Szkolenie: Podatek odroczony – warsztaty praktyczne

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podatek-odroczony-warsztaty-praktyczne-56573-id367

Informacje o szkoleniu

Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

2014.03.17 - 2014.03.18 Toruń


Szkolenie dedykowane jest do osób zajmujących się na co dzień rozliczaniem podatku odroczonego, pragnących zoptymalizować procesy wyliczania, zwiększyć wiarygodność oraz przewidywalność obciążeń wyniku finansowego. Szkolenie zostanie oparte w głównej mierze na przykładach praktycznych oraz zadaniach, mających na celu ugruntowanie wiedzy teoretycznej i zwiększenie umiejętności uczestników stosowania jej w praktyce. Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia powinna pozwolić wdrożyć w tym zakresie procedury kontrolne oraz wykorzystywać informacje płynące z podatku odroczonego w planowaniu podatkowym oraz optymalizacji obciążeń podatkowych.

Szkolenie skierowane jest do:

*

Program szkolenia:

DZIEŃ I

1. Podatek odroczony jako instytucja prawa bilansowego, z uwzględnieniem zapisów KSR 2 oraz MSR 12.

2. Cel stosowania podatku odroczonego:
a) możliwości wykorzystania podatku odroczonego do planowania finansowego,
b) wpływ na wynik finansowy i wskaźniki rentowności,
c) zabezpieczenie środków na późniejsze zobowiązania podatkowe.

3. Wartość bilansowa/ Wartość podatkowa aktywów i pasywów:
a) praktyczne sposoby obliczania wartości podatkowej dla poszczególnych pozycji bilansowych.

4. Aktywa z tytułu podatku odroczonego:
a) prawo do ustalenia aktywów,
b) podstawowe tytuły do tworzenia aktywów.

5. Ustalanie rezerw z tytułu podatku odroczonego:
a) obowiązek tworzenia rezerw,
b) podstawowe tytuły do tworzenie rezerw.

6. Szczególne przypadki zastosowania podatku odroczonego (umowy leasingowe, kontrakty długoterminowe, instrumenty finansowe, przekształcenia).

7. Sposoby ujęcia ( tworzenie i rozwiązywanie) podatku odroczonego w księgach.

8. Ewidencja rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego:
a) ewidencja poza systemowa dla wyliczenia podatku odroczonego,
b) sposoby zwiększenia efektywności i poprawności wyliczenia,
c) podatek odroczony w ewidencji środków trwałych.

DZIEŃ II

1. Sposób ujęcia rezerwy i aktywa z tytułu podatku odroczonego w korespondencji z wynikiem, kapitałem własnym i wartością firmy:
a) błąd podstawowy,
b) długoterminowe instrumenty finansowe,
c) połączenia, przekształcenia.

2. Prezentacja w rachunku zysków i strat oraz w bilansie aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego – z uwzględnieniem zapisów MSR 12:
a) przypadki kompensowania aktywa i rezerwy,
b) odpisy aktualizujące wartość aktywa.

3.Proces ustalania podatku odroczonego w podmiocie gospodarczym:
a) praktyczne sposoby ustalania podatku krok po kroku,
b) zapewnienie kompletności ujęcia podatku odroczonego w księgach.

4. Wyliczenie efektywnej stopy podatkowej – podstawowe założenia, optymalizacja procesu.

5. Konsolidacja podatku odroczonego w grupie:
a) uwzględnienie różnych pozycji podatkowych (strata/zysk) dla celów raportowania w grupie,
b) różnice konsolidacyjne stanowiące podstawę do naliczenia podatku odroczonego w sprawozdaniu skonsolidowanym,
c) optymalizacja procesu wieloetapowej konsolidacji grupy.

6. Przykładowe narzędzia kontroli prawidłowości wyliczenia podatku odroczonego.

7. Planowanie podatkowe – z uwzględnieniem podatku odroczonego – praktyczne porady związane z brakiem właściwych danych, stosowaniem odpowiednich narzędzi, optymalizacją procesu.

Informacje o prelegentach:

Ewa Kilian - licencjonowany doradca podatkowy z wieloletnią praktyką w zakresie podatku dochodowego, z uwzględnieniem tematyki cen transferowych, przekształceń i połączeń. Posiada dużą wiedzę również w zakresie podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług. Swoje doświadczenie zdobywała głównie w międzynarodowych korporacjach działających w branży FMCG oraz w branży budowlanej. Dodatkowo posiada szeroką wiedzę z rachunkowości, potwierdzoną zakończonym procesem kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Wieloletni trener z zakresu podatków oraz rachunkowości, posiadający praktyczne doświadczenie w zakresie wykorzystywania systemów informatycznych do optymalizacji procesów obliczania, planowania i raportowania podatków dochodowych, w tym odroczonych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 990 zł + 23% VAT - Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 990 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 890 zł/os + 23% VAT.

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Wydarzenie: Podatek odroczony – warsztaty praktyczne