Podstawowe obowiązki podmiotów związane z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie z obowiązkami ciążącymi na wytwórcach odpadów, transportujących odpady, podmiotach zbierających i przetwarzających odpady, sprzedawcach odpadów i pośrednikach w obrocie odpadami. Omówione zostaną obowiązki związane z nowym wymogiem uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, jak również obowiązkami w zakresie uzyskiwania wymaganych decyzji administracyjnych, prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących przepisów wynikających z nowelizacji ustawy o odpadach.
W trakcie szkolenia poruszone zostaną wybrane problemy związane ze stosowaniem przepisów ustawy o odpadach i rozporządzeń wykonawczych – ich interpretacje (zwłaszcza dokonywane przez Ministerstwo Środowiska), orzecznictwo, wytyczne Komisji Europejskiej.Omówione zostaną także zgłaszane przez uczestników problemy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach.
Kto powinien wziąć udział?
– przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe i inne podmioty wytwarzające odpady
– podmioty transportujące odpady
– przedsiębiorcy zbierający lub przetwarzający odpady
– podmioty pośredniczące w obrocie odpadami i sprzedawcy odpadów

Program szkolenia

1. Kto jest wytwórcą odpadów, inne podmioty podlegające pod przepisy ustawy

2. Pojęcie odpadów

kiedy substancje i materiały są odpadami
substancje i materiały wyłączone z zakresu ustawy o odpadach
katalog odpadów
odpady niebezpieczne i zmiana klasyfikacji na odpady inne niż niebezpieczne
produkt uboczny
utrata statusu odpadów, kryteria wynikające z przepisów UE
3. Wymagania dotyczące transportu odpadów

4. Zasady magazynowania i zbierania odpadów

5. Przekazanie odpadów i odpowiedzialności za odpady

komu można przekazywać odpady
zakończenie odpowiedzialności wytwórcy odpadów lub innego przekazującego
odpady
rola transportującego odpady, sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie
odpadami
6. Uzyskiwanie decyzji administracyjnych z uwzględnieniem zmian:

decyzje wymagane na wytwarzanie odpadów
wymagane zezwolenia na gospodarowanie odpadami, podmioty zwolnione z obowiązku uzyskiwania zezwoleń
jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji
obowiązkowa kontrola przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie z przetwarzaniem odpadów
właściwość organów do orzekania w sprawach gospodarki odpadami i prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami
wygaśnięcie decyzji w zakresie gospodarowania odpadami
możliwość zmiany zezwolenia i przeniesienia na inny podmiot
7. Wpis do rejestru

kiedy na wniosek a kiedy z urzędu
kto uiszcza opłatę związaną z wpisem do rejestru
terminy uzyskania wpisu do rejestru
obowiązek posługiwania się numerem rejestrowym
8. Wymagania w zakresie ewidencji odpadów

podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów
zwolnienia z ewidencji odpadów
zmiana przepisów dotyczących obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji
odpadów i wypełnianiem dokumentów ewidencji odpadów
9. Zasady składania sprawozdań

10. Zmiana wymagań dotyczących postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, w tym zakaźnymi

11. Wytwarzanie odpadów komunalnych przez przedsiębiorców

rozróżnienie między odpadami komunalnymi a odpadami z działalności gospodarczej
selektywne zbieranie odpadów komunalnych
kiedy przedsiębiorca samodzielnie zawiera umowę na odbieranie odpadów komunalnych a kiedy składa deklarację i płaci gminie za gospodarowanie tymi odpadami.

Czas trwania

1 dzień, 6 godz.

Prelegenci

Prowadzącym szkolenie będzie radca prawny, który specjalizuje się w przepisach prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Ma w dorobku publikacje książkowe i artykuły z tego zakresu, w tym dla publikacji elektronicznej Prawo Ochrony Środowiska wydawnictwa Wolters Kluwer S.A. Wieloletni pracownik resortu środowiska. Doświadczony wykładowca – od dwudziestu lat prowadzi szkolenia z zakresu regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami. Prowadzi wykłady z zakresu prawa odpadowego na studiach podyplomowych z zakresu ochrony środowiska (Uczelnia Vistula, Uczelnia Łazarskiego).

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

budynek Kolmex

00-844 Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
całkowita
690
Cena zawiera:
  • cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch
Zapisz się

Organizator

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
Grzybowska 77
woj. mazowieckie
Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard jest firmą szkoleniową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa. Organizujemy szkolenia biznesowe, seminaria i warsztaty zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej d...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Po otrzymaniu potwierdzenia o rezerwacji miejsca należy dokonać wpłaty na poniższe konto bankowe (faktury są wydawane uczestnikom podczas szkolenia):

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
Plac Europejski 3
nr rachunku:
PL 62 1440 1101 0000 0000 0233 2345

Na przelewie prosimy umieścić kod szkolenia (WGO0318) oraz nazwiska uczestników.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa Grzybowska 77
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!