Szkolenie

Podatki 2013 - VAT, CIT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku.CIT 2013 - rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej

O szkoleniu

Zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, które wchodzą w życie 1.01.2013, 1.04.2013 i 1.01.2014 mają charakter fundamentalny. Dotyczą one bowiem podstawowych zagadnień związanych rozliczaniem VAT.
W następujących obszarach dotychczasowe przepisy zostaną w całości zastąpione nowymi: ustalanie momentu powstania obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania, wystawianie faktur (dwie kompleksowe zmiany zasad fakturowania - od 1.01.2013 oraz od 1.01.2014). Zmiany obejmą także wiele innych istotnych zagadnień.
Najistotniejsze znaczenie dla wszystkich podatników i księgowych mają przepisy "antyzatorowe" (ustawa "deregulacyjna"), które wchodzą w życie już 1.01.2013r. Przepisy te rodzą nowe uciążliwe obowiązki dla podatników i księgowych,
w szczególności obowiązek monitorowania terminów zapłaty określonych w fakturach i umowach.
W przypadku przekroczenia terminów płatności (progi 30, 60, 90 i 150 dni) powstanie obowiązek korekty podatku naliczonego VAT, a także kosztów i przychodów w podatkach dochodowych. Za niedopełnienie obowiązków grozić będą dotkliwe sankcje (m. in. 30% "sankcja VAT", odpowiedzialność karna - skarbowa).
Celem szkolenia jest omówienie ww. zmian oraz wyjaśnienie, w jaki sposób wpłyną one w praktyce na rozliczanie VAT przez podatników. W przypadku przepisów "antyzatorowych" przedstawione zostaną także skutki w podatkach dochodowych.
Kto powinien wziąć udział?
księgowi, główni księgowi, specjaliści

Program szkolenia

26.03.2013 - Nowelizacja ustawy VAT - zmiana przepisów obowiązujących Od 1.01.2013, 1.04.2013 oraz 1.01.2014 roku:

1. Nowe zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego;

Zgodność przyjętych rozwiązań z przepisami dyrektywy 112/2006/WE
Wydanie towaru lub wykonanie usługi jako wyznacznik momentu powstania obowiązku podatkowego
Terminowe i nieterminowe wystawienia faktury a obowiązek podatkowy - nowe zasady terminowego wystawiania faktur VAT
Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług ciągłych i usług częściowych/rozliczanych etapami
Szczególne przypadki powstania obowiązku podatkowego po zmianach (m.in. zaliczki, usługi budowlano-montażowe, umowa komisu, dostawa oraz druk książek, czasopism)
Nowe zasady ustalania obowiązku podatkowego w WDT oraz WNT (rozliczanie zaliczek po zmianach)
Rozliczenie VAT na przełomie 31.03-01.04.2013 - omówienie przepisów przejściowych

2. Podatek naliczony - odliczanie VAT:

Źródła i wysokość podatku naliczonego - dokumenty uprawniające do odliczenia VAT
Moment nabycia prawa do odliczania - zmiana podstawowej zasady
Odliczanie podatku VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych (zaliczka a faktura dokumentująca dostawę towarów)
Import towarów a prawo do odliczenia podatku VAT (tryby rozliczania VAT)
Rozliczenie faktury korygującej in minus u nabywcy (modyfikacja istniejącej zasady)
Przesłanki formalne i materialne zakazu odliczania VAT - zmiany
Odliczanie podatku VAT związane z zagadnieniem "samochodów z kratką" w 2013 roku oraz od 01.01.2014 r.
Odliczanie częściowe, odliczanie według struktury sprzedaży - modyfikacja przepisów (zasady ustalania struktury sprzedaży, "transakcji pomocnicze" w miejsce "czynności wykonywanych sporadycznie")

3. Świadczenia nieodpłatne :

Doprecyzowanie przepisów uznających niektóre nieodpłatne przekazania towarów za czynności podlegające opodatkowaniu (modyfikacja art. 7 ust. 2)
Nowe pojęcie próbki (uwzględniająca orzecznictwo TSUE) oraz prezentu o małej wartości (zmiana limitów kwotowych)
Co z drukowanymi materiałami promocyjnymi niestanowiącymi prezentów o małej wartości?
Korzystanie z samochodu służbowego w celach prywatnych w okresach przejściowych

4. Fakturowanie - faktura VAT:

Przeniesienie przepisów dot. fakturowania do ustawy VAT jako konieczność pełnej implementacji nowych przepisów Dyrektywy 112/2006/WE
Nowe zasady terminowego wystawiania FV
Modyfikacja w zakresie danych umieszczanych na fakturach, w tym m.in. numeracja faktur, kwoty rabatów, itp.
Przeredagowanie i dostosowanie przepisów w zakresie wymaganych informacji umieszczanych na fakturach dokumentujących specyficzne zdarzenia: FV- mały podatnik, wystawianie FV przez nabywcę - samofakturowanie, FV-marża, faktura wystawiana przez biura podróży, czynności zwolnione, komornik, przedstawiciel podatkowy, FV
w procedurze uproszczonej transakcji trójstronnej inne
Kasa rejestrująca a faktura VAT
Wymogi formalne odnoszące się do faktur korygujących, duplikatów faktur
Faktura elektroniczna - zmiany, redakcja przepisów, czy usankcjonowanie praktyki? - dopuszczalne formaty e-faktur, ustawowe uregulowanie tzw. klauzuli biznesowych gwarantujących tajemnice handlowe
Przechowywanie faktur i ewidencji podatkowych
Zasady ewidencjonowania faktur i ich udostępniania na potrzeby kontroli
Nowe zasady wystawiania faktur do wartości 450zł lub 100 euro - zmniejszenie rygorów formalnych, zakres koniecznych danych, uproszczenie zasad wystawiania "drobnych" faktur VAT
Zasady wystawiania faktur dla czynności dostaw wraz z kaucją za opakowania w tym w przypadku braku określenia daty zwrotu opakowań zwrotnych

5. Rozliczanie transakcje trans granicznych:

Miejsce dostaw towarów - transakcje łańcuchowe (przemieszczenie towarów przez pośrednika)
Transakcje wewnątrzwspólnotowe WDT/WNT: definicje, obowiązek podatkowy w tym rozliczanie zaliczek, przypadki niewystępowania z uwagi na przemieszczenie towarów, podstawa opodatkowania, wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, poszerzenie warunków uprawniających do zastosowania stawki 0% przy WDT
Import towarów: nowa definicja, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, przepisy regulujące miejsce opodatkowania w imporcie towarów z uwagi na zastosowania określonych procedur celnych przywozowych, rozliczenie VAT w deklaracji
Eksport towarów - modyfikacja definicji, dokumentowanie wywozu a stawka 0%
Miejsce świadczenia usług - modyfikacje, zmiany w zakresie wynajmu
Import usług - modyfikacja i doprecyzowanie przepisów, obowiązek podatkowy i dokumentowanie po zmianach
Zmiany w zakresie obowiązków sprawozdawczych - informacje podsumowujące
Rejestracja i potwierdzenie rejestracji VAT UE

6. Podstawa opodatkowania:

Doprecyzowanie zasad ustalania podstawy opodatkowania w kontekście pełnej implementacji przepisów Dyrektywy 112/2006/WE
Uszczegółowienie katalogu wyłączeń, rabaty, rozliczanie zwrotu opakowań, etc. - podstawa opodatkowania przy czynnościach dodatkowych
Zasady obniżania podstawy opodatkowania - rozliczanie faktur korygujących
Brak potwierdzenie odbioru faktury korygującej a korekta VAT należnego
Przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej - stosowanie odpowiedniego kursu waluty

