Szkolenie: Podatek akcyzowy w 2017 r. - ostatnie zmiany, praktyka i orzecznictwo

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podatek-akcyzowy-w-2017-r-ostatnie-zmiany-praktyka-i-orzecznictwo-69335

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych reguł stosowania ustawy o podatku akcyzowym z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych. Zostaną również omówione skutki wejścia w życie tzw. pakietu paliwowego (z uwzględnieniem zmian w podatku od towarów i usług), a także konsekwencje kolejnych nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym dokonanych w 2017 r., a zwłaszcza zmiany wynikające z wprowadzenia od 1 marca 2017 r. Krajowej Administracji Skarbowej.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, księgowych, pracowników działów handlu i logistyki w przedsiębiorstwach akcyzowych, a także pracowników biur rachunkowych odpowiedzialnych za rozliczenie podatku akcyzowego

Program szkolenia:

1. Regulacje ustawy o podatku akcyzowym – informacje wstępne:
■źródła prawa
■najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, skład podatkowy, procedura zawieszenia poboru akcyzy)
■zasady rejestracji jako podatnik akcyzy
■obowiązki związane ze statusem podatnika akcyzy

2. Zasady dokonywania zakupów i sprzedaży wyrobów akcyzowych:
■transakcje w obrocie krajowym
■dostawa i nabycie wewnątrzwspólnotowe
■postępowanie w przypadku importu, eksportu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 20 sierpnia 2016

3. Sposób prowadzenia składu podatkowego:
■omówienie zasad funkcjonowania składu podatkowego - skład podatkowy magazynowy i skład podatkowy produkcyjny
■ewidencja składu podatkowego – nowe reguły obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.
■zasady sukcesji zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

4. Aktualne stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów energetycznych:
■paliwa silnikowe i paliwa opałowe
■stawki akcyzy na oleje smarowe i pozostałe oleje
■stawki akcyzy dla biopaliw
■stawki akcyzy na gaz ziemny
■stawka akcyzy dla dodatków/domieszek z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa

5. Stosowanie obniżonych stawek podatku akcyzowego dla paliw opałowych:
■znaczenie oświadczenia o przeznaczeniu
■elementy oświadczeń składanych przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorców
■skutki błędów formalnych oświadczeń
■korekty ilościowe a oświadczenia
■zestawienia oświadczeń, wymagane dane, konsekwencje braku zestawień
■zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. i ich praktyczne konsekwencje

6. Reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy:
■dokumenty niezbędne do przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
■ krajowy system teleinformatyczny (System EMCS)
■pojęcie podmiotu wysyłającego
■definicja podmiotu odbierającego
■dokument elektroniczny e – AD
■dokument zastępujący e – AD
■ raport odbioru i raport wywozu

7. Nowe regulacje dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy:
■ograniczenie możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym
■stosowanie dokumentu dostawy dla objętych zerową stawką akcyzy wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym
■rozszerzenie zakresu podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy
■wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym

8. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów energetycznych:
■zwolnienie od akcyzy ze względu na przeznaczenie – warunki i zasady korzystania
■sposób i zasady stosowania dokumentu dostawy
■ zwolnienie od akcyzy dla olejów smarowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 lipca 2016 r.
■ewidencja wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie
■zwrot wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie do składu podatkowego

9. Zmiany wynikające z wprowadzenia od 1 sierpnia 2016 r. tzw. pakietu paliwowego:
■nowe terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliwa
■ograniczenia formalne w przypadku WNT paliwa
■płatnik i podatnik podatku VAT w przypadku WNT paliwa – rozliczenia wzajemne i obowiązki wobec organów podatkowych
■deklaracje podatkowe i obowiązki informacyjne w przypadku WNT paliwa

10. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy (PPG):
■warunki uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego
■zasady weryfikacji nabywców gazu
■sposób prowadzenia ewidencji przez pośredniczący podmiot gazowy w 2017 r.
■terminy i reguły rozliczania akcyzy.

11. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych:
■zakres i warunki zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych
■zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych
■ zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego przez gospodarstwa domowe
■zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej
■pozostałe zwolnienia ze względu na sposób zużycia gazu
■obowiązujące w 2017 r. reguły prowadzenia ewidencji przez PPG zużywające gaz na cele objęte zwolnieniem
■zwolnienia od akcyzy w najnowszym orzecznictwie organów podatkowych i sądów
■czy finalny nabywca gazowy (FNG) korzystający ze zwolnienia od akcyzy ma obowiązek prowadzenia ewidencji?

12. Deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego od gazu ziemnego:
■rodzaje składanych deklaracji
■wskazówki dotyczące sposobu wypełniania deklaracji
■terminy składania deklaracji oraz zapłaty podatku

13. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku wyrobów węglowych:
■sprzedaż wyrobów węglowych na rzecz finalnego nabywcy węglowego (FNW)
■użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy (PPW)
■użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w wyniku przestępstwa (kradzież wyrobów węglowych)
■ubytki wyrobów węglowych
■moment powstania obowiązku podatkowego dla wyrobów węglowych
■czy użycie wyrobów węglowych przez FNW może podlegać akcyzie?

14. Prowadzenie działalności jako PPW i FNW:
■warunki uzyskania statusu PPW
■sposób prowadzenia ewidencji przez PPW od 1 stycznia 2017 r.
■czy FNW jest obowiązany do prowadzenia ewidencji na potrzeby akcyzy?

15. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych:
■zakres zwolnień od akcyzy
■warunki zwolnień wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych
■zmiany wprowadzone w życie od 1 stycznia 2016 r.
■nowelizacja dotycząca zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych wykorzystujących wyroby węglowe

16. Deklaracja podatkowa dla wyrobów węglowych i pozostałych wyrobów akcyzowych:
■zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej
■moment zapłaty akcyzy
■właściwość organu podatkowego i rozliczenie podatku po nowelizacji wprowadzanej w życie od 1 marca 2017 r.

17. Wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej a podatek akcyzowy:
■właściwość urzędów w sprawach dotyczących akcyzy od 1 marca 2017 r. - omówienie poszczególnych przypadków
■zasady rozliczania akcyzy, składania deklaracji podatkowych i informacji podatkowych (zgłoszeń) od 1 marca 2017 r.

18. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Informacje o prelegentach:

Doradca podatkowy, prawnik, kierownik zespołu ds. VAT i akcyzy. Specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT, a także prawa energetycznego, posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw z wielu branż, autor publikacji z zakresu prawa podatkowego dotyczących między innymi podatku VAT jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 799,00 - + 2

Cena zawiera:

przerwa kawowa, lunch, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie przesłane faxem, mailem lub przez internet, płatność na podstawie proformy lub faktury VAT

Wydarzenie: Podatek akcyzowy w 2017 r. - ostatnie zmiany, praktyka i orzecznictwo