Szkolenie: PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT) W ŚWIETLE PROJEKTU ZMIAN NA 2013 R ORAZ BIEŻĄCE PROBLEMY PODATKOWE PODATNIKÓW

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podatek-dochodowy-od-osob-prawnych-cit-w-swietle-projektu-zmian-na-2013-r-oraz-biezace-problemy-podatkowe-podatnikow-44938-id71

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele szkolenia:

• Zapoznanie z kwestiami ważnymi z punktu widzenia praw i obowiązków podatników, o jakich warto wiedzieć w kontekście nadchodzącego 2013 r.
• Zapoznanie podatników z nowymi regulacjami zawartymi w projekcie zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności:
 z kierunkiem zmian, będących próbą ingerencji w formy prowadzenia działalności gospodarczej (szczególnie w tzw. „optymalizację podatkową”),
 z planem zmiany statusu podatkowego spółki komandytowo-akcyjnej,
 z planem wprowadzenia nowej kategorii przychodu dotyczącego regulowania zobowiązań poprzez świadczenia niepieniężne
 z planem zmiany w zakresie skutków podatkowych finansowania podatników pożyczką udzieloną przez wspólnika (tzw. niedostateczna kapitalizacja)
• Zapoznanie ze zmianami w projekcie, które doprecyzowują kategorię niepodzielonego zysku w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w osobową oraz pojęcie pochodnych instrumentów finansowych
• Zapoznanie z bieżącymi problemami podatników, które dotyczą zasad korygowania przychodów oraz kosztów.

Szkolenie skierowane jest do:

osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz wszystkich, którzy zainteresowani są poznaniem nowych regulacji zawartych w projekcie zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na 2013 r.

Program szkolenia:

I. Spółka komandytowo-akcyjna – nowy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych.
1. Opodatkowanie dochodów wspólników oraz samej spółki przed i po zmianach – analiza porównawcza;
2. Rozliczenie straty spółki w przypadku przekształcenia formy prawnej, fuzji lub przejęcia;
3. Opodatkowanie spółki w przypadku wypłaty albo otrzymania dywidendy oraz innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

II. Przychody podatkowe - nowa kategoria przychodu związana z regulowaniem zobowiązań i otrzymaniem należności w formie niepieniężnej.
1. Jakie skutki u obu stron transakcji handlowej rodzi jej rozliczenie w postaci świadczenia niepieniężnego (np. gdy zapłatą za zakupiony towar lub usługę jest przekazanie innego towaru w miejsce świadczenia pieniężnego)?
2. Przekazanie dywidendy wspólnikowi dokonane w formie niepieniężnej (np. przeniesienie własności nieruchomości) – skutki podatkowe po stronie spółki i wspólnika;
3. Zasady ustalania kosztów podatkowych w przypadku zbycia składnika majątkowego otrzymanego tytułem dywidendy lub innego dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
4. Wpływ projektowanych zmian na transakcje barterowe,
5. Doprecyzowanie momentu uzyskania przychodu przy wnoszeniu wkładów niepieniężnych do spółek będących podatnikami i spółdzielni.

III. Zmiany przepisów dotyczące cen transferowych i dokumentacji podatkowej z nimi związanej.
1. Doprecyzowanie katalogu podmiotów powiązanych;
2. Rozszerzenie zakresu informacji objętych obowiązkiem sporządzania dokumentacji podatkowej w transakcjach między podmiotami powiązanymi.

IV. Dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
1. Doprecyzowanie pojęcia dywidendy dla celów stosowania zryczałtowanej formy poboru podatku u źródła;
2. Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki będącej podatnikiem lub zmniejszenia udziału kapitałowego takiego wspólnika;
3. Zmiana dotycząca rozumienia terminu „niepodzielony zysk” w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową;
4. Modyfikacja warunków zwolnień podatkowych dotycząca wypłaty dywidendy między spółkami kapitałowymi (tzw. pożyczka partycypacyjna).

V. Skutki podatkowe związane z udzielaniem pożyczek i kredytów między pomiotami powiązanymi (tzw. niedostateczna kapitalizacja).
1. Zmiana warunków powiązań kapitałowych mających wpływ na koszty podatkowe z tytułu spłaty odsetek od pożyczki (kredytu);
2. Doprecyzowanie pojęcia zadłużenia mające wpływ na wartość odsetek niestanowiących kosztu uzyskania przychodów oraz sposób obliczania tych odsetek;
3. Zasady ustalania wartości tzw. „udziału pośredniego”.

VI. Inne zmiany dotyczące między innymi kosztów podatkowych, amortyzacji oraz obowiązków poboru podatku przez płatnika.

VII. Wybrane problemy dotyczące bieżących rozliczeń podatkowych:
1. Zmiana wartości przychodu i kosztu wywołana udzieleniem rabatu – korekta wstecz czy na bieżąco? Różnice między podatkiem dochodowym, a podatkiem VAT;
2. Wątpliwości dotyczące stosowania właściwych kursów walut obcych przy ustalaniu różnic kursowych;
3. Podatkowy sposób prezentacji kosztów pośrednich i bezpośrednich w aspekcie niejednolitej wykładni prezentowanej przez sądy administracyjne;
4. Czy straty z tytułu likwidacji inwestycji w obcych środkach trwałych mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?
5. Pozostałe zagadnienia praktyczne - część konsultacyjna szkolenia.

Informacje o prelegentach:

Licencjonowany doradca podatkowy z dużym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dla praktyków z profesjonalna wiedzą w zakresie prawa podatkowego i podatku CIT.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 350 - zł netto

Cena zawiera:

• udział w zajęciach • materiały szkoleniowe • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia • lunch • przerwa kawowa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

- Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
- Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę tylko wstępnej rezerwacji
- Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
- W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 7 dni przed szkoleniem.

Wydarzenie: PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT) W ŚWIETLE PROJEKTU ZMIAN NA 2013 R ORAZ BIEŻĄCE PROBLEMY PODATKOWE PODATNIKÓW