Podatki VAT i CIT w 2014 roku – po nowelizacji ustaw podatkowych

O szkoleniu

2014.03.18 - 2014.03.19 Warszawa

2014.03.24 - 2014.03.25 Rzeszów

2014.03.24 - 2014.03.25 Wrocław

2014.03.24 - 2014.03.25 Gdańsk

2014.03.24 - 2014.03.25 Toruń

2014.03.26 - 2014.03.27 Katowice

2014.03.27 - 2014.03.28 Warszawa

2014.03.27 - 2014.03.28 Poznań

2014.04.07 - 2014.04.08 Lublin

2014.04.09 - 2014.04.10 Szczecin

2014.04.23 - 2014.04.24 Poznań

2014.04.23 - 2014.04.24 Gdańsk

2014.04.24 - 2014.04.25 Łódź

2014.04.24 - 2014.04.25 Warszawa

2014.04.24 - 2014.04.25 Wrocław

2014.04.28 - 2014.04.29 Katowice

2014.04.28 - 2014.04.29 Bydgoszcz
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

DZIEŃ I:
1. Kluczowe zmiany w VAT obowiązujące od 1.01.2014 r.:
a) ważne zmiany dotyczące powstawania obowiązku po-
datkowego:
- nowa zasada ogólna powstawania obowiązku,
- zasady prawidłowego określania daty dokonania do-
stawy towaru oraz daty wykonania usługi,
- warunki dostawy towaru / reguły INCOTERMS a okre-
ślenie daty sprzedaży,
- usługi wykonywane częściowo, usługi dokumentowa-
ne protokołami zdawczo-odbiorczymi,
- usługi i dostawy towarów o charakterze ciągłym,
- świadczenia ciągłe a świadczenia jednorazowe z usta-
lonym harmonogramem płatności,
- zasady rozliczania sprzedaży wysyłkowej oraz sprze-
daży internetowej w 2014 r.,
- problemy z opodatkowaniem sprzedaży licencji w 2014 r.,
- nowe zasady rozliczania usług budowlanych,
- nowe reguły ustalania obowiązku podatkowego
w przypadku usług transportowych,
- szczególny moment powstania obowiązku podatko-
wego w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu
oraz usług o podobnym charakterze,
- szczególny moment powstania obowiązku podatkowe-
go w przypadku dostawy mediów i usług komunalnych,
- usługi stałej obsługi prawnej i biurowej w 2014 r.,
- nowe reguły powstawania obowiązku podatkowego
w przypadku usług ochrony i dozoru, usług wykony-
wanych na zlecenie sądów i prokuratur,
- nowa zasada rozpoznawania obowiązku podatkowe-
go w przypadku usług finansowych zwolnionych z VAT,
- dostawa drukowanych książek i czasopism oraz usłu-
gi drukowania książek i czasopism a VAT,
- nowe zasady rozliczania zaliczek w przypadku eks-
portu towarów,
- pozostałe szczególne momenty powstania obowiązku
podatkowego,
- regulacje przejściowe dotyczące momentu powstania
obowiązku podatkowego w przypadku transakcji do-
konywanych na przełomie 2013 i 2014 r.
b) nowelizacja przepisów regulujących zasady określa-
nia podstawy opodatkowania:
- nowa definicja podstawy opodatkowania – pojęcie za-
płaty (zapłata, kwota należna, kwota otrzymana),
- dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym cha-
rakterze a VAT,
- problemy związane z likwidacją definicji obrotu z usta-
wy o VAT,
- konieczność wliczania kosztów dodatkowych transak-
cji, takich jak koszty transportu czy ubezpieczenia, do
podstawy opodatkowania świadczenia głównego,
- podstawa opodatkowania w przypadku świadczeń
nieodpłatnych,
- podstawa opodatkowania w przypadku wymiany bar-
terowej oraz braku zapłaty,
- nowe przepisy dotyczące podstawy opodatkowania
w przypadku stosowania opakowań zwrotnych,
- nowe regulacje dotyczące przerzucania kosztów po-
niesionych w czyimś imieniu i na czyjąś rzecz,
- nowe zasady korygowania faktur i ujmowania korekt
w deklaracjach VAT.
c) nowe zasady stosowania zwolnień dla dostawy towa-
rów używanych:
- zwolnienie dla dostawy towarów używanych powyżej
i poniżej 6 miesięcy,
- brak prawa do odliczenia jako przesłanka stosowania
zwolnienia,
- wykorzystanie towaru a prawo do zwolnienia,
- zwolnienie z VAT w przypadku dostawy samochodów
osobowych – nowe zasady obowiązujące od 1 stycz-
nia 2014 r.
d) ważna zmiana zasad dotyczących rozliczania podatku
naliczonego:
- nowe reguły ustalania momentu powstania prawa do
odliczenia,
- ważna zmiana dotycząca rozliczania podatku naliczo-
nego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć
towarów,
- odliczanie VAT w 2014 r. od zakupu samochodów
osobowych oraz paliwa do nich.
e) nowe regulacje dotyczące faktur:
- umieszczenie wszystkich zasad dotyczących wysta-
wiania faktur (papierowych i elektronicznych) w usta-
wie (art. 106a-106q),
- nowe, rewolucyjne terminy wystawiania faktur i ich
wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego,
- wprowadzenie możliwości wystawiania faktur przed
dokonaniem dostawy towaru lub przed wykonaniem
usługi:
- nowe zasady umieszczania danych na fakturach – ele-
menty konieczne na fakturze,
- nowe przypadki i zasady wystawiania faktur na żądanie,
- nowe zasady wystawiania faktur zaliczkowych,
- nowe zasady dokumentowania sprzedaży zwolnionej
z podatku,
- poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do wy-
stawiania faktur,
- nowe regulacje dotyczące faktur elektronicznych,
- likwidacja faktur wewnętrznych,
- faktury i noty korygujące w 2014 r.,
- faktury elektroniczne w 2014 r.,
- problematyka refakturowania w 2014 r.
2. Zmiany obowiązujące od 1 października 2013 r.:
a) zmiany dotyczące odwrotnego obciążenia:
- nowy, rozszerzony katalog towarów, których dostawa
objęta jest mechanizmem reverse charge,
- problemy ze stosowaniem przepisów dotyczących
odwrotnego obciążenia w okresie przejściowym,
- ryzyko w przypadku błędnego wystawienia faktury
(perspektywa sprzedawcy i nabywcy),
- dostawa towarów z reverse charge a zwolnienie dla
dostawy towarów używanych,
- zasady dokumentowania dostaw z reverse charge.
b) nowe regulacje dotyczące solidarnej odpowiedzialno-
ści dostawcy i nabywcy w przypadku transakcji doty-
czących tzw. towarów wrażliwych:
- katalog towarów wrażliwych,
- przesłanki pozytywne i negatywne odpowiedzialności,
- kaucja gwarancyjna i zasady ustalania jej wysokości,
- zmiany dotyczące trybu składania deklaracji podatko-
wych,
- ocena nowych regulacji.
3. Pozostałe zasady rozliczania VAT w 2014 r. – przegląd
najważniejszych zagadnień:
a) aktualne zagadnienia związane z korektami podatku
należnego i naliczonego:
- korekta faktury a korekta deklaracji,
- korekty in plus i in minus,
- korekty dokonywane na bieżąco oraz korekty wsteczne,
- zasady i sposoby potwierdzania odbioru faktury kory-
gującej (papierowej i elektronicznej),
- zmiany dotyczące korygowania VAT należnego i nali-
czonego w 2014 r.
b) świadczenia nieodpłatne na rzecz klientów, kontra-
hentów i pracowników w 2014 r.:
- prezenty o małej wartości, próbki, drukowane materia-
ły reklamowe i informacyjne,
- prezenty świąteczne, nagrody jubileuszowe,
- imprezy integracyjne, świadczenia motywacyjne na
rzecz pracowników,
- świadczenia pro publico bono.
c) transakcje międzynarodowe a VAT – problematyczne
kwestie:
- WDT / WNT – obowiązek podatkowy, dokumentacja,
- import / eksport usług – zasady rozliczenia i dokumen-
towania,
- kursy przeliczeniowe dla walut obcych.
DZIEŃ II:
1. Zmiany w CIT w 2014 r.:
a) opodatkowanie spółek komandytowo – akcyjnych,
b) inne zmiany.
2. Przychody podatkowe:
a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej,
b) zaliczki i przedpłaty a przychód,
c) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych
– moment powstania przychodu,
d) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
e) przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i czę-
ściowo nieodpłatnego świadczenia,
f) zasady dotyczące korygowania przychodów.
3. Koszty uzyskania przychodów:
a) definicja kosztów uzyskania przychodów,
b) koszty bezpośrednie oraz pośrednie,
c) rozliczanie kosztów w czasie,
d) dokumentowanie poniesionych wydatków.
4. Zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów
w CIT od 2013 r.:
a) zapłata, jako element niezbędny dla rozpoznania
kosztu (koszty bezpośrednie i pośrednie oraz odpisy
amortyzacyjne),
b) zasady dotyczące korygowania kosztów uzyskania przy-
chodów (różne terminy płatności, rok podatkowy inny
niż kalendarzowy, koszty poniesione w 2012 r., możliwo-
ści ograniczenia niekorzystnych skutków regulacji).
5. Szczególne zasady rozpoznania kosztów uzyskania
przychodów oraz koszty niestanowiące kosztów uzy-
skania przychodów:
a) świadczenia na rzecz pracowników (wynagrodzenia,
składki, imprezy dla pracowników, abonamenty me-
dyczne, ubezpieczenia, ZFŚS),
b) koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketin-
gowych,
c) organizacja wyjazdów integracyjnych /targów /szko-
leń /konferencji,
d) kary umowne odszkodowania jako koszty uzyskania
przychodów,
e) wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów
(odpisy aktualizujące, wierzytelności przedawnione,
umorzone oraz odpisane jako nieściągalne, sprzedaż
wierzytelności).
6. Samochody w działalności gospodarczej a CIT:
a) koszty eksploatacji samochodów osobowych (amor-
tyzacja, ubezpieczenia itp.),
b) samochody służbowe na cele prywatne oraz samo-
chody prywatne na cele służbowe – zasady rozliczeń
w aspekcie podatkowym,
c) samochody niestanowiące składnika majątku podat-
nika (najem, dzierżawa) – zakres „kilometrówki”,
d) koszty podróży służbowych (opodatkowanie na grun-
cie CIT oraz przychód pracowników na gruncie PIT).
7. Leasing operacyjny i finansowy z uwzględnieniem
zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 r.
8. Różnice kursowe.
9. Amortyzacja typowych środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych.
10. Podatek u źródła:
a) rezydenci i nierezydenci / dochody osiągane na tery-
torium RP ,
b) należności podlegające obowiązkowi poboru podatku:
- odsetki i należności licencyjne (zmiany od 1 lipca
2013 r.),
- dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zy-
skach osób prawnych,
- usługi niematerialne.
c) znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatko-
wania,
d) certyfikaty rezydencji – problemy praktyczne,
e) obowiązki dokumentacyjne oraz informacyjne (certyfi-
kat rezydencji, IFT, CIT - 10).

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Aneta Pożarowska – doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania po-
datkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków
Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autor licznych arty-
kułów ukazujących się na łamach prasy branżowej oraz autor i współautor wielu publikacji poświęconych ustawie VAT.
Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Spe-
cjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował
w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontrolę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-
2010 był asystentem sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygoto-
wywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT.
Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego
TaxFin.pl. Doświadczony i uznany wykładowca tematyki związanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi.
Autor licznych komentarzy dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nierucho-
mości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
Krzysztof Woźniak – doradca podatkowy, doświadczony wykładowca, specjalista w dziedzinie podatku od towarów
i usług. W latach 1991-2000 pracownik Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów. W latach 1992-1996 pracownik
Ministerstwa Finansów w Zespole Reformy Systemu Podatkowego i Departamentu Podatków Pośrednich. W latach
1997 - 1999 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego.
Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zaj-
muje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa
podatkowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu
prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.
dr Paweł Selera – doktor nauk prawnych w zakresie prawa finansowego, doradca podatkowy współpracujący z MDDP
Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego sp. z o.o. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Ratyzbonie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Dyrekcji Generalnej ds. Podat-
ków i Ceł Komisji Europejskiej w Brukseli, a następnie pracując w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego
zaliczanych do tzw. wielkiej czwórki zarówno w Niemczech i w Polsce.
Łukasz Gogola – doświadczony wykładowca, praktyk. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach. Pracownik urzędu skarbowego, kierownik referatu oraz działu podatku od towarów i usług
w Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym. Autor wielu publikacji i artykułów z zakresu podatku od towarów i usług,
które ukazują się m.in. w Biuletynie VAT.
Marcin Górski – adwokat, doradca podatkowy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. Pracował oraz współpracował z podmiotami
specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego, podatkowego. Obecnie jest wła-
ścicielem indywidualnej Kancelarii Adwokackiej. W ramach swojej praktyki przy złożonych transakcjach gospodarczych,
jak w szczególności sprzedaż oraz wniesienie aportem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
łączenie oraz podziały spółek kapitałowych, dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.
Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy.
Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Ra-
dzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodar-
czych takich jak łączenie oraz podział spółek kapitałowych, jak również dokonywał analizy transakcji gospodarczych
pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. Specjali-
13
zuje się w prawie spółek, łączeniu oraz podziale jednostek gospodarczych, prawie obrotu instrumentami finansowymi,
cenach transferowych, sponsoringu, reprezentacji i reklamie, podróżach służbowych oraz VAT/CIT/PIT.
Sebastian Twardoch – doradca podatkowy, prawnik, ekonomista, wieloletni współpracownik największych firm do-
radczych. Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich, w tym między innymi
problemów wynikających ze styku prawa pracy i prawa handlowego z prawem podatkowym. Specjalizuje się również
w zakresie opodatkowania ZFŚS i posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej oraz unikania
podwójnego opodatkowania.
Samir Kayyali – doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach
świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szcze-
gólności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji
w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz VAT. Absolwent międzynarodo-
wych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Gdzie i kiedy

Kraków 24-25 kwiecień 2014
centrum miasta

Kraków

...

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 18-19 marzec 2014
centrum ww. miast lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Warszawa

...

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 990 zł + VAT - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 890 zł/os + VAT
990
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 990 zł +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 890 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.
Warszawa - centrum miasta lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!