POIiŚ 2014 - 2020. Zasady przygotowania i realizacji projektów.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie informacji na temat głównych zmian, które czekają beneficjentów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Uczestnicy otrzymają najbardziej aktualną wiedzę w zakresie POIiŚ 2014-2020, w tym w szczególności planowanych obszarów wsparcia, systemu instytucjonalnego jego wdrażania i zasad pozyskiwania środków oraz realizacji projektów.

Szkolenie ma charakter warsztatowy, opiera się w głównej mierze na pracy na dokumentach z wykorzystaniem flipcharta oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. Rozwiązania dla nowej perspektywy zostaną każdorazowo porównane z ich odpowiednikami w kończącej się perspektywie 2007-2013.
Kto powinien wziąć udział?
Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
• dowiesz się jakie są główne kierunki zmian w zakresie polityki spójności Unii Europejskiej,
• poznasz założenia POIiŚ na lata 2014-2020,
• dowiesz się jak będzie wyglądał system instytucjonalny wdrażania POIiŚ 2014-2020,
• zwiększysz szanse na skuteczne aplikowanie już w ramach pierwszych konkursów kolejnej perspektywy.

Metody szkolenia:
• wykład z wykorzystaniem prezentacji Power Point oraz flipcharta,
• dyskusja,
• wymiana doświadczeń.

Program szkolenia

1. Fundusze UE w latach 2014-2020: polityka spójności w nowym okresie programowania, główne zmiany względem Perspektywy 2007-2013:
o ramy prawne regulujące wydatkowanie środków UE w latach 2014-2020:
- pakiet rozporządzeń wspólnotowych,
- prawo krajowe,
- wytyczne wspólnotowe oraz krajowe.

2. Zmiany w systemie wdrażania POIiŚ 2014-2020 w stosunku do Perspektywy 2007-2013:
o główne instytucje (funkcje i zadania),
o instytucja zarządzająca,
o instytucja pośrednicząca,
o instytucja wdrażająca,
o beneficjent,
o instytucja audytowa.

3. Zasady aplikowania o środki pomocowe oraz zasady realizacji projektów wynikające z prawa wspólnotowego:
o desygnacja.
o wybór projektów.
o rozliczenia i sprawozdawczość finansowa.
o rodzaj wsparcia: dotacja, pożyczka, gwarancja.
o kontrola.
o wykrywanie i raportowanie nieprawidłowości.
o procedury odwoławcze.
o przepływy finansowe.
o system informatyczny.

4. Wybrane obowiązki beneficjenta wynikające z rozporządzeń unijnych oraz umowy o dofinansowanie w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020:
o trwałość (art. 57 rozp. 1083 oraz art. 71 rozp. 1303),
o dochodowość (art. 55 rozp. 1083 oraz 61 rozp. 1303),
o archiwizacja dokumentów (art. 90 rozp. 1083 oraz art. 140 rozp. 1303).

5. Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie dofinansowania na zakończenie realizacji projektu.

6. Wskaźniki realizacji projektów i ryzyka z nimi związane.

7. Definicja okresu trwałości projektu w perspektywie 2007-2013 (art. 57 rozp. 1083) oraz 2014-2020 (art. 71 rozp. 1303).

8. Projekty generujące dochód w rozumieniu art. 55 rozp. 1083/2006 oraz art. 61 rozp. 1303 a pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

9. Podstawowe zasady obliczania luki finansowej.
o wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód,
o wytyczne Komisji Europejskiej – Komitetu Koordynującego Fundusze (COCOF) - interpretacja zapisów art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (COCOF 07/0074/09 z dnia 30 listopada 2010 r.),
o rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

10. Nowe metody określenia dochodu generowanego przez projekty, w tym uproszczone podejście oparte na stawkach zryczałtowanych dla operacji w dziedzinach technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), badań, rozwoju i innowacji oraz efektywności energetycznej w perspektywie 2014-2020.

11. Luka finansowa - określenie poziomu dofinansowania projektu, w tym metodologia wyliczenia luki finansowej:
o w jakich przypadkach należy ponownie przeliczać lukę finansową?
o zmiana poziomu dofinansowania w projekcie a luka finansowa,
o zmiana kosztów inwestycyjnych a luka finansowa i poziom dofinansowania.

12. Zasady określenia poziomu dofinansowania:
o wyłączenia ze stosowania luki finansowej modyfikacja art. 55 rozp. 1083/2006 wprowadzona rozp. 1341/2008 oraz art. 61 rozp. 1303,
o ewentualne błędy w analizie finansowej i ekonomicznej,
o rozliczenie projektu – horyzont czasowy monitorowania dochodów.

13. Obowiązki beneficjenta w zakresie monitorowania dochodowości w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020.

14. Obowiązki jakie nakłada na Instytucje Zarządzające ust. 3 i 4 art. 55 rozp. 1083 oraz art. 61 rozp. 1303:
o monitorowanie dochodów i kosztów w projektach, w tym w projektach projektów generujących dochód,
o monitorowanie dochodów w przypadku projektów, o których mowa w art. 55 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,
o monitorowanie dochodów w przypadku projektów, o których mowa w art. 55 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (po zmianie wprowadzonej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 539/2010),
o monitorowanie kosztów kwalifikowanych w przypadku projektów generujących dochód,
o czy raz wyliczona luka w momencie aplikowania o środki „zamyka” temat dochodowości?

15. Dochodowość w rozumieniu art. 55 rozp. 1083/2006 a trwałość projektu w rozumieniu art. 57 rozp. 1083/2006.

16. Dochodowość w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a trwałość w rozumieniu art. 71 rozp. 1303 w perspektywie 2014-2020.

17. Kontrola projektów generujących dochody - instytucje kontrolujące i ich kompetencje.

18. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do projektów generujących dochody.

19. Kwalifikowalność podatku VAT w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020.

20. Promocja projektów w okresie trwałości.

Czas trwania

07-08.09.2015, poniedziałek (10.00-16.00) – wtorek (9.00-15.00)

Prelegenci

Specjalista w zakresie funduszy unijnych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, doświadczony trener - przeprowadził ponad 350 szkoleń dla pracowników administracji publicznej. Uczestnik licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych, Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Związku Banków Polskich, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jest bezpośrednio zaangażowany w tworzenie systemu monitoringu oraz ewaluacji Funduszy Strukturalnych w Polsce. Zarządzał licznymi projektami finansowanymi ze środków UE, Banku Światowego, pomocy bilateralnej. Wykonywał ekspertyzę z zakresu funkcjonowania polityki regionalnej UE na zlecenie Senatu RP. Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Autor szeregu opracowań, ekspertyz, opinii dotyczących praktycznego funkcjonowania funduszy strukturalnych m.in. na zlecenie Senatu RP, Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

Gdzie i kiedy

Warszawa 10 sierpień 2015
Golden Floor Milenium Plaza

Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
1 463
Cena zawiera:
  • wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: http://www.jgt.pl/szkolenia/fundusze_ue_1501pnf

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!