Podatek akcyzowy w 2023 roku - praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian. Nowe regulacje - energia odnawialna, nabycia wewnątrzwspólnotowe. Nowe zasady zwolnień od akcyz

O szkoleniu

Przedmiotem zajęć będą reguły stosowania ustawy o podatku akcyzowym w oparciu o najnowsze przepisy i orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną także konsekwencje ostatnich nowelizacji ustawy o podatku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych na początku 2023 r. Szczegółowo przedstawione zostaną reguły rejestracji jako uprawniony odbiorca i uprawniony wysyłający, a także obowiązujące od 13 lutego 2023 r. wymogi związane ze stosowaniem dokumentów e-SAD i sporządzaniem raportów odbioru w obrocie wewnątrzwspólnotowym wyrobami akcyzowymi realizowanym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Omówione zostaną również konsekwencje wprowadzenia w życie projektu nowelizacji tworzącego Centralną Ewidencję Wyrobów Akcyzowych (CEWA).

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie dedykowane jest dla uczestników posiadających już pewną wiedzę w zakresie podatku akcyzowego. Prowadzący odpowiada na bieżąco na pytania przedstawiane przez Uczestników w trakcie zajęć, a w końcowej części szkolenia zaplanowano dodatkowy czas na konsultacje z całego zakresu szkolenia.

Program szkolenia

1. Regulacji ustawy o podatku akcyzowym – informacje wstępne:

 • źródła prawa,
 • najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, skład podatkowy, procedura zawieszenia poboru akcyzy),
 • zasady rejestracji jako podatnik akcyzy (w CRPA),
 • terminy wejścia w życie nowych przepisów/planowanych zmian.

2. Kluczowe zmiany akcyzowe:

 • sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych – przedłużenie możliwości prowadzenia ewidencji w formie papierowej do końca stycznia 2024 r.,
 • zmiany dotyczące deklaracji podatkowych,
 • skutki wprowadzenie e-SAD w obrocie wewnątrzwspólnotowym.

3. Nowe regulacje dotyczące produkcji energii odnawialnej wprowadzone od 2023 r.:

 • czy nadal konieczna będzie rejestracja w CRPA?
 • zakres wyłączenia producentów energii odnawialnej z obowiązku składania deklaracji podatkowych,
 • produkcja energii odnawialnej a zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji energii elektrycznej.

4. Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych po ostatnich zmianach:

 • zakres podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
 • aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego,
 • termin na dokonanie rejestracji,
 • regulacje przejściowe.

5. Pozostałe zmiany w zakresie podatku akcyzowego wprowadzone w ostatnim czasie i ich praktyczne konsekwencje:

 • ustanowienie wymogu składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej,
 • wprowadzenie wyłączenia z obowiązku składania deklaracji podatkowych dla zużycia wyrobów objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
 • zmiany w zakresie zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych zużywających energię elektryczną.

6. Nabycia wewnątrzwspólnotowe i dostawy wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych a podatek akcyzowy – nowe regulacje obowiązujące od 13 lutego 2023 r.:

 • zakres wyrobów objętych obowiązkami akcyzowymi dla nabycia wewnątrzwspólnotowego,
 • nowe wymogi związane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
 • nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych a obowiązki ewidencyjne,
 • nowe zasady składania zabezpieczenia akcyzowego,
 • rejestracja jako uprawniony odbiorca – zakres wniosku, sposób uzyskania numeru akcyzowego,
 • rejestracja jako uprawniony wysyłający – zakres wniosku, sposób uzyskania numeru akcyzowego,
 • dokument e – SAD – szczegółowe zasady sporządzania,
 • raport odbioru – szczegółowe reguły sporządzania,
 • przesłanki i sposób sporządzenia dokumentu zastępującego e- SAD i dokumentu zastępującego raport odbioru,
 • nowe wymogi związane z dostawą wewnątrzwspólnotową wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
 • nowe warunki ubiegania się o zwrot akcyzy dla dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych,
 • praktyczne reguły sporządzania e- SAD dla dostaw wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych.

7. Konsekwencje wprowadzenia Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA) – scentralizowana ewidencja akcyzowa (tak zwany JPK akcyzowy):

 • planowany termin wejścia w życia CEWA,
 • znaczenie wprowadzenia CEWA dla podmiotów prowadzących ewidencje akcyzowe,
 • omówienie praktycznych wymogów i obowiązków związanych z koniecznością stosowania CEWA.

8. Sposób prowadzenia składu podatkowego – kluczowe zagadnienia:

 • omówienie zasad funkcjonowania składu podatkowego - skład podatkowy magazynowy i skład podatkowy produkcyjny,
 • ewidencja składu podatkowego,
 • zasady sukcesji zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego z uwzględnieniem najnowszych zmian.

9. Reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy – kluczowe zagadnienia:

 • dokumenty niezbędne do wysyłania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
 • krajowy system teleinformatyczny (System EMCS),
 • pojęcie podmiotu wysyłającego,
 • definicja podmiotu odbierającego,
 • dokument elektroniczny e - AD,
 • dokument zastępujący e - AD,
 • raport odbioru i raport wywozu,
 • stosowanie e-DD.

10. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy:

 • warunki uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego,
 • zasady weryfikacji nabywców gazu,
 • sposób prowadzenia ewidencji,
 • terminy i reguły rozliczania akcyzy,
 • przegląd najnowszego orzecznictwa.

11. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych:

 • zakres i warunki zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych,
 • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych,
 • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego przez gospodarstwa domowe,
 • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
 • pozostałe zwolnienia od akcyzy ze względu na sposób zużycia gazu,
 • reguły prowadzenia ewidencji przez PPG zużywające gaz na cele objęte zwolnieniem,
 • zwolnienia od akcyzy w najnowszym orzecznictwie organów podatkowych i sądów.

12. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej:

 • sprzedaż na rzecz nabywców końcowych,
 • zużycie na potrzeby własne,
 • moment powstania obowiązku podatkowego dla energii elektrycznej.

13. Ewidencja energii elektrycznej:

 • sposób prowadzenia ewidencji z uwzględnieniem ostatnich zmian,
 • wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk ewidencji,
 • szacowanie ilości energii (problem braku urządzeń pomiarowych),
 • sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej,
 • ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą.

14. Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej w praktyce:

 • energia odnawialna – rozliczenie świadectw pochodzenia energii odnawialnej z uwzględnieniem nowych reguł postępowania w okresie zmian stawek akcyzy,
 • energia zużywana do produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej,
 • energia zużywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,
 • zwolnienie od akcyzy z tytułu zużycia energii elektrycznej do określonych celów,
 • zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez zakłady energochłonne,
 • warunki korzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy.

15. Nowa deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej:

 • zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej,
 • moment zapłaty akcyzy,
 • rozliczenie energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy w deklaracji podatkowej,
 • stawka akcyzy dla energii elektrycznej – stawka podstawowa i stawka przejściowa,
 • zasady korzystania z czasowego zwolnienia od akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej do gospodarstw domowych.

16. Aktualne stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów energetycznych:

 • paliwa silnikowe i paliwa opałowe,
 • stawki akcyzy dla oleju opałowego ciężkiego oraz dla lekkiego oleju opałowego,
 • stawki akcyzy na oleje smarowe i pozostałe oleje,
 • stawki akcyzy dla biopaliw,
 • stawki akcyzy na gaz ziemny,
 • stawka akcyzy dla wyrobów gazowych (gazu ziemnego) do celów opałowych,
 • stawka akcyzy dla dodatków/domieszek z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa,
 • stawki akcyzy w okresach przejściowych, zasady ustalania właściwych stawek.

17. Skutku objęcia pozytywną stawka akcyzy wyrobów o kodzie CN 3403:

 • moment wejścia w życie aktualnych regulacji, przepisy przejściowe,
 • stawka akcyzy dla preparatów smarowych o kodzie CN 3403,
 • zakres i warunki stosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów o kodzie CN 3403.

18. Regulacje dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy:

 • zakres możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
 • obowiązki formalne odnoszące się do dostaw objętych zerową stawką akcyzy wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
 • rozszerzenie zakresu podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
 • wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
 • zmiany dotyczące stosowania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD).

19. Aktualne zasady korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów energetycznych:

 • zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie – przesłanki uzyskania,
 • sposób prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie,
 • formalna strona przemieszczenia – dokumenty dostawy czy e-DD?

20. Reguły sprzedaży oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy:

 • korzystanie z instytucji zużywającego podmiotu olejowego oraz pośredniczącego podmiotu olejowego,
 • wymogi nałożone na podmioty zajmujące się zużyciem lub obrotem paliwami opałowymi (m.in. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, rejestr podmiotów zgłoszonych, system składania oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych).

21. Pakiet paliwowy w praktyce:

 • terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliw,
 • reguły dokonywania transakcji,
 • ostatnie zmiany w przepisach,
 • przegląd najnowszego orzecznictwa, skutki wyroku TSUE z 9 września 2021 r., ostatnie zmiany w przepisach mające na celu implementację wyroku.

22. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Czas trwania

10:00-15:00

Prelegenci

Piotr Paszek

doradca podatkowy, prawnik, Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich w spółce doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT a także prawa energetycznego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw z branży wodociągowej, kanalizacyjnej, paliwowo-energetycznej i innych, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Uznany wykładowca tematyki podatku akcyzowego oraz podatku VAT, autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem akcyzy i VAT-u. Doświadczony prelegent szeroko rozumianej problematyki podatkowej dotyczącej firm z różnych branż i sektorów.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
500
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena promocyjna
zapisy do 17 marca
450
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
32-087 Zielonki k. Krakowa
ul. Wiarusa 11 lok.1
woj. małopolskie
Mając świadomość, że jednym z najważniejszych warunków dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw są kompetentne i wykwalifikowane kadry – oferujemy Państwu możliwość zdobycia i poszerzenia wiedzy poprzez uczestnictwo w szkoleniach „o...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
32-087 Zielonki k. Krakowa ul. Wiarusa 11 lok.1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!