Szkolenie

Podatkowe zamknięcie roku 2021 oraz zmiany w podatkach VAT, CIT, PIT na 2022 roku w ramach Polskiego Ładu

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie wyjazdowe, na którym zostaną omówione zmiany w ramach Polskiego Ładu oraz zmiany w podatkach PIT, CIT i VAT.
Kto powinien wziąć udział?
 • doradców podatkowych
 • księgowych
 • kadr
 • działów HR
 • wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzi na temat podatków

Program szkolenia

Dzień 1

Podatek VAT - zmiany w 2021 roku oraz zmiany na rok 2022

Nowelizacja SLIM VAT1 – 1 stycznia 2021 r.:

 1. Nowe zasady rozliczania korekt w podatku VAT:
  1. korekty podatku VAT in minus – okres, w którym uwzględnia się korektę;
  2. dokumentacja, która warunkuje uwzględnienie korekt in minus;
  3. potwierdzenie odbioru korekty – czy jeszcze może mieć zastosowanie?
  4. przypadki, w których dokumenty nie wpływają na okres rozliczenia korekty;
  5. korekty in plus – w którym okresie należy rozliczyć,
  6. objaśnienia podatkowe MF
 2. Zmiana zasad stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT.
 3. Zaliczki otrzymane na poczet eksportu towarów:
  1. opodatkowanie zaliczek na eksport towarów na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2020 roku,
  2. nowe zasady opodatkowania zaliczek otrzymanych z tytułu eksportu towarów od 2021 roku,
  3. konsekwencje braku dochowania warunków opodatkowania zaliczki 0% VAT.
 4. Zmienione zasady odliczenia podatku VAT od 2021 r.:
  1. moment otrzymania faktury a okresy rozliczeniowe, w których można odliczyć VAT od 2021 r.,
  2. możliwość odliczenia VAT w związku z nabyciem usług noclegowych – w jakich przypadkach jest to możliwe?
 5. Zmiany dotyczące MPP:
  1. doprecyzowanie limitu 15.000 zł w kontekście stosowania MPP,
  2. określenie zasad przeliczania limitu dla potrzeb MPP w przypadku gdy faktura wystawiona jest w walucie obcej,
  3. kompensaty a MPP – nowe reguły,
  4. nowe możliwości wykorzystywania środków z rachunku VAT.
 6. Zmiana przepisów dotyczących Wiążących Informacji Skarbowych:
  1. ograniczenie możliwości wydawania WIS w sytuacji, gdy dotyczy stanu faktycznego objętego kontrolą lub postępowaniem podatkowym,
  2. ograniczenie zakresu czasowego ochrony WIS.
 7. Pozostałe zmiany przepisów w ramach pakietu SLIM VAT 1, w tym zmiany związane ze stosowaniem procedury TAX FREE (1 stycznia 2022 r.).

SLIM VAT 2 – kolejna nowelizacja „naprawiająca” przepisy ustawy o VAT (planowany termin wejścia w życie 1 października 2021 r.):

 1. BREXIT – nowe zasady rozliczania podatku VAT w relacjach z UK i Irlandia Północną.
 2. Doprecyzowanie przepisów dotyczących międzynarodowych transakcji łańcuchowych.
 3. Zasady rozliczania korekt in minus w transakcjach: WNT, import usług oraz dostawy, od których VAT rozlicza nabywca.
 4. Możliwość poprawienia braku wykazania importu towarów w ramach procedury uproszczonej.
 5. Wybór opodatkowania przy dostawie nieruchomości zabudowanych – nowe możliwości.
 6. Powrót do „starych” zasad odliczania VAT naliczonego od WNT, importu usług i dostaw, od których VAT rozlicza nabywca.
 7. Zmienione zasady dokonywania korekty nieodliczonego VAT naliczonego.
 8. Wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26.
 9. „Ulga na złe długi” – dostosowanie przepisów do wyroku TSUE oraz nowe warunki korzystania z ulgi w przypadku niektórych dłużników.
 10. „Ulga na złe długi” – nowy termin na skorzystanie - 3 lata.
 11. Nowe możliwości „dokonywania przelewów” z rachunku VAT oraz zmiany związane z korzystaniem z rachunku VAT.

E-commerce – nowe mechanizmy rozliczeń w VAT – 1 lipca 2021 r.:

 1. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO):
  1. uchylenie przepisów dot. sprzedaży wysyłkowej,
  2. wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość a sprzedaż wysyłkowa z/na terytorium kraju – podobieństwa i różnice,
  3. kiedy dostawca odpowiada za transport?
  4. kim musi być nabywca?
  5. nowy limit - 10.000 EUR,
  6. miejsce opodatkowania – zasady i wyjątki,
  7. dokumenty jako warunek NP,
 2. Usługi z art. 28k ustawy o VAT – zmiana limitu 10.000 EUR;
 3. Inne usługi niż usługi z art. 28k ustawy o VAT, od których VAT należy się innemu państwu UE.
 4. Podatnik ułatwiający dostawę towarów: krajową i WSTO,
 5. Podatnik ułatwiający świadczenie usług,
 6. Sposoby rozliczenia podatku należnego innemu państwu UE niż Polska,
 7. Procedura unijna – co ona oznacza?
  1. jakie czynności mogą lub muszą być rozliczane?
  2. naliczanie i deklarowanie VAT zagranicznego do polskiego urzędu skarbowego,
  3. fakturowanie towarów i usług objętych procedurą unijną,
  4. ewidencja sprzedaży na kasie fiskalnej,
 8. Szczególna procedura sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI):
  1. SOTI – co to jest?
  2. miejsce dostawy,
  3. SOTI – procedura importu,
  4. pośrednik – kto to jest i jakie ma obowiązki,
  5. fakturowanie i obowiązek podatkowy,
 9. Podatnik ułatwiający dostawę towarów:
  1. kto może być podatnikiem ułatwiającym?
  2. przy jakich dostawach ma to zastosowanie?
  3. obowiązki podatnika ułatwiającego dostawę,
 10.  Deklarowanie i zapłata podatku z tytułu importu towarów przez nabywcę,

Krajowy System e-Faktur (KSeF) – 1 października 2021 r.:

 1. co to jest KSeF i do czego ma służyć?
 2. KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?
 3. zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich,
 4. pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,
 5. akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
 6. wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
 7. uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej,
 8. przechowywanie faktur ustrukturyzowanych,
 9. „korzyści” związane z wystawianiem faktur ustrukturyzowanych.

Zmiany w zakresie JPK z deklaracją – 1 lipca 2021 r.:

 1. Zmiany w oznaczeniach GTU i kodach transakcyjnych, w tym dodanie nowych transakcji,
 2. TP – wyłączenie niektórych powiązań z obowiązku oznaczania,
 3. MPP – brak obowiązku stosowania,
 4. Nowe kody transakcyjne związane ze wprowadzonymi regulacjami dotyczącymi e-commerce,
 5. Zmienione zasady wykazywania wszystkich faktur uproszczonych,

Prace nad nową strukturą JPK_v7, która powinna wejść od 1 stycznia 2022 r.

Pytania i odpowiedzi.

 

Dzień 2

Rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych, czyli co nas czeka w Polskim Ładzie. – CIT/PIT/Ordynacja podatkowa/KKS

 1. Ustawa o PIT. Podatnik. Płatnik
  • Zmiany w przepisach dotyczących wspólnego opodatkowania małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci
  • Składka zdrowotna
  • Ulga dla klasy średniej
  • Kwota wolna
  • Drugi próg podatkowy
  • Ulga na dzieci
  • Zmiany w katalogu wydatków na cele rehabilitacyjne
  • Zmiany w rozliczaniu ulgi mieszkaniowej
  • Nowe zwolnienia w katalogu z art. 21
  • Przychód pracownika z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych
  • Zmiany w obowiązkach płatników
  • Opodatkowanie najmu prywatnego
 2. Ulgi / preferencje w PIT
  • Ulga na nabycie alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI),
  • Ulga na powrót z zagranicy
  • Ulga z tytułu wydatków ponoszonych na ochronę i konserwację zabytków
 3. Zmiany w sposobie obliczania składki zdrowotnej przedsiębiorców
  • Składka zdrowotna w przypadku działalności gospodarczej (skala i podatek liniowy),
  • Składka zdrowotna w przypadku opodatkowania ryczałtem
  • Składka zdrowotna w pozostałych przypadkach
  • Składka zdrowotna „minimalna”
  • Oskładkowanie osób pełniących funkcje na podstawie aktu powołania,
 4. Ryczałt ewidencjonowany oraz karta podatkowa
  • Zmiany stawek ryczałtu dla niektórych podatników
  • Zmiany w definicji wolnych zawodów
  • Likwidacja karty podatkowej
 5. Zmiany w opodatkowaniu przedsiębiorców (PIT)
  • Najem: ryczałt albo działalność gospodarcza
  • Zmiany przy wykupie samochodów z leasingu (wykup „prywatny” i firmowy)
 6. Zmiany w opodatkowaniu przedsiębiorców (CIT)
  • Finansowanie dłużne
  • Nowy minimalny podatek dochodowy
  • Ograniczenia kosztów podatkowych. Ukryta dywidenda, Uchylenie art. 15e
  • Nowe przepisy zapobiegające „przerzucaniu dochodów"
  • Pojęcie miejsca zarządu na terytorium Polski
 7. Zmiany w opodatkowaniu przedsiębiorców (PIT, CIT)
  • Skutki podatkowe zatrudniania „ na czarno”
  • Zmiany w amortyzacji, w tym zmiana amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych
  • Obowiązek przesyłania ksiąg i ewidencji do organu podatkowego
  • Zmiany w przepisach o zagranicznych jednostkach kontrolowanych,
  • Reorganizacje podmiotów – zmiany w opodatkowaniu
   • Łączenie i podział spółek
   • Aport przedsiębiorstwa
   • Otrzymanie majątku ze spółki niebędącej osobą prawną
   • Odpłatne zbycie udziałów/ akcji spółki powstałej z przekształcenia spółki osobowej
 8. Podatek u źródła
  • Zmiana w definicji beneficjenta rzeczywistego
  • Przemodelowanie procedury poboru podatku u źródła
  • Rozszerzenie zakresu opinii o stosowaniu zwolnienia
  • Należyta staranność
  • Certyfikat rezydencji w kopii – kiedy możliwy?
  • Zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności
 9. Przejściowy podatek dochodowy zachętą do ujawnienia nieopodatkowanych wcześniej dochodów
 10. Exit tax
 11. Ulgi dla przedsiębiorców (wspólne: CIT + PIT)
  • Zmiany w uldze B+R
  • Działalność B+R – zwiększenie kwoty przysługującego odliczenia
  • Nowa ulga na koszty produkcji próbnej lub wprowadzenie produktu na rynek
  • Wsparcie przedsiębiorców w działalności ukierunkowanej na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów
  • Ulga na robotyzację
  • Ulga B+R i IP BOX także łącznie
  • Ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę
  • Ulgi przy wprowadzaniu obrotu bezgotówkowego
  • Zmiany w zwolnieniach w SSE i na podstawie decyzji o wsparciu
 12. Ulgi/ preferencje w CIT
  • Ulga konsolidacyjna
  • Ulga na wejście na giełdę
  • Opodatkowanie spółek holdingowych (Zasady regulacji. Korzyści i ograniczenia)
  • „CIT estoński” – rozszerzenie katalogu uprawnionych
  • Podatkowe grupy kapitałowe – złagodzenie warunków
 13. Zmiany w przepisach o cenach transferowych
  • Zmiany w TP-R oraz oświadczeniach
  • Zmiany w zakresie korekty cen transferowych
  • Zmiany w lokalnej dokumentacji
  • Nowe zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji
 14. Ordynacja podatkowa. Kodeks karny skarbowy. Inne zmiany
  • Porozumienia inwestycyjne
  • Klauzula obejścia prawa podatkowego - zmiany
  • Uprawnienia Szefa  KAS dotyczące tzw. „znikającego podatnika”
  • Nabycie sprawdzające
  • Tymczasowe zajęcie ruchomości
  • Rozliczenia bezgotówkowe z konsumentami
  • Obniżenie progu rozliczeń gotówkowych z przedsiębiorcami
  • Nowe zasady dot. „czynnego żalu”
  • Modyfikacja kar w zakresie składania oświadczeń oraz informacji o cenach transferowych
  • PCC - wyłączenia przedmiotowe z opodatkowania
 15. Pytania uczestników

Dzień 3

Podatki dochodowe w 2021 roku, rozliczenie roczne

 1. Podwyższenie limitu przychodów przy możliwości stosowania 9% CIT z uwzględnieniem źródeł przychodów
 2. Estoński CIT czy fundusz inwestycyjny
 3. Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i jawnych
 4. Obowiązek posiadania i udostępniania strategii podatkowej przez podatników CIT
 5. Problematyka spółki nieruchomościowej
 6. Inne zmiany w CIT (ograniczenia w rozliczaniu strat, zmiany dotyczące amortyzacji, zmiany w cenach transferowych, podatek od przychodów z budynków, zmiany w zakresie podatku u źródła, zmiany związane z kosztami finansowania dłużnego)
 7. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych w 2021r. (warunki zastosowania, moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania)
 8. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności
 9. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe od 2020r.
 10. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej począwszy od 2020r.
 11. Przychody i koszty podatkowe (moment rozpoznania, podział kosztów na pośrednie i bezpośrednie oraz korekta kosztów, wybrane zagadnienia dotyczące kosztów podatkowych)
 12. Zasady stosowania zwolnienia PIT dla młodych podatników od 1 stycznia 2021r. rozszerzenie możliwości opłacania ryczałtu od przychodów  ewidencjonowanych
 13. Przychody ze stosunku pracy. Wybrane rodzaje przychodów oraz przychody z nieodpłatnych świadczeń w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego:
 14. Darowizna od pracodawcy a podatki dochodowe
 15. Regulacje związane z COVID-19 w 2021r a podatki dochodowe
 16. Danina solidarnościowa w 2021r.
 17. Pytania uczestników

Czas trwania

4 dni

Prelegenci

Cytat

Zdzisław Modzelewski

doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego, doświadczony wykładowca i praktyk, od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, autor licznych artykułów o tematyce podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w międzynarodowych spółkach zajmujących się doradztwem podatkowym Stały współpracownik naszej firmy.

Anna Kiersnowska-Drzewiecka

Z-ca Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich w międzynarodowej firmie doradczej. Prawnik, doradca podatkowy. Wieloletni współpracownik podmiotów zajmujących się doradztwem podatkowym. Z podatkami nieprzerwanie związana od 1999r. Na co dzień zajmuje się sporządzaniem opinii i udzielaniem konsultacji podatkowych a także nadzorem merytorycznym nad opiniami i raportami podatkowymi współpracowników. W toku pracy zawodowej uczestniczyła w audytach podatkowych, w postępowaniach kontrolnych, podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi, brała udział w pracach legislacyjnych z zakresu prawa podatkowego. Autorka licznych artykułów o tematyce podatkowej w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, portalach: podatkibiz.pl, money.pl. e-gospodarka. Współautorka publikacji książkowych: Opodatkowanie akcyzą wyrobów węglowych (Wydawnictwo Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o), Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług (Wydawnictwo Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o), Leasing w ujęciu podatkowym, bilansowym oraz prawnym (Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska). Prowadzi szkolenia z zakresu podatków dochodowych dla grup o ścisłej specjalizacji, jak też dla grona przedsiębiorców z wielu branż.

Karolina Zieleniecka

radca prawny (nr wpisu WR-3925) specjalizuje się w doradztwie podatkowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, zdobyte między innymi w jednej z firm z BIG4. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, jak również doradza przy planowaniu procesów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych, stosowaniu ulg podatkowych, zarządzaniu majątkiem trwałym zarówno z perspektywy rozliczania inwestycji, jaki i podatku od nieruchomości. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się także prowadzeniem postępowań podatkowych i sądowych, w tym z obszaru podatków międzynarodowych. Prowadząca szkolenia i webinaria, współpracownik naszej firmy.

Gdzie i kiedy

Wisła 14 - 17 grudnia 2021
Hotel Gołębiewski ****

Wisła

Ks. Bp Juliusza Bursche 3

woj. śląskie

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
2540 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
32-087 Zielonki k. Krakowa
ul. Wiarusa 11 lok.1
woj. małopolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
32-087 Zielonki k. Krakowa ul. Wiarusa 11 lok.1
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!