PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2012 ORAZ ZMIANY W PODATKU VAT, CIT W 2013R

O szkoleniu

DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA JEDEN ZABIEG SPA GRATIS !

Celem szkolenia jest:
- omówienie w oparciu o obowiązujący stan prawny problemów związanych z podatkowym zamknięciem roku sprawozdawczego 2012,
- omówienie najistotniejszych zagadnień podatku CIT, PIT, VAT mających wpływ na sprawozdanie finansowe 2012,
- omówienie zmian znowelizowanych ustaw w zakresie podatku CIT i VAT obowiązujących od 2013r,
- przedstawienie najważniejszych wyroków sądów administracyjnych - Orzecznictwo ETS - Interpretacje organów skarbowych dot w/w podatków.
Kto powinien wziąć udział?
- dyrektorów finansowych,
- głównych księgowych,
- pracowników działów finansowo-księgowych,
- zainteresowanych.

Program szkolenia

I. PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2012 ORAZ NAJNOWSZE ZMIANY NA ROK 2013 PODATKU CIT - PODATKOWE UJĘCIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ICH UZYSKANIA PRZEZ PODATNIKÓW PROWADZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE.

1. Przychody oraz koszty ich uzyskania.
1.1. Skutki podatkowe dotyczące korekty przychodów oraz kosztów w wyniku udzielenia rabatu, zwrotu towarów, błędów i pomyłek - korekta wstecz czy na bieżąco?
1.2. Dzień poniesienia kosztów uzyskania przychodów, a moment ich ujęcia w podstawie opodatkowania (jednorazowo czy rozliczany w czasie), w tym:
koszty remontów oraz wydatków rozliczanych poprzez „księgowe odpisy amortyzacyjne"
czy koszty odsetek od kredytu zawsze rozliczane są według zasady kasowej?
zasady rozliczania wydatków wynikających z umowy leasingu.
1.3. Problem niespłaconych należności (złych długów) - warunki zaliczenia do kosztów odpisów aktualizujących wartość należności oraz należności nieściągalnych.
1.4. Wątpliwości dotyczące stosowania właściwych kursów walut obcych (różnice kursowe) w przypadku rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego oraz rozliczeń bezgotówkowych (np. potrącenie).
1.5. Koszty związane z utrzymaniem oraz zabezpieczeniem źródła przychodów, w tym:
koszty ubezpieczenia członków zarządu,
kary umowne i odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy przed upływem terminu, na który została zawarta.
1.6. Czy otrzymanie zapłaty przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru jest opodatkowane na zasadzie kasowej czy podlega wyłączeniu z przychodów, jako tzw. zaliczka na poczet przyszłych dostaw (np. sprzedaż realizowana przez Internet).
1.7. Jak ustalić dzień uzyskania przychodu oraz dzień potrącenia kosztu uzyskania przychodu w przypadku świadczenia usług o charakterze ciągłym (najem, dzierżawa) oraz refakturowania opłat eksploatacyjnych towarzyszących świadczeniu usługi wiodącej (energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, dostawy wody, wywóz śmieci itp.).
1.8. Strata z tytułu sprzedaży wierzytelności handlowych, czyli w jaki sposób korzystnie zoptymalizować koszty.

2. Wybrane aspekty dotyczące amortyzacji podatkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
2.1. Straty z tytułu likwidacji inwestycji w obcym środku trwałym,
2.2. Zasady amortyzacji majątku trwałego otrzymanego w wyniku aportu (wniesienia do spółki osobowej i spółki kapitałowej), w tym zasady amortyzacji oraz ustalania podatkowej wartości składników majątku stanowiącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część,
2.3. Odpisy amortyzacyjne od wydatków inwestycyjnych sfinansowanych dotacją lub zwróconych podatnikowi w inny sposób.

3. Zasady opodatkowania dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych w aspekcie należności transferowanych między podmiotami mającymi rezydencję podatkową w różnych krajach.
3.1. Przesłanki stosowania zwolnienia od podatku w stosunku do wypłat dokonywanych między spółkami powiązanymi z siedzibą w Polsce oraz Unii Europejskiej.
3.2. Obowiązki w zakresie terminów zapłaty podatku pobranego od podatnika oraz terminów składania deklaracji i informacji podatkowych.
3.3. Skutki podatkowe związane z wypłatą dywidendy w formie niepieniężnej.

II. ZMIANY W PODATKU CIT NA 2013 R.

1. Naruszenie terminów płatności w transakcjach handlowych - obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów albo przychodów !!!
1.1. skutki nieuregulowania zobowiązania dotyczącego kosztów pośrednich i bezpośrednich,
1.2. nieuregulowane płatności składające się na wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
1.3. moment dokonania korekty kosztów lub przychodów.

2. Zmiany dotyczące umowy leasingu.
2.1. skrócenie minimalnego czasu trwania umowy leasingu,
2.2. rozszerzenie zakresu przedmiotowego umowy,
2.3. zmiana stron umowy (cesja) w trakcie trwania podstawowego okresu leasingu - skutki podatkowe dotyczące leasingodawcy i nowego leasingobiorcy,
2.4. ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które były już przedmiotem leasingu, w przypadku zawarcia kolejnej umowy (tzw. ponowny leasing).

III. VAT W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 2012 ORAZ ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE PO NOWELIZACJI USTAWY OD 1.01. 2013 R

1. Podatkowe ujęcie VAT w Bilansie 2012

2. Zakres zmian VAT po nowelizacji ustawy od 2013 r
2.1. Nowe zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego
Zgodność przyjętych rozwiązań z przepisami dyrektywy 112/2006/WE
Wydanie towaru lub wykonanie usługi jako wyznacznik momentu powstania obowiązku podatkowego
Terminowe i nieterminowe wystawienia faktury a obowiązek podatkowy - nowe zasady terminowego wystawiania faktur VAT
Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług ciągłych i usług częściowych/rozliczanych etapami
Szczególne przypadki powstania obowiązku podatkowego po zmianach (m.in. zaliczki, usługi budowlano-montażowe, umowa komisu, dostawa oraz druk książek, czasopism)
Nowe zasady ustalania obowiązku podatkowego w WDT oraz WNT (rozliczanie zaliczek po zmianach)
Rozliczenie VAT na przełomie 2012/2013 roku - omówienie przepisów przejściowych
2.2. Podatek naliczony - odliczanie VAT
Źródła i wysokość podatku naliczonego - dokumenty uprawniające do odliczenia VAT
Moment nabycia prawa do odliczania - zmiana podstawowej zasady
Odliczanie podatku VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych (zaliczka a faktura dokumentująca dostawę towarów)
Import towarów a prawo do odliczenia podatku VAT (tryby rozliczania VAT)
Rozliczenie faktury korygującej in minus u nabywcy (modyfikacja istniejącej zasady)
Przesłanki formalne i materialne zakazu odliczania VAT - zmiany
Odliczanie podatku VAT związane z zagadnieniem „samochodów z kratką" w 2013 roku oraz od 01.01.2014 r.
Odliczanie częściowe, odliczanie według struktury sprzedaży - modyfikacja przepisów (zasady ustalania struktury sprzedaży, „transakcji pomocnicze" w miejsce „czynności wykonywanych sporadycznie")
2.3. Świadczenia nieodpłatne
Doprecyzowanie przepisów uznających niektóre nieodpłatne przekazania towarów za czynności podlegające opodatkowaniu (modyfikacja art. 7 ust. 2)
Nowe pojęcie próbki (uwzględniająca orzecznictwo TSUE) oraz prezentu o małej wartości (zmiana limitów kwotowych)
Co z drukowanymi materiałami promocyjnymi niestanowiącymi prezentów o małej wartości?
Korzystanie z samochodu służbowego w celach prywatnych w okresach przejściowych
2.4. Fakturowanie - faktura VAT
Przeniesienie przepisów dot. fakturowania do ustawy VAT jako konieczność pełnej implementacji nowych przepisów Dyrektywy 112/2006/WE
Nowe zasady terminowego wystawiania FV (art. 106i)
Modyfikacja w zakresie danych umieszczanych na fakturach, w tym m.in. numeracja faktur, kwoty rabatów, itp.
Przeredagowanie i dostosowanie przepisów w zakresie wymaganych informacji umieszczanych na fakturach dokumentujących specyficzne zdarzenia: FV- mały podatnik, wystawianie FV przez nabywcę - samofakturowanie, FV-marża, faktura wystawiana przez biura podróży, czynności zwolnione, komornik, przedstawiciel podatkowy, FV w procedurze uproszczonej transakcji trójstronnej inne;
Kasa rejestrująca a faktura VAT
Wymogi formalne odnoszące się do faktur korygujących, duplikatów faktur
Faktura elektroniczna - zmiany, redakcja przepisów, czy usankcjonowanie praktyki? - dopuszczalne formaty e-faktur, ustawowe uregulowanie tzw. klauzuli biznesowych gwarantujących tajemnice handlowe
Przechowywanie faktur i ewidencji podatkowych
Zasady ewidencjonowania faktur i ich udostępniania na potrzeby kontroli.
Nowe zasady wystawiania faktur do wartości 450zł lub 100 euro - zmniejszenie rygorów formalnych, zakres koniecznych danych, uproszczenie zasad wystawiania „drobnych" faktur VAT
Zasady wystawiania faktur dla czynności dostaw wraz z kaucją za opakowania w tym w przypadku braku określenia daty zwrotu opakowań zwrotnych
2.5. Rozliczanie transakcje transgranicznych
Miejsce dostaw towarów - transakcje łańcuchowe (przemieszczenie towarów przez pośrednika)
Transakcje wewnątrzwspólnotowe WDT/WNT: definicje, obowiązek podatkowy w tym rozliczanie zaliczek, przypadki niewystępowania z uwagi na przemieszczenie towarów, podstawa opodatkowania, wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, poszerzenie warunków uprawniających do zastosowania stawki 0% przy WDT
Import towarów: nowa definicja, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, przepisy regulujące miejsce opodatkowania w imporcie towarów z uwagi na zastosowania określonych procedur celnych przywozowych, rozliczenie VAT w deklaracji
Eksport towarów - modyfikacja definicji, dokumentowanie wywozu a stawka 0%
Miejsce świadczenia usług - modyfikacje, zmiany w zakresie wynajmu
Import usług - modyfikacja i doprecyzowanie przepisów, obowiązek podatkowy i dokumentowanie po zmianach
Zmiany w zakresie obowiązków sprawozdawczych - informacje podsumowujące
Rejestracja i potwierdzenie rejestracji VAT UE
2.6. Podstawa opodatkowania
Doprecyzowanie zasad ustalania podstawy opodatkowania w kontekście pełnej implementacji przepisów Dyrektywy 112/2006/WE
Uszczegółowienie katalogu wyłączeń, rabaty, rozliczanie zwrotu opakowań, etc. - podstawa opodatkowania przy czynnościach dodatkowych
Zasady obniżania podstawy opodatkowania - rozliczanie faktur korygujących
Brak potwierdzenie odbioru faktury korygującej a korekta VAT należnego
Przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej - stosowanie odpowiedniego kursu waluty
2.7. Podatnik VAT - podmiot opodatkowania
Doprecyzowanie pojęcia działalności gospodarczej w kontekście orzecznictwa sądów
Rozszerzenie zakresu pojęcia podatnika
Rejestracja podatnika, rejestracja VAT UE (moment rejestracji), potwierdzenie zarejestrowania
Przedstawiciel podatkowy
Podatnicy zwolnieni z opodatkowania - „zwolnienie podmiotowe", rezygnacja ze zwolnienia
2.8. Zwolnienia przedmiotowe (zmiany w art. 43)
2.9. Zmiana w zakresie dostawy towarów używanych
2.10. Definicja „terenów budowlanych" oraz "przeznaczonych pod zabudowę" w kontekście zwolnień dostaw nieruchomości
2.11. Usługi pocztowe, usługi opieki nad dziećmi
2.12. Pozostałe zmiany:
Zmiany w rozliczaniu marży- definicja marży, utrata prawa do rozliczania metodą marży
Zmienione stawki VAT na mięso i wyroby z mięsa zakonserwowane z wyjątkiem: tłuszczów technicznych, wełny, piór, puchu, oraz niektórych napojów alkoholowych
Pozostałe zmiany doprecyzowujące
Zmiany w innych przepisach mające bezpośredni lub pośredni wpływ na rozliczenia podatku VAT
Zmiany Załączników - aspekty praktyczne stosowania obniżonych stawek podatkowych.

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

CZĘŚĆ I - Licencjonowany doradca podatkowy. Właściciel Kancelarii Podatkowej, świadczącej usługi w zakresie doradztwa podatkowego oraz reprezentowania firm przed SA i NSA. Wykładowca na wielu szkoleniach dla praktyków uzyskujący bardzo wysokie oceny od uczestników szkoleń.

CZĘŚĆ II - Licencjonowany doradca podatkowy, radca prawny, właściciel Kancelarii Prawnej świadczącej m.inn. usługi w zakresie doradztwa podatkowego. Reprezentował wiele podmiotów gospodarczych przed Sądem Najwyższym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wykładowca na wielu szkoleniach dla praktyków, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń

CZĘŚĆ III - Licencjonowany doradca podatkowy specjalista w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich, autor wielu wykładni i opinii dot podatków, wykładowca na szkoleniach dla praktyków bardzo wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
zł netto + 23% VAT
1 850
Cena zawiera:
  • Pobyt: od 27.01.2013 r. (kolacja) do 30.01.2013 r.(obiad), zakwaterowanie w pokojach 2-os, do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość), pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej, bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!