PODATEK U ŹRÓDŁA – Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W ZAKRESIE OPODATKOWANIA ODSETEK I NALEŻNOŚCI LICENCYJNYCH

O szkoleniu

Przedmiotem szkolenia jest omówienie aktualnej problematyki dotyczącej podatku u źródła w transakcjach międzynarodowych. W trakcie szkolenia zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo oraz interpretacje. Materiały uwzględniają aktualny tekst przepisów, aktualne orzecznictwo, interpretacje oraz informacje co do opodatkowania podatkiem u źródła dywidendy, odsetek oraz należności licencyjnych we wszystkich zawartych przez Polskę umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

1. Podatek u źródła – pojęcie oraz podstawowe zasady związane z poborem podatku u źródła.

2. Znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, znaczenie Modelowej Konwencji OECD oraz Komentarza do Modelowej Konwencji OECD (konstrukcja umów, prawidłowa wykładnia postanowień umów).

3. Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy w CIT i PIT – kryterium centrum interesów osobistych i gospodarczych oraz przebywania 183 dni w roku w danym państwie.

4. Siedziba i miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) miejsce zamieszkania osoby fizycznej (miejsce zamieszkania w więcej niż jednym państwie),
b) siedziba zarządu osoby prawnej (siedziba zarządu osoby prawnej w innym państwie niż jej siedziba).

5. Zakład w CIT i PIT oraz zakład w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) powstanie zakładu,
b) zasady opodatkowania zakładu (przypisywanie zysków do zakładu),
c) szczególne przypadku zakładów (stałe placówki, budowy, biura),
d) wyłączenie z pojęcia zakładu (niezależni przedstawiciele, maklerzy).

6. Pojęcie dochodów osiąganych na terytorium RP – przesłanka decydująca o obowiązku pobrania podatku u źródła.

7. Szeroki katalog należności podlegających obowiązkowi pobrania podatku u źródła.

8. Odsetki w ustawie o CIT i PIT, a odsetki w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) odsetki od kredytów i pożyczek,
b) odsetki od zobowiązań handlowych,
c) odsetki karne (odsetki za opóźnienie, odsetki od odsetek),
d) odsetki od kredytów bankowych oraz od finansowania z instytucji finansowych,
e) cash pooling a obowiązek pobrania podatku u źródła.

9. Należności licencyjne w ustawie o CIT i PIT a należności licencyjne w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) definicja należności licencyjnych – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych a CIT i PIT oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
b) poszczególne rodzaje należności licencyjnych podlegające obowiązkowi pobrania podatku u źródła:
– znaki towarowe,
– know-how,
– licencje na programy komputerowe (zmiana podejścia sądów administracyjnych)
– użytkowanie urządzenia przemysłowego (szeroka definicja urządzenia przemysłowego, odrębności dla maszyn budowlanych),
– odszkodowania za naruszenie praw autorskich.

10. Instytucja bezpośredniego odbiorcy (beneficial owner) w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania – ryzyka związane z niezastosowaniem klauzuli.

11. Zamiany obowiązujące od 1 lipca 2013 r. – zwolnienie z obowiązku pobrania podatku u źródła od odsetek i należności licencyjnych:
a) implementacja przepisów Dyrektywy Rady 2003/49/WE z 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich,
b) przesłanki skorzystania ze zwolnienia dla odsetek i należności licencyjnych wypłacanych na rzecz podmiotów powiązanych – skutki niespełnienia przesłanek.

12 .Dywidendy w ustawie o CIT i PIT oraz dywidendy w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) dywidenda a inne dochody z tytułu udziału w zysku osób prawnych – m.in. umorzenie udziałów (akcji), wewnętrzne podwyższenie kapitału zakładowego, podział oraz łączenie spółek kapitałowych, majątek otrzymywany w związku z likwidacją osób prawnych,
b) przesłanki zastosowania zwolnienia dla wypłaty dywidend do podmiotów powiązanych – skutki niespełnienia przesłanek do zwolnienia.

13. Sportowcy i artyści w ustawie o CIT i PIT a sportowcy i artyści w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) pojęcie artysty i sportowca,
b) zasady poboru podatku u źródła w przypadku tzw. wynagrodzenia mieszanego oraz w przypadku tzw. spółek estradowych.

14. Wynagrodzenie dyrektorów, członków rad nadzorczych oraz pracowników w ustawie o PIT a wynagrodzenie dyrektorów, członków rad nadzorczych oraz pracowników w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

15. Zakup usług o charakterze niematerialnym w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) usługi niematerialne, a usługi o podobnym charakterze – problemy praktyczne związane z brakiem definicji,
b) usługi niematerialne a zyski z przedsiębiorstw w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
c) szczególne rodzaje usług niematerialnych:
– usługi reklamowe a usługi marketingowe,
– usługi prawne i księgowe,
– usługi tłumaczeń,
– pośrednictwo handlowe i finansowe,
– udzielanie poręczeń i gwarancji,
– usługi doradztwa biznesowego i handlowego.

16. Zasady opodatkowania nieruchomości (tzw. klauzula nieruchomościowa).

17. Certyfikat rezydencji – problemy praktyczne:
a) znaczenie certyfikatów rezydencji,
b) forma certyfikatów rezydencji,
c) dane niezbędne dla uznania dokumentu za certyfikat rezydencji / dokumenty nieuznawane za certyfikaty rezydencji,
d) data ważności certyfikatu rezydencji,
e) aktualizacja certyfikatów,
f) ostateczny moment na przedstawienie certyfikatu rezydencji.

18. Problemy praktyczne związane z poborem podatku u źródła:
a) kurs waluty stosowany do obliczenia wysokości podatku u źródła,
b) pobrany podatek u źródła jako koszt uzyskania przychodu,
c) podatek u źródła a potrącenia i kompensaty,
d) zakup biletów lotniczych,
e) zakup biletów na imprezy artystyczne i sportowe,
f) wynajem samochodów za granicą,
g) płatności kartą kredytową oraz płatności dokonywane w Internecie,
h) podróże służbowe pracowników a obowiązki związane z poborem podatku u źródła.

19. Obowiązku informacyjne i dokumentacyjne:
a) deklaracja CIT 10 Z (data złożenia, wymagane informacje),
b) informacja FT – 2/2R (data złożenia, wymagane informacje),
c) pozostałe obowiązki dokumentacyjne i informacyjne.

20. Metody wyłączenia podwójnego opodatkowania – przykłady praktyczne:
a) metoda wyłączenia z progresją,
b) metoda zaliczenia proporcjonalnego,
c) metoda zaliczenia pełnego.

21. Zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

22. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 690 zł + 23% VAT,
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 640 zł/os + 23% VAT.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. W latach 2009 – 2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Mec. Marcina Górskiego w Warszawie. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych takich jak łączenie oraz podział spółek kapitałowych, jak również dokonywał analizy transakcji gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych przeprowadzanych pod kątem identyfikacji ryzyka i możliwości optymalizacji. Dodatkowo sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej, paliwowej, budowlanej i nieruchomości oraz uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych oraz używania samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego oraz prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie spółek, łączeniu oraz podziale jednostek gospodarczych, prawie obrotu instrumentami finansowymi, cenach transferowych, sponsoringu, reprezentacji i reklamie, podróżach służbowych oraz VAT/CIT/PIT.

Gdzie i kiedy

Warszawa 23 październik 2015
centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!