Szkolenie: Podatki 2013 - CIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podatki-2013-cit-vat-zmiany-przepisow-obowiazujace-od-2013-roku-49077-id503

Informacje o szkoleniu

BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, które wchodzą w życie 1.01.2013, 1.04.2013 i 1.01.2014 mają charakter fundamentalny. Dotyczą one bowiem podstawowych zagadnień związanych rozliczaniem VAT.

W następujących obszarach dotychczasowe przepisy zostaną w całości zastąpione nowymi: ustalanie momentu powstania obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania, wystawianie faktur (dwie kompleksowe zmiany zasad fakturowania - od 1.01.2013 oraz od 1.01.2014). Zmiany obejmą także wiele innych istotnych zagadnień.

Celem szkolenia jest omówienie ww. zmian oraz wyjaśnienie, w jaki sposób wpłyną one w praktyce na rozliczanie VAT przez podatników. W przypadku przepisów "antyzatorowych" przedstawione zostaną także skutki w podatkach dochodowych.

Celem proponowanego szkolenia jest także prezentacja Uczestnikom pełnego spektrum zagadnień związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych, począwszy od momentu rozpoznania przychodu i kwalifikacji kosztów jego uzyskania oraz omówienia zagadnień związanych z właściwym kursem waluty, poprzez wyjaśnienie kluczowych problemów związanych ze stosowaniem wybranych przepisów (np. kwalifikacja wydatków reprezentacyjnych, świadczenia medyczne, imprezy integracyjne, wierzytelności, kary umowne i odszkodowania itp.), aż do problematyki związanej z poborem podatku u źródła (od odsetek, od wypłacanych dywidend, od usług niematerialnych). W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo i interpretacje dotyczące kluczowych problemów i zagadnień związanych z praktycznym stosowaniem przepisów ustawy o CIT. Na początku szkolenia zostaną również omówione nowe przepisy ustawy o CIT w zakresie korekty kosztów uzyskania przychodów (nieopłaconych kasowo) oraz zmiany dotyczące leasingu, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 r.

Szkolenie skierowane jest do:

księgowi, główni księgowi, specjaliści

Program szkolenia:

7.03.2012 - Podatek CIT - Zmiany przepisów w 2013 rok, aktualne problemy:

1. Zmiany obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 r.:

Obowiązkowa korekta kosztów uzyskania przychodów w przypadku niedokonania kasowej zapłaty za otrzymane faktury w terminach określonych przepisami ustawy;
Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w tej części, w jakiej wartość początkowa ŚT i WNiP została ustalona od nieopłaconych kasowo wydatków;
Zmiany dotyczące leasingu finansowego i operacyjnego - skrócenie czasu leasingu nieruchomości, dopuszczenie leasingu prawa użytkowania wieczystego itd.

2. Przychody z działalności gospodarczej:

Przychody należne rozpoznawane memoriałowo;
Moment dokonania korekty przychodów należnych z tytułu zwrotów i rabatów;
Zaliczki i przedpłaty a moment powstania przychodu należnego;
Przychody z tytułu usług świadczonych w okresie rozliczeniowym;
Przychody rozpoznawane kasową: odszkodowania, kary umowne, noty kredytowe; zwrot kosztów, odsetki, przedawnione i umorzone wierzytelności itp.;
Przychodu ze świadczeń o charakterze nieodpłatnym;

3. Ponoszenie kosztów uzyskania przychodów w czasie:

Definicja kosztów uzyskania przychodów oraz ich podział na koszty o charakterze bezpośrednim i koszty o charakterze pośrednim;
Rozpoznawania kosztów w czasie - alokacja kosztów o charakterze bezpośrednim do właściwego roku podatkowego;
Ponoszenie kosztów o charakterze pośrednim a rozliczenia międzyokresowe kosztów;
Zaliczanie kosztów z tytułu wynagrodzeń za pracę oraz umów o dzieło i zlecenia do właściwego roku podatkowego; Problem premii i nagród kwartalnych i rocznych;
Zasady kwalifikacji składek na ZUS ponoszonych przez pracodawcę z tytułu umów o pracę oraz umów o dzieło i zlecenia do właściwego roku podatkowego;

4. Właściwe kursy walut i rozliczanie różnic kursowych:

Kurs właściwy dla przeliczenia przychodów i kosztów wyrażonych w walucie obcej;
Możliwość stosowania kursu średniego NBP dla wyceny wpływów i rozchodów waluty obcej z rachunku walutowego;
Różnice pomiędzy rachunkową a podatkową metodą obliczania różnic kursowych dla celów podatkowych;
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych w walucie;
Problem tzw. różnic kursowych od podatku VAT wyrażonego w walucie obcej na fakturze wystawionej przez polskiego podatnika;

5. Wydatki o charakterze reprezentacyjnym:

Pojęcie wydatków o charakterze reprezentacyjnym w świetle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2012 r.;
Przykłady świadczeń uznawanych za reprezentacyjne w świetle aktualnych interpretacji Ministerstwa Finansów;
Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków reklamowych, marketingowych i promocyjnych;
Szkolenie i imprezy integracyjne dla pracowników oraz dla kontrahentów - zasady ich kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów;

