Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podatek-dochodowy-od-osob-prawnych-zamkniecie-roku-2012-zmiany-na-rok-2013-kasowe-rozliczenia-przeterminowanych-faktur-47323-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu aktualnej problematyki z zakresu PDOP
Korzyści dla uczestników:
• Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej rozliczenia podatku za rok 2012,
• Zapoznanie się z nowymi zasadami potrącania kosztów uzyskania przychodów w roku 2013 w przypadku nieterminowej zapłaty zobowiązań

Szkolenie skierowane jest do:

• Główni księgowi, Komórki finansowo – księgowe

Program szkolenia:

1. Zmiany wprowadzone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w 2012 r., w tym nowe zasady poboru zaliczek za miesiąc grudzień lub za IV kwartał 2012 r. oraz zmiana sposobu ustalania różnic kursowych w rachunku podatkowym obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.
2. Zmiany w ustawie na rok 2013 wprowadzające sankcje dla podatników w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań, w tym:
• korekty zmniejszające koszty uzyskania przychodów z tytułu przeterminowanych faktur zakupu,
• korekty amortyzacji podatkowej z tytułu nieopłaconej w określonym w terminie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
3. Inne zmiany na rok 2013, w tym w zakresie leasingu.
4. Ustalanie przychodów dla celów podatkowych; zaliczki na poczet dostaw i usług, a zapłaty „z góry”, usługi o charakterze ciągłym, usługi budowlane rozliczane etapami, odszkodowania, kary umowne, refaktury.
5. Zasady dokonywania korekt przychodu – pomyłki, reklamacje, rabaty posprzedażowe, ujęcie faktur korygujących w księgach rachunkowych i w rozliczeniach podatkowych.
6. Przychody z tytułu nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń; pożyczki, poręczenia i gwarancje, służebności.
7. Przychody z dotacji; zasady ujmowania dotacji, w tym ze środków unijnych, w księgach rachunkowych i w rachunku podatkowym; zmiana interpretacji podatkowych dotycząca wstecznej korekty kosztów.
8. Zasady amortyzacji bilansowej i podatkowej; cechy wspólne i rozbieżności:
• odpisy amortyzacyjne nie uznawane za koszty podatkowe,
• amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją, sprzedaż środka trwałego sfinansowanego dotacją – przykłady praktyczne,
• zasada kontynuacji amortyzacji,
• amortyzacja środków trwałych wniesionych aportem, w tym w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
• optymalizacja stawek amortyzacji podatkowej, korekty amortyzacji.
9. Ulepszenie zwiększające wartość czy remont środka trwałego, likwidacja częściowa lub całkowita, części składowe i peryferyjne, inwestycje w obcych środkach trwałych (uchwała 7 sędziów NSA), inwestycje zaniechane.
10. Najczęściej popełniane błędy w zakresie ustalania kosztów uzyskania przychodów i wydatków nie stanowiących kosztów podatkowych:
• koszty podwyższenia kapitału w świetle uchwały 7 sędziów NSA,
• nowe orzecznictwo i interpretacje w zakresie kosztów reprezentacji,
• odpisy aktualizujące należności, należności nieściągalne, przedawnione i umorzone, sprzedaż własnej wierzytelności w świetle uchwały 7 sędziów NSA,
• straty, niedobory i odszkodowania w rachunku podatkowym,
• wynagrodzenia i składki ZUS jako koszty uzyskania przychodów, premie, nagrody, podróże służbowe pracowników,
• świadczenia na rzecz pracowników.
11. Przykłady praktyczne, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia, pomoc w rozwiązaniu indywidualnych problemów.

Informacje o prelegentach:

biegły rewident, doradca podatkowy, wieloletni dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 320 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH - ZAMKNIĘCIE ROKU 2012 - ZMIANY NA ROK 2013 - KASOWE ROZLICZENIA PRZETERMINOWANYCH FAKTUR