Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podstawowe-obowiazki-podmiotow-zwiazane-z-wytwarzaniem-i-gospodarowaniem-odpadami-69956-id156

Informacje o szkoleniu

 • Podstawowe obowiązki podmiotów związane z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami


  ID szkolenia: 69956
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  budynek Kolmex
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień, 6 godz.
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zapoznanie z obowiązkami ciążącymi na wytwórcach odpadów, transportujących odpady, podmiotach zbierających i przetwarzających odpady, sprzedawcach odpadów i pośrednikach w obrocie odpadami. Omówione zostaną obowiązki związane z nowym wymogiem uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, jak również obowiązkami w zakresie uzyskiwania wymaganych decyzji administracyjnych, prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących przepisów wynikających z nowelizacji ustawy o odpadach.
W trakcie szkolenia poruszone zostaną wybrane problemy związane ze stosowaniem przepisów ustawy o odpadach i rozporządzeń wykonawczych – ich interpretacje (zwłaszcza dokonywane przez Ministerstwo Środowiska), orzecznictwo, wytyczne Komisji Europejskiej.Omówione zostaną także zgłaszane przez uczestników problemy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach.

Szkolenie skierowane jest do:

– przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe i inne podmioty wytwarzające odpady
– podmioty transportujące odpady
– przedsiębiorcy zbierający lub przetwarzający odpady
– podmioty pośredniczące w obrocie odpadami i sprzedawcy odpadów

Program szkolenia:

1. Kto jest wytwórcą odpadów, inne podmioty podlegające pod przepisy ustawy

2. Pojęcie odpadów

kiedy substancje i materiały są odpadami
substancje i materiały wyłączone z zakresu ustawy o odpadach
katalog odpadów
odpady niebezpieczne i zmiana klasyfikacji na odpady inne niż niebezpieczne
produkt uboczny
utrata statusu odpadów, kryteria wynikające z przepisów UE
3. Wymagania dotyczące transportu odpadów

4. Zasady magazynowania i zbierania odpadów

5. Przekazanie odpadów i odpowiedzialności za odpady

komu można przekazywać odpady
zakończenie odpowiedzialności wytwórcy odpadów lub innego przekazującego
odpady
rola transportującego odpady, sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie
odpadami
6. Uzyskiwanie decyzji administracyjnych z uwzględnieniem zmian:

decyzje wymagane na wytwarzanie odpadów
wymagane zezwolenia na gospodarowanie odpadami, podmioty zwolnione z obowiązku uzyskiwania zezwoleń
jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji
obowiązkowa kontrola przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie z przetwarzaniem odpadów
właściwość organów do orzekania w sprawach gospodarki odpadami i prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami
wygaśnięcie decyzji w zakresie gospodarowania odpadami
możliwość zmiany zezwolenia i przeniesienia na inny podmiot
7. Wpis do rejestru

kiedy na wniosek a kiedy z urzędu
kto uiszcza opłatę związaną z wpisem do rejestru
terminy uzyskania wpisu do rejestru
obowiązek posługiwania się numerem rejestrowym
8. Wymagania w zakresie ewidencji odpadów

podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów
zwolnienia z ewidencji odpadów
zmiana przepisów dotyczących obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji
odpadów i wypełnianiem dokumentów ewidencji odpadów
9. Zasady składania sprawozdań

10. Zmiana wymagań dotyczących postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, w tym zakaźnymi

11. Wytwarzanie odpadów komunalnych przez przedsiębiorców

rozróżnienie między odpadami komunalnymi a odpadami z działalności gospodarczej
selektywne zbieranie odpadów komunalnych
kiedy przedsiębiorca samodzielnie zawiera umowę na odbieranie odpadów komunalnych a kiedy składa deklarację i płaci gminie za gospodarowanie tymi odpadami.

Informacje o prelegentach:

Prowadzącym szkolenie będzie radca prawny, który specjalizuje się w przepisach prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Ma w dorobku publikacje książkowe i artykuły z tego zakresu, w tym dla publikacji elektronicznej Prawo Ochrony Środowiska wydawnictwa Wolters Kluwer S.A. Wieloletni pracownik resortu środowiska. Doświadczony wykładowca – od dwudziestu lat prowadzi szkolenia z zakresu regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami. Prowadzi wykłady z zakresu prawa odpadowego na studiach podyplomowych z zakresu ochrony środowiska (Uczelnia Vistula, Uczelnia Łazarskiego).

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 690 zł całkowita

Cena zawiera:

cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Po otrzymaniu potwierdzenia o rezerwacji miejsca należy dokonać wpłaty na poniższe konto bankowe (faktury są wydawane uczestnikom podczas szkolenia):

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
Plac Europejski 3
nr rachunku:
PL 62 1440 1101 0000 0000 0233 2345

Na przelewie prosimy umieścić kod szkolenia (WGO0318) oraz nazwiska uczestników.

Wydarzenie: Podstawowe obowiązki podmiotów związane z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami