Szkolenie: Podatki 2013 - CIT, PIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podatki-2013-cit-pit-vat-zmiany-przepisow-obowiazujace-od-2013-roku-49074-id503

Informacje o szkoleniu

 • Podatki 2013 - CIT, PIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku

  ID szkolenia: 49074
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Finanse i księgowość
 • Adres szkolenia:

  centrum miasta
  brak danych
  Katowice
  woj. śląskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 26-27.03.2013
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-15.30
 • Organizator szkolenia:

  BDO Sp. z o.o.
  Postępu 12
  02-676 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, które wchodzą w życie 1.01.2013, 1.04.2013 i 1.01.2014 mają charakter fundamentalny. Dotyczą one bowiem podstawowych zagadnień związanych rozliczaniem VAT.

W następujących obszarach dotychczasowe przepisy zostaną w całości zastąpione nowymi: ustalanie momentu powstania obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania, wystawianie faktur (dwie kompleksowe zmiany zasad fakturowania - od 1.01.2013 oraz od 1.01.2014). Zmiany obejmą także wiele innych istotnych zagadnień.

Najistotniejsze znaczenie dla wszystkich podatników i księgowych mają przepisy "antyzatorowe" (ustawa "deregulacyjna"), które weszły w życie już 1.01.2013r. Przepisy te rodzą nowe uciążliwe obowiązki dla podatników i księgowych, w szczególności obowiązek monitorowania terminów zapłaty określonych w fakturach i umowach. W przypadku przekroczenia terminów płatności (progi 30, 60, 90 i 150 dni) powstanie obowiązek korekty podatku naliczonego VAT, a także kosztów i przychodów w podatkach dochodowych. Za niedopełnienie obowiązków grozić będą dotkliwe sankcje (m. in. 30% "sankcja VAT", odpowiedzialność karna - skarbowa).

Celem szkolenia jest omówienie ww. zmian oraz wyjaśnienie, w jaki sposób wpłyną one w praktyce na rozliczanie VAT przez podatników. W przypadku przepisów "antyzatorowych" przedstawione zostaną także skutki w podatkach dochodowych.

Szkolenie skierowane jest do:

księgowi, główni księgowi, specjaliści

Program szkolenia:

26.03.2013 - Podatki dochodowe (CIT, PIT). Wybrane zagadnienia/zamknięcie roku:

Część I - Podatek CIT:

1. Zasady ustalania momentu powstania przychodów w podatku dochodowym, w tym m.in.:

Pojęcie przychodu należnego;
przychody z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług;
ustalenie momentu powstania przychodu rozliczanego w sposób cykliczny;
przychodu z tytułu świadczeń nieodpłatnych;
moment powstania przychodu przy refakturach;
różnice kursowe.

2. Ceny transferowe i zasady sporządzenia dokumentacji podatkowej.

3. Ustalanie kosztów uzyskania przychodów, w tym m.in.:

definicja kosztu - związek poniesienia wydatków z przychodami (zachowanie źródła przychodu);
zasady dokumentowania kosztów;
koszty pracownicze;
reklama, działalność marketingowa, sponsoring;
podatki jako koszty uzyskania przychodu;
odszkodowania i kary umowne;
koszty związane z działalnością finansową w tym pożyczki, obligacje
wydatki nie stanowiące kosztów;
koszty nieściągalnych wierzytelności
odpisy aktualizujące
niedostateczna kapitalizacja
zaniechane inwestycje

4. Zasada potrącalności kosztów w czasie

koszty pośrednie i bezpośrednie;
koszty klasyfikowane metodą kasową;
koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

5. Nieodpłatne świadczenia na gruncie ustawy o CIT

nieodpłatne świadczenia w orzecznictwie i interpretacjach urzędów skarbowych;
dywidenda pozostawiona w spółce, opróżnienie w zapłacie zobowiązania;
brak wynagrodzenia dla udziałowca, członka zarządu i prokurenta;
umowy toolingowe

6. Świadczenia na rzecz udziałowców i członków zarządu

7. Darowizny w ujęciu podatku dochodowego

8. Wybrane zagadnienia amortyzacji;

9. Pobór podatku "u źródła":

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania:
- odsetki,
- należności licencyjne (w tym m.in. problem nabywanych licencji na oprogramowanie komputerowe),
- zyski z przedsiębiorstw,
- pojęcie rezydencji podatkowej.
certyfikat rezydencji
obowiązki płatnika podatku.

10. Omówienie zmian na 2013 r.:

nowe zasady kasowego ujęcia wydatków w kosztach podatkowych (sposób ujęcia, praktyczne problemy);
zmiany w zakresie leasingu.

Część II - Podatek PIT:

1. Zwolnienia przedmiotowe w PDOF (świadczenia na rzecz pracowników):

zasady stosowania przepisów o zwolnieniach;
szczegółowe omówienie wybranych zwolnień przedmiotowych;
zasady uwzględnienia rozliczeń w informacji PIT 8AR i PIT 8C;
wyliczenie wartości rynkowej świadczeń nie korzystających ze zwolnienia.