7. Podatnik VAT - podmiot opodatkowania:

Doprecyzowanie pojęcia działalności gospodarczej w kontekście orzecznictwa sądów
Rozszerzenie zakresu pojęcia podatnika
Rejestracja podatnika, rejestracja VAT UE (moment rejestracji), potwierdzenie zarejestrowania
Przedstawiciel podatkowy
Podatnicy zwolnieni z opodatkowania - "zwolnienie podmiotowe", rezygnacja ze zwolnienia

8. Zwolnienia przedmiotowe (zmiany w art. 43):

Zmiana w zakresie dostawy towarów używanych
Definicja "terenów budowlanych","oraz","przeznaczonych pod zabudowę" w kontekście zwolnień dostaw nieruchomości
Usługi pocztowe, usługi opieki nad dziećmi

9. Ulga na złe długi:

Korekta VAT należnego po stronie sprzedawcy - warunki
Korekta VAT naliczonego u nabywcy - obowiązki

10. Pozostałe zmiany:

Zmiany w rozliczaniu marży - definicja marży, utrata prawa do rozliczania metodą marży
Zmienione stawki VAT na mięso i wyroby z mięsa zakonserwowane z wyjątkiem: tłuszczów technicznych, wełny, piór, puchu, oraz niektórych napojów alkoholowych
Pozostałe zmiany doprecyzowujące
Zmiany w innych przepisach mające bezpośredni lub pośredni wpływ na rozliczenia podatku VAT
Zmiany Załączników - aspekty praktyczne stosowania obniżonych stawek podatkowych

27.03.2013 - CIT 2013 - rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej - zagadnienia wybrane
- nowelizacja przepisów 2013:

1. Przychód w podatku dochodowym od osób prawnych:

moment powstania przychodu przy sprzedaży towarów lub praw majątkowych, wykonywaniu usług, częściowym wykonaniu usług, usługach ciągłych
pojęcie zapłaty jako momentu rozpoznania przychodu powstającego na zasadzie kasowej (kapitalizacja, potrącenie, kompensata)
szczególne momenty rozpoznania niektórych przychodów (umorzenie zobowiązania, przedawnienie, zasiedzenie), czy umorzenie odsetek skutkuje powstaniem przychodu
moment rozpoznania przychodu lub potrącenia kosztu z tytułu sprzedawanych lub nabywanych usług poręczeń i gwarancji
zasady korygowania przychodów z działalności gospodarczej
moment powstania przychodu z tytułu otrzymanej premii pieniężnej

2. Opodatkowanie świadczeń nieodpłatnych jako przychód podatnika i obowiązek płatnika:

świadczenia nieodpłatne jako przychód - pojęcie świadczeń nieodpłatnych na gruncie prawa podatkowego
nieodpłatne poręczenia i gwarancje
kredyty i pożyczki; umorzone odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów, umorzenie odsetek od kredytu jako przychód poręczyciela i przystępującego do długu, udzielenie nieoprocentowanej pożyczki
pełnienie funkcji członka zarządu przez osobę niebędącą wspólnikiem bez wynagrodzenia
zatrzymanie dywidendy a rezygnacja z podziału zysku pomiędzy wspólników - kiedy istnieje obowiązek rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń - odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy
otrzymanie nadpłaty, kwoty nienależnej lub kaucji w aspekcie przychodów ze świadczeń nieodpłatnych
otrzymywanie rabatów lub nagród w związku z uczestnictwem w sprzedaży premiowej

3. Koszt uzyskania przychodu:

pojęcie kosztów uzyskania przychodu (definicja ogólna, przesłanki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu) zasady rozliczania kosztów w czasie
moment potrącenia kosztów bezpośrednich i pośrednich (memoriał jako zasada ogólna momentu poniesienia kosztu, korekty kosztów bezpośrednich po zakończeniu roku podatkowego, opłata wstępna przy leasingu, koszty wypłacanych premii pieniężnych)
wynagrodzenia pracownicze oraz składki ZUS opłacane przez zakład pracy - moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, nagrody dla pracowników jako KUP
koszty pracownicze (imprezy integracyjne, świadczenia medyczne, dojazdy do miejsca pracy) z uwzględnieniem zagadnienia obowiązku rozpoznania przychodu po stronie pracownika
wierzytelności i odpisy aktualizujące w kosztach
kary umowne i odszkodowania - kiedy stanowią koszt uzyskania przychodów
reklama i reprezentacja i inne działania promocyjne - co w 2012 r. może a co nie może być kosztem uzyskania
niedostateczna kapitalizacja czyli ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielanych przez udziałowców
zakaz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z czynnościami, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy rozszerzenie katalogu darowizn stanowiących kosztów uzyskania przychodu

4. Środki trwałe, środki obrotowe, wartości niematerialne i prawne:

straty i likwidacja środków trwałych i obrotowych - problem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, materiały pozyskane w wyniku likwidacji - czy stanowią przychód podatkowy?, problem częściowej likwidacji środka trwałego
inwestycje w obcych środkach trwałych - problem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji na skutek przedwczesnego rozwiązania najmu lub dzierżawy
likwidacja środka trwałego w procesie inwestycyjnym (niezamortyzowana wartość)
odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodu (kiedy odpisy amortyzacyjne podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów)
zaniechane inwestycje jako koszt uzyskania przychodu (problem momentu potrącalności zaniechanych inwestycji w ciężar kosztów)
aktualizacja oprogramowania - nowa WNiP czy koszt pośredni

5. Różnice kursowe:

rozliczanie różnic kursowych według metod prawa bilansowego i podatkowego
różnice kursowe w przychodzie, kosztach, środkach własnych
kurs faktycznie zastosowany

6. Obrót wierzytelnościami:

obrót wierzytelnościami - koszty i przychody związane ze zbyciem własnych i zakupionych wierzytelności, wierzytelność jako przedmiot aportu do spółki kapitałowej - czy skutkuje przychodem po stronie wnoszącego aport

7. Wybrane zagadnienia związane z rozliczaniem podatku "u źródła":

stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - certyfikat rezydencji
dochody bierne (należności licencyjne, odsetki, dywidendy)
deklaracje i dokumentowanie

8. Pojazdy samochodowe w regulacjach u.p.d.o.p. w 2013 roku

samochód osobowy o niskiej wartości - jednorazowy koszt czy jednorazowy odpis amortyzacyjny
najem długoterminowy czy leasing samochodu osobowego?
ubezpieczenie samochodu

9. Wybrane problemy w podatku dochodowym od osób prawnych na tle orzecznictwa sadów administracyjnych w roku 2012:

niepodzielone zyski spółki kapitałowej przekształconej w spółkę osobową
opodatkowanie akcjonariusza spółki komandytowo akcyjnej wg uchwały NSA oraz interpretacji ogólnej MF - optymalizacja podatkowa
dywidenda w formie rzeczowej - orzecznictwo i stanowisko MF
odsetki i inne wydatki związane z kredytem na wypłatę dywidendy
podatek od wartości dodanej jako koszt uzyskania przychodów

10. Przegląd zmian przepisów obowiązujących od 2013 roku.

Prelegenci

Cytat
Paweł Dymlang - prawnik, doradca podatkowy, doktorant. Trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy. Obecnie prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego. Poprowadzonych blisko 1000 szkoleń otwartych i zamkniętych. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych.

Gdzie i kiedy

Olsztyn 26 - 27 marca 2013
centrum miasta

Olsztyn

brak danych

woj. warmińsko-mazurskie

Weź udział

Cena 1
cena za osobę
990 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa
Weź udział

Organizator

BDO Sp. z o.o.
02-676 Warszawa
Postępu 12
woj. mazowieckie
BDO jest firmą audytorsko-doradczą o największym doświadczeniu w obsłudze spółek giełdowych w Polsce. Specjalizujemy się w organizacji konferencji, szkoleń otwartych i zamkniętych, kursów zawodowych i studiów podyplomowych. Przeszkolimy Cię z z...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

BDO Sp. z o.o.
02-676 Warszawa Postępu 12
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!