Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014-2020

O szkoleniu

DLACZEGO SZKOLENIE NT. POMOCY PUBLICZNEJ I POMOCY DE MINIMIS W RAMACH
RPOGRAMU OPERACYJNEGO 2014-2020?
Pomoc publiczna jest zagadnieniem, które dotyczy nie tylko podmiotów prywatnych w rozumieniu
przedsiębiorstw, ale coraz istotniej dotyczy również podmiotów publicznych, które w celu utrzymania
infrastruktury wytworzonej w efekcie projektu ze środków UE muszą ją utrzymać na etapie eksploatacji
(np. wynajmując sale dydaktyczne na szkolenia, czy sale gimnastyczne na zajęcia sportowe).
Należy zauważyć, iż Rozporządzenie (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu wygasło w dniu 30 czerwca 2014 r.,
równocześnie 17 czerwca br. weszło w życie nowe Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014,
które rozszerza wyłączenia grupowe o nowe kategorie pomocy państwa. Do takich nowych kategorii
pomocy podlegającej grupowemu wyłączeniu należą m.in. pomoc na rzecz infrastruktury
szerokopasmowej, pomoc na innowacje, pomoc na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa
kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną. Szkolenie
przybliży Państwu jasne warunki zgodności określone przez Komisję Europejską w stosunku do tych i wielu
innych kategorii interwencji.
Kto powinien wziąć udział?
Przyszli beneficjenci funduszy unijnych:
- Pracownicy przedsiębiorstw planujący przedsięwzięcia rozwojowe.
- Pracownicy uczelni wyższych i jednostek naukowych, zajmujący się pozyskiwaniem funduszy.
- Osoby pozyskujące fundusze unijne dla administracji publicznej, w tym dla JST.
Pracownicy odpowiedzialni za wdrażanie funduszy UE, odpowiedzialni za nabór i wdrażanie projektów, tworzenