Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/polityka-rachunkowosci-po-nowelizacji-49363-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Szkolenie ma na celu w sposób praktyczny przybliżyć nowe zmiany dotyczące zmian planu kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych będących następstwem zmian przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont.
• Proponowane szkolenie zwraca szczególną uwagę na porównanie „starych” i „nowych” regulacji prawnych w zakresie rachunkowości wskazanych jednostek w tym; zasad ujęcia przychodów
i kosztów, zasad ujęcia majątku, źródeł finansowania i ewidencji zdarzeń w jednostkach
i zakładach budżetowych, które to zmiany w/w jednostki są obowiązane wdrożyć w terminach określonych w nowych przepisach.
Korzyści dla uczestników:
• Szkolenie umożliwi kompleksowe zestawienie w jednych dokumencie wszelkich procedur dotyczących prawidłowego funkcjonowania polityki rachunkowości w jednostce.
• Uczestnicy będą umieli udokumentować od strony praktycznej politykę rachunkowości
na podstawie przykładowych wzorów.
• Uczestnicy będą znali aktualny stan prawny dotyczący polityki rachunkowości.

Szkolenie skierowane jest do:

• Pracownicy służb finansowo – księgowych samorządowych oraz państwowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych.

Program szkolenia:

1. „Zasady Rachunkowości” jednostek budżetowych – podstawowe regulacje prawne w dotyczące:
 zakresu polityki rachunkowości
 sposobów zmian polityki rachunkowości
 odpowiedzialności kierownika jednostki i głównego księgowego za wprowadzenie i dostosowanie rachunkowości do obowiązujących rozporządzeń i przepisów prawa w roku 2012
2. Nadrzędne i szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych.
3. Omówienie zasad sporządzenia zakładowego planu kont dla jednostki budżetowej, w tym zasad prowadzeni księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
 Nowe zasady ewidencji na koncie 072
 Nowe zasady prowadzenia rachunku dochodów jednostek budżetowych – 132
 Zmiany ewidencji kont zespołu „7”
 Ewidencja na koncie 245
 Ewidencja pozabilansowa -976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami.
4. Omówienie specyfiki wybranych zakresów „Polityki Rachunkowości” w jednostkach budżetowych na 2012 rok, a w tym m.in.:
 zasady ewidencji rachunku dochodów budżetowych
 zasady wyceny i aktualizacji należności z tytułu dochodów budżetowych
 faktury za media na przełomie roku
 uregulowania w zakresie zaliczek dla pracowników
5. Najczęściej spotykane nieprawidłowości w „Politykach Rachunkowości” jednostek budżetowych.
6. Przykłady i odpowiedzi na pytania.

Informacje o prelegentach:

doświadczony wykładowca w dziedzinie rachunkowości i finansów. Specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, wieloletni pracownik księgowości. Współpracownik wielu firm szkoleniowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 330 zw

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Polityka rachunkowości po nowelizacji