Podatek od nieruchomości 2022/23

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie problemów związanych z rozliczaniem oraz optymalizacją podatku od nieruchomości w latach 2022-2023. Szczegółowo zostaną omówione takie zagadnienia jak: główne problemy związane z pojęciem budowli, zmiana podstawy opodatkowania budowli, postępowanie i kontrola podatkowa w podatku od nieruchomości, optymalizacja w podatku od nieruchomości, regulacje tarczy antykryzysowej.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, specjalistów do spraw podatkowych, osób rozliczających podatek od nieruchomości, w tym szczególnie przedstawicieli spółek branży paliwowo-energetycznej, gazowniczej, wydobywczej, infrastrukturalnej (wodociągi i kanalizacje, koleje etc.), skarbników, pracowników komórek podatków lokalnych jednostek samorządowych pobierających podatek od nieruchomości oraz przedstawicieli biur rachunkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką zmian w zakresie podatku od nieruchomości.

Program szkolenia

1. Podatnik podatku od nieruchomości
    • Właściciel jako podatnik podatku od nieruchomości
    • Posiadacz samoistny a posiadacz zależny
    • Użytkownik wieczysty
    • Posiadacz zależny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu  terytorialnego (gmin)
    • Spółki osobowe
    • Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowe
    • Prowadzenie działalności gospodarczej a podatek od nieruchomości 
    • Przełomowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w zakresie związku z działalnością gospodarczą oraz  znaczenie orzecznictwa NSA w tym zakresie na zakres opodatkowania
2. Podstawa opodatkowania
    • Sposób pomiaru powierzchni gruntów
    • Zasady określania powierzchni użytkowej budynku – znaczenie wyroku NSA sygn. akt III FSK 590/21, a możliwość ubiegania się o nadpłatę.
    • Definicja klatki schodowej dla celów określenia podstawy opodatkowania
    • Sposoby dokumentowania podstawy opodatkowania
    • Wartość historyczna jako podstawa opodatkowania budowli
    • Znaczenie amortyzacji środków trwałych dla podstawy opodatkowania budowli – zmiana orzecznictwa
    • Zmiana wartości środka trwałego w roku a podstawa opodatkowania
    • Podstawa opodatkowania budowli nie podlegających amortyzacji
    • Analiza najnowszego orzecznictwa 
3. Przedmiot opodatkowania oraz obowiązek podatkowy
    • Budynki
       - Definicja budynku 
       - Budowla spełniająca definicję budynku – zasady opodatkowania na podstawie najnowszego orzecznictwa
       - Pojęcie „trwałego związku z gruntem”  - zmiana orzecznictwa NSA 
       - Sposoby opodatkowania wielkich hal produkcyjnych i magazynowych z wykorzystaniem najnowszego orzecznictwa NSA
       - Czy można opodatkować namioty przemysłowe, kontenery, baraki oraz inne tymczasowe obiekty budowlane ? 
       - Pojęcie „przegrody budowlanej” oraz „wyodrębnienia z przestrzeni”
       - Budynek w złym stanie technicznym – znaczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego
       - Niezgodny ze stanem faktycznym wpis w ewidencji gruntów i budynków
       - Ewidencja gruntów i budynków – jak wykorzystać rozbieżne orzecznictwo NSA?
       - Księgi wieczyste i ich wpływ na zakres opodatkowania budynków podatkiem od nieruchomości 
       - Opodatkowanie mieszkań zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
       - Opodatkowania budynku związanego z działalnością gospodarczą, zajętego na cele mieszkaniowe 
       - Opodatkowanie części budynku
       - Data powstania obowiązku podatkowego
       - „Wakacje podatkowe” dla nowych budynków
       - Sztuczne przesuwanie daty powstania obowiązku podatkowego
       - Czy podlegają opodatkowaniu budowle w budynkach?
       - Czy można opodatkować urządzenie w budynku ?
       - Zasady opodatkowania infrastruktury towarzyszącej budynkom związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej 
       - Analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.
    • Grunty
       - Znaczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2017 roku dla opodatkowania gruntów
       - Niezgodne z prawem opodatkowanie podatkiem rolnym gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości
       - Grunty zajęte na działalność gospodarczą a grunty związane z działalnością gospodarczą 
       - Opodatkowanie gruntów pod liniami energetycznymi
       - Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów leśnych 
       - Opodatkowanie dewelopera budującego budynki mieszkalne na gruncie rolnym
       - Służebność przesyłu a służebność gruntowa w podatku od nieruchomości oraz czy można uznać za służebność przesyłu umowę najmu lub dzierżawy?
       - Zasady opodatkowania gruntów na których ustanowiono służebność przesyłu
       - Przejście obowiązku podatkowego na podatnika w przypadku gruntów, budynków i budowli stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
       - Opodatkowanie gruntu rolnego, leśnego oraz pozostałych pod budynkiem związanym z działalnością gospodarczą
       - Zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntu
       - Zasady opodatkowania gruntów, budynków i budowli kolejowych – analiza dotychczasowej praktyki stosowania przepisów
       - Analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych
     • Budowle 
       - Definicja budowli oraz kontrowersje związane z definicją budowli
       - Katalog przykładowy budowli i jego znaczenie dla zakresu opodatkowania
       - Definicja budynku a definicja budowli
       - Znaczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 roku dla identyfikacji budowli  podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości
       - Urządzenie budowlane jako przedmiot opodatkowania
       - Tymczasowy obiekt budowlany
       - Analiza zasad opodatkowania na przykładach różnych budowli 
       - Co to jest budowla sieciowa?
       - Urządzenia budowlane w budowlach sieciowych
       - Czy po zmianie definicji obiektu budowlanego, związek techniczno-użytkowy ma znaczenie  w zakresie opodatkowania budowli sieciowych?
       - Kiedy opodatkowaniu podlegają urządzenia techniczne związane z budowlą sieciową?
       - Zasady opodatkowania kontenerów sieciowych 
       - Opodatkowanie szaf technicznych
       - Stosunek własności oraz współwłasności i jego znaczenie dla opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości 
       -  Zasady opodatkowania pozostałych budowli
       - Opodatkowanie infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej
       - Opodatkowania fundamentów oraz placów
       - Opodatkowanie urządzeń i maszyn posadowionych na fundamentach
       - Drogi wewnętrzne oraz drogi leśne – zasady opodatkowania
       - Opodatkowanie wiat oraz rozstrzygnięcie problemu opodatkowania zbiorników
       - Opodatkowanie obiektów wolnostojących
       - Zasady opodatkowania budowli umieszczonych na gruncie objętych służebnością przesyłu
       - Pozostałe zagadnienia
       - Analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.
    • Budowla a środek trwały – znaczenie dla opodatkowania podatkiem od nieruchomości
       - Definicja środka trwałego a definicja budowli
       - Kiedy środek trwały jest budowlą?
       - Zasady ustalania podstawy opodatkowania dla budowli składających się z więcej niż  jednego środka trwałego
       - Podstawa opodatkowania budowli, której wartość jest niższa od wartości środka trwałego
       - Zmiany w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) oraz ich wpływ na opodatkowanie budowli
       - Zasady przeprowadzania oględzin ewidencji środków trwałych
       - Analiza środków trwałych pod kątem zupełności zapisów
       - Opinia biegłego jako podstawa ustalania wartości historycznej budowli
       - Pozostałe metody ustalania podstawy opodatkowania budowli
       - Likwidacje częściowe w trakcie roku podatkowego a prawo do korekt
4. Postępowanie i kontrola podatkowa w podatku od nieruchomości
   • Kontrola podatkowa 
   • Postępowanie podatkowe
   • Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego
   • Najczęściej popełniane błędy przez organy podatkowe – analiza
   • Jak doprowadzić do przedawnienia zobowiązania podatkowego
   • Postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji –zasady składania skutecznych  zażaleń.
   • Metody doprowadzenia przez organy podatkowe do przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz sposoby przeciwdziałania.
5. Optymalizacja w podatku od nieruchomości
   • Związek z działalnością gospodarczą jako metoda optymalizacji podatkowej
   • Definicja budynku a możliwości optymalizacji
   • Zmiana wartości budowli
   • Definicja budowli – możliwe wyłączenia z opodatkowania
   • Pozostałe metody optymalizacji
   • Znaczenie klauzuli przeciw obejściu prawa podatkowego w optymalizacji podatku od nieruchomości
   • Raportowanie schematów podatkowych (MDR)
6. Zwolnienia w podatku od nieruchomości
   • Zwolnienie przedmiotowe
   • Zwolnienia podmiotowe
7. Zmiany w podatku od nieruchomości od roku 2023
8. Stawki podatku na roku 2023
9. Analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych

Czas trwania

09:30-15:00

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
590
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Instytut Rachunkowości i Podatków
00-020 Warszawa
Szpitalna 1
woj. mazowieckie
Zadaniem Instytutu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry zarządzającej i finansowo – księgowej, wyznaczanie standardów sprawozdawczości finansowej, kreowanie zmian w prawie bilansowym i podatkowym, upowszechnianie dobrych praktyk w biz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Instytut Rachunkowości i Podatków
00-020 Warszawa Szpitalna 1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!