Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podatek-dochodowy-od-osob-prawnych-podatkowe-zamkniecie-roku-2012-oraz-najnowsze-zmiany-na-rok-2013-46983-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zapoznanie podatników z projektowanymi przez Rząd regulacjami dotyczącymi podatku dochodowego od osób prawnych. Kierunek tych zmian wskazuje na próbę ingerencji w te formy prowadzenia działalności gospodarczej, które – zwłaszcza w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych – dają podatnikom pewne preferencje, określane najczęściej terminem „optymalizacja podatkowa”. Przejawem działań mających na celu eliminację preferencji w tym zakresie jest zmiana statusu podatkowego spółki komandytowo-akcyjnej, wprowadzenie nowej kategorii przychodu dotyczącego regulowania zobowiązań poprzez świadczenia niepieniężne czy też zmiany w zakresie skutków podatkowych finansowania podatników pożyczką udzieloną przez wspólnika (tzw. niedostateczna kapitalizacja). Projekty zmian doprecyzowują również niejednolicie rozumianą dotąd kategorię niepodzielonego zysku w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w osobową oraz wprowadzają nowe obowiązki w zakresie dokumentacji podatkowej sporządzanej w transakcjach między podmiotami powiązanymi (tzw. transfer printing).
Ważne zmiany, mające na celu poprawę płynności finansowej oraz zwiększenie dyscypliny płatniczej między przedsiębiorcami, dotyczą tych podatników, którzy nieterminowo regulują swoje zobowiązania wobec dostawców ( korekta kosztów uzyskania przychodów). Projektowane regulacje wprowadzają również pewne ułatwienia dla przedsiębiorców, które mają swoje odzwierciedlenie w zmianach dotyczących umów leasingu.
Program szkolenia odnosi się również do bieżących problemów podatników, dotyczących chociażby zasad korygowania przychodów oraz kosztów w sytuacji wystawienia faktury korygującej sprzedaż na skutek udzielonego rabatu, problemów ze stosowaniem właściwego kursu walut obcych, zasad podatkowego rozliczania czynności refakturowanych, czy też skutków dotyczących likwidacji inwestycji w obcych środkach trwałych.

Szkolenie skierowane jest do:

• Kadra kierownicza, pracownicy działów kadr, rachuby, służb finansowo – księgowych
• Osoby zainteresowanych podwyższeniem wiedzy

Program szkolenia:

I. Projektowane zmiany na 2013 r.
1. Naruszenie terminów płatności w transakcjach handlowych – obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów !!!
• skutki nieuregulowania zobowiązania dotyczącego kosztów pośrednich i bezpośrednich,
• nieuregulowane płatności składające się na wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
• moment dokonania korekty kosztów.

2. Zmiany dotyczące umowy leasingu.
• skrócenie minimalnego czasu trwania umowy leasingu,
• rozszerzenie zakresu przedmiotowego umowy,
• zmiana stron umowy (cesja) w trakcie trwania podstawowego okresu leasingu – skutki podatkowe dotyczące leasingodawcy i leasingobiorcy,
• ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które były już przedmiotem leasingu, w przypadku zawarcia kolejnej umowy (np. leasingobiorca nie korzysta z prawa do nabycia przedmiotu leasingu).
3. Nowa kategoria przychodu dotycząca podatników regulujących swoje zobowiązania w formie niepieniężnej.

II. Podatkowe ujęcie przychodów i kosztów ich uzyskania przez podatników prowadzących księgi rachunkowe.

1. Przychody oraz koszty ich uzyskania.
• Skutki podatkowe dotyczące korekty przychodów oraz kosztów w wyniku udzielenia rabatu, zwrotu towarów, błędów i pomyłek – korekta wstecz czy na bieżąco ?
• Dzień poniesienia kosztów uzyskania przychodów, a moment ich ujęcia w podstawie opodatkowania (jednorazowo czy rozliczany w czasie), w tym:
o - koszty remontów oraz wydatków rozliczanych poprzez „księgowe odpisy amortyzacyjne”
o - czy koszty odsetek od kredytu zawsze rozliczane są według zasady kasowej?
o - zasady rozliczania wydatków wynikających z umowy leasingu.
• Problem niespłaconych należności (złych długów) – warunki zaliczenia do kosztów odpisów aktualizujących wartość należności oraz należności nieściągalnych.
• 1.4. Wątpliwości dotyczące stosowania właściwych kursów walut obcych (różnice kursowe) w przypadku rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego oraz rozliczeń bezgotówkowych (np. potrącenie).
• Koszty związane z utrzymaniem oraz zabezpieczeniem źródła przychodów, w tym:
o - koszty ubezpieczenia członków zarządu,
o - kary umowne i odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy przed upływem terminu, na który została zawarta.

• Czy otrzymanie zapłaty przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru jest opodatkowane na zasadzie kasowej czy podlega wyłączeniu z przychodów, jako tzw. zaliczka na poczet przyszłych dostaw (np. sprzedaż realizowana przez Internet).
• Jak ustalić dzień uzyskania przychodu oraz dzień potrącenia kosztu uzyskania przychodu w przypadku świadczenia usług o charakterze ciągłym (najem, dzierżawa) oraz refakturowania opłat eksploatacyjnych towarzyszących świadczeniu usługi wiodącej (energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, dostawy wody, wywóz śmieci itp.).
• Strata z tytułu sprzedaży wierzytelności handlowych, czyli w jaki sposób korzystnie zoptymalizować koszty.

2. Wybrane aspekty dotyczące amortyzacji podatkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
• Straty z tytułu likwidacji inwestycji w obcym środku trwałym,
• Zasady amortyzacji majątku trwałego otrzymanego w wyniku aportu (wniesienia do spółki osobowej i spółki kapitałowej), w tym zasady amortyzacji oraz ustalania podatkowej wartości składników majątku stanowiącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część,
• Odpisy amortyzacyjne od wydatków inwestycyjnych sfinansowanych dotacją lub zwróconych podatnikowi w inny sposób.


III. Zasady opodatkowania dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych w aspekcie należności transferowanych między podmiotami mającymi rezydencję podatkową w różnych krajach.
• Przesłanki stosowania zwolnienia od podatku w stosunku do wypłat dokonywanych między spółkami powiązanymi z siedzibą w Polsce oraz Unii Europejskiej.
• Obowiązki w zakresie terminów zapłaty podatku pobranego od podatnika oraz terminów składania deklaracji i informacji podatkowych.
• Skutki podatkowe związane z wypłatą dywidendy w formie niepieniężnej.

Informacje o prelegentach:

Prawnik, ekspert z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, wieloletni wykładowca i praktyk, były pracownik MF

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 430 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2012 ORAZ NAJNOWSZE ZMIANY NA ROK 2013