Pochodzenie i status celny towarów. Warsztaty z ustalania i dokumentowania preferencyjnego pochodzenia towarów

O szkoleniu

Proponujemy Państwu szkolenie dwudniowe, gdzie pierwszy dzień to omówienie zasad ustalania i dokumentowania pochodzenia towarów, a w drugim dniu szkolenia odbywają się warsztaty.

Cel szkolenia:

 • Kompleksowe przedstawienie tematyki związanej z ustalaniem pochodzenia towarów i dokumentowaniem pochodzenia towarów, w oparciu o przykłady,
 • Nabycie umiejętności praktycznych w zakresie ustalania preferencyjnego pochodzenia towarów i dokumentowania pochodzenia towarów, a także wyjaśnienie wątpliwości uczestników szkolenia.
Dlaczego warto wziąć udział?

W trakcie szkolenia omówimy w praktyczny sposób m.in.:

 • uregulowania Unijnego Kodeksu Celnego w zakresie preferencyjnego i niepreferencyjnego pochodzenia towarów,
 • szczególne uregulowania zawarte w umowie dotyczącej handlu między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem,
 • zastosowanie przepisów wykonawczych i delegowanych,
 • uregulowania krajowe,
 • obowiązujące i nowe negocjowane umowy o wolnym handlu,
 • najnowsze zmiany w ogólnym systemie preferencji taryfowych,
 • uproszczony sposób wystawiania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia,
 • uzyskanie i zastosowanie Wiążącej Informacji o Pochodzeniu Towaru,
 • zmiany w zakresie stosowania kumulacji.

W trakcie warsztatów omówimy w praktyczny sposób m.in.:

 • jak odnaleźć obowiązujące międzynarodowe umowy handlowe,
 • ustalenie właściwego kodu CN towaru,
 • ustalenie obowiązującej reguły wystarczającego przetworzenia towaru,
 • sporządzenie opisu wytwarzania towaru,
 • sporządzenie kalkulacji wartościowej,
 • zastosowanie kumulacji pochodzenia,
 • zastosowanie tolerancji ogólnej,
 • sporządzenie deklaracji dostawcy,
 • wystawienie dowodu pochodzenia.

Uzyskana wiedza i umiejętności:

 • samodzielne ustalanie pochodzenia towaru,
 • wiedza odnośnie wszelkich obowiązujących preferencji,
 • sporządzanie potrzebnej dokumentacji odnośnie pochodzenia towarów,
 • prawidłowe sporządzanie wniosku o wydanie świadectwa, jak też prawidłowe sporządzania dowodu pochodzenia,
 • sporządzanie deklaracji dostawcy jak również ocena, czy otrzymana od dostawcy deklaracja o pochodzeniu jest prawidłowa i czy daje podstawy do sporządzenia dowodu pochodzenia.
Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • wszystkie osoby zajmujące się zawodowo problematyką celną, specjalistów ds. celnych, pracowników działów celnych współpracujących z agencjami celnymi a także pracowników agencji celnych,
 • producentów towarów, których kontrahenci oczekują sporządzenia deklaracji dostawcy,
 • przedstawicieli firm nabywających towary w ramach UE, ponieważ pozwoli im ocenić, czy deklaracje wystawiane przez ich dostawców są prawidłowe i dają im podstawy do potwierdzenia preferencyjnego pochodzenia towarów.

Program szkolenia

DZIEŃ I

 1. Reguły pochodzenia niepreferencyjnego:

  • zasady ustalania niepreferencyjnego pochodzenia,

  • sposoby dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia,

  • przypadki, gdy organ celny wymaga potwierdzania niepreferencyjnego pochodzenia towarów.

 2. Reguły pochodzenia preferencyjnego:

  • unia celna i jej istota,

  • umowy o wolnym handlu i partnerstwie gospodarczym,

  • autonomiczne porozumienia preferencyjne,

  • rodzaje występujących stawek celnych i zasady ich stosowania,

  • rodzaje dokumentów potwierdzających preferencyjne pochodzenie towarów,

  • zasady wystawiania świadectw pochodzenia (duplikaty świadectw i świadectwa retrospektywne),

  • kumulacja pochodzenia.

 3. Zasady uznawania dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów:

  • terminy ważności dowodów pochodzenia,

  • zasady dokonywania weryfikacji świadectw,

  • warunek bezpośredniego transportu.

 4. Wystawianie świadectw zastępczych.

 5. Zasady i zakres stosowania kumulacji.

 6. Szczególne uregulowania dotyczące towarów złożonych w składzie celnym.

 7. Weryfikacja wystawionych dowodów pochodzenia:

  • weryfikacja przeprowadzona na wniosek zagranicznych służb celnych,

  • wnioski polskich służb celnych o przeprowadzenie weryfikacji dowodów pochodzenia, wystawionych przez zagraniczne władze celne lub inne uprawnione instytucje.

 8. Poświadczanie wspólnotowego statusu towarów:

  • deklaracja dostawcy i długoterminowa deklaracja dostawcy,

  • wystawianie świadectw INF 4.

 9. Potwierdzanie preferencyjnego pochodzenia towaru w handlu z Wielką Brytanią po brexicie.

 10. Panel dyskusyjny - pytania, omawianie przypadków, konsultacje z prowadzącym.

DZIEŃ II

 1. Umowy o wolnym handlu i umowy o partnerstwie gospodarczym, jako źródło preferencyjnego pochodzenia towarów. System ROSA dotyczący reguł pochodzenia w preferencyjnych umowach handlowych UE – kraje trzecie.

 2. Ustalenie właściwego dla towaru kodu Nomenklatury Scalonej:

  • zastosowanie WIT,

  • korzystanie z unijnej bazy EBTI.

 3. Ustalanie umowy będącej podstawą preferencji:

  • odnalezienie treści umowy,

  • ustalenie protokołu zawierającego załącznik określający reguły wystarczającego przetworzenia.

 4. Sprawdzenie, czy mamy do czynienia z towarem całkowicie uzyskanym i ustalenie kraju pochodzenia:

  • przykłady towarów całkowicie uzyskanych,

  • towary całkowicie uzyskane, ale w których wytworzenie zaangażowane są różne kraje UE.

 5. Ustalenie i zastosowanie reguły wystarczającego przetworzenia w odniesieniu do surowców niepochodzących:

  • przykłady zastosowania poszczególnych reguł: reguła zmiany pozycji taryfowe, reguła udziału procentowego, reguła przetworzenia specyficznego, reguła mieszana.

 6. Zastosowanie kumulacji pochodzenia w przypadku niespełnienia warunków reguły wystarczającego przetworzenia:

  • kumulacja diagonalna w MATRIX.

 7. Zastosowanie tolerancji ogólnej w przypadku niespełnienia warunków reguły wystarczającego przetworzenia

  • poziomy dopuszczalnej tolerancji ogólnej,

  • wyjątki od możliwości zastosowania tolerancji ogólnej.

 8. Sporządzenie opisu wytwarzania produktu

 9. Sporządzenie kalkulacji wartościowej w celu zastosowania reguły udziału procentowego:

  • przykłady kalkulacji wartościowych.

 10. Deklaracje dostawców:

  • sporządzenie deklaracji dostawcy w dostawie krajowej i wewnątrzunijnej,

  • sprawdzenie prawidłowości i ważności deklaracji dostawcy w nabyciu towarów,

  • omówienie przykładów deklaracji dostawcy.

 11. Ustalenie i dokumentowanie preferencyjnego pochodzenia towaru w handlu ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandią Północną.

 12. Szczególne tryby wystawiania preferencyjnego dowodu pochodzenia i warunki ich zastosowania:

  • duplikat świadectwa,

  • świadectwo zastępcze,

  • świadectwo retrospektywne.

 13. Zastosowanie systemu REX – zasady rejestracji i korzystania z systemu.

 14. Uzyskanie i zastosowanie Wiążącej Informacji o Pochodzeniu Towaru.

 15. Odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

10.00-16.00 i 9.00-15.00

Prelegenci

Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych, doświadczony szkoleniowiec.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!