończeniu robót
Rozliczenie zadania i ocena osiągniętego efektu na podniesienie wartości nieruchomości
Wady i usterki budowlane – dochodzenie ich usuwania w świetle przepisów kodeksu cywilnego dotyczących umowy o roboty budowlane, umowy o dzieło, rękojmi i gwarancji, oraz z tytułu nienależytego wykonania umowy
Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

M. S - Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 500 zł + 23% VAT za 1 os.

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem


Wydarzenie: Plany remontowe i inwentaryzacja nieruchomości w zasobach mieszkaniowych. Ocena stanu technicznego oraz potrzeb w celu wykonania niezbędnych potrzeb budowlanych w celu utrzymania stanu technicznego.