Podatki CIT, PIT, VAT 2023/2024 – najważniejsze zmiany, bieżące problemy.

O szkoleniu

Szkolenie on-line – CIT, PIT, VAT 2023/2024 – najważniejsze zmiany, bieżące problemy i zagadnienia.

Kto powinien wziąć udział?
  • Pracowników działów księgowych oraz finansowych

  • Doradców podatkowych

  • Właścicieli i pracowników biur rachunkowych

  • Dyrektorów finansowych

  • Do osób zainteresowanych tematyką podatkową

Program szkolenia

I. Najnowsze zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych od 1 stycznia 2024 r.

1. Nowe zasady zaliczania do przychodów z działalności gospodarczej kwoty płatności dokonanej przez konsumenta bez pośrednictwa rachunku płatniczego, po przekroczeniu ustawowo określonego limitu kwotowego.
2. Obniżenie limitu wartości transakcji między przedsiębiorcami, w przypadku których płatność może być dokonywana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Zasady ustalania jednorazowej wartości transakcji i wyłączania wydatków z kosztów uzyskania przychodów w przypadku dokonywania płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek kontrahenta inny, niż podany na tzw. „białej liście” - po przekroczeniu ustawowego limitu.
3. Odroczenie obowiązku prowadzenia i przesyłania w formie elektronicznej ksiąg i ewidencji do urzędu skarbowego (JPK_CIT i JPK_PIT).
4. Wygaśnięcie czasowego zwolnienia z obowiązku rozliczania i opłacania minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych przez spółki oraz podatkowe grupy kapitałowe, które w roku podatkowym poniosły stratę albo osiągnęły udział dochodów w przychodach w wysokości nie większej niż 2%. Zmiany w zakresie rozliczania minimalnego podatku dochodowego.
5. Wprowadzenie w podatku dochodowym od osób fizycznych możliwości kompensowania dochodów i strat z funduszy kapitałowych z dochodami i stratami z innych inwestycji kapitałowych np. ze zbycia akcji (udziałów), pochodnych instrumentów finansowych itp.
6. Zmiany w zakresie udostępniania przez organy podatkowe zeznań rocznych za 2023 r. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

II. Najważniejsze zmiany w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych w 2023 r.

1. Podwyższenie dla małżonków limitu kwotowego warunkującego możliwość opodatkowania przychodów z najmu ryczałtem, do którego stosuje się stawkę 8,5%.
2. Nowe zasady (terminy) zaliczania do kup składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, od wynagrodzeń ze stosunku pracy.
3. Zmiany w zakresie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatników od wynagrodzeń ze stosunku pracy, z umów zlecenia, o dzieło itp., nowe zasady pomniejszania zaliczek o kwotę zmniejszającą podatek i nie pobierania zaliczek przez płatników.
4. Opodatkowanie tzw. „najmu prywatnego” wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
5. Definitywne zniesienie możliwości amortyzowania budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
6. Zmiany w zakresie rozliczania kosztów finansowania dłużnego w podatku dochodowy od osób prawnych, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów itp.
7. Wydłużenie terminów do składania oświadczeń przez płatnika w przypadku poboru podatku u źródła z tytułu należności wypłacanych podmiotom zagranicznym.
8. Zmiany w zakresie cen transferowych w przypadku transakcji z rajami podatkowymi (podwyższenie progów dokumentacyjnych, zniesienie obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku tzw. pośrednich transakcji rajowych itp.).
9. Zmiana terminu do wpłacania podatku za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego przez podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
10. Zmiany w zakresie ulgi na prace badawczo rozwojowe, wprowadzenie możliwości pomniejszania zaliczek pobranych przez płatnika o kwotę nieodliczonej od dochodu ulgi na prace badawczo rozwojowe.
11. Zmiany w zakresie rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych od przerzuconych dochodów w wysokości 19%, w przypadku wybranych transakcji z niektórymi podmiotami powiązanymi.
12. Zmiany w zakresie Estońskiego CIT.

III. Bieżące problemy i zagadnienia.

1. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych oraz sprzedaż premiową. Obowiązek składania PIT – 11 w przypadku nieodpłatnych świadczeń dla kontrahentów oraz sytuacje, w których firmy nie muszą składać tych informacji.
2. Zasady zaliczania podatku VAT należnego i naliczonego do kosztów uzyskania przychodów.
3. Koszty egzekucji i postępowania sądowego, kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne, rękojmia za wady - warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.
4. Świadczenia na rzecz pracowników – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych, zasady opodatkowania przychodów u pracowników, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
5. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
6. Wydatki na nabycie programów komputerowych – zasady zaliczania bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, programy komputerowe nie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych, przypadki gdy nie powstaje obowiązek poboru podatku u źródła.
7. Zasady zaliczania do kup strat z tytułu sprzedaży wierzytelności.

IV. Podatek od towarów i usług.

1. Najważniejsze zmiany od 1 lipca 2023 r.
- Nowe zasady stosowania kursów walut w przypadku korekt dotyczących faktur wystawionych w walucie obcej, w obrocie krajowym i międzynarodowym.
- Doprecyzowanie przepisów dotyczących stosowania stawki 0% przy WDT w przypadku otrzymania z opóźnieniem dokumentów potwierdzających wywóz towarów do innego państwa UE.
- Uproszczenie zasad potrącania VAT naliczonego przy WNT (zniesienie wymogu otrzymania faktury od podmiotu zagranicznego).
- Zmiany w zakresie rozliczania struktury sprzedaży.
- Podwyższenie limitu kwotowego warunkującego możliwość uznania za małego podatnika.
- Zmiany dotyczące stosowania MPP.
- Zmiany w zakresie sankcji VAT (dodatkowe zobowiązanie podatkowe).
- Zmiany dotyczące Wiążących Informacji Stawkowych.
2. Wprowadzenie, od 1 stycznia 2023 r., nowych regulacji w zakresie opodatkowania grup VAT.
3. Zasady rozliczania przez sprzedawcę i nabywcę faktur korygujących zmniejszających i zwiększających VAT należny lub naliczony, formalne zniesienie obowiązku otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, zasady dokumentowania, terminy i warunki dokonania korekty, skonta itp.
4. Rozliczanie korekt zmniejszających i zwiększających z tytułu WNT, importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.
5. Warunki potrącania VAT naliczonego z tytułu WNT, importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca - dostosowanie przepisów do wyroku TSUE.

V. Pytania i odpowiedzi.

Czas trwania

10:00 - 15:30

Prelegenci

0
Tomasz Wojewoda

Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej przeprowadził ponad 2.500 wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, przeszkolił ponad 60.000 osób z zakresu prawa podatkowego. Od 1996 r. współpracował z wydawnictwami: „INFOR”, „C.H. Beck”, „Hubertus”, „Darschlung und Vaschover”, „Wiedza i Praktyka”, „UNIA - PRESS’ - opublikował ponad 300 artykułów z zakresu prawa podatkowego i cztery publikacje książkowe „Leasing w aspekcie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług”, „Koszty w podatkach dochodowych”, „Świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatkowym”, „VAT naliczony i należny – wybrane zagadnienia”.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Aby skorzystać ze szkolenia on-line niezbędne są: komputer/laptop, tablet lub smartfon; stabilne łącze internetowe, głośniki lub słuchawki aby słyszeć wykładowcę, przeglądarka internetowa Google Chrome lub Mozilla Firefox.

Rejestracja

Cena 1
378
+23% VAT
Cena zawiera:
  • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 390 zł)
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
  • 10.26% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się

Organizator

EduDirect Sp. z o.o.
02-001 Warszawa
Al. Jerozolimskie 81 lok 7.10
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EduDirect Sp. z o.o.
02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 81 lok 7.10
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!