Podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku 2022 oraz zmiany w podatkach na 2023 rok [nr 7907]

O szkoleniu

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie:

Od dnia 27 listopada 2022r. od godz. 15.00
Do dnia 30 listopada 2022r., wyjazd po obiedzie

Kto powinien wziąć udział?

działy księgowe

Program szkolenia

UWAGA: Programy szkolenia będą modyfikowane w związku z projektowanymi zmianami podatkowymi na 2023 rok

........................................

DZIEŃ 1:
Podatek VAT - zmiany na 2022/2023 rok. Prawidłowe rozliczenia podatku VAT w 2022 roku oraz zmiany od 2023 roku
prowadzący: ZDZISŁAW MODZELEWSKI

1.       E-faktury i Krajowy System e-Faktur

 • co to jest KSeF i do czego ma służyć?
 • KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?
 • od kiedy obowiązkowy i czy to oznacza brak faktur papierowych?
 • pojęcie e-faktury, czyli faktury ustrukturyzowanej, tj. wystawianej w ramach KSeF;
 • akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej;
 • wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej;
 • czy osoba prywatna lub kontrahent zagraniczny może dostać fakturę ustrukturyzowaną?
 • uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej;
 • faktury pro forma, uproszczone, noty korygujące a system KSeF;
 • jak wygląda korygowanie sprzedaży w przypadku wystawiania faktur w KSeF?
 • przechowywanie faktur ustrukturyzowanych;
 • „korzyści” związane z wystawianiem faktur ustrukturyzowanych (m.in. krótszy termin zwrotu VAT).

2.      Zmiany związane z wystawianiem faktur i faktur korygujących – „SLIMVAT 3”

 • modyfikacja terminów wystawiania faktur;
 • zmiany w zakresie duplikatów faktur;
 • brak obowiązku podawania niektórych elementów faktur (np.: przyczyny korekty);
 • korekty zbiorcze;

3.      Opcja opodatkowania VAT usług finansowych

 • jakich usług ta opcja dotyczy?
 • jakie warunki należy spełniać, aby skorzystać z tej opcji?
 • o jakich skutkach należy pamiętać?

4.      Zmiany dotyczące VAT a wynikające z Nowego Ładu:

 • zmiana w powstawaniu obowiązku podatkowego;
 • korekta JPK_VAT a konsekwencje karnoskarbowe;
 • obowiązek zapewnienia zapłaty z wykorzystaniem instrumentu płatniczego i konsekwencje w VAT;
 • nabycie sprawdzające i kary z tym związane;

5.      Nowe terminy zwrotu VAT na rachunek bankowy:

 • zwrot 40-dniowy;
 • zwrot 15-dniowy;
 • warunki korzystania z takich terminów zwrotu;
 • 4-dniowy termin doręczenia postanowienia US;

6.      Zmiany w VAT wynikające z rozporządzeń:

 • nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku fiskalizacji;
 • obniżenie stawek VAT na niektóre towary lub usługi;

7.      Inne zmiany w VAT (2022 r.), w tym:

 • JPK_VAT – konieczność wskazania terminu płatności lub daty dokonania zapłaty, w przypadku korekt podatku należnego wynikającego z niezapłaconych faktur, czyli związanych z tzw. ulgą na złe długi;
 • obniżenie stawek VAT w ramach tarczy antyinflacyjnej oraz przypomnienie zasad stosowania różnych stawek;

8.      Zmiana na 2023 r. – Grupa VAT

 • definicja „Grupy VAT” i „Przedstawiciela Grupy VAT”;
 • brak opodatkowania transakcji wewnątrz Grupy;
 • warunki utworzenia Grupy VAT: powiązania finansowe, ekonomiczne i organizacyjne;
 • rozliczenia dokonywane przez przedstawiciela;
 • status członka Grupy: przed, po i w trakcie istnienia Grupy;
 • struktura rozliczania VAT w Grupie VAT;
 • brak VAT a PCC;
 • dodatkowy JPK (ewidencja), który musi być składany przez członków Grupy;

9.      SLIM VAT 3 – zmiany od 2023 r.

 • podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika;
 • określenie zasad stosowania kursu waluty w przypadku korekt dotyczących faktur wystawionych w walucie obcej;
 • zmiany w zakresie wykazania WDT w przypadku otrzymania dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza granicę;
 • szerszy zakres zwolnień z VAT;
 • likwidacja obowiązku posiadania faktury zakupowej przy WNT;
 • nowe, lepsze zasady zaokrąglania współczynnika do 100%;
 • nowe przypadki, w których podatnik nie będzie miał obowiązku dokonania korekty rocznej (także na swoją niekorzyść);
 • likwidacja obowiązku ustalania z naczelnikiem urzędu skarbowego współczynnika (pre-współczynnika) wstępnego;
 • możliwość rezygnacji z wystawienia faktury zaliczkowej;
 • zmiana warunków 15-dniowego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych;
 • możliwości rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących;
 • konsolidacja i ujednolicenie zasad dla wiążących informacji;
 • zmiany w ramach TAX FREE;
 • obniżanie sankcji VAT oraz wprowadzenie uznaniowości (naczelnik urzędu skarbowego będzie decydował o wysokości sankcji podatkowej);
 • ułatwienia w pakiecie VAT e-commerce;

10.  Dyskusja


 

DZIEŃ 2:
Podatki dochodowe CIT, PIT w 2022r., „polski ład”, „polski ład 2.0/niskie podatki” z uwzględnieniem zmian od lipca 2022 oraz planowanych zmiany na 2023 rok
prowadzący: ALEKSANDER GNIŁKA
 

 

 

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2022 r.
  • zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego (zmieniony limit wydatków tzw. kosztów finansowania dłużnego możliwy do zaliczenia w kup),
  • zmiana/doprecyzowanie definicji rezydencji podatkowej,
  • zmiany regulacji podatkowych odnoszących się do estońskiego CIT (m.in.: rozszerzenie możliwości opodatkowania na innych podatników, zmiany dotyczące tzw. podatku na wejściu do CIT estońskiego, minimalne nakłady na inwestycje),
  • nowość – minimalny podatek przychodowy (kogo ma dotyczyć, podstawa i wysokość opodatkowania),
  • preferencje przewidziane dla spółek holdingowych,
  • ukryta dywidenda jako nkup (świadczenia na rzecz wspólników, najem składników majątkowych od wspólników),
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących terminu składania informacji o wspólnikach spółek jawnych,
  • zmiany w katalogu przychodów z zysków kapitałowych,
  • nowe i zmienione ulgi podatkowe w podatku CIT.
    
 2. Planowane zmiany w 2023 roku, m.in. w zakresie podatku minimalnego, ukrytej dywidendy, podatku od przerzucanych dochodów, podatku u źródła, podatku od przychodów z budynków, kosztach finansowania dłużnego, CIT-estońskim oraz inne.
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022r.
  • zmiana związana z brakiem możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej,
  • zwiększona do 30 tyś zł kwota wolna od podatku dla niektórych grup podatników oraz dalsze konsekwencje dla płatników i podatników,
  • zmiana kwoty granicznej skali podatkowej do 120 tyś zł,
  • ulga podatkowa dla klasy średniej w PIT,
  • zmiany naprawcze związane z odroczeniem poboru zaliczki PIT na podstawie rozporządzeniem z 7 stycznia 2022r. a następnie przepisów ustawy o PIT,
  • zmiany w zakresie amortyzacji składników wprowadzanych do działalności z majątku prywatnego,
  • zmiany w zakresie zwolnień z PIT (nowe zwolnienia podatkowe),
  • zmiany w ryczałcie z tytułu używania samochodów służbowych dla celów prywatnych przez pracowników,
  • sprzedaż samochodów wykupionych z leasingu operacyjnego a właściwe źródło przychodów podatkowych,
  • zmiany w zakresie wspólnego rozliczania małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci,
  • zmiany w ulgach podatkowych w PIT: ulga rehabilitacyjna, ulga na dziecko, ulga mieszkaniowa, ulga na remont i konserwację zabytkowych nieruchomości.
    
 4. Zmiany w PIT od lipca 2022r. w tym min.:
  • likwidacja ulgi dla klasy średniej,
  • likwidacja mechanizmu odroczenia zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • hipotetyczny podatek,
  • możliwość składania PIT-2 u kilku płatników,
  • zmniejszenie stawki podatkowej do 12% oraz kwoty wolnej od podatku,
  • przywrócenie możliwości rozliczenia wraz z dzieckiem jako rodzic samotnie wychowujący,
  • możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania, podatku przez przedsiębiorców
  • zmiana formy opodatkowania przedsiębiorców za 2022r.,
  • rozszerzenie zwolnień podatkowych,
  • inne zmiany.
    
 5. Zmiany w zryczałtowanych formach opodatkowania
  • ograniczenie czy też likwidacja opodatkowania kartą podatkową,
  • zmiana stawki ryczałtu ewidencjonowanego dla niektórych rodzajów przychodów.
    
 6. Inne zmiany w podatkach dochodowych
  • zmiany w zakresie amortyzacja nieruchomości,
  • zmiany w temacie cen transferowych,
  • nielegalne zatrudnianie pracowników skutki podatkowe dla dwóch stron współpracy,
  • zmiany dotyczące podatku u źródła (WHT),
  • zmiany w ulgach podatkowych: ulga B+R, ulga podatkowa dla przedsiębiorców wspierających sport, edukację i kulturę, ulga na prototyp, ulga na ekspansję, ulga na robotyzację, ulga na innowacyjnych pracowników.
    
 7.  Inne wybrane zagadnienia oraz pytania uczestników.

 

DZIEŃ 3 :
Bilans 2022. Zamknięcie roku 2022 w prawie bilansowym
prowadzi: GRAŻYNA MACHULA

 

1. Wprowadzenie, wybrane zmiany w ustawie o rachunkowości

 • Zakres i szczegółowość sprawozdania finansowego (wzory rsf, możliwość wyboru, kryteria wyboru)
 • Progi dla jednostek małych, uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości dla jednostek małych  i mikro- charakterystyka
 • Zmiany w ustawie o rachunkowości od 2022 w tym podpisywanie sprawozdań  finansowych, format sprawozdań finansowych, sprawozdanie z działalności w roku obrotowym, pozostałe zmiany w UoRspójność z zasadami polityki  rachunkowości
 • Jednostki podlegające obowiązkowi corocznego badania, zmiany w ustawie o rachunkowości w związku ze zmiana ustawy o biegłych rewidentach
 • Badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności (badanie obowiązkowe, wybór biegłego rewidenta, korzyści z badania, koszty badania, ważność badania, zawarcie umowy)
 • Sprawozdanie finansowe jednostek dużych – załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości
 • E- sprawozdanie- wymogi, podpisywanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
 • Badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
 • Uwzględnienie w zamknięciu roku zagadnienia kontynuacji działania – KSR 14

2. Ogólne zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego

 • Warunki użyteczności sprawozdania finansowego (przydatność, wiarygodność porównywalność, polityka rachunkowości)
 • Wycena bilansowa- zachowanie ostrożnej wyceny w tym odpisy aktualizujące KSR 4, rezerwy – KSR 6
 • Dane porównawcze i porównywalność (czemu służą dane porównawcze, brak danych porównawczych, zmiana formy prawnej, różna długość porównywanych okresów, różna szczegółowość porównywanych danych, zmiana polityki rachunkowości, porównywalność a uproszczenia, skutki korekty błędów)
 • Regulacje ustawy o rachunkowości, rozporządzeń oraz KSR
 • Rola stanowisk Komitetu Standardów Rachunkowości
 • Jednostki powiązane i trwale zaangażowane w kapitale innej jednostki
 • Zakres sprawozdania z działalności w roku obrotowym
 • Wybrane stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości
 • Wybrane zagadnienia inwentaryzacji

3.  Zagadnienia szczegółowe- charakterystyka

 • Pozycje bilansu – ujmowanie, wycena i prezentacja aktywów i pasywów
 • Przychody i koszty – ujmowanie w księgach i prezentacja w rachunku zysków i strat
 • Informacja dodatkowa – zakres i prezentacja
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Zestawienie zmian w kapitale
 • Kluczowe zasady (polityka) rachunkowości – metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

4.  COVID -19 a sprawozdanie finansowe za rok 2022, wytyczne PANA, ESMA oraz stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości

 • Założenie kontynuacji działalności w czasie COVID-19 z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym, ocena zagrożenia, ujawnienia;
 • Pozostałe zagadnienia;
 • Sprawozdanie z działalności – informacje w związku z COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia kontynuacji działania.

5. Rekomendacje dla sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności sporządzanych w warunkach rosyjskiej agresji na Ukrainę. wytyczne PANA,

 • Założenie kontynuacji działalności z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym;
 • Ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym pomocy dla Ukrainy w formie otrzymanych darowizn;
 • Ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym kosztów wsparcia dla Ukrainy
 • Ostrożna wycena aktywów i zobowiązań w celu uwzględnienia skutków gospodarczych rosyjskiej agresji na Ukrainę, w tym aktualizacja szacunków i wycena w wartościach godziwych - ujmowanie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
 • Sprawozdanie z działalności w roku obrotowym.

Czas trwania

09:30 - 15:00

Prelegenci

Zdzisław Modzelewski

- doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego, doświadczony wykładowca i praktyk, od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, autor licznych artykułów o tematyce podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w międzynarodowych spółkach zajmujących się doradztwem podatkowym Stały współpracownik naszej firmy.

Aleksander Gniłka

- doradca podatkowy (nr wpisu 11512), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.
Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w spółce doradztwa podatkowego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego w Polsce.

Grażyna Machula

trener, praktyk, absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie bankowości inwestycyjnej w London Guidhall Univesity oraz Podyplomowe Studia w zakresie bankowości inwestycyjnej w Gdańskiej Akademii Bankowości na Wydziale Zarządzania.
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych w obszarze rachunkowości, księgowości i controllingu. Przez 11 lat pełniła funkcję dyrektora odpowiedzialnego za rachunkowość w BRE Corporate Finance S.A.
Wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych; wykładowca na London Guidhall University, były doradca KPW. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na doradców inwestycyjnych w zakresie rachunkowości Opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym. W 2001 r. otrzymała tytuł wykładowcy roku z dziedziny finansów przyznawany przez Instytut Rozwoju Biznesu. Stały współpracownik naszej firmy

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Conrad Comfort ****

Kraków

ul. Josepha Conrada 29 A

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
2 430
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie, nocleg
 • parking
 • Rozwiń
Dostępne zniżki:
 • 4.12% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
32-087 Zielonki k. Krakowa
ul. Wiarusa 11 lok.1
woj. małopolskie
Mając świadomość, że jednym z najważniejszych warunków dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw są kompetentne i wykwalifikowane kadry – oferujemy Państwu możliwość zdobycia i poszerzenia wiedzy poprzez uczestnictwo w szkoleniach „o...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA
-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
-możliwa dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowym
-istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą
-zadzwoń w sprawie uzgodnienia szczegółów


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
32-087 Zielonki k. Krakowa ul. Wiarusa 11 lok.1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!