2. Wydatki pracodawcy na:

dofinansowanie urlopów pracowniczych,
świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników,
prezenty, nagrody, paczki świąteczne, bony towarowe,
posiłki i napoje dla pracowników, spotkania integracyjne,
Pakiety medyczne, zakup ubrań dla pracowników,
zapomogi pieniężne i rzeczowe,
fundowanie wycieczek, wynajem lokali mieszkalnych.

3. Możliwości ograniczenia konieczności doliczania do przychodu pracownika świadczenia w postaci wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.

4. Wydatki na rzecz osób niebędących pracownikami, w tym na rzecz członków zarządu i rady nadzorczej - zasady opodatkowania.

5. Podróże służbowe:

definicja podróży służbowej.
diety i inne należność za czas podróży służbowej pracownika- aspekty kosztu. podatkowego oraz zwolnienia dla osoby wykonującej podróż służbową.

6. Rozliczanie wydatków na rzecz osób będących nierezydentami - podatek u źródła

7. Omówienie zmian na 2013 r.

27.03.2013 - Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług - szereg zmian przepisów, z których część ma obowiązywać od 1.01.2013 r. a część od 1.01.2014 r.:

1.Dyrektywa Rady 2010/45/UE :

przypadki braku obowiązku rozliczenia przemieszczenia w WDT i WNT
dostawy ciągłe towarów - moment dokonania
moment powstania obowiązku podatkowego dla WDT i WNT
nowe zasady rozliczania VAT metodą kasową (dt. małych podatników)
zasady wystawiania i akceptacji faktur elektronicznych, możliwości optymalizacji
uproszczenia w treści faktur w przypadku faktur o niższej wartości, faktura uproszczona
brak obowiązku wystawienia faktury dla wybranych czynności zwolnionych z VAT
faktura zbiorcza
język dokumentu/ faktury.

2. Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o VAT dotyczącym fakturowania:

zasady wystawiania faktur
faktury do 100 euro lub 450 zł
faktury korygujące
faktury zbiorcze
noty korygujące
faktury wewnętrzne

3. Zmiany w ustawie o VAT / o rachunkowości dotyczące samochodów

4. Kasy fiskalne - nowe limity i terminy wprowadzenia kas

5. Ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce:

korekta podatku należnego w przypadku braku zapłaty
korekta podatku naliczonego w przypadku braku zapłaty

6. Projektowane zmiany w VAT 01.04.2013/01.01.2014:

definicje:
- import i eksport towarów
- faktura, faktura elektroniczna
- działalność gospodarcza
zasad ustalenia osób spełniających definicję podatnika VAT (art. 17 ustawy), w imporcie usług oraz dostawie towarów, dla której podatnikiem jest nabywca,
miejsce świadczenia usług, miejsce dostawy łańcuchowej i importu
kurs przeliczeniowy walut obcych
zastosowanie stawki 0% w eksporcie towarów
zmiany w katalogu zwolnień
nieodpłatne świadczenia
instytucja przedstawiciela podatkoweg
faktury, faktury korygujące
struktura VAT
zmiany w zakresie stawek VAT
zmiany 2014
- obowiązek podatkowy
- zasady fakturowania
- podstawa opodatkowania
- podatek naliczony - termin odliczenia.

Informacje o prelegentach:

Monika dr Mucha
doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego; W 2002 r. obrona pracy doktorskiej z wyróżnieniem. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako pracownik Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto w dziale Doradztwa Podatkowego Rödl & Partner we Wrocławiu. Od 2004 prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, optymalizacją podatkową - optymalne struktury i formy podatkowe, przekształceniami spółek, podatkiem od nieruchomości, obsługą podatkową podmiotów samorządowych, spółek użyteczności publicznej, szkół wyższych, postępowaniem podatkowym i sądowo-administracyjnym. Wykładowca Prawa podatkowego w DWSSP Asesor, oraz na studiach podyplomowych prowadzonych przez SK COSZ wraz z Uniwersytetem w Białymstoku.Autorka licznych (60) publikacji z zakresu prawa podatkowego
Jakub Boberski

doradca podatkowy - Partner w Spółce Taxa Group we Wrocławiu. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych oraz Ordynacji podatkowej. Wcześniej pracownik jednego z Urzędów Skarbowych we Wrocławiu, a następnie międzynarodowych firm doradczych Rödl & Partner oraz Deloitte. Autor licznych publikacji z tematyki prawa podatkowego (Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Monitor Podatkowy) oraz wykładowca na studiach podyplomowych "Rachunkowość i Podatki", "Doradztwo Podatkowe i Zarządzanie podatkami" na Uniwersytecie Ekonomicznym.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 800 zł/os. - + 23% VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia

Szkolenie, kurs: Podatki 2013 - CIT, PIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku