Szkolenie

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w latach 2014-2020. Modernizacja przepisów o pomocy publicznej.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest prezentacja zagadnień związanych z udzielaniem pomocy publicznej w latach 2014-2020, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady pomocy publicznej, mające zastosowanie w ramach funduszy strukturalnych w latach 2014-2020.

Zajęcia mają formę wykładu połączonego z warsztatami.

Metody szkoleniowe:
• wykład,
• bezpośrednia praca z aktami prawnymi,
• prezentacje multimedialne,
• ćwiczenia.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie umożliwi nabycie praktycznej umiejętności kwalifikowania wsparcia do odpowiedniego przeznaczenia pomocy publicznej i oceny spełnienia wymogów wynikających z wybranego przeznaczenia.

Program szkolenia

Dzień I

1. Wprowadzenie wraz z podstawowymi pojęciami dotyczącymi pomocy publicznej:
o pojęcie pomocy publicznej w prawie wspólnotowym (Art. 107 ust. 1 TFUE),
o definicja przedsiębiorcy w prawie wspólnotowym w kontekście jednostek samorządu terytorialnego i organizacji non-profit,
o przeznaczenia i formy pomocy publicznej,
o wsparcie niestanowiące pomocy publicznej (w tym instrumenty o charakterze generalnym),
o zakaz udzielania pomocy publicznej i wyjątki spod generalnego zakazu (Art. 107 ust. 1, 2, 3 TFUE),
o efekt zachęty, czyli niezbędność i proporcjonalność pomocy publicznej,
o subsydiowanie skrośne,
o zwrot pomocy publicznej,
o pomoc publiczna w przepisach dotyczących funduszy strukturalnych (w tym kumulacja pomocy publicznej a zakaz podwójnego finansowania - podejście KE),
o orzeczenie Leipzig-Halle, a XXIII Raport KE nt. Polityki Konkurencji, czyli jak finansować inwestycje infrastrukturalne.

2. Pomoc publiczna w ramach rozporządzenia KE 651/2014 oraz wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (pomoc regionalna):
o sektory wykluczone ze wsparcia,
o definicja inwestycji początkowej,
o definicja dużego projektu inwestycyjnego,
o definicja przedsiębiorcy (w tym MŚP) i jej wpływ na regionalną pomoc inwestycyjną.

3. Porównanie przepisów z okresów 2007-2013 i 2014-2020.

4. Wskazanie na przykładach sposobów omijania przedmiotowych definicji i zasad, stosowanych przez potencjalnych beneficjentów.

5. Pomoc publiczna w ramach rozporządzenia KE 651/2014 oraz wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (pomoc regionalna) c.d.:
o efekt zachęty,
o koszty kwalifikujące się do objęcia regionalną pomocą inwestycyjną,
o omówienie poziomów intensywności, zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2014-2020,
o omówienie zasad kumulacji regionalnej pomocy inwestycyjnej (zasady weryfikacji pomocy z różnych źródeł i postępowanie w przypadku przekroczenia limitów intensywności).

6. Porównanie przepisów z okresów 2007-2013 i 2014-2020.

7. Wskazanie na przykładach sposobów omijania przedmiotowych definicji i zasad, stosowanych przez potencjalnych beneficjentów.

8. Warsztaty podsumowujące I dzień szkolenia:
o identyfikacja działalności gospodarczej w projekcie (wspólnotowa definicja przedsiębiorstwa),
o jednostkowe przedsiębiorstwo, w tym MŚP (badanie wielkości przedsiębiorstwa ze szczególnym zwróceniem uwagi na powiązania osobowe i kapitałowe między przedsiębiorstwami),
o badanie definicji nowej inwestycji,badanie efektu zachęty,
o ocena kwalifikowalności wydatków do pomocy regionalnej.

9. Wyjaśnianie wątpliowści, odpowiedzi na pytania, dyskusja.

Dzień II

1. Inne przeznaczenia pomocy w ramach rozporządzenia KE 651/2014:
o pomoc na infrastrukturę szerokopasmową,
o pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego,
o pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną,
o pomoc na infrastrukturę lokalną,
o pomoc na szkolenia,
o pomoc dla MŚP.

2. Omówienie:
o zakresu wykluczeń ze wsparcia,
o stosowanych definicji,
o kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,
o poziomów intensywności,
o zasad kumulacji.

3. Porównanie przepisów z okresów 2007-2013 i 2014-2020.

4. Wskazanie na przykładach sposobów omijania przedmiotowych definicji i zasad, stosowanych przez potencjalnych beneficjentów.

5. Pomoc publiczna w ramach rozporządzenia KE 651/2014 - prace badawcze, infrastruktura B+R+I i klastry:
o sektory wykluczone ze wsparcia,
o definicja badań podstawowych, przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
o definicja organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę,
o definicja infrastruktury B+R+I,
o definicja klastrów innowacyjnych,
o definicja innowacji organizacyjnych i procesowych,
o koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na prace badawcze,
o koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na infrastrukturę B+R+I,
o koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą dla klastrów,
o omówienie poziomów intensywności pomocy na prace badawcze, infrastrukturę B+R+I i klastry.

6. Porównanie przepisów z okresów 2007-2013 i 2014-2020.

7. Wskazanie na przykładach sposobów omijania przedmiotowych definicji i zasad, stosowanych przez potencjalnych beneficjentów.

8. Warunki udzielania pomocy de minimis (Rozporządzenie KE 1407/2013):
o zakres stosowania
o definicja działalności eksportowej,
o definicja rolnictwa i transportu,
o kiedy ma znaczenie trudna sytuacja ekonomiczna,
o warsztaty z obliczania limitu pomocy de minimis w obrębie przedsiębiorstw partnerskich i powiązanych,
o omówienie zasad kumulacji pomocy de minimis z inną pomocą publiczną,
o zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis,
o zmiana zasad obliczania wartości pomocy de minimis przy poręczeniach i pożyczkach,
o obowiązki podmiotu udzielającego pomocy.

9. Badanie definicji przedsiębiorstwa zagrożonego (zgodnie z Wytycznymi KE dotyczącymi pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw zagrożonych):
o przesłanki miękkie i twarde definicji,
o postępowanie upadłościowe i likwidacyjne jako warunki trudnej sytuacji ekonomicznej,
o praktyczne wskazówki dot. badania sprawozdań finansowych.

10. Porównanie przepisów z okresów 2007-2013 i 2014-2020.

11. Warsztaty podsumowujące II dzień szkolenia:
o weryfikacja kwalifikowalności projektów szkoleniowych i doradczych dla MŚP,
o weryfikacja definicji badań podstawowych, przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
o badanie kwalifikowalności inicjatyw klastrowych,
o badanie definicji innowacji procesowych i organizacyjnych,
o przekształcenia własnościowe i ich wpływ na limit pomocy de minimis (przekształcenie spółek osobowych w kapitałowe, łączenie i dzielenie spółek, zmiana wspólników spółek cywilnych, itp.),
o badanie zgodności z zasadami pomocy de minimis (badanie dopuszczalnej wielkości pomocy ze względu na sektor działalności, ocena formularza informacyjnego, wydawanie zaświadczeń i sprawozdawczość z udzielonej pomocy).

12. Wyjaśnianie wątpliowści, odpowiedzi na pytania, dyskusja.

Czas trwania

07-08.09.2015 r. (poniedziałek - wtorek), 10.00 - 16.00 i 9.00 - 15.00

Prelegenci

Cytat
Ekspert z zakresu pomocy publicznej z kilkuletnim doświadczeniem w pracy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od stycznia 2006 roku ekspert, następnie Dyrektor Działu Pomocy Publicznej w Grupie Doradczej Sienna Sp. z o.o. Obecnie samodzielny ekspert w zakresie pomocy publicznej.

Posiada dogłębną wiedzę dotyczącą opracowywania programów pomocy publicznej oraz doświadczenie w prowadzeniu postępowań notyfikacyjnych dotyczących projektów pomocy zgłoszonych do Komisji Europejskiej. Przygotowywał opinie i analizy w tym zakresie, m.in. bazując na orzecznictwie europejskim i decyzjach Komisji Europejskiej.

Doświadczony trener i wykładowca. Prowadził szkolenia oraz usługi doradztwa z zakresu pomocy publicznej udzielanej przy PIW EQUAL, SPO-RZL, ZPORR, Regionalnych Programach Operacyjnych, PO KL, PO IŚ, PO IG, Norweskim Mechanizmie Finansowym i Mechanizmie Finansowym EOG oraz krajowych instrumentów wsparcia.

Doradca PARP w zakresie pomocy publicznej udzielanej w ramach Programu Operacyjnego PO IG na wsparcie inicjatyw klastrowych i parków technologicznych, autor projektów rozporządzeń dotyczących udzielania pomocy publicznej na inwestycje w projekty turystyczne i kulturalne w ramach Działania 6.4. PO IG.

Gdzie i kiedy

Warszawa 7 - 8 września 2015
Golden Floor Plaza

Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
zł brutto
1463 PLN
Cena zawiera:
  • dwa dni szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz lunch I i II dnia, certyfikat ukończenia szkolenia. Cena nie obejmuje noclegu.
Weź udział

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego: http://jgt.pl/szkolenia/pomoc_publiczna_1505pif

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!