PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT) W ŚWIETLE PROJEKTU ZMIAN NA 2013 R ORAZ BIEŻĄCE PROBLEMY PODATKOWE PODATNIKÓW

O szkoleniu

Cele szkolenia:

• Zapoznanie z kwestiami ważnymi z punktu widzenia praw i obowiązków podatników, o jakich warto wiedzieć w kontekście nadchodzącego 2013 r.
• Zapoznanie podatników z nowymi regulacjami zawartymi w projekcie zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności:
 z kierunkiem zmian, będących próbą ingerencji w formy prowadzenia działalności gospodarczej (szczególnie w tzw. „optymalizację podatkową”),
 z planem zmiany statusu podatkowego spółki komandytowo-akcyjnej,
 z planem wprowadzenia nowej kategorii przychodu dotyczącego regulowania zobowiązań poprzez świadczenia niepieniężne
 z planem zmiany w zakresie skutków podatkowych finansowania podatników pożyczką udzieloną przez wspólnika (tzw. niedostateczna kapitalizacja)
• Zapoznanie ze zmianami w projekcie, które doprecyzowują kategorię niepodzielonego zysku w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w osobową oraz pojęcie pochodnych instrumentów finansowych
• Zapoznanie z bieżącymi problemami podatników, które dotyczą zasad korygowania przychodów oraz kosztów.
Kto powinien wziąć udział?
osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz wszystkich, którzy zainteresowani są poznaniem nowych regulacji zawartych w projekcie zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na 2013 r.

Program szkolenia

I. Spółka komandytowo-akcyjna – nowy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych.
1. Opodatkowanie dochodów wspólników oraz samej spółki przed i po zmianach – analiza porównawcza;
2. Rozliczenie straty spółki w przypadku przekształcenia formy prawnej, fuzji lub przejęcia;
3. Opodatkowanie spółki w przypadku wypłaty albo otrzymania dywidendy oraz innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

II. Przychody podatkowe - nowa kategoria przychodu związana z regulowaniem zobowiązań i otrzymaniem należności w formie niepieniężnej.
1. Jakie skutki u obu stron transakcji handlowej rodzi jej rozliczenie w postaci świadczenia niepieniężnego (np. gdy zapłatą za zakupiony towar lub usługę jest przekazanie innego towaru w miejsce świadczenia pieniężnego)?
2. Przekazanie dywidendy wspólnikowi dokonane w formie niepieniężnej (np. przeniesienie własności nieruchomości) – skutki podatkowe po stronie spółki i wspólnika;
3. Zasady ustalania kosztów podatkowych w przypadku zbycia składnika majątkowego otrzymanego tytułem dywidendy lub innego dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
4. Wpływ projektowanych zmian na transakcje barterowe,
5. Doprecyzowanie momentu uzyskania przychodu przy wnoszeniu wkładów niepieniężnych do spółek będących podatnikami i spółdzielni.

III. Zmiany przepisów dotyczące cen transferowych i dokumentacji podatkowej z nimi związanej.
1. Doprecyzowanie katalogu podmiotów powiązanych;
2. Rozszerzenie zakresu informacji objętych obowiązkiem sporządzania dokumentacji podatkowej w transakcjach między podmiotami powiązanymi.

IV. Dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
1. Doprecyzowanie pojęcia dywidendy dla celów stosowania zryczałtowanej formy poboru podatku u źródła;
2. Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki będącej podatnikiem lub zmniejszenia udziału kapitałowego takiego wspólnika;
3. Zmiana dotycząca rozumienia terminu „niepodzielony zysk” w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową;
4. Modyfikacja warunków zwolnień podatkowych dotycząca wypłaty dywidendy między spółkami kapitałowymi (tzw. pożyczka partycypacyjna).

V. Skutki podatkowe związane z udzielaniem pożyczek i kredytów między pomiotami powiązanymi (tzw. niedostateczna kapitalizacja).
1. Zmiana warunków powiązań kapitałowych mających wpływ na koszty podatkowe z tytułu spłaty odsetek od pożyczki (kredytu);
2. Doprecyzowanie pojęcia zadłużenia mające wpływ na wartość odsetek niestanowiących kosztu uzyskania przychodów oraz sposób obliczania tych odsetek;
3. Zasady ustalania wartości tzw. „udziału pośredniego”.

VI. Inne zmiany dotyczące między innymi kosztów podatkowych, amortyzacji oraz obowiązków poboru podatku przez płatnika.

VII. Wybrane problemy dotyczące bieżących rozliczeń podatkowych:
1. Zmiana wartości przychodu i kosztu wywołana udzieleniem rabatu – korekta wstecz czy na bieżąco? Różnice między podatkiem dochodowym, a podatkiem VAT;
2. Wątpliwości dotyczące stosowania właściwych kursów walut obcych przy ustalaniu różnic kursowych;
3. Podatkowy sposób prezentacji kosztów pośrednich i bezpośrednich w aspekcie niejednolitej wykładni prezentowanej przez sądy administracyjne;
4. Czy straty z tytułu likwidacji inwestycji w obcych środkach trwałych mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?
5. Pozostałe zagadnienia praktyczne - część konsultacyjna szkolenia.

Czas trwania

1 dzień (8 godzin)

Prelegenci

Licencjonowany doradca podatkowy z dużym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dla praktyków z profesjonalna wiedzą w zakresie prawa podatkowego i podatku CIT.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Kraków

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Warszawa

00-012 Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 2

woj. mazowieckie

Kraków

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Warszawa

00-012 Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 2

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł netto
350
Cena zawiera:
  • • udział w zajęciach • materiały szkoleniowe • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia • lunch • przerwa kawowa
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

- Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
- Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę tylko wstępnej rezerwacji
- Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
- W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 7 dni przed szkoleniem.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!