Szkolenie: PODATEK VAT W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podatek-vat-w-jednostkach-samorzadu-terytorialnego-68361

Informacje o szkoleniu

 • PODATEK VAT W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


  ID szkolenia: 68361
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Finanse i księgowość Prawo
 • Adres szkolenia:

  Hotel Duet*** Wrocław
  ul. Św. Mikołaja 47-48
  50-127 Wroclaw
  woj. dolnośląskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 27.02.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:

  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Rok 2016/ 2017 jest z punku widzenia rozliczania podatku VAT rokiem przełomowym dla jednostek samorządu terytorialnego. Radykalna zmiana wykładni przepisów spowodowała, że samorządowe jednostki budżetowe nie są uznawane za odrębnych podatników podatku od towarów i usług. Powoduje to konieczność rozstrzygnięcia szeregu zagadnień związanych z dotychczasowymi rozliczeniami, m.in.: Czy dotychczas składane deklaracje są błędne? Co z opodatkowaniem usług dotychczas zwolnionych z VAT w jednostkach budżetowych Czy powstały zaległości podatkowe. Przed JST stoi wiele wyzwań związanych z centralizacją rozliczeń.
Z drugiej strony dostosowanie samorządów do nowej wykładni może spowodować pojawienie się dalszych możliwości weryfikacji dotychczasowych rozliczeń w zakresie VAT, i w wielu przypadkach może otworzyć dodatkowe okazje do odliczania i odzyskiwania zapłaconego podatku VAT.
Obok problemów związanych z centralizacją, od 1 stycznia 2016 r. obowiązują przepisy ograniczające w samorządach zakres prawa do odliczenia VAT– tzw. pre-współczynnik.
Obie zmiany znacząco wpływają na zmianę dotychczasowego sposobu rozliczania podatku VAT przez samorządy.
Przy przeprowadzaniu zmian w zakresie rozliczeń podatku VAT warto zwrócić uwagę na to, że odpowiednie skonstruowanie modelu finansowania zadań samorządu powierzonych do realizacji samorządowym spółkom powoduje, że płatności realizowane przez samorządy na rzecz spółek wykonujących powierzone zadania nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. Przedstawiane podczas szkolenia rozwiązanie może w szczególności dotyczyć wydatków związanych z zadaniami własnymi realizowanymi przez samorządy w tym m.in. transport publiczny, zagospodarowanie odpadów, finansowanie instytucji kultury, zadaniami w zakresie dróg i ulic, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, kultury fizycznej i turystyki, targowisk czy też cmentarzy. Omawiane rozwiązania nie tylko mogą obniżyć wartość wydatków na realizację zadań publicznego, często pozwala także uzyskać (odzyskać) dodatkowe środki pochodzących ze zwrotu podatku VAT.

Szkolenie skierowane jest do:

jednostki samorządu terytorialnego

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA

1. JST jako podatnik VAT
a. Podatnik VAT - regulacja UE i krajowa - ustawa o podatku o towarów i usług, Dyrektywa 112
b. Problematyczny status JST jako podatnika VAT

2. JST i jej jednostki organizacyjne – a status podatnika VAT
a. Uchwała NSA z 24.06.2013 r. (I FPS 1/13) oraz pytanie prejudycjalne skierowane do TSUE
b. Skutki wyroku TSUE w sprawie C-276/14 Miasto Wrocław

3. Centralizacja rozliczeń JST w zakresie podatku VAT
a. Rejestry, faktury, procedury – m.in. sposoby organizacji, kto powinien je prowadzić, gdzie powinny być przechowywane dokumenty źródłowe.
b. „Utrata” prawa do zwolnienia, rozpoznawanie czynności opodatkowanych – typowe transakcje najem, dzierżawa, opłaty za pobyt w żłobkach i przedszkolach, opłaty za posiłki, opłaty za pobyt na świtlicy
c. Prawo do odliczenia – od czego i w jakim zakresie należy VAT odliczyć
d. Realizacja prawa do odliczenia w relacji z dyscypliną finansów publicznych
e. Wystawianie faktur, kasy rejestrujące

4. Rozliczanie działalności mieszanej – pre-współczynnik
a. Regulacje, wzory, zasady obliczania i stosowania – praktyczne ujęcie
b. Jeden czy kilka współczynników – przykłady różnych praktycznych rozwiązań
c. Kategorie wydatków, do których stosowany jest pre współczynnik – typowe praktyczne problemy
d. Szczególne metody obliczania pre-współczynnika w samorządach – rozporządzenia
e. Rozpoznane problemy i propozycje rozwiązań.
f. Korekty
g. Metody ograniczania stosowania prewspółczynika.

Obok przedstawianego podstawowego zakresu tematycznego, szkolenie składa się również z części dodatkowej, tj. podstawowego zakresu dotyczącego problematyki ogólnej podatku VAT - dla pracowników samorządowych wdrażających się z rozliczenia w podatku VAT lub podnoszących swoje kwalifikacje w tym zakresie VAT.

5. Ogólna problematyka VAT w kontekście JST:
a. podatnik, czynności opodatkowane,
b. obowiązek podatkowy,
c. miejsce świadczenia,
d. prawo do odliczenia,
e. faktury i ewidencje

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Marcin Pacyna
adwokat oraz doradca podatkowy. W latach 2001-2003 kierował kancelarią radców prawnych we Wrocławiu, natomiast od 2006 r. prowadzi własną kancelarię podatkową, a od 2014 również kancelarię adwokacką. Posiada wieloletnią praktykę w zakresie prawa podatkowego i doświadczenie we współpracy z biegłymi rewidentami, adwokatami, radcami prawnymi, biurami rachunkowymi i doradcami podatkowymi. Praktykę zawodową zdobywał także w organach podatkowych (urząd skarbowy, izba skarbowa, Urząd Kontroli Skarbowej). Specjalizuje się w zakresie podatku VAT, podatkach dochodowych (PIT i CIT) oraz postępowaniach podatkowych i procedurze sądowej. Uczestniczył w wielu zakończonych sukcesem sporach z organami podatkowymi dotyczących aktualnych problemów podatkowych, w tym m.in. tzw. „pustych faktur”, prawa do odliczenia podatku VAT, a także nieujawnionych źródeł dochodu. Marcin Pacyna reprezentuje w sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi jednostki samorządu terytorialnego (JST) różnych szczebli. Aktualnie zajmuje się wprowadzaniem tzw. prewspółczynnika w JST oraz konsolidacją w związku z koncepcją tzw. jednego podatnika.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 500zł - + VAT

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, możliwość rezerwacji zakwaterowania za dopłatą: 1 doba w hotelu *** obok siedziby- 150 zł os. w pok 1 osobowym ze śniadaniem, ankieta oceniająca szkolenie,test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE: www.orylion.pl

Szkolenie, kurs: PODATEK VAT W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO