Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podstawy-podejscia-do-zarzadzania-projektami-wedlug-pmbokreg-guide-6th-edition-70407-id928

Informacje o szkoleniu

 • Podstawy podejścia do zarządzania projektami według PMBOK® Guide, 6th edition


  ID szkolenia: 70407
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  pm2pm
  ul. Wielopole 18b
  Krakow
  Godziny zajęć (czas trwania):
  35 godzinne warsztaty prowadzone są w języku angielskim
 • Organizator szkolenia:

  pm2pm sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zarządzanie projektami w organizacjach coraz lepiej uświadamia i potwierdza fakt, że ludzie odgrywają kluczową rolę w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Co raz ważniejsze staje się obecnie możliwie jak najlepsze wykorzystanie inwestycji w aktywa ludzkie. Skuteczne zarządzanie projektami wymaga doświadczonej i wykwalifikowanej kadry niezależnie od rodzaju realizowanych przedsięwzięć. Ludzie są najważniejszym zasobem, a efektywne zarządzanie nimi jest kluczem do osiągnięcia sukcesu każdego projektu. Chcąc osiągać zamierzone cele, firmy muszą dysponować kompetentnym zespołem. Potwierdzeniem tego na obecnym rynku, staje się certyfikat Kierownika Projektu, potwierdzający doświadczenie praktyczne oraz fachową wiedzę niezbędną w zawodzie Kierownika Projektu.

Szkolenie skierowane jest do:

Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji, posiadająca już doświadczenie i praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania projektami
Osoby, które prowadzą i zarządzają projektami lub w nich uczestniczą jako członkowie zespołów projektowych
Osób, które chcą usystematyzować swoją wiedzę w zakresie zarządzania projektami i przygotować się do certyfikacji PMP®

Program szkolenia:

Kontekst projektu
Certyfikacje PMI (wymagania, proces certyfikacji, utrzymanie certyfikatów)
Definicje projektu, portfela i programu
Wpływ struktur organizacyjnych na projekt
Interakcje pomiędzy portfelem, programem a projektem
Identyfikacja czynników środowiskowych projektu oraz ich wpływu na planowanie i realizację
Cykl życia projektu (konsekwencje różnych konfiguracji faz projektu (jedna faza, sekwencyjne, równoległe),powody i konsekwencje różnych podejść do planowania (przewidywalne, iteracyjne, adaptatywne/zwinne)
Ograniczenia poza „żelaznym trójkątem”
Cykl Deminga (PDCA)
Procesy w projekcie (grupy procesów, rola na poszczególnych etapach projektu, ciągłe doskonalenie procesów zarządzania projektem)
Procesy integracji
Inicjacja projektu (uzasadnienie biznesowe, relacja pomiędzy PM’em a sponsorem, rola karty projektu)
Budowanie planu zarządzania projektem (rola planów zarządzania, kluczowe plany bazowe, inne dokumenty (np. rejestry))
Zintegrowane zarządzanie zmianami (budowa i rola ciał zarządzających zmianami, procesy zarządzania zmianami)w praktyce
Zarządzanie konfiguracją w praktyce
Powiązania pomiędzy procesami planowania, realizacji, monitorowania i zarządzaniem zmianą
Zamykanie projektu krok po kroku
Interesariusze projektu
Identyfikacja interesariuszy
Różne podejścia do analizy interesariuszy
Planowanie strategii wobec interesariuszy
Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy w praktyce (w tym kluczowe kompetencje po stronie PM’a)
Zarządzanie zakresem
Różnice pomiędzy wymaganiami a zakresem
Techniki zbierania i śledzenia wymagań
Różne podejścia do planowania zakresu (sztywny zakres, rolling-wave planning, podejście zwinne)
Podstawy tworzenia WBS
Przeznaczenie i powiązania pomiędzy WBS, diagramem sieciowym i wykresem Gantt’a
Odbiór produktów cząstkowych projektu
Monitorowanie zakresu i potencjalne problemy (scope creep, gold plating)
Zarządzanie harmonogramem
Różnice pomiędzy pakietami prac a zadaniami i ich praktyczne konsekwencje
Pracochłonność vs. czas trwania
Techniki szacowania czasu trwania zadań
Rola diagramu sieciowego w planowaniu
Harmonogramowanie (ścieżka krytyczna, wprowadzenie do łańcucha krytycznego, harmonogramowanie w podejściu zwinnym)
Techniki optymalizacji harmonogramu i ryzyka z nimi związane
Podejścia do monitorowania harmonogramu
Zarządzanie zasobami
Struktura podziału zasobów (RBS) i jej rola w planowaniu
Techniki szacowania zasobów
Procesy zarządzania zespołem w praktyce
Planowanie zarządzania zespołem
Typowe błędy w ocenie kompetencji i rekrutacji
Fazy rozwoju zespołu – model Tuckman’a
Źródła władzy w zespole i związane z nimi ryzyka
Podejścia do konfliktów i ich skuteczność
Motywacja w zespole projektowym (Maslow, Herzberg, McClelland)
Zarządzanie kosztami
Podstawy estymacji kosztów
Poziomy szacowania na różnych etapach projektu
Proces budżetowania projektu
Finansowanie projektu – koordynacja wpływów z wydatkami
Rezerwy budżetowe – rodzaje i rola
Monitorowanie projektu przy pomocy metody Earned Value: podstawy metody, podstawowe wskaźniki (SPI, SV, CPI, CV, EAC, VAC, TCPI) i ich interpretacja
Ryzyko w projekcie
Apetyt i tolerancja na ryzyko
Ryzyko a niepewność
Cykl zarządzania ryzykiem
Rola struktury podziału ryzyk (RBS)
Narzędzia identyfikacji
Analiza jakościowa i ilościowa
Metajęzyk ryzyka i jego wpływ na możliwe momenty wpływu na ryzyko
Odpowiedzi na zagrożenia
Ryzyka wtórne i rezydualne
Praktyczne podejście do zarządzania szansami
Komunikacja ryzyka
Powiązania procesów zarządzania ryzykiem z pozostałą częścią planów
Zamówienia w projekcie
Procesy i kluczowe dokumenty związane z zamówieniami
Rodzaje kontraktów i związane z nimi ryzyka dla poszczególnych stron
Jakość w projekcie
Jakość a klasa – różnice i ich konsekwencje w projekcie
Dokładność a precyzja – typowe błędy i ich konsekwencje
Filozofia zarządzania jakością – kluczowe zasady
Koszty jakości
Pułapki i konsekwencje podejścia opartego na testach
Kontrola a zapewnienie jakości
Podstawowe narzędzia zarządzania jakością
Ciągłe doskonalenie procesów zarządzania (pogłębienie w stosunku do pierwszego dnia)
Komunikacja w projekcie
Struktura procesu komunikacji i ryzyka w poszczególnych jej elementach
Plan zarządzania komunikacją – rola i przykładowa struktura
Raportowanie w projekcie – podsumowanie procesu i praktyczne wskazówki
Podsumowanie
Procesy ”z lotu ptaka”
Kluczowe przepływy (planowanie, cykl życia produktów, monitoring i raportowanie)
Podejścia do rozwoju kompetencji PM
Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej.

Informacje o prelegentach:

Grzegorz Szałajko

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 4200 netto za jedną osobę

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu materiały szkoleniowe (segregator lub/i płyta CD) zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu lunch przerwy kawowe Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych pm2pm (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z dnia 29.10.1997 r. o Ochronie danych osobowych) Uczestnik ma prawo zgłosić uwagi dot. realizowanego szkolenia na adres biuro@pm2pm.pl

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Cena szkolenia wynosi 4200 zł + VAT
Rabat 10% przysługuje każdej kolejnej osobie zgłaszanej z jednej firmy
Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
Wpłaty pieniędzy należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu oraz otrzymaniu faktury zaliczkowej w terminie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia
Prosimy o dokonanie pełnej wpłaty za udział w szkoleniu na konto: pm2pm sp.z o.o.
Alior Bank. Oddział w Krakowie

49 2490 0005 0000 4520 4438 5852

Końcowa Faktura VAT zostanie wystawiona po wpłynięciu środków na konto pm2pm do 7 dni
W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca 30% wpłaconej kwoty
W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na więcej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o 10% (koszty operacyjne)
Rezygnacja z udziału w szkoleniu wymaga formy pisemnej (faksem lub e-mailem)
W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu bez zgłoszenia rezygnacji, pm2pm nie zwraca wpłaconej kwoty
W szczególnych przypadkach pm2pm zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu zajęć lub zmiany programu szkolenia. O fakcie oraz przyczynach odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia pm2pm poinformuje uczestników szkolenia w najkrótszym możliwym terminie. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie pm2pm opłata za szkolenie zostanie zwrócona w pełnej kwocie

Wydarzenie: Podstawy podejścia do zarządzania projektami według PMBOK® Guide, 6th edition