PODATKI VAT I CIT W 2015 I 2016 ROKU – PO NOWELIZACJI USTAW PODATKOWYCH

O szkoleniu

Począwszy od 1 lipca 2015 r. weszły w życie kolejne zmiany dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług. Wśród wskazanych zmian znajdują się m. in. zasady samonaliczenia VAT przez nabywcę, opodatkowanie dostawy tzw. towarów wrażliwych, reguły dotyczące stosowania ulgi na złe długi, czy też odliczania podatku naliczonego. Oprócz wskazanych zmian w opodatkowaniu VAT przedstawione zostaną również przepisy znowelizowane od 1 stycznia 2015 r. Spośród najważniejszych zagadnień, które będą omówione w trakcie szkolenia można wymienić regulacje dotyczące powstawania obowiązku podatkowego, odliczania VAT od pojazdów samochodowych, czy też opodatkowania transakcji zagranicznych. Niniejsze szkolenie umożliwi również uczestnikom zapoznanie się z bieżącymi orzeczeniami sądowymi oraz praktyką organów podatkowych w przedmiocie rozliczania VAT. Liczne przykłady zaprezentowane podczas szkolenia pozwolą uczestnikom na uzyskanie wiedzy niezbędnej w procesie rozliczania podatku od towarów i usług.
Kto powinien wziąć udział?
księgowych,głównych księgowych,właścicieli biur księgowych -całej kadry księgowej

Program szkolenia

DZIEŃ I

Podatek od towarów i usług

1. Zasady ogólne uchwalonych oraz planowanych zmian w 2015 r.:
a) nowelizacja przepisów od 1 stycznia 2015 r.,
b) zmiany od 1 lipca 2015 r.,
c) nowelizacja zasad obliczania proporcji od 1 stycznia 2016 r.
d) przepisy przejściowe związane z nowelizacją VAT w 2015 r.

2. Nowelizacja przepisów w przedmiocie samonaliczenia VAT:
a) towary oraz usługi objęte samonaliczeniem VAT,
b) rozszerzenie katalogu towarów opodatkowanych przez nabywcę,
c) status nabywcy a dokonanie samonaliczenia VAT,
d) weryfikacja statusu nabywcy na potrzeby samonaliczenia VAT,
e) limity kwotowe związane z samonaliczeniem VAT,
f) informacje podsumowujące dotyczące samonaliczenia VAT,
g) powstawanie obowiązku podatkowego w przypadku samonaliczenia VAT,
h) wystawiania faktur w przypadku odwrotnego obciążenia,
i) najczęściej popełniane błędy w przypadku samonaliczenia VAT.

3. Pozostałe zmiany w podatku VAT od lipca 2015 r.:
a) rozszerzenie katalogu tzw. towarów wrażliwych,
b) zmiany związane z kaucją gwarancyjną,
c) zmiany w zakresie ulgi na złe długi,
d) odliczanie VAT od paliwa do pojazdów samochodowych.

4. Zmiany w przedmiocie odliczania VAT i obliczania proporcji sprzedaży:
a) podmioty, które po nowelizacji przepisów powinny odliczać VAT w oparciu o proporcję sprzedaży,
b) przepisy przejściowe dotyczące stosowania znowelizowanych przepisów,
c) rodzaje o obrotów uwzględnianych przy obliczaniu współczynnika sprzedaży,
d) rodzaje obrotów i czynności niemających wpływu na wysokość współczynnika,
e) czy w proporcji sprzedaży należy ująć odszkodowania, kary umowne itp.?
f) pojęcie czynności pomocniczych, których nie uwzględnia się przy wyliczaniu proporcji sprzedaży,
g) obrót nieruchomościami oraz innymi środkami trwałymi a proporcja sprzedaży,
h) ustalanie proporcji w oparciu o propozycje wskazane przez Ministerstwo Finansów.

5. Powstawanie obowiązku podatkowego po ostatnich zmianach w przepisach:
a) zmiana zasady ogólnej ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego,
b) moment dokonania dostawy towarów jako moment powstania obowiązku podatkowego,
c) pojęcie dostawy ciągłej w przypadku dostawy paliw,
d) wystawienie faktury przed dostawą a obowiązek podatkowy,
e) ustalenie powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług,
f) opodatkowanie najmu oraz dzierżawy,
g) usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego,
h) opodatkowanie zaliczek, zadatków oraz innych przedpłat,
i) data wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
j) moment otrzymania zapłaty jako moment powstania obowiązku podatkowego.

6. Zasady dokumentowania obrotu podlegającego opodatkowaniu VAT:
a) ogólne zasady dotyczące wystawiania faktur VAT,
b) poprawna treść faktury,
c) faktura proforma a faktura VAT,
d) możliwość wystawienia faktury przed sprzedażą,
e) brak obowiązku wystawiania faktur w przypadku świadczeń zwolnionych z podatku VAT,
f) terminy na wystawianie faktur VAT,
g) korekty faktur po nowelizacji,
h) wystawianie zbiorczych faktur korygujących,
i) faktury uproszczone oraz faktury elektroniczne,
j) znaczenie faktur otrzymywanych od podmiotów zagranicznych.

7. Rozliczenie refakturowania usług w 2015 r.:
a) pojęcie refakturowania usług wynikające z prawa polskiego oraz prawa unijnego,
b) zastosowanie prawidłowej stawki podatkowej w przypadku refakturowania usług,
c) właściwa stawka VAT w przypadku refakturowania związanego z usługą kompleksową,
d) zastosowanie odpowiedniej stawki VAT w przypadku usług zwolnionych z VAT w sposób podmiotowy,
e) powstanie obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania usług,
f) refakturowanie usług a doliczenie marży,
g) refakturowanie usług gastronomicznych oraz noclegowych,
h) refakturowanie mediów w przypadku usług najmu,
i) prawidłowe dokumentowanie refakturowania,
j) możliwość odliczenia VAT w związku z refakturowanymi usługami.

8. Sprzedaż majątku firmowego a możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT:
a) zmiana zasad zwolnienia dostawy tzw. towarów używanych,
b) konieczność identyfikacji związku sprzedawanych ruchomości ze sprzedażą zwolnioną z podatku VAT,
c) sposoby określenia związku pomiędzy sprzedawaną rzeczą a działalnością zwolnioną z VAT,
d) zmiana przepisów w zakresie zwolnienia sprzedaży samochodów, opodatkowanie sprzedaży gruntów,
e) zwolnienie z tytułu sprzedaży budynków oraz lokali.

9. Odliczenie VAT od pojazdów samochodowych oraz paliwa:
a) zasady ograniczeń w odliczaniu VAT od samochodów, paliwa i innych wydatków od 1 kwietnia 2014 r.,
b) możliwość pełnego odliczenia VAT ze względu na konstrukcję pojazdu,
c) pełne odliczenie VAT od samochodów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej,
d) prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów na potrzeby pełnego odliczenia VAT,
e) nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji przebiegu pojazdu a możliwość odliczenia VAT,
f) korzystanie z samochodu przez pracownika na cele prywatne a możliwość pełnego odliczenia VAT,
g) zmiana prawa do odliczenia VAT w przypadku pojazdów samochodowych,
h) sprzedaż pojazdu samochodowego a korekta VAT,
i) odliczanie VAT w przypadku paliwa.

10. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania VAT transakcji zagranicznych oraz zmiany w przepisach:
a) określenie miejsca dokonania dostawy towarów kluczem do prawidłowego opodatkowania dostawy towarów,
b) opodatkowanie towarów wysyłanych, niewysyłanych, dostawa towarów z montażem,
c) podatnik VAT w przypadku transakcji zagranicznych,
d) znaczenie reguł INCOTERMS dla handlu zagranicznego,
e) zmiany w przedmiocie opodatkowania eksportu towarów,
f) nowelizacja przepisów odnośnie WDT i WNT,
g) zmiany w przepisach dotyczące transakcji łańcuchowych.

11. Pytania i odpowiedzi.

DZIEŃ II

Podatek dochodowy od osób prawnych w 2015 i 2016 roku – zmiany w przepisach, najnowsze orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych

1. Zmiany w CIT w 2015 r. – praktyczne aspekty obowiązywania nowych regulacji:
a) opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC),
b) nowe zasady ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze – omówienie problematyki dywidend rzeczowych,
c)zmiany w zakresie cienkiej kapitalizacji oraz wprowadzenie alternatywnej metody zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów podatkowych,
d) doprecyzowanie przepisów w zakresie cen transferowych,
e) zmiany w zakresie stosowania certyfikatów rezydencji podatkowej,
f) inne zmiany w CIT i PIT w 2014 i 2015 r.

2. Przychody podatkowe:
a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej – wydanie rzeczy, wykonanie usługi i zbycie prawa majątkowego a moment powstania przychodu; praktyczne aspekty związane z ustaleniem daty powstania przychodu,
b) zaliczki i przedpłaty a przychód,
c) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych a przychody podatkowe,
d) refakturowanie a moment powstania przychodu,
e) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (kary umowne, odszkodowania, koszty sądowe itp.),
f) przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych i częściowo nieodpłatnych (zatrzymane dywidendy, nieodpłatne poręczenia, członkowie organów spółki bez wynagrodzenia itp.),
g) zasady dotyczące korygowania przychodów – praktyczne aspekty korygowania przychodów, najnowsze orzecznictwo i planowane zamiany,
h) wpływ zmian w VAT na rozliczanie przychodów w CIT.

3. Koszty uzyskania przychodów:
a) koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednio związane z przychodami,
b) rozliczanie kosztów w czasie (koszty ponoszone na przełomie lat podatkowych),
c) refakturowanie a moment rozpoznania kosztu,
d) dokumentowanie poniesionych wydatków w tym usług niematerialnych,
e) korygowanie kosztów,
f) zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów od 2013 r.:
– zapłata jako element niezbędny dla rozpoznania kosztu (koszty bezpośrednie i pośrednie oraz odpisy amortyzacyjne),
– zasady dotyczące zmniejszania kosztów uzyskania przychodów (różne terminy płatności, rok podatkowy inny niż kalendarzowy, zakupy na raty, ograniczenia niekorzystnych skutków regulacji).

4. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie CIT i PIT – koszty i przychody podatkowe (wynagrodzenia i składki, imprezy integracyjne, szkolenia, ubezpieczenia dodatkowe, nagrody, działania socjalne, świadczenia na rzecz członków zarządów i rad nadzorczych, podróże służbowe), omówienie skutków przełomowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.

5. Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych na gruncie CIT i PIT (konsumpcja, konkursy, programy motywacyjne, sprzedaż premiowa, prezenty i gadżety, sponsoring, organizacja i udział w wyjazdach integracyjnych /targach /szkoleniach /konferencjach), omówienie skutków interpretacji ogólnej z dnia 25 listopada 2013 r.
6. Wierzytelności, jako koszty uzyskania przychodów (wierzytelności przedawnione, umorzone, odpisy aktualizujące, wierzytelności nieściągalne, zbywanie wierzytelności).

7. Kary umowne i odszkodowania (kary z tytułu wadliwego i nieterminowego świadczenia usług i dostaw towarów, kary za przedterminowe rozwiązanie umów).

8. Samochody w działalności firmy:
a) koszty eksploatacji samochodów osobowych (amortyzacja, ubezpieczenia, leasing itp.), samochody niestanowiące składnika majątku podatnika (najem, dzierżawa) – zakres „kilometrówki”, wpływ nowych regulacji w VAT na rozliczenia w CIT,
b) samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne oraz samochody prywatne pracowników wykorzystywane na cele służbowe rozliczenia na gruncie CIT i PIT – ryczałt z tytułu używania samochodu na cele prywatne od stycznia 2015 r.

9. Problematyczne zagadnienia związane z amortyzacją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
a) amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zasady ustalania wartości początkowej, metody i stawki amortyzacji, odłączenie i przyłączenie części składowych i peryferyjnych,
b) remont a ulepszenie, straty w środkach trwałych i likwidacja środków trwałych, rozliczenia dotacji i rabatów, inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji.

10. Podatek u źródła:
a) ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy, stawki podatku,
b) przedmiot opodatkowania – odsetki / należności licencyjne / dywidendy / usługi niematerialne i inne,
c) problematyka związana z brakiem możliwości pozyskania certyfikatu rezydencji – „ubruttowienie” wypłacanych należności,
d) certyfikat rezydencji – problemy praktyczne oraz omówienie zmian na rok 2015 r.
e) obliczanie i pobór podatku – informacje i zeznania (IFT – 2R, CIT 10 – Z).1. Zmiany w CIT w 2015 r. – praktyczne aspekty obowiązywania nowych regulacji:
a) opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC),
b) nowe zasady ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze – omówienie problematyki dywidend rzeczowych,
c) zmiany w zakresie cienkiej kapitalizacji oraz wprowadzenie alternatywnej metody zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów podatkowych,
d) doprecyzowanie przepisów w zakresie cen transferowych,
e) zmiany w zakresie stosowania certyfikatów rezydencji podatkowej,
f) inne zmiany w CIT i PIT w 2014 i 2015 r.

2. Planowane zmiany w CIT na 2016 r.
a) przełomowe zmiany w zakresie korekty kosztów i przychodów podatkowych,
b) zmiany w zakresie konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, w związku z niezapłaconą należnością,
c) planowane zmiany w zakresie sporządzenia dokumentacji cen transferowych,
d) rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników,
e) wprowadzenie restrykcyjnej klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczne skutki nowej regulacji,
f) opodatkowanie nieujawnionych dochodów w PIT oraz inne planowane zmiany w podatkach dochodowych.

3. Przychody podatkowe:
a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej – wydanie rzeczy, wykonanie usługi i zbycie prawa majątkowego a moment powstania przychodu; praktyczne aspekty związane z ustaleniem daty powstania przychodu,
b) zaliczki i przedpłaty a przychód,
c) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych a przychody podatkowe,
d) refakturowanie a moment powstania przychodu,
e) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (kary umowne, odszkodowania, koszty sądowe itp.),
f) przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych i częściowo nieodpłatnych (zatrzymane dywidendy, nieodpłatne poręczenia, członkowie organów spółki bez wynagrodzenia itp.),
g) zasady dotyczące korygowania przychodów – praktyczne aspekty korygowania przychodów, najnowsze orzecznictwo i planowane zamiany,
h) wpływ zmian w VAT na rozliczanie przychodów w CIT.

4. Koszty uzyskania przychodów:
a) koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednio związane z przychodami,
b) rozliczanie kosztów w czasie (koszty ponoszone na przełomie lat podatkowych),
c) refakturowanie a moment rozpoznania kosztu,
d) dokumentowanie poniesionych wydatków w tym usług niematerialnych,
e) korygowanie kosztów,
f) zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów od 2013 r.:
– zapłata jako element niezbędny dla rozpoznania kosztu (koszty bezpośrednie i pośrednie oraz odpisy amortyzacyjne),
– zasady dotyczące zmniejszania kosztów uzyskania przychodów (różne terminy płatności, rok podatkowy inny niż kalendarzowy, zakupy na raty, ograniczenia niekorzystnych skutków regulacji).

5. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie CIT i PIT – koszty i przychody podatkowe (wynagrodzenia i składki, imprezy integracyjne, szkolenia, ubezpieczenia dodatkowe, nagrody, działania socjalne, świadczenia na rzecz członków zarządów i rad nadzorczych, podróże służbowe), omówienie skutków przełomowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.

6. Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych na gruncie CIT i PIT (konsumpcja, konkursy, programy motywacyjne, sprzedaż premiowa, prezenty i gadżety, sponsoring, organizacja i udział w wyjazdach integracyjnych /targach /szkoleniach /konferencjach), omówienie skutków interpretacji ogólnej z dnia 25 listopada 2013 r.

7. Wierzytelności, jako koszty uzyskania przychodów (wierzytelności przedawnione, umorzone, odpisy aktualizujące, wierzytelności nieściągalne, zbywanie wierzytelności).

8. Kary umowne i odszkodowania (kary z tytułu wadliwego i nieterminowego świadczenia usług i dostaw towarów, kary za przedterminowe rozwiązanie umów).

9. Samochody w działalności firmy:
a) koszty eksploatacji samochodów osobowych (amortyzacja, ubezpieczenia, leasing itp.), samochody niestanowiące składnika majątku podatnika (najem, dzierżawa) – zakres „kilometrówki”, wpływ nowych regulacji w VAT na rozliczenia w CIT,
b) samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne oraz samochody prywatne pracowników wykorzystywane na cele służbowe rozliczenia na gruncie CIT i PIT – ryczałt z tytułu używania samochodu na cele prywatne od stycznia 2015 r.

10. Problematyczne zagadnienia związane z amortyzacją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
a) amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zasady ustalania wartości początkowej, metody i stawki amortyzacji, odłączenie i przyłączenie części składowych i peryferyjnych,
b) remont a ulepszenie, straty w środkach trwałych i likwidacja środków trwałych, rozliczenia dotacji i rabatów, inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji.

11. Podatek u źródła:
a) ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy, stawki podatku,
b) przedmiot opodatkowania – odsetki / należności licencyjne / dywidendy / usługi niematerialne i inne,
c) problematyka związana z brakiem możliwości pozyskania certyfikatu rezydencji – „ubruttowienie” wypłacanych należności,
d) certyfikat rezydencji – problemy praktyczne oraz omówienie zmian na rok 2015 r.
e) obliczanie i pobór podatku – informacje i zeznania (IFT – 2R, CIT 10 – Z).

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 990 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum w/w. miast lub siedziba Akademia Biznesu MDDP

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy
28 09 2015 - 29 09 2015 - Łódź
28 09 2015 - 29 09 2015 - Katowice
28 09 2015 - 29 09 2015 - Poznań
28 09 2015 - 29 09 2015 - Wrocław
29 09 2015 - 30 09 2015 - Kraków
30 09 2015 - 01 10 2015 - Gdańsk
30 09 2015 - 01 10 2015 - Warszawa
30 09 2015 - 01 10 2015 - Bydgoszcz
15 10 2015 - 16 10 2015 - Warszawa
15 10 2015 - 16 10 2015 - Rzeszów
22 10 2015 - 23 10 2015 - Lublin
27 10 2015 - 28 10 2015 - Łódź
27 10 2015 - 28 10 2015 - Zielona Góra
28 10 2015 - 29 10 2015 - Wrocław
29 10 2015 - 30 10 2015 - Toruń
29 10 2015 - 30 10 2015 - Warszawa
29 10 2015 - 30 10 2015 - Kraków
29 10 2015 - 30 10 2015 - Katowice
29 10 2015 - 30 10 2015 - Gdańsk

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Aneta Pożarowska – doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autorka licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej i specjalistycznej oraz autor i współautor wielu publikacji poświęconych ustawie VAT, m.in. „VAT 2014/2015 – ewidencjonowanie i dokumentowanie w świetle nowych przepisów.

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Specjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontrolę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT.

Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Doświadczony oraz uznany wykładowca tematyki związanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. Autor licznych komentarzy dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Krzysztof Woźniak – doradca podatkowy, doświadczony wykładowca, specjalista w dziedzinie podatku od towarów i usług. W latach 1991-2000 pracownik Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów. W latach 1992-1996 pracownik Ministerstwa Finansów w Zespole Reformy Systemu Podatkowego i Departamentu Podatków Pośrednich. W latach 1997 – 1999 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego.

dr Paweł Selera – doktor nauk prawnych w zakresie prawa finansowego, doradca podatkowy współpracujący z MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego sp. z o.o. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Ratyzbonie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Ceł Komisji Europejskiej w Brukseli, a następnie pracując w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego zaliczanych do tzw. wielkiej czwórki zarówno w Niemczech i w Polsce.

Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zajmuje się obsługą prawną oraz podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm oraz instytucji z zakresu prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.

Łukasz Gogola – doświadczony wykładowca, praktyk. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracownik urzędu skarbowego, kierownik referatu oraz działu podatku od towarów i usług w Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym. Autor wielu publikacji i artykułów z zakresu podatku od towarów i usług, które ukazują się m.in. w Biuletynie VAT.

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. W latach 2009 – 2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Mec. Marcina Górskiego w Warszawie. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych takich jak łączenie oraz podział spółek kapitałowych, jak również dokonywał analizy transakcji gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych przeprowadzanych pod kątem identyfikacji ryzyka i możliwości optymalizacji. Dodatkowo sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej, paliwowej, budowlanej i nieruchomości oraz uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych oraz używania samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego oraz prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie spółek, łączeniu oraz podziale jednostek gospodarczych, prawie obrotu instrumentami finansowymi, cenach transferowych, sponsoringu, reprezentacji oraz reklamie, podróżach służbowych oraz VAT/CIT/PIT.

Sebastian Twardoch – doradca podatkowy, prawnik, ekonomista, wieloletni współpracownik największych firm doradczych. Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich, w tym między innymi problemów wynikających ze styku prawa pracy oraz prawa handlowego z prawem podatkowym.

Samir Kayyali – doradca podatkowy, obecnie prowadzi własną praktykę podatkową. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Nadzorował szereg badań due diligence oraz uczestniczył w obsłudze rachunkowo-podatkowej przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Skarbowym na stanowisku Zastępcy Naczelnika oraz jako trener podatkowy przy Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Wykładowca wyższej uczelni w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniową.

Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, Aplikant Adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. Pracował oraz współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Autor oraz współautor wielu publikacji prasowych. Prowadzi szkolenia z zakresu podróży służbowych, jak również uczestniczy w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach delegacji krajowych i zagranicznych. Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego i zobowiązań podatkowych. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, jak również w przedmiocie sporządzania dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Na co dzień zajmuje się również problematyką prawa podatkowego związanego z prawem handlowym. W ramach swojej dotychczasowej praktyki doradzał z punku widzenia optymalizacji podatkowych przy projektach dotyczących skomplikowanych transakcji gospodarczych, w szczególności łączenia spółek kapitałowych, podziału przez wydzielenie oraz przekształcenia spółek kapitałowych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 29-30 październik 2015
centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 15-16 październik 2015
centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 30 wrzesień-1 październik 2015
centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
990 zł + 23% VAT
990
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!