6. Wierzytelności:

Uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności - odpisy aktualizujące;
Wierzytelności nieściągalne;
Wierzytelności umorzone;
Wierzytelności przedawnione;
Strata na sprzedaży wierzytelności;

7. Finansowanie przedsiębiorstwa a koszty uzyskania przychodów:

Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego w przedsiębiorstwie;
Odsetki od pożyczek jako koszt uzyskania przychodów a problem niedostatecznej kapitalizacji (pożyczki od udziałowców i podmiotów powiązanych);
Dopłaty do kapitału jako finansowanie nie podlegające odsetkom;
Pożyczki udzielane nieodpłatnie a przychody z tytułu świadczeń o charakterze nieodpłatnym;
Problem nieodpłatnych gwarancji i poręczeń udzielanych przez udziałowców;

8. Podatek u źródła i opodatkowanie dywidend:

Przesłanki zastosowania zwolnienia dywidendy z opodatkowania;
Obowiązki deklaracyjne i informacyjne związane z wypłatą dywidendy;
Termin wypłaty dywidendy a przychody z tytułu świadczeń o charakterze nieodpłatnym;

8.03.2013 - Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług - szereg zmian przepisów, z których część ma obowiązywać od 1.01.2013 r. a część od 1.01.2014 r.:

I. Zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2013 r.( oraz od 1 kwietnia 2013r. ):

1. Kasowe rozliczenie obowiązku podatkowego.
2. Zmodyfikowana tzw. "ulga na złe długi" - konsekwencje u wierzycieli i dłużników.
3. Wewnątrzwspólnotowe dostawy (WDT) i nabycia (WNT) towarów - zaliczki już nie powodują obowiązku podatkowego
4. Przepisy przejściowe dotyczące treści faktur - projektowane rozporządzenie Ministra Finansów:

faktury uproszczone i faktury wewnętrzne
zmiany niektórych danych umieszczanych na fakturach.

5. Samochody osobowe, specjalne i paliwa nabywane do ich napędu.
6. Modyfikacja definicji nieodpłatnie przekazywanych towarów oraz nieodpłatnie świadczonych usług.
7. Odwrót ustawodawcy od rozliczania VAT metodą "odwrotnego obciążenia", przy nabyciu towarów od zagranicznych podatników.
8. Eksport towarów

nowa definicja pozwalająca rozpoczynać procedurę wywozu poza terenem RP
ustalenie dopuszczalnych form dokumentów potwierdzających eksport
nowe zasady rozliczania zaliczek w kontraktach eksportowych.

9. Zmiany warunków opisujących nieodpłatnie dokonywane transgraniczne przemieszczenia towarów. WDT i WNT
10. Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych dotyczących sprzedaży tzw. towarów używanych oraz nieruchomości gruntowych oraz zwolnienia podmiotowego

II. Zmiany planowane na 1 stycznia 2014 r.:

11. Nowe zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego

ujednolicenie obowiązków podatkowych dla czynności sprzedaży oraz nabywania towarów i usług
zlikwidowanie tzw. "zasady dnia siódmego" i szeregu szczególnych obowiązków podatkowych
uwzględnienie dostaw i usług o ciągłym charakterze

12. Nowe przepisy ustalające zasady wystawiania faktur VAT

terminy wystawiania faktur
kiedy faktura wystawiana jest obligatoryjnie, a kiedy na żądanie.

13. Zmiany przepisów dotyczących odliczania podatku naliczonego

rozliczenie za okres powstania obowiązku podatkowego
rozliczenie za okres otrzymania faktury
otrzymanie faktury korygującej lub innego dokumentu świadczącego o korekcie kwoty podatku.

14.Modyfikacja przepisów dotyczących podstawy opodatkowania

nowe zasady ujmowania w obrocie opakowań zwrotnych
obniżenie obrotu, faktury korygujące, procedura potwierdzania odebrania faktur przez nabywcę, inne dokumenty umożliwiające korektę podatku.

Informacje o prelegentach:

Krzysztof Woźniak - doradca podatkowy, doświadczony wykładowca, specjalista w dziedzinie podatku od towarów i usług. W latach 1991-2000 pracownik Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów. W latach 1992-1996 pracownik Ministerstwa Finansów w Zespole Reformy Systemu Podatkowego i Departamentu Podatków Pośrednich. W latach 1997 - 1999 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego.

Maciej Taul
prawnik, absolwent Uniwersytety Śląskiego w Katowicach, aplikant radcowski w OIRP w Katowicach; zawodowo specjalizujący się w prawie podatkowych; wcześniej pracujący dla firm doradztwa podatkowego; obecnie prowadzący własną firmę doradczą zajmującą się kompleksową obsługą firm prowadzących działalność na terenie SSE; dysponujący wieloletnim doświadczeniem szkoleniowych z zakresu podatków dochodowych oraz specjalnych stref ekonomicznych (szkolenia otwarte, zamknięte, wewnętrzne).

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 800 zł +23% VAT - cena za jedną osobę

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia

Wydarzenie: Podatki 2013 - CIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku