Podatki dochodowe CIT i PIT – najnowsze i planowane zmiany, bieżące problemy

O szkoleniu

CIT i PIT 2022/2023 – Nowości i zmiany w podatkach dochodowych osób fizycznych i prawnych. Co ostatnio zmieniło się ostatnio w podatkach PIT i CIT? Dowiesz się o najnowszych zmianach wprowadzonych w prawie podatkowym w zakresie podatku dochodowego CIT oraz podatku PIT. Dzięki zajęciom będziesz przygotowany na planowane zmiany i nowe regulacje prawne. Wiecej: https://www.polbi.pl/szkolenia/cit-pit-zmiany-w-podatkach-dochodowych

 

Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie obejmujące swoim zakresem tematykę podatków PIT i CIT prezentuje najnowsze zmiany, które wynikają z nowelizacji Polskiego Ładu. Omówione zostaną zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i w ryczałcie. Ponadto podczas szkolenia omówimy najważniejsze zmiany dotyczące podatku CIT.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach księgowych i finansowych, księgowych i głównych księgowych, dyrektorów działów finansowych, doradców podatkowych czy pracowników komórek zajmujących się ewidencją podatkową i rozliczeniami PIT i CIT.

Program szkolenia

I. AKTUALNE ZMIANY W PIT

PIT - Aktualne zmiany wprowadzane w podatku dochodowym od osób fizycznych

 1. Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej.
 2. Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w pierwszym przedziale skali z 17% do 12%. Przepisy przejściowe dotyczące obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z działalności gospodarczej itp. za okresy od czerwca 2022 r. i poboru zaliczek przez płatników.
 3. Wprowadzenie możliwości opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r. według skali podatkowej w przypadku podatników, którzy przed 1 lipca 2022 r. stosowali stawkę liniową lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, pod warunkiem zawiadomienia o tym wyborze naczelnika US w ustawowym terminie.
 4. Skreślenie art.53a updof tzn. zniesienie odroczenia poboru zaliczki i obowiązku podwójnego obliczania przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych według starych i nowych przepisów.
 5. Wprowadzenie przepisów doprecyzowujących zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą, zmiany w zakresie objęcia składką zdrowotną osób otrzymujących wynagrodzenia na podstawie aktu powołania i prokurentów.
 6. Wprowadzenie możliwości zaliczania do kup lub odliczania od dochodu (przychodu) bądź zaliczki uproszczonej składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych przez podatników stosujących stawkę liniową lub opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w ramach ustawowych limitów.
 7. Nowe zasady rozliczania osób samotnie wychowujących dzieci.
 8. Pozostałe zmiany.

II. PLANOWANE W 2023 ROKU ZMIANY W CIT I PIT

Zmiany w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od prawnych planowane od 1 stycznia 2023 roku

 1. Nowe zasady (terminy) zaliczania do kup składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, od wynagrodzeń ze stosunku pracy.
 2. Nowe regulacje w podatku dochodowy od osób prawnych w zakresie wyłączenia z kup kosztów stanowiących ukrytą dywidendę.
 3. Zmiany w zakresie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatników od wynagrodzeń ze stosunku pracy, z umów zlecenia, o dzieło itp., nowe zasady pomniejszania zaliczek o kwotę zmniejszającą podatek i nie pobierania zaliczek przez płatników.
 4. Podwyższenie do 1,5% kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanej na rzecz organizacji pożytku publicznego.
 5. Objęcie ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym komplementariuszy w spółkach komandytowo – akcyjnych.
 6. Wprowadzenie obowiązku zwrotu przez naczelnika US różnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli podatek należny za 2022 r. wynikający z zeznania rocznego będzie wyższy od hipotetycznego podatku należnego za 2022 r.
 7. Wydłużenie terminu do złożenia zeznania rocznego przez podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i zmiana terminu do wpłacania podatku za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego.
 8. Opodatkowanie tzw. „najmu prywatnego” wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 9. Definitywne zniesienie możliwości amortyzowania budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
 10. Zmiany w zakresie ulgi na prace badawczo rozwojowe, wprowadzenie możliwości pomniejszania zaliczek pobranych przez płatnika o kwotę nieodliczonej od dochodu ulgi na prace badawczo rozwojowe.
 11. Pozostałe zmiany.

