Polemiki, spory i nieścisłości w procedurach prowadzonych na podstawie nowego PZP

O szkoleniu

Już ponad pół roku zamawiający i wykonawcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Coraz większa praktyka z jednej strony buduje doświadczenie i pozwala łatwiej poruszać się po nowych zagadnieniach, a z drugiej strony rozpoczyna dyskusje i coraz bardziej obrazuje pewne nieścisłości w poprawnym stosowaniu przepisów.

Kolejne pytania przychodzą na myśl po lekturze komentarza do ustawy Pzp autorstwa Urzędu Zamówień Publicznych.
Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas szkolenia ekspert opowie o ważnych zagadnieniach poruszonych w komentarzu UZP, które mogą budzić kontrowersje. W kolejnych etapach szkolenia omówiony zostanie m.in.:

 • tryb podstawowy,
 • podmiotowe środki dowodowe,
 • wadium,
 • SWZ,
 • klauzule abuzywne w umowach.

Zapraszamy!

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane do:

 • osób, które zajmują się zamówieniami publicznymi
 • urzędników
 • osób, wykonujących zamówienia publiczne
 • wszystkich zainteresowanych tematem

Program szkolenia

Kontrowersje w Komentarzu UZP:

 1. Czy rzeczywiście załączniki do protokołu należy udostępniać po uprawomocnieniu decyzji o wyborze oferty bądź unieważnienia postępowania?
 2. Zwracanie się do wykonawcy o wyrażenie zgody na wybór oferty po upływie terminu związania ofertą do skutku czy maksymalnie dwa razy?
 3. Czy odmowa dopełnienia formalności przed zawarciem umowy przez wybranego wykonawcę uprawnia zamawiającego do powtórzenia badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców i wybrać najkorzystniejszą ofertę?

Tryb podstawowy:

 1. Zalety i wady wariantu I oraz II;
 2. Co w sytuacji kiedy oferta dodatkowa pogarsza niektóre elementy oferty podstawowej?
 3. Czy fakt uzyskania lepszego bilansu punktów w kryteriach oceny ofert oznacza zawsze ulepszenie oferty podstawowej?
 4. Badanie rażąco niskiej ceny – czy na etapie oferty podstawowej czy dodatkowej, a może na jednym i drugim?
 5. Pominięcie etapu negocjacji, a wysłanie zaproszenia do składania oferty dodatkowej;
 6. Zapowiedź możliwości negocjacji, a decyzja o zakończeniu postępowania od razu po złożonych ofertach – potrzeba uzasadnienia, czy autonomiczna decyzja zamawiającego nie wymagająca zdradzania powodów?

Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

 1. Jak go określić?
 2. Czy w postępowaniach powyżej progów unijnych jest obowiązkowy?
 3. Źródło jego oceny.

Podmiotowe środki dowodowe:

 1. Jak należy postąpić w przypadku złożenia podmiotowych środków dowodowych przez Wykonawcę już z ofertą?
 2. Czy prowadząc postępowanie w procedurze odwróconej i decydując się na żądanie oświadczenia JEDZ wyłącznie od Wykonawcy najwyżej ocenionego (art. 139 ust 2 nPZP) należy jednocześnie żądać oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (podmiotowego środka dowodowego z § 2.1.7 rozporządzenia) i dlaczego?
 3. Co należy rozumieć pod pojęciem „podał dane umożliwiające dostęp do tych środków” aby móc pobrać samodzielnie podmiotowe środki dowodowe z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych?

Wadium w postępowaniu:

 1. Czym jest dokument elektroniczny w oryginale?
 2. Czy konieczne jest opatrzenie dokumentu wadialnego przez wystawcę podpisem elektronicznym?
 3. Żądanie przez Zamawiającego pełnomocnictwa uprawniającego do wystawienia dokumentu wadialnego – obowiązek czy rażące naruszenie przepisów?
 4. Zwrot wadium „z urzędu” i na wniosek wykonawcy;
 5. Zawarcie umowy po terminie związania ofertą, a zabezpieczenie oferty wadium?

Badanie ofert pod kątem występujących tam omyłek:

 1. Czym są oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki powodujące niezgodność oferty z dokumentami zamówienia?
 2. Jak poprawić omyłkę w ofercie?
 3. Jaki to jest „odpowiedni termin” na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia?
 4. Czy zakwestionowanie sposobu poprawienia omyłki uprawnia Zamawiającego do zatrzymania
 5. wadium?

Obligatoryjne elementy SWZ pominięte w treści przepisu art. 134 (powyżej progów unijnych) i art. 281 ustawy PZP (poniżej progów unijnych):

 1. Uzasadnienie braku podziału na części;
 2. Wymagania dotyczące podwykonawstwa;
 3. Wskazanie w dokumentach zamówienia powody zastosowania, aby wykonawcy posiadali minimalne roczne przychody przekraczające dwukrotność wartości zamówienia;
 4. Przewidzenie możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia;
 5. Przedmiotowe środki dowodowe – dlaczego nie można wezwać do uzupełnienia lub złożenia takiego środka jeśli zawiera błąd lub potwierdza, że oferowany produkt jest równoważny.

Klauzule abuzywne w umowie:

 1. Czym jest „opóźnienie” i jak należy rozumieć frazę „chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia”?
 2. Jakie zachowania są niezwiązane z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem?
 3. Minimalna wartość lub wielkość świadczenia stron w orzecznictwie – czy określenie „Zamawiający gwarantuje realizację minimum 1% zakresu zawartego w opisie przedmiotu zamówienia” jest wystarczające?

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

ŁUKASZ CZABAN

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanego przez ApexNet.

Absolwent magisterskich studiów na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!