Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podstawy-efektywnej-komunikacji-interpersonalnej-w-organizacji-lean-71408-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Termin szkolenia
25-26 maja 2020r., Wrocław - Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***
15-16 października 2020r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project

Opis szkolenia i cel
Zapytano trzech robotników w fabryce, co robią? Pierwszy odpowiedział, że maluje płaskowniki, drugi - że montuje ramę, trzeci - że buduje najlepszy kombajn w Europie.
Efektywna komunikacja wewnątrz firmy zwiększa zaangażowanie pracowników i zmniejsza ich opór wobec zmian, wręcz angażując ich w proces niekończącego się doskonalenia. Stanowi podstawę zasadniczych funkcji organizacji, takich jak sprawowanie kontroli, motywowanie oraz informowanie. Pracownicy, którzy wiedzą, co dzieje się w firmie, jakie są planowane działania i kto będzie za co odpowiedzialny, czują się szanowani i traktowani poważnie. Ich podejście do wykonywanych zadań jest wówczas znacznie bardziej solidne.

Dlaczego prawidłowa komunikacja jest ważna?
1.Pracownicy muszą przekazywać efektywnie informacje, aby nawiązać wzajemne stosunki, w przeciwnym razie będą narażeni na stres, poczucie alienacji, rozczarowanie i odrzucenie przez innych.
2.Nabywanie wiedzy od innych współpracowników i przełożonych oraz ciągłe uczenie się w oparciu o cudze doświadczenia ma znaczący wpływ na osiąganie sukcesów własnych.
3.Umiejętności efektywnego komunikowania się w otoczeniu zawodowym pomagają w budowaniu kontaktów w atmosferze zaufania, otwartości i szacunku dla innych oraz siebie samego.
4.Poznanie podstawowych technik komunikacji pozwala na obronę siebie w sytuacjach trudnych oraz radzenie sobie z atakiem, krytyką i odrzuceniem w kontaktach wewnątrz i na zewnątrz firmy.
• rozwijanie pro aktywnych postaw interpersonalnych i komunikacyjnych w pracy liderów LEAN,
• przekazanie niezbędnej wiedzy i trening umiejętności komunikacyjnych podnoszących efektywność w realizacji zadań wynikających z kultury organizacyjnej LEAN.
Warsztaty w praktyczny sposób przygotowują uczestników do pełnienia ról przywódczych pozwalających na budowanie dobrych relacji z pracownikami. Liczne ćwiczenia i przykłady uczą metodycznego rozwiązywania problemów w kontaktach międzyludzkich w firmie. Idea KAIZEN wymaga od liderów umiejętności eliminowania trudności związanych z wprowadzaniem ciągłych zmian. Dlatego warsztaty kształtują również umiejętności zapobiegania i rozwiązywania konfliktów wynikających z niezrozumienia celów, strachu przed „nieznanym” czy też wzajemnych animozji i niechęci.

Korzyści dla uczestników
• znajomość metodyki rozwiązywania konfliktów w kontaktach międzyludzkich,
• ukształtowanie u uczestników umiejętności zapobiegania konfliktów wynikających z niezrozumienia celów, strachu czy niechęci,
• wiedza na temat autorytetu lidera Lean,
• poznanie sztuki perswazji i przekonywania,
• pozyskanie umiejętności do asertywnej odmowy.

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

1.Wprowadzenie:
• poznajmy się – „Interview” – zadanie interaktywne,
• czym jest Lean?
• nasze silne i słabe strony: „Mur kompetencji” w organizacji Lean,
• profil kompetencji indywidualnych i zespołowych a koncepcja Kaizen,
• Mini leksykon LEAN.

2.Zbudowanie modelu porozumiewania się oraz zasad dobrej komunikacji w organizacji LEAN:
• „Strategia firmy na rynku konkurencyjnym” – gra fabularyzowana,
• strategia wspólnoty celów w organizacji LEAN,
• definicja komunikacji interpersonalnej – zasady, cele,
• źródła problemów rozbieżności w komunikacji – modele, wartości, przekonania,
• typowe bariery komunikacyjne w organizacji LEAN – Jak odwrócić piramidę?

3.Mentalność lidera KAIZEN:
• gracz czy ofiara? – doświadczenie z grawitacją – ćwiczenie na forum,
• postawa i nastawienie – filary efektywności w Gemba,
• budowanie pozytywnych relacji, jako fundament porozumienia,
• umiejętność oddzielania ludzi od problemu – zmiana mentalności z poszukiwaczy winnych na odkrywców rozwiązań,
• co decyduje o moim podejściu do zadań LEAN?
• strefa wpływu czy strefa troski? – kluczowa umiejętność analizy sytuacji – przygotowanie do stosowania narzędzi rozwiązywania problemów wg LEAN.

4.Kompetencje komunikacyjne w pracy liderów LEAN:
• „Sprawa kryminalna w odcinkach” – zadanie zespołowe,
• odróżnianie wyobrażeń i interpretacji od faktów,
• rola lidera – koordynatora Lean,
• działanie na podstawie niepełnych informacji,
• przekazywanie informacji - precyzja w konstruowaniu komunikatów,
• test JOHARY – w którym oknie siedzisz? – szanse i zagrożenia w komunikacji lidera LEAN.

5.Autorytet lidera Lean – czy można się tego nauczyć?
• „Test Millgrama” – rola komunikacji w budowaniu autorytetu,
• komunikacja niewerbalna i jej wpływ na relacje z podwładnymi i przełożonymi,
• atuty komunikacyjne w służbie liderów KAIZEN,
• inteligencja emocjonalna – jak panować nad emocjami własnymi i wpływać na emocje innych?
• test inteligencji emocjonalnej – zadanie na forum zespołu.

6.Inteligencja społeczna w organizacji Lean:
• podstawy pozytywnych relacji w pracy zespołów produkcyjnych,
• zadanie symulacyjne – praca w podzespołach – wnioski do dalszej pracy,
• postawa i nastawienie w sytuacjach konfliktowych,
• jasne i konkretne cele i zadania jako podstawa efektywności,
• nastawienie na realizację celów produkcyjnych i rozwiązywanie problemów,
• oddziel człowieka od problemu.

7.Komunikacja interpersonalna w praktyce:
• „Skomplikowana konstrukcja” – gra symulacyjna, zarządzanie informacją i efektywny przekaz,
• kontakt na poziomie werbalnym,
• spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
• zakazane zwroty i wyrażenia w komunikacji zawodowej,
• umiejętność dostosowania się do różnego stylu komunikacji podwładnych i przełożonych.

8.Umiejętność słuchania i przekazywania informacji – sztuka perswazji:
• „Historia pewnego zwierzaka” – zadanie na forum,
• aktywne słuchanie – nasza definicja,
• dlaczego warto słuchać?
• jak skutecznie perswadować?
• parafraza i klaryfikacja, jako narzędzia precyzujące przekaz,
• otwórz się i słuchaj! – scenki sytuacyjne.

9.Zbieranie informacji:
• umiejętność zadawania pytań – rodzaje pytań i ich zastosowanie,
• odkrywanie potrzeb i kryteriów decyzyjnych rozmówcy,
• zadawanie pytań – jako sposób na kierowanie rozmową i uwagą rozmówcy.

10.Asertywność i empatia w pracy lidera KAIZEN:
• „Dramatyczny lot balonem” – strategiczne decyzje lidera i zespołu – zadanie symulacyjne,
• zrozumieć drugą stronę – wejdź w buty podwładnego lub przełożonego,
• typowe zwroty i zachowania empatycznego lidera,
• zasady wyrażania własnego zdania w granicach nie naruszających praw i terytorium psychicznego innych ludzi,
• budowa modelu wyrażeń asertywnych.

11.Elementy komunikacji w praktyce LEAN:
• zarządzanie wizualne czyli…?
• 5S i zarządzanie wizualne,
• kanban w naszej firmie,
• spotkania informacyjne w obszarach,
• tablice i matryce informacyjne,
• oznaczenia obszarów, komunikaty BHP,
• gospodarka magazynowa, stany min i max,
• komunikacja w zespołach Kaizen,
• przykłady zasad komunikacji zgodnych z Lean w naszej firmie.

12.Jak komunikować w czasie wdrażania narzędzi Lean? – sztuka perswazji i przekonywania:
• dlaczego powinniśmy przestrzegać zasad 5S?
• jak wdrażać nowe standardy pracy?
• korzyści dla firmy i pracowników przy realizacji koncepcji Kaizen,
• co się stanie jeżeli nie wdrożymy skutecznego systemu sugestii w firmie?
• jak możemy wygrywać z konkurencją ograniczając MUDA we własnych obszarach pracy?
• narzędzia do diagnozy i rozwiązywania problemów – dlaczego musimy umieć z nich korzystać?
• przezbrojenia wg SMED – co nam to daje?
• sytuacje z mojego obszaru... - ćwiczenia.

13.Trudny podwładny, trudny szef – czyli z życia zaczerpnięte:
• co się zdarzyło na jednym z wydziałów? – studium przypadku,
• powody trudnych zachowań,
• ludzie jak zwierzęta z bajki – rys psychologiczny (Od wściekłego psa po nieśmiałą łanię),
• jak pracować z różnymi typami osobowościowymi?
• scenki sytuacyjne – zamiana miejscami – podwładny/przełożony.

14.„Mini Fabryka Lean” – gra symulacyjna:
• komunikacja wewnątrz i pomiędzy wydziałami w praktyce,
• zdolność współdziałania na bazie poznanych zasad komunikacji.

15.Podsumowanie i wnioski: nad czym powinniśmy pracować?
• zadanie do wykonania na przyszłe warsztaty,
• ocena warsztatu i certyfikaty.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1390 zł

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Podstawy efektywnej komunikacji interpersonalnej w organizacji Lean