Polityka zakupowa państwa – jak przygotować się do wdrożenia rekomendacji i zaleceń zawartych w dokumencie

O szkoleniu

POLITYKA ZAKUPOWA PAŃSTWA to dokument stanowiący załącznik do uchwały nr 6 Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2022 r. (poz. 125). Celem tego dokumentu jest gruntowna zmiana spojrzenia na zamówienia publiczne.

Zgodnie z założeniami polityki zakupowej państwa, zamówienia publiczne mają być postrzegane jako instrument zwiększający poziom innowacyjności krajowej gospodarki oraz przyczyniający się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, tj. celów o charakterze społecznym, środowiskowym oraz zdrowotnym.

Dokument polityki zakupowej państwa został podzielony na trzy priorytety, określające cele do zrealizowania na lata 2022–2025. Są to:

priorytet Profesjonalizacja
priorytet Rozwój potencjału MŚP
priorytet Zrównoważone i innowacyjne zamówienia publiczne.
Zgodnie z założeniem, wdrożenie ww. priorytetów będzie następowało w ramach programów realizacji, instrumentów realizacji oraz narzędzi.

Na szkoleniu omówimy zagadnienia: Cele polityki zakupowej państwa; Trzy priorytety polityki zakupowej państwa: Profesjonalizacja, Rozwój potencjału MŚP oraz Zrównoważone i innowacyjne zamówienia publiczne; Wdrażanie priorytetów polityki zakupowej państwa w ramach: programów realizacji, instrumentów realizacji oraz narzędzi; Strategie i kategorie zakupowe.

Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

Szkolenie ma na celu przedstawienie POLITYKI ZAKUPOWEJ PAŃSTWA w sposób systematyczny, praktyczny i ułatwiający realizację rekomendacji i zaleceń zawartych w dokumencie.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Zapoznanie się z treścią POLITYKI ZAKUPOWEJ PAŃSTWA w sposób uporządkowany i praktyczny
 • Rekomendacje w zakresie metod wdrażania zaleceń zawartych w dokumencie
 • Spojrzenie z perspektywy audytora, który będzie oceniał także sposób wdrożenia zaleceń polityki zakupowej państwa, przede wszystkim w jednostkach administracji.
Kto powinien wziąć udział?

Do zapewnienia realizacji zaleceń wynikających z polityki zakupowej państwa, są zobowiązani przede wszystkim kierownicy jednostek administracji rządowej, ale nie tylko. Jak wynika z załącznika do uchwały nr 6 Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2022 r. (poz. 125) - polityka zakupowa państwa będzie wywoływała określone powinności także wobec innych instytucji zamawiających, które np. są beneficjentami programów i funduszy rządowych, w zakresie wskazanym w polityce.

Udział w szkoleniu będzie przydatny dla następujących grup odbiorców:

 • kierownicy i pracownicy jednostek administracji rządowej,
 • kierownicy organów oraz jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministrów,
 • kierownicy i pracownicy jednostek podległych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów,
 • wojewodowie w zakresie urzędu obsługującego wojewodę,
 • kierownicy służb, straży i inspekcji zespolonej administracji rządowej, kierownicy niezespolonej administracji rządowej,
 • kierownicy i pracownicy innych instytucji zamawiających, które np. są beneficjentami programów i funduszy rządowych, w zakresie wskazanym w polityce.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie.
 2. Cel i znacznie dokumentu pn.: POLITYKA ZAKUPOWA PAŃSTWA.
 3. Adresaci  – katalog podmiotów.
 4. Priorytet: Profesjonalizacja:
  • Czym jest profesjonalizacja
  • Korzyści z profesjonalizacji
  • Rola polityki zakupowej państwa w profesjonalizacji
 5. Priorytet: Rozwój potencjału MŚP:
  • Wpływ sektora MŚP na gospodarkę
  • Korzyści z większego udziału MŚP w zamówieniach publicznych
  • Rola polityki zakupowej państwa w rozwoju potencjału
 6. Priorytet: Zrównoważone i innowacyjne zamówienia publiczne:
  • Czym są zamówienia zrównoważone?
  • Efektywność zamówień publicznych
  • Zamówienia społeczne
  • Zamówienia zdrowotne
  • Zamówienia zielone
  • Zamówienia innowacyjne
 7. Programy realizacji:
  • Profilowanie zawodowe praktyków zamówień publicznych
  • Budowanie potencjału i kompetencji praktyków zamówień publicznych
  • Promocja polityki zakupowej państwa
  • Rozszerzanie dostępu do zamówień publicznych dla sektora MŚP
  • Powiązanie celów polityki zakupowej państwa w zakresie zrównoważonych oraz innowacyjnych zamówień z wydatkowaniem środków pochodzących z państwowych funduszy celowych pozostających w dyspozycji ministra lub innego organu administracji rządowej oraz programów rządowych
  • Budowanie potencjału zamawiających dla szerszego realizowania zamówień zrównoważonych i innowacyjnych
  • Alokacja budżetu zamawiających
  • Powołanie zespołu ds. Zielonych zamówień
 8. Instrumenty realizacji:
  • Organizacja u zamawiającego
  • Współpraca horyzontalna i wertykalna
  • Usuwanie barier w dostępie MŚP do rynku zamówień publicznych
  • Pozasądowe rozwiązywanie sporów w zamówieniach publicznych
  • Rachunek kosztów cyklu życia
  • System zarządzania środowiskowego (etv)
 9. Narzędzia:
  • Opis przedmiotu zamówienia
  • Pozacenowe kryteria oceny ofert
  • Zamówienia przedkomercyjne (pcp – pre-commercial procurement)
  • Zamówienia publiczne na innowacje
  • Umowa ramowa
  • Dynamiczny system zakupów
  • Konkurs
  • Building information modeling (bim)
  • Model usług chmurowych - cloud (computing) services
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Wstępne konsultacje rynkowe
 10. Strategie i kategorie zakupowe:
  • Kategorie zakupowe
  • System realizacji polityki zakupowej państwa
  • Ocena efektywności
  • Ocena postępów wdrażania
  • Monitorowanie realizacji polityki zakupowej państwa
  • Raport z realizacji polityki zakupowej państwa
 11. Pytania, dyskusja.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów.

Wpisana na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW).

Szkoleniowiec, doradca, praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych.

Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!