Szkolenie

Polemiki, spory i nieścisłości w procedurach prowadzonych na podstawie nowego PZP

O szkoleniu

Już ponad pół roku zamawiający i wykonawcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Coraz większa praktyka z jednej strony buduje doświadczenie i pozwala łatwiej poruszać się po nowych zagadnieniach, a z drugiej strony rozpoczyna dyskusje i coraz bardziej obrazuje pewne nieścisłości w poprawnym stosowaniu przepisów.

Kolejne pytania przychodzą na myśl po lekturze komentarza do ustawy Pzp autorstwa Urzędu Zamówień Publicznych.
Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas szkolenia ekspert opowie o ważnych zagadnieniach poruszonych w komentarzu UZP, które mogą budzić kontrowersje. W kolejnych etapach szkolenia omówiony zostanie m.in.:

 • tryb podstawowy,
 • podmiotowe środki dowodowe,
 • wadium,
 • SWZ,
 • klauzule abuzywne w umowach.

Zapraszamy!

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane do:

 • osób, które zajmują się zamówieniami publicznymi
 • urzędników
 • osób, wykonujących zamówienia publiczne
 • wszystkich zainteresowanych tematem

Program szkolenia

Kontrowersje w Komentarzu UZP:

 1. Czy rzeczywiście załączniki do protokołu należy udostępniać po uprawomocnieniu decyzji o wyborze oferty bądź unieważnienia postępowania?
 2. Zwracanie się do wykonawcy o wyrażenie zgody na wybór oferty po upływie terminu związania ofertą do skutku czy maksymalnie dwa razy?
 3. Czy odmowa dopełnienia formalności przed zawarciem umowy przez wybranego wykonawcę uprawnia zamawiającego do powtórzenia badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców i wybrać najkorzystniejszą ofertę?

Tryb podstawowy:

 1. Zalety i wady wariantu I oraz II;
 2. Co w sytuacji kiedy oferta dodatkowa pogarsza niektóre elementy oferty podstawowej?
 3. Czy fakt uzyskania lepszego bilansu punktów w kryteriach oceny ofert oznacza zawsze ulepszenie oferty podstawowej?
 4. Badanie rażąco niskiej ceny – czy na etapie oferty podstawowej czy dodatkowej, a może na jednym i drugim?
 5. Pominięcie etapu negocjacji, a wysłanie zaproszenia do składania oferty dodatkowej;
 6. Zapowiedź możliwości negocjacji, a decyzja o zakończeniu postępowania od razu po złożonych ofertach – potrzeba uzasadnienia, czy autonomiczna decyzja zamawiającego nie wymagająca zdradzania powodów?

Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

 1. Jak go określić?
 2. Czy w postępowaniach powyżej progów unijnych jest obowiązkowy?
 3. Źródło jego oceny.

Podmiotowe środki dowodowe:

 1. Jak należy postąpić w przypadku złożenia podmiotowych środków dowodowych przez Wykonawcę już z ofertą?
 2. Czy prowadząc postępowanie w procedurze odwróconej i decydując się na żądanie oświadczenia JEDZ wyłącznie od Wykonawcy najwyżej ocenionego (art. 139 ust 2 nPZP) należy jednocześnie żądać oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (podmiotowego środka dowodowego z § 2.1.7 rozporządzenia) i dlaczego?
 3. Co należy rozumieć pod pojęciem „podał dane umożliwiające dostęp do tych środków” aby móc pobrać samodzielnie podmiotowe środki dowodowe z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych?

Wadium w postępowaniu:

 1. Czym jest dokument elektroniczny w oryginale?
 2. Czy konieczne jest opatrzenie dokumentu wadialnego przez wystawcę podpisem elektronicznym?
 3. Żądanie przez Zamawiającego pełnomocnictwa uprawniającego do wystawienia dokumentu wadialnego – obowiązek czy rażące naruszenie przepisów?
 4. Zwrot wadium „z urzędu” i na wniosek wykonawcy;
 5. Zawarcie umowy po terminie związania ofertą, a zabezpieczenie oferty wadium?

Badanie ofert pod kątem występujących tam omyłek:

 1. Czym są oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki powodujące niezgodność oferty z dokumentami zamówienia?
 2. Jak poprawić omyłkę w ofercie?
 3. Jaki to jest „odpowiedni termin” na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia?
 4. Czy zakwestionowanie sposobu poprawienia omyłki uprawnia Zamawiającego do zatrzymania
 5. wadium?

Obligatoryjne elementy SWZ pominięte w treści przepisu art. 134 (powyżej progów unijnych) i art. 281 ustawy PZP (poniżej progów unijnych):

 1. Uzasadnienie braku podziału na części;
 2. Wymagania dotyczące podwykonawstwa;
 3. Wskazanie w dokumentach zamówienia powody zastosowania, aby wykonawcy posiadali minimalne roczne przychody przekraczające dwukrotność wartości zamówienia;
 4. Przewidzenie możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia;
 5. Przedmiotowe środki dowodowe – dlaczego nie można wezwać do uzupełnienia lub złożenia takiego środka jeśli zawiera błąd lub potwierdza, że oferowany produkt jest równoważny.

Klauzule abuzywne w umowie:

 1. Czym jest „opóźnienie” i jak należy rozumieć frazę „chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia”?
 2. Jakie zachowania są niezwiązane z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem?
 3. Minimalna wartość lub wielkość świadczenia stron w orzecznictwie – czy określenie „Zamawiający gwarantuje realizację minimum 1% zakresu zawartego w opisie przedmiotu zamówienia” jest wystarczające?

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

Cytat

ŁUKASZ CZABAN

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanego przez ApexNet.

Absolwent magisterskich studiów na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

GRZEGORZ CZABAN

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne; do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk.

W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

Autor licznych publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu zamówień publicznych (m.in. Prawo zamówień publicznych dla szpitali, Praktyczny przewodnik po trybach udzielenia zamówień publicznych.

Gdzie i kiedy

Wrocław 29 - 30 listopada 2021
Novotel Wrocław

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 23 - 24 listopada 2021
Hotel Mercure

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Łódź 23 - 24 listopada 2021
Hotel Holiday Inn

Łódź

woj. łódzkie

Gdzie i kiedy

Toruń 17 - 18 listopada 2021
Hotel Copernicus

Toruń

woj. kujawsko-pomorskie

Gdzie i kiedy

Kraków 17 - 18 listopada 2021
Vienna House Easy Cracow

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Rzeszów 9 - 10 listopada 2021
Hotel Rzeszów

Rzeszów

woj. podkarpackie

Gdzie i kiedy

Warszawa 21 - 22 października 2021
ATLAS TOWER

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 21 - 22 października 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
995 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1495 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!