Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podatek-u-zrodla-za-2011-rok-obowiazki-dokumentacyjne-33835-id1131

Informacje o szkoleniu

 • Podatek u źródła za 2011 rok- obowiązki dokumentacyjne


  ID szkolenia: 33835
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Jordana
  Jordana
  Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00-15:30
 • Organizator szkolenia:

  EduTax
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem proponowanego szkolenia jest prezentacja Uczestnikom pełnego spektrum zagadnień związanych z opodatkowaniem należności wypłacanych przez podmioty krajowe nierezydentom i związaną z tym faktem koniecznością (lub też nie) poboru tzw. podatku u źródła, odprowadzenia go na rachunek właściwego organu podatkowego oraz sporządzenia niezbędnych informacji podatkowych. W trakcie szkolenia omówione zostaną również zasady opodatkowania dochodów zakładów położonych za granica oraz problemy opodatkowania dochodów z tytułu umów o pracę lub cywilnoprawnych, za które wynagrodzenie otrzymuje się za granica. Zaprezentowane zostanie również najnowsze orzecznictwo i interpretacje dotyczące kluczowych problemów i zagadnień związanych z praktycznym stosowaniem omawianych przepisów.

Szkolenie skierowane jest do:

- Specjaliści ds. księgowości, finansów, księgowi
- Główni księgowi, dyrektorzy finansowi
- Kierownicy działu podatków, specjaliści ds. podatków, tax managerowie

Program szkolenia:

Program szkolenia:

1. Podatek u źródła i unikanie podwójnego opodatkowania – zagadnienia wstępne
1.1. Modelowa Konwencja OECD w sprawie unikania podwójnego opodatkowania;
1.2. Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy;
1.3. Definicja rezydenta oraz nierezydenta;
1.4. Miejsce zamieszkania lub siedziby w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ustaw o podatkach dochodowych;
1.5. Certyfikat rezydencji – zaświadczenie właściwego organu podatkowego o miejscu rezydencji podatkowej;
1.5.1. Wymogi formalne certyfikatu oraz okres jego ważności;
1.5.2. Warunek posiadania Certyfikatu, korzyści oraz skutki jego braku;

2. Opodatkowanie należności licencyjnych
2.1. Pojęcie należności licencyjnych w świetle UPO oraz ustaw PDOP i PDOF;
2.2. Opodatkowanie należności z tytułu praw autorskich i pokrewnych;
2.2.1. Zasady i wyjątki odnośnie należności za licencje na programy komputerowe;
2.3. Należności za prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego;
2.4. Problem opodatkowania należności za tzw. usługi o charakterze niematerialnym na gruncie prawa krajowego i UPO;
2.5. Zwolnienie od opodatkowania podatkiem u źródła;

3. Opodatkowanie dywidend oraz udziału w zyskach osób prawnych
3.1. Zryczałtowane opodatkowanie dywidend w świetle ustaw o PDOP/PDOF;
3.2. Opodatkowanie dywidend w świetle UPO;
3.3. Zwolnienia od opodatkowania dywidend;

4. Opodatkowanie odsetek
4.1. Pojęcie odsetek w świetle kodeksu cywilnego oraz UPO;
4.2. Zasady zryczałtowanego opodatkowania odsetek na podstawie ustaw PDOP/PDOF;
4.3. Zwolnienie od opodatkowania odsetek;
4.4. Problem opodatkowania odsetek od umów typu Cash pooling;

5. Opodatkowanie zysków zakładów
5.1. Definicja zakładu prowadzonego przez nierezydenta na terytorium Polski w świetle ustaw PDOP/PDOF oraz UPO;
5.2. Sytuacje, kiedy dochodzi do powstania zakładu; Przypadek tzw agenta zależnego;
5.3. Ustalanie zysków zakładu a problematyka stosowania cen transferowych;

6. Opodatkowanie dochodów i wynagrodzeń
6.1. Dochody z tytułu stosunku pracy;
6.2. Dochody z umów cywilnoprawnych, zlecenia oraz o dzieło;
6.3. Oddelegowania pracownika do pracy a opodatkowanie dochodów wypłacanych za granicą;
6.4. Zasady opodatkowania dyrektorów, studentów i emerytów;

7. Obowiązki informacyjne
7.1. Informacje IFT-2/2R, IFT-1/1R, deklaracja CIT-10R;
7.2. Informacje o umowach zawartych z nierezydentami (informacja ORD-U);
7.3. Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy) (informacja ORD – W1);

Informacje o prelegentach:

Maciej Taul – prawnik, aplikant IV roku aplikacji radcowskiej w OIRP w Katowicach; zawodowo od 2004 r. zajmujący się doradztwem podatkowym na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych, pracując uprzednio w międzynarodowych firmach doradczych (Roedl & Partner; ECDDP Sp. z o.o.) specjalizuje się w zagadnieniach związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych,
w szczególności dotyczących korzystania z pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz przysługujących zwolnień w podatku dochodowym; prowadzący liczne szkolenia otwarte
i zamknięte z tematyki dotyczącej podatków CIT i VAT oraz SSE.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 450 zł netto+23% VAT, kolejna osoba z tej samej firmy 20% rabat

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe. Lunch i przerwy kawowe. Certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego bezpośrednio na naszej stronie internetowej lub poprzez pobranie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail: szkolenia[at]edutax.pl. Mogą też Państwo zgłosić udział wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy faksem na numer 32 763-24-01.

- Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przed szkoleniem wpłaty na konto, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. Płatności należy dokonać na konto: BRE Bank SA, numer rachunku : 73 1140 2004 0000 3602 6586 6540. Na przelewie prosimy umieścić następujące dane: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

- W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie EduTax zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy szkolenia wskazani przez osobę zgłaszającą zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie.

- Przy odwołaniu zgłoszenia do 7 dni przed terminem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Nie stawienie się na zajęcia, a także odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej faksem lub e-mail?em. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia. - Dokonując zgłoszenia oświadczają Państwo, że znają i akceptują warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

Wydarzenie: Podatek u źródła za 2011 rok- obowiązki dokumentacyjne