Szkolenie: Podatki 2013 – CIT, PIT, VAT – zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku. Rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podatki-2013-cit-pit-vat-zmiany-przepisow-obowiazujace-od-2013-roku-rewolucyjne-zmiany-zasad-opodatkowania-dzialalnosci-gospodarczej-48745-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, które wchodzą w życie 1.01.2013, 1.04.2013 i 1.01.2014 mają charakter fundamentalny. Dotyczą one bowiem podstawowych zagadnień związanych rozliczaniem VAT.
W następujących obszarach dotychczasowe przepisy zostaną w całości zastąpione nowymi: ustalanie momentu powstania obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania, wystawianie faktur (dwie kompleksowe zmiany zasad fakturowania - od 1.01.2013 oraz od 1.01.2014). Zmiany obejmą także wiele innych istotnych zagadnień.
Najistotniejsze znaczenie dla wszystkich podatników i księgowych mają przepisy „antyzatorowe” (ustawa „deregulacyjna”), które wchodzą w życie już 1.01.2013r. Przepisy te rodzą nowe uciążliwe obowiązki dla podatników i księgowych, w szczególności obowiązek monitorowania terminów zapłaty określonych w fakturach i umowach. W przypadku przekroczenia terminów płatności (progi 30, 60, 90 i 150 dni) powstanie obowiązek korekty podatku naliczonego VAT, a także kosztów i przychodów w podatkach dochodowych. Za niedopełnienie obowiązków grozić będą dotkliwe sankcje (m. in. 30% „sankcja VAT”, odpowiedzialność karna – skarbowa).
Celem szkolenia jest omówienie ww. zmian oraz wyjaśnienie, w jaki sposób wpłyną one w praktyce na rozliczanie VAT przez podatników. W przypadku przepisów „antyzatorowych” przedstawione zostaną także skutki w podatkach dochodowych.

Szkolenie skierowane jest do:

zainteresowanych osób

Program szkolenia:

26.03.2013 - Podatki dochodowe (CIT, PIT). Wybrane zagadnienia/zamknięcie roku:
Część I - Podatek CIT:
1. Zasady ustalania momentu powstania przychodów w podatku dochodowym, w tym m.in.:
 Pojęcie przychodu należnego;
 przychody z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług;
 ustalenie momentu powstania przychodu rozliczanego w sposób cykliczny;
 przychodu z tytułu świadczeń nieodpłatnych;
 moment powstania przychodu przy refakturach;
 różnice kursowe.
2. Ceny transferowe i zasady sporządzenia dokumentacji podatkowej.
3. Ustalanie kosztów uzyskania przychodów, w tym m.in.:
 definicja kosztu – związek poniesienia wydatków z przychodami (zachowanie źródła przychodu);
 zasady dokumentowania kosztów;
 koszty pracownicze;
 reklama, działalność marketingowa, sponsoring;
 podatki jako koszty uzyskania przychodu;
 odszkodowania i kary umowne;
 koszty związane z działalnością finansową w tym pożyczki, obligacje
 wydatki nie stanowiące kosztów;
 koszty nieściągalnych wierzytelności
 odpisy aktualizujące
 niedostateczna kapitalizacja
 zaniechane inwestycje
4. Zasada potrącalności kosztów w czasie
 koszty pośrednie i bezpośrednie;
 koszty klasyfikowane metodą kasową;
 koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.
5. Nieodpłatne świadczenia na gruncie ustawy o CIT
 nieodpłatne świadczenia w orzecznictwie i interpretacjach urzędów skarbowych;
 dywidenda pozostawiona w spółce, opróżnienie w zapłacie zobowiązania;
 brak wynagrodzenia dla udziałowca, członka zarządu i prokurenta;
 umowy toolingowe
6. Świadczenia na rzecz udziałowców i członków zarządu
7. Darowizny w ujęciu podatku dochodowego
8. Wybrane zagadnienia amortyzacji;
9. Pobór podatku „u źródła”:
 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania:
- odsetki,
- należności licencyjne (w tym m.in. problem nabywanych licencji na oprogramowanie komputerowe),
- zyski z przedsiębiorstw,
- pojęcie rezydencji podatkowej.
 certyfikat rezydencji
 obowiązki płatnika podatku.
10. Omówienie zmian na 2013 r.:
- nowe zasady kasowego ujęcia wydatków w kosztach podatkowych (sposób ujęcia, praktyczne problemy);
- zmiany w zakresie leasingu.

