Szkolenie

Podatki VAT i CIT – nowelizacja ustaw podatkowych w 2014 roku

O szkoleniu

*
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

Dzień I:
Nowelizacja ustawy o VAT w 2014 roku.
9:30 – 10:00 – przerwa powitalna
10:00 – 11:15 – Sędzia NSA
1. Najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
11:15 - 11:30 – przerwa kawowa
11:30 – 12:45 – Aneta Pożarowska
2. Obowiązek podatkowy po nowelizacji przepisów:
a) przepisy przejściowe dotyczące momentu powstania
obowiązku podatkowego,
b) określenie momentu dostawy towarów oraz wyko-
nania usługi kluczem do prawidłowego rozpoznania
obowiązku podatkowego,
c) obowiązek podatkowy powstający z chwilą otrzyma-
nia zapłaty,
d) powstawanie obowiązku podatkowego w przypadku
zaliczek – definicja zaliczki oraz zaliczki niepowodują-
ce powstania obowiązku podatkowego,
e) definicja usług oraz dostaw ciągłych a moment ich
opodatkowania VAT,
f) obowiązek podatkowy w przypadku usług budowlanych,
g) szczególne reguły opodatkowania dostawy książek,
gazet oraz czasopism drukowanych,
h) rozliczenie VAT w przypadku dostawy tzw. mediów,
i) opodatkowanie najmu, dzierżawy oraz leasingu,
j) rozliczenie usług transportowych oraz spedycyjnych
po nowelizacji,
k) opodatkowanie dostaw oraz nabyć wewnątrzwspól-
notowych,
l) obowiązek podatkowy z tytułu eksportu towarów,
m) opodatkowanie importu usług.
12:45 – 13:30 przerwa lunchowa
13:30 – 15:30 – Aneta Pożarowska
3. Nowe zasady wystawiania faktur VAT:
a) pojęcie faktury VAT,
b) zakres przypadków, w których konieczne jest wysta-
wienie faktury,
c) brak obowiązku wystawiania faktur VAT z tytułu usług
ubezpieczeniowych oraz finansowych,
d) dokumenty uznawane za faktury,
e) rola faktury proforma.
f) refakturowanie po nowelizacji przepisów,
g) zmiana podstawowego terminu wystawiania faktur,
h) termin wystawienia faktury w przypadku usług budow-
lanych,
i) termin wystawienia faktury z tytułu dostawy gazet,
książek oraz czasopism,
j) fakturowanie tzw. mediów,
k) termin wystawienia faktury w przypadku najmu, dzier-
żawy oraz leasingu,
l) wystawianie faktur z tytułu rozliczenia opakowań
zwrotnych,
m) możliwość wystawienia faktury przed dokonaniem
transakcji,
n) określenie momentu sprzedaży w przypadku faktur
wystawianych przed dokonaniem sprzedaży,
o) konsekwencje wystawienia faktury przed sprzedażą,
p) wystawienia faktury przed sprzedażą a powstanie
obowiązku podatkowego,
q) wystawianie i rozliczanie faktur korygujących po no-
welizacji.
4. Znowelizowane zasady odliczania podatku naliczonego:
a) transakcje na przełomie 2013/2014 r. a stosowanie od-
powiednich reguł odliczania VAT,
b) odliczenie VAT w okresie, w którym u sprzedawcy po-
wstał obowiązek podatkowy,
c) odliczenie VAT w przypadku faktur otrzymanych po
dokonaniu transakcji opodatkowanej VAT,
d) możliwość przesunięcia prawa do odliczenia VAT do
jednego z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych,
e) odliczenie VAT poprzez korektę deklaracji VAT,
f) prawo do odliczenia VAT w przypadku niektórych
czynności zafakturowanych przed ich dokonaniem,
g) odliczanie VAT w przypadku mediów,
h) termin odliczenia VAT w przypadku usług najmu,
dzierżawy oraz leasingu,
i) odliczenie VAT z tytułu nabycia praw oraz licencji,
j) uregulowanie zaliczki a możliwość odliczenia VAT,
k) zasady odliczania VAT w przypadku wewnątrzwspól-
notowych nabyć towarów,
l) odliczanie VAT w przypadku importu usług,
m) odliczanie VAT z tytułu czynności objętych tzw. samo-
naliczeniem,
n) otrzymanie duplikatu faktury a prawo do odliczenia VAT,
o) zmiana przepisów w zakresie ustalania proporcji
sprzedaży.
15:30 - 15:45 – przerwa kawowa
15:45 – 17:00 – Marta Szfarowska
5. Odliczanie VAT od samochodów, paliwa oraz kosztów
eksploatacji środków transportu:
a) odliczanie VAT do 1 stycznia 2014 r. ,
b) odliczanie VAT od 1 stycznia 2014 r. do 1 marca 2014 r.,
c) możliwość odliczenia VAT w przypadku samochodów
z tzw. kratką,
d) nowelizacja reguł odliczania VAT z tytułu nabycia oraz
eksploatacji pojazdów samochodowych od 1.03.2014 r.,
e) odliczenie VAT od samochodów specjalnych,
f) odliczenie VAT w wysokości 50% w przypadku pojaz-
dów samochodowych,
g) przeznaczenie samochodu na cele działalności go-
spodarczej a możliwość odliczenia VAT w 100%,
h) ewidencja przebiegu pojazdu jako warunek konieczny
odliczenia VAT,
i) pojazdy samochodowe, które ze względu na swoją
konstrukcję umożliwiają odliczenie VAT w pełnym za-
kresie,
j) przepisy przejściowe dot. odliczenia VAT od paliwa,
k) przepisy przejściowe w przedmiocie leasingu, najmu
oraz dzierżawy.
Dzień II:
Podatek dochodowy od osób prawnych
9:30 – 10:00 – przerwa powitalna
10:00 – 11:45 – Piotr Liss
1. Korekta kosztów uzyskania przychodów – zmiana od
1 stycznia 2013 r., skutki w trakcie i na koniec roku
podatkowego, najnowsze interpretacje oraz podejście
organów podatkowych.
2. Amortyzacja środków trwałych według nowych zasad –
zapłata jako element konieczny uznania odpisu za koszt
uzyskania przychodów (w tym leasing finansowy).
3. Omówienie praktycznych przypadków związanych
z korektą kosztów.
4. Zmiany w zakresie leasingu operacyjnego i finanso-
wego od 2013 r.
11:45 - 12:00 – przerwa kawowa
12:00 – 13:30 – Piotr Liss
5. Omówienie aktualnych kontrowersji w zakresie po-
datku dochodowego od osób prawnych w świetle
najnowszego orzecznictwa sądowego oraz praktyki
organów podatkowych:
a) przychody z nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych
przez podatników a także wydawanych pracownikom,
b) koszty reprezentacji i reklamy:
- upominki dla kontrahentów,
- wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń,
- poczęstunki dla kontrahentów,
- organizowanie imprez artystycznych i sportowo rekre-
acyjnych,
- kartki świąteczne,
- organizacja konferencji i szkoleń o charakterze rekla-
mowym i instruktażowym,
- reklama a marketing - skutki podatkowe,
- wydatki na spotkania z kontrahentami a koszty uzy-
skania przychodów,
- inne działania marketingowe a koszty uzyskania przy-
chodów.
c) koszty związane z finansowaniem osób prawnych:
- niedostateczna (cienka) kapitalizacja,
- koszty związane z podwyższeniem kapitału spółek.
13:30 – 14:30 lunch
14:30 – 16:00 – Radosław Kowalski
6. Omówienie aktualnych kontrowersji w zakresie po-
datku dochodowego od osób prawnych w świetle
najnowszego orzecznictwa sądowego oraz praktyki
organów podatkowych cd:
a) wydatki związane z używaniem samochodów osobo-
wych wobec zmiany definicji w trakcie 2014 r. – zasady
kwalifikowania pojazdów i rozliczania kosztów uzyskania,
b) samochody pracowników wykorzystywane na potrze-
by pracodawcy a koszty podatkowe,
c) samochody służbowe wykorzystywane na potrzeby pra-
cowników – skutki podatkowe w kosztach pracodawcy,
d) rabaty, zwroty towarów itp. w podatku dochodowym
od osób prawnych: skutki po stronie otrzymującego
i przyznającego najnowsza NIEBEZPIECZNA wykład-
nia i jej wpływ na bieżące rozliczania oraz minione lata
podatkowe.
Dzień III specjalny:
9:30 – 10:00 – przerwa powitalna
10:00 – 13:00 – Dawid Milczarek
11:15 – 11:30 przerwa kawowa
1. Rewolucyjne zmiany dotyczące zasad ustalania mo-
mentu powstania obowiązku podatkowego uchwalo-
ne na 2014 r.:
a) data sprzedaży a moment powstania obowiązku po-
datkowego,
b) szczegółowe zasady określania daty sprzedaży
w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług,
c) data sprzedaży w przypadku świadczeń wykonywa-
nych etapami,
d) data sprzedaży a umowy między kontrahentami i pro-
tokoły zdawczo-odbiorcze,
e) reguły określenia momentu dokonania dostawy to-
waru oraz momentu wykonania usługi w przypadku
świadczeń ciągłych i okresowych,
f) zasady powstawania obowiązku podatkowego w 2013
i 2014 r. – porównanie,
g) nowe terminy wystawiania faktur,
h) obowiązek podatkowy w przypadku usług wykona-
nych w części,
i) obowiązek podatkowy w przypadku świadczeń o cha-
rakterze ciągłym lub okresowym,
j) zaliczki, zadatki, przedpłaty, raty a moment powstania
obowiązku podatkowego,
k) zasady określania okresów rozliczeniowych i ich znacze-
nie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,
l) nowy szczególny moment powstania obowiązku po-
datkowego w przypadku usług budowlanych:
- moment wykonania usługi budowlanej,
- termin wystawienia faktury w przypadku usług budow-
lanych,
- zapłata przed wykonaniem usługi (przedpłata) a za-
płata po wykonaniu usługi budowlanej.
m) nowe regulacje dotyczące momentu powstania obo-
wiązku podatkowego w przypadku usług najmu,
dzierżawy, leasingu, stałej obsługi prawnej i biurowej,
usług ochrony i dozoru osób i mienia, dostawy me-
diów i usług komunalnych,
n) likwidacja szczególnego momentu powstania obowiąz-
ku podatkowego w przypadku usług transportowych:
- fakturowanie usług transportowych, zapłata a obowią-
zek podatkowy,
o) pozostałe szczególne momenty powstania obowiązku
podatkowego oraz zasady dokumentowania transakcji,
p) regulacje przejściowe dotyczące momentu powstania
obowiązku podatkowego w przypadku transakcji do-
konywanych na przełomie 2013 i 2014 r.:
- czynności dokonane częściowo lub całkowicie w 2013
lub w 2014 r.,
- czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał
pod koniec 2013 lub na początku 2014 r.,
- czynności zafakturowane na przełomie 2013 i 2014 r.,
q) nowe regulacje dotyczące momentu powstania obo-
wiązku podatkowego a problematyka refakturowania:
- prawidłowe określenie daty sprzedaży na refakturze,
- moment powstania obowiązku podatkowego w przy-
padku refakturowania usług,
r) zasady powstawania obowiązku podatkowego
w przypadku transakcji międzynarodowych w 2014 r.:
- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i wewnątrz-
wspólnotowe świadczenie usług,
- import i eksport towarów,
- nowe zasady rozliczania zaliczek w przypadku eks-
portu towarów,
- import i eksport usług.
13:00 – 13:45 lunch
13:45 – 15:45 – Dawid Milczarek
2. Ważne zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. do-
tyczące ustalania momentu powstania prawa do odli-
czenia:
a) prawo do odliczenia a data otrzymania faktury,
b) moment powstania prawa do odliczenia a obowiązek
podatkowy u sprzedawcy,
c) prawo do odliczenia a nowe terminy wystawiania faktur,
d) moment powstania prawa do odliczenia a umowny
termin płatności,
e) odliczanie podatku w miesiącu otrzymania faktury
oraz w kolejnych okresach rozliczeniowych,
f) odliczanie podatku w przypadku faktur zaliczkowych,
g) odliczanie podatku w przypadku nieopłaconych faktur,
h) prawo do odliczenia a duplikat faktury zakupowej,
i) nowe zasady odliczania VAT w przypadku faktur za
media i usługi komunalne,
j) nowe terminy odliczania VAT,
k) prawo do odliczenia w przypadku usług budowlanych
i transportowych,
l) prawo do odliczenia w przypadku zakupu towarów
handlowych i środków trwałych,
m) prawo do odliczenia z faktur za usługi reklamowe,
marketingowe, serwisowe, informatyczne, doradcze,
pośrednictwa,
n) prawo do odliczenia w przypadku zakupu samocho-
dów osobowych,
o) prawo do odliczenia w przypadku zakupów dokony-
wanych u małych podatników,
p) prawo do odliczenia w przypadku WNT – ważne zmia-
ny w 2014 r.,
q) prawo do odliczenia w przypadku importu usług.
3. Korekty podatku w 2014 r.:
a) korekta faktury a korekta deklaracji,
b) korekta podatku należnego u sprzedawcy oraz podat-
ku naliczonego u nabywcy,
c) korekty in plus i korekty in minus,
d) przyczyna korekty a termin jej dokonania,
e) zasady wykazywania korekt w deklaracji podatkowej,
f) zasady korygowania faktur w 2014 r.

Czas trwania

dzień I: 10:00-17:00
Dzień II: 10:00-16:00,
Dzień III: 10:00-15:45

Prelegenci

Cytat
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego – doświadczony wykładowca, praktyk, autor wielu publikacji i artyku-
łów z zakresu podatku od towarów i usług w świetle dyrektyw unijnych i orzecznictwa NSA i ETS.
Aneta Pożarowska – doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania po-
datkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków
Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autor licznych arty-
kułów ukazujących się na łamach prasy branżowej oraz autor i współautor wielu publikacji poświęconych ustawie VAT.
Marta Szafarowska – doradca podatkowy, partner w MDDP . Od 1998 roku pracuje jako specjalista w zakresie podatku
VAT i akcyzy. W trakcie wieloletniej praktyki zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie problemów podat-
kowych typowych dla firm z branży leasingowej oraz świadczących usługi finansowe, a także producentów wyrobów
akcyzowych, jak również branży dystrybucyjnej. Była zaangażowana w szereg projektów dotyczących optymalizacji
podatku VAT i akcyzy, które zostały efektywnie wdrożone w kilku wiodących polskich spółkach.
Piotr Liss – doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracuje w Dziale Doradztwa
Podatkowego w RSM Poland KZWS od 2003 roku. Od 2007 roku na stanowisku Tax Partnera. Posiada bogate doświad-
czenie w doradztwie przy optymalizacjach podatkowych oraz podatkowym strukturyzowaniu transakcji. Jego działal-
ność doradcza koncentruje się na problemach z zakresu opodatkowania międzynarodowego i podatku dochodowym
od osób prawnych. Autor licznych publikacji książkowych oraz prasowych o tematyce podatkowej.
Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zaj-
muje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa
podatkowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu
prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.
Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, doktorant na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Były pracownik Izby
Skarbowej, asystent sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, wykładowca na studiach po-
dyplomowych w zakresie prawa podatkowego. Autor artykułów i komentarzy podatkowych publikowanych na łamach
„Rzeczpospolitej”, „Gazety Prawnej”, „Prawa i Podatków”. Doświadczony wykładowca, stały współpracownik Akademii
Biznesu MDDP . Specjalizuje się w podatku od towarów i usług (VAT) oraz w procedurze sądowoadministracyjnej.

Gdzie i kiedy

Warszawa 16 - 18 kwietnia 2014
Hotel Marriott *****

Warszawa

Al. Jerozolimskie 65-79

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa w konferencji i dniu specjalnym (3 dni) wynosi: - jednej osoby 2190 zł + 23% VAT - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1990 zł/os. + 23% VAT Koszt uczestnictwa w konferencji dzień I i II: - jednej osoby 1690 zł + 23% VAT - dwóch lub
2190 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w konferencji, materiały, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

*

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!