III. BIEŻĄCE PROBLEMY I ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PODATKÓW CIT I PIT

 1. Zasady zaliczania do kup strat z tytułu sprzedaży wierzytelności.
 2. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych oraz sprzedaż premiową. Obowiązek składania PIT – 11 w przypadku nieodpłatnych świadczeń dla kontrahentów oraz sytuacje, w których firmy nie muszą składać tych informacji.
 3. Zasady zaliczania podatku VAT należnego i naliczonego do kosztów uzyskania przychodów.
 4. Koszty egzekucji i postępowania sądowego, kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne, rękojmia za wady - warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.
 5. Świadczenia na rzecz pracowników – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych, zasady opodatkowania przychodów u pracowników, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
 6. Straty w środkach trwałych i obrotowych – warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, dokumentowanie itp.

Czas trwania

Zajęcia o najnowszych zmianach wprowadzonych w prawie podatkowym w zakresie podatku dochodowego CIT oraz podatku PIT odbywają się zazwyczaj w godz. 10:00-15:00.

Prelegenci

Tomasz Wojewoda - ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, konsultant podatkowy w renomowanych firmach. Ceniony ekspert i konsultant podatkowy z obszaru podatków (CIT, PIT i VAT). Tomasz Wojewoda posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej jako wykładowca przeprowadził kilka tysięcy szkoleń z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Przeszkolił już tysiące osób z zakresu prawa podatkowego (PIT-PDOF, CIT-PDOP, VAT i VAT UE). Jest wysoko oceniany przez uczestników szkoleń za wysoki poziom przygotowania merytorycznego, umiejętne wiązanie teorii z praktyką oraz  jasne i przystępne przekazywanie wiedzy.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: tylko online
Komputer z dostępem do Internetu.

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
598
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Polbi Sp. z o.o.
00-697 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 65/79
woj. mazowieckie
Jesteśmy firmą szkoleniową. Działamy od 1994 r. Prowadzimy kursy i szkolenia. Zespół Polbi tworzą ludzie z pasją, nasze motto brzmi „Uczymy tego, na czym się znamy”, a naszą misją jest dzielenie się wiedzą. Specjalizujemy się w księgowośc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

POLBI - REGULAMIN WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH ORAZ WARUNKI REZYGNACJI

 

1. Przepisy wprowadzające

Regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach i kursach prowadzonych przez Polbi Sp. z o.o. zwaną dalej Organizatorem oraz warunki rezygnacji z udziału w nich przez zgłoszonego uczestnika zwanego dalej Zamawiającym.

 

2. Zgłoszenie udziału w szkoleniu lub kursie

Poprawnie wypełnione zgłoszenie udziału w kursie lub szkoleniu, które wpłynęło do Polbi, jest prawnie wiążącą umową pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym.

 

3. Informacje organizacyjne

Przed rozpoczęciem kursu lub szkolenia Organizator przekaże Zamawiającemu informacje zawierające szczegóły organizacyjne, udostępni niezbędne materiały szkoleniowe, a w przypadku zajęć prowadzonych w formie zdalnej dostęp do internetowej platformy szkoleniowej.

 

4. Wypowiedzenie umowy, odwołanie zajęć

Umowa może zostać wypowiedziana zarówno przez Organizatora, jak i przez Zamawiającego. Wypowiedzenie umowy lub zmiana jej warunków, wymaga wyłącznie formy pisemnej. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu lub szkolenia (rozwiązanie umowy) lub zmiany terminu szkolenia lub kursu (zmiana umowy). Zmiana umowy pozostaje wiążąca dla stron wyłącznie po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

 

5. Rezygnacja z udziału w szkoleniu lub kursie

Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu lub kursie. Jednakże w przypadku:

 • gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 • gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 • gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia/kursu – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

 

6. Płatności za szkolenia

Przedsiębiorcy i firmy dokonują wpłaty na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Termin płatności – 14 dni.

Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

Jednostki budżetowe i samorządowe dokonują wpłaty na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Termin płatności – 21 dni.

 

7. Płatności za kursy

W przypadku uczestnictwa w kursie długim (np. kurs księgowości, kurs kadrowo-płacowy) wpłaty należy dokonać przed rozpoczęciem kursu.

 

8. Faktury, zwolnienie z VAT

Uczestnicy szkoleń otrzymują faktury w dniu szkolenia. Osoby biorące udział w kursach otrzymują fakturę po dokonaniu wpłaty należności za kurs. Szkolenia i kursy organizowane przez Polbi Sp. z .o.o są zwolnione z podatku od towarów i usług – VAT.

 

Więcej informacji: https://www.polbi.pl/


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polbi Sp. z o.o.
00-697 Warszawa Aleje Jerozolimskie 65/79
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!