Część II - Podatek PIT:
1. Zwolnienia przedmiotowe w PDOF (świadczenia na rzecz pracowników):
a. zasady stosowania przepisów o zwolnieniach;
b. szczegółowe omówienie wybranych zwolnień przedmiotowych;
c. zasady uwzględnienia rozliczeń w informacji PIT 8AR i PIT 8C;
d. wyliczenie wartości rynkowej świadczeń nie korzystających ze zwolnienia.
2. Wydatki pracodawcy na:
a. dofinansowanie urlopów pracowniczych,
b. świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników,
c. prezenty, nagrody, paczki świąteczne, bony towarowe,
d. posiłki i napoje dla pracowników, spotkania integracyjne,
e. Pakiety medyczne, zakup ubrań dla pracowników,
f. zapomogi pieniężne i rzeczowe,
g. fundowanie wycieczek, wynajem lokali mieszkalnych.
3. Możliwości ograniczenia konieczności doliczania do przychodu pracownika świadczenia w postaci wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.
4. Wydatki na rzecz osób niebędących pracownikami, w tym na rzecz członków zarządu i rady nadzorczej – zasady opodatkowania.
5. Podróże służbowe:
a. definicja podróży służbowej.
b. diety i inne należność za czas podróży służbowej pracownika- aspekty kosztu. podatkowego oraz zwolnienia dla osoby wykonującej podróż służbową.
6. Rozliczanie wydatków na rzecz osób będących nierezydentami- podatek u źródła
7. Omówienie zmian na 2013 r.
27.03.2013 - Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług - szereg zmian przepisów, z których część ma obowiązywać od 1.01.2013 r. a część od 1.01.2014 r.:
1.Dyrektywa Rady 2010/45/UE :
 przypadki braku obowiązku rozliczenia przemieszczenia w WDT i WNT
 dostawy ciągłe towarów – moment dokonania
 moment powstania obowiązku podatkowego dla WDT i WNT
 nowe zasady rozliczania VAT metodą kasową (dt. małych podatników)
 zasady wystawiania i akceptacji faktur elektronicznych, możliwości optymalizacji
 uproszczenia w treści faktur w przypadku faktur o niższej wartości, faktura uproszczona
 brak obowiązku wystawienia faktury dla wybranych czynności zwolnionych z VAT
 faktura zbiorcza
 język dokumentu/ faktury.
2. Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o VAT dotyczącym fakturowania:
 zasady wystawiania faktur
 faktury do 100 euro lub 450 zł
 faktury korygujące
 faktury zbiorcze
 noty korygujące
 faktury wewnętrzne
3. Zmiany w ustawie o VAT / o rachunkowości dotyczące samochodów
4. Kasy fiskalne – nowe limity i terminy wprowadzenia kas
4. Ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce:
 korekta podatku należnego w przypadku braku zapłaty
 korekta podatku naliczonego w przypadku braku zapłaty
5. Projektowane zmiany w VAT 01.04.2013/01.01.2014:
 definicje:
 import i eksport towarów
 faktura, faktura elektroniczna
 działalność gospodarcza
 zasad ustalenia osób spełniających definicję podatnika VAT (art. 17 ustawy), w imporcie usług oraz dostawie towarów, dla której podatnikiem jest nabywca,
 miejsce świadczenia usług, miejsce dostawy łańcuchowej i importu
 kurs przeliczeniowy walut obcych
 zastosowanie stawki 0% w eksporcie towarów
 zmiany w katalogu zwolnień
 nieodpłatne świadczenia
 instytucja przedstawiciela podatkowego
 faktury, faktury korygujące
 struktura VAT
 zmiany w zakresie stawek VAT
 zmiany 2014
 obowiązek podatkowy
 zasady fakturowania
 podstawa opodatkowania
 podatek naliczony - termin odliczenia.


Jednocześnie informujemy, że w przypadku zainteresowania większej liczby osób z jednej firmy, powyższe szkolenie możemy dla Państwa zorganizować w formule zamkniętej:

Informacje o prelegentach:

Dr Monika Mucha – doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego; W 2002 r. obrona pracy doktorskiej z wyróżnieniem. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako pracownik Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto w dziale Doradztwa Podatkowego Rödl & Partner we Wrocławiu. Od 2004 prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, optymalizacją podatkową – optymalne struktury i formy podatkowe, przekształceniami spółek, podatkiem od nieruchomości, obsługą podatkową podmiotów samorządowych, spółek użyteczności publicznej, szkół wyższych, postępowaniem podatkowym i sądowo-administracyjnym. Wykładowca Prawa podatkowego w DWSSP Asesor, oraz na studiach podyplomowych prowadzonych przez SK COSZ wraz z Uniwersytetem w Białymstoku. Autorka licznych (60) publikacji z zakresu prawa podatkowego.
Jakub Boberski – doradca podatkowy - Partner w Spółce Taxa Group we Wrocławiu. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych oraz Ordynacji podatkowej. Wcześniej pracownik jednego z Urzędów Skarbowych we Wrocławiu, a następnie międzynarodowych firm doradczych Rödl & Partner oraz Deloitte. Autor licznych publikacji z tematyki prawa podatkowego (Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Monitor Podatkowy) oraz wykładowca na studiach podyplomowych "Rachunkowość i Podatki", "Doradztwo Podatkowe i Zarządzanie podatkami" na Uniwersytecie Ekonomicznym.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 800 - +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Podatki 2013 – CIT, PIT, VAT – zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku. Rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej