Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2022 r. – praktyka, najnowsze zmiany i orzecznictwo

O szkoleniu

Szkolenie ma na celu przedstawienie zasad rozliczania akcyzy od biogazu oraz od energii elektrycznej w przedsiębiorstwach wodociągowych. Liczne praktyczne przykłady oparte na praktyce prowadzącego oraz orzecznictwie organów podatkowych i sądów umożliwiają lepsze zrozumienie prezentowanych zagadnień. Podczas szkolenia omówione zostaną także konsekwencje ostatnich nowelizacji ustawy o podatku, a także zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022 r., od 1 lutego 2022 r. oraz wprowadzane w trakcie 2022 r.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, pracowników działów księgowych i energetycznych w przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych.

Program szkolenia

1. Informacje wprowadzające:

a) źródła prawa,

b) najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, PPG, FNG),

c) zasady rejestracji do CRPA,

d) obowiązki związane ze statusem podmiotu zarejestrowanego w CRPA.

2. Najbardziej gorące nowelizacje akcyzowe:

a) sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych w 2022 r.,

b) nowe deklaracje podatkowe na 2022 r.,

c) czy nastąpi kolejne przedłużenie możliwości stosowania papierowych dokumentów dostawy?

d) wprowadzenie obowiązku stosowania e-DD dla tzw. większych sprzedawców wyrobów węglowych.

3. Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych:

a) zakres podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,

b) aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego,

c) termin na dokonanie rejestracji w CRPA,

d) regulacje przejściowe.

4. Pozostałe zmiany w zakresie podatku akcyzowego wprowadzane w ostatnim czasie:

a) ustanowienie wymogu składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej,

b) wprowadzenie obowiązku składania deklaracji dla działalności zwolnionej od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz działalności dotyczącej wyrobów objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,

c) nałożenie wymogu prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej,

d) wprowadzenie e-DD dla niektórych dostawców wyrobów węglowych w ramach zwolnień od akcyzy.

5. Unormowania dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy:

a) ograniczenie możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,

b) aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA w przypadku firm wodociągowych – omówienie poszczególnych przypadków,

c) wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,

d) zmiany dotyczące elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD),

e) czy przewidziano opcję stosowania papierowego dokumentu dostawy w 2022 r.?

6. Opodatkowanie akcyzą biogazu i gazu ziemnego:

a) nowa stawka akcyzy dla biogazu i gazu ziemnego zużywanego na cele opałowe,

b) stawka akcyzy dla biogazu zużywanego w tzw. pochodni,

c) czy zużycie biogazu w procesie osuszania osadów jest traktowane jako zużycie na cele opałowe?

d) czy producenci biogazu mają obowiązek uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego?

e) przegląd najnowszego orzecznictwa.

7. Reguły zakupu oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy:

a) korzystanie z instytucji zużywającego podmiotu olejowego oraz pośredniczącego podmiotu olejowego,

b) wymogi nałożone na podmioty zajmujące się zużyciem lub obrotem paliwami opałowymi (m.in. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, rejestr podmiotów zgłoszonych, system składania oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych).

8. Zwolnienia od akcyzy dla biogazu:

a) warunki zastosowania zwolnienia od akcyzy dla biogazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej,

b) czy możliwe jest zastosowanie zwolnienia od akcyzy dla biogazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i ciepła?

c) zwolnienie od akcyzy dla biogazu zużywanego przez zakłady energochłonne,

d) czy konieczne jest prowadzenie ewidencji zużycia biogazu na cele objęte zwolnieniem od akcyzy?

e) najnowsze orzecznictwo dotyczące zwolnień od akcyzy dla biogazu.

9. Obowiązki związane z posiadaniem statusu finalnego nabywcy gazowego:

a) zasady i sposób rozliczenia akcyzy,

b) czy finalny nabywca gazowy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji produkowanego i zużywanego biogazu?

10. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy:

a) zasady rejestracji jako pośredniczący podmiot gazowy,

b) obowiązki ewidencyjne,

c) sposób rozliczenia akcyzy przez pośredniczący podmiot gazowy.

11. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej:

a) sprzedaż na rzecz nabywców końcowych,

b) zużycie na potrzeby własne,

c) czy produkcja energii elektrycznej podlega opodatkowaniu?

12. Zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu akcyzą:

a) sprzedaż energii elektrycznej do podmiotów posiadających koncesję,

b) straty energii elektrycznej.

13. Obowiązek podatkowy w przypadku energii elektrycznej:

a) moment powstania obowiązku podatkowego od sprzedawanej energii elektrycznej,

b) moment powstania obowiązku podatkowego od energii elektrycznej zużywanej na własne potrzeby,

c) znaczenie tzw. faktury prognozowej.

14. Stawki akcyzy dla energii elektrycznej w 2022 r.:

a) aktualna wysokość opodatkowania z uwzględnieniem regulacji obowiązujących do 31 maja 2022 r.,

b) reguły postępowania w okresie przejściowym,

c) sprzedaż energii elektrycznej dla gospodarstw domowych objęta czasowym zwolnieniem od akcyzy - sposób ustalania prawa do zwolnienia.

15. Zwolnienie od akcyzy dla małych generatorów (omówienie aktualnych przepisów oraz stanu prawnego obowiązującego w latach poprzednich):

a) warunki korzystania ze zwolnienia,

b) jak liczyć moc generatorów objętych zwolnieniem - czy należy sumować moc generatorów na biogaz, fotowoltaiki i generatorów na olej napędowy?

c) czy możliwe jest objęcie zwolnieniem od akcyzy zużycia energii elektrycznej produkowanej w generatorach napędzanych biogazem?

16. Ewidencja energii elektrycznej w 2022 r.:

a) sposób prowadzenia ewidencji w formie papierowej i elektronicznej,

b) wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk ewidencji,

c) szacowanie ilości energii (problem braku urządzeń pomiarowych),

d) sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej,

e) ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą,

f) czy energia produkowana w małych generatorach powinna być ewidencjonowana?

17. Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej:

a) energia odnawialna – rozliczanie świadectw pochodzenia energii odnawialnej,

b) energia zużywana w procesie produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej,

c) energia zużywana w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,

d) warunki skorzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy,

e) przegląd orzecznictwa dotyczącego zwolnień od akcyzy.

18. Zwolnienia dla wyrobów energetycznych:

a) wyroby zużywane do produkcji energii elektrycznej,

b) zwolnienie dla olejów smarowych,

c) przesłanki uzyskania zwolnienia (rejestracja, cele objęte zwolnieniem),

d) zmiany związane z wprowadzenie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD), wdrożenie EMCS PL2,

e)  czy przewidziano opcję stosowania papierowego dokumentu dostawy w 2022 r.?

19. Nowa deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej i wyrobów gazowych:

a) zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej,

b) moment zapłaty akcyzy,

c) rozliczenie akcyzy od energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy w deklaracji podatkowej.

20. Przegląd najnowszego orzecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

a) nabycie energii elektrycznej przez podmioty posiadające tylko koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej,

b) refakturowanie energii elektrycznej,

c) ewidencja energii elektrycznej,

d) stawka akcyzy na biogaz,

e) faktury korygujące a podatek akcyzowy.

21. Nowe zasady stosowania zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych:

a) zakres zwolnień od akcyzy,

b) znaczenie oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów węglowych,

c) reguły dokumentowania zwolnienia od akcyzy w obrocie międzynarodowym,

d) zasady tworzenia listy uprawnionych do deputatów węglowych,

e) elementy faktury sporządzanej dla dostaw wyrobów węglowych,

f) zasady zwrotów zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych,

g) e- DD dla dostaw wyrobów węglowych – zasady stosowania.

22. Analiza wybranych regulacji ustawy o OZE szczególnie istotnych dla branży wodociągowej:

a) definicja biomasy i biogazu,

b) pojęcie mikroinstalacji oraz małej instalacji z uwzględnieniem ostatnich zmian,

c) możliwość produkcji energii elektrycznej w małych instalacjach oraz mikroinstalacjach bez koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej,

d) które podmioty utraciły koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w związku z wejściem w życiem ostatnich zmian w ustawie o OZE?

e) rejestr wytwórców energii w małych instalacjach.

23. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje, sesja na koniec szkolenia.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres biuro@crf.pl lub faxem 22 207 22 58

Informacje organizacyjne:

Monika Cicha

Centrum Rozwoju Finansów

tel. 506 335 666

m.cicha@crf.pl

Czas trwania

9.30-14.00

Prelegenci

Szkolenie poprowadzi ceniony wykładowca, doradca podatkowy oraz prawnik.

Szczególowe informacje o prowadzącym uzyskają Państwo pod numerem telefonu: 506 335 666, 

Gdzie i kiedy

Online 22 marzec 2022

Gdzie i kiedy

Online 22 marzec 2022

Zapisz się

Cena standardowa
Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
590
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 33.9% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 33.9% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 33.9% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 33.9% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena standardowa
Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
590
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 33.9% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 33.9% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 33.9% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 33.9% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Centrum Rozwoju Finansów
01-248 Warszawa
Jana Kazimierza 16
woj. mazowieckie
Centrum Rozwoju Finansów powstało w odpowiedzi na potrzeby szkoleniowe najważniejszych sektorów gospodarki, wynikające z nieustannych zmian i interpretacji przepisów prawa, rachunkowości, podatków, a także szeroko pojętych finansów. Nasz zespół tw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia przed rozpoczęciem szkolenia. Płatność dokonywana jest po odbytym szkoleniu. 

Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy Clickmeeting. Nie ma potrzeby instalowania żadnego dedykowanego programu, link otwiera się w przeglądarce

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Rozwoju Finansów
01-248 Warszawa Jana Kazimierza 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!