Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych-w-2013-r-51280-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

• Szkolenie ma na celu szczegółowe omówienie najważniejszych problemów związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Szkolenie skierowane jest do:

• Kadra kierownicza, pracownicy kadr, rachuby, służb finansowo – księgowych .
• Osoby zainteresowanych podwyższeniem wiedzy

Program szkolenia:

1. Nowa wykładnia dotycząca opodatkowania opłat za parkingi oraz autostrady dokonywanych w ramach podróży służbowych.
2. Uchwalone zmiany w ustawie o podatku dochodowym na rok 2013 –omówienie.
3. Opodatkowanie szkoleń dla niepracowników – w tym radnych - nowe wykładnie Ministerstwa Finansów.
4. Opodatkowanie poczęstunku dla pracowników i niepracowników w tym radnych – nowe wykładnie Ministerstwa Finansów .
5. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za przedstawicieli handlowych – nowe wykładnie Ministerstwa Finansów.
6. Opodatkowanie stypendiów sportowych – nowe wykładnie Ministerstwa Finansów.
7. Pojęcie długotrwałej choroby oraz indywidualnego zdarzenia losowego w interpretacjach organów skarbowych.
8. Opodatkowanie składek społecznych i zdrowotnych zapłaconych przez zakład pracy za pracownika, byłego
9. pracownika, zleceniobiorcę - aspekty podatkowe.
10. Możliwość obniżenia podatku od sprzedaży mieszkania ,działki przez waloryzację kosztów podatkowych.
11. Opodatkowanie wartości samochodu służbowego wykorzystywanego dla celów służbowych - nowe wykładnie.
12. Ministerstwa Finansów.
13. Opodatkowanie szkoleń okresowych m.in. kierowców - nowe wykładnie Ministerstwa Finansów.
14. Wprowadzone od 1 stycznia 2012 preferencje podatkowe dla osób oszczędzających dobrowolnie na swoją emeryturę poprzez .
15. indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego ( IKZE ) omówienie zagadnienia.
16. Zmiany na rok 2012 w tym dotyczące druków PIT – omówienie.
17. Pakiety medyczne po wyroku NSA Izby Finansowej w pełnym składzie - konsekwencje podatkowe.
18. Składki społeczne i zdrowotne ponoszone za byłego pracownika przez zakład pracy-nowe wyjaśnienia Ministerstwa Finansów.
19. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Związków Zawodowych w zakresie korzystania ze zwolnienia podatkowego do kwoty 380 zł rocznie.
20. Nowe interpretacje dotyczące zwolnienia od podatku świadczeń ponoszonych za pracownika będącego w podróży służbowej .
21. Zwrot pracownikom kosztów zakupu soczewek (szkieł) kontaktowych, okularów korekcyjnych a obowiązek podatkowy.
22. Opodatkowanie świadczeń z tytułu wykorzystywania samochodów służbowych dla celów prywatnych – zakres możliwości zwolnienia z podatku.
23. Opodatkowanie wygranych w konkursach organizowanych przez firmy - wybrane problemy.
24. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za pracownika m.in telefonów komórkowych, Internetu, ubezpieczeń, składek do organizacji.
25. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za niepracownika m.in. zleceniobiorcę – konsekwencje podatkowe.
26. Opodatkowanie drobnych umów do 200 zł - wyjaśnienia, wybrane problemy.
27. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za naukę pracownika m.in. studia, studia podyplomowe, kursy językowe.
28. Wybrane zwolnienia przedmiotowe w tym dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18.
29. Analiza wybranych problemów związanych z wypełnianiem druków PIT 11, 8 C.
30. Świadczenia ponoszone za pracownika nie będące przychodem – omówienie.
31. Opodatkowanie świadczeń z Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej - wybrane zagadnienia.
32. Opodatkowanie świadczeń po zmarłym pracowniku, byłym pracowniku, emerycie-renciście m.in. zapomogi, umorzone pożyczki.
33. Koszty uzyskania przychodów – w tym z praw autorskich, koszty zaliczkowe a koszty należne (PIT 11 a zeznanie podatkowe/roczne rozliczenie) .
34. Darowizny na rzecz pracownika w aspekcie podatkowym.
35. Promocja, reklama, reprezentacja – zakres możliwości zwolnienia, przychód, koszt.
36. Świadczenia ponoszone na rzecz członków Zarządów, Rad Nadzorczych, innych organów stanowiących osób prawnych m.in. ubezpieczenia OC, samochody, telefony, wyjazdy.
37. Opodatkowanie świadczeń wypłacanych przez gminy m.in. szkolenia radnych, stypendia, nagrody.
38. Opodatkowanie świadczeń otrzymanych od Urzędu Gminy m.in. przez pracowników GOSP, opodatkowanie ryczałtu za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych, zwrotu częściowych kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez rodziców, dopłaty wyrównawczej z tytułu zamiany działek, umorzonej osobie fizycznej kwoty z tytułu należności cywilnoprawnych stanowiących dochody budżetowe .
39. Omówienie opodatkowania dochodów nierezydentów w Polsce - wybrane zagadnienia.
40. Opodatkowanie świadczeń z funduszy unijnych wybrane problemy, warunki zwolnienia.
41. Ulga prorodzinna – wybrane problemy.
42. Konsultacje.

Informacje o prelegentach:

ekspert z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 350 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2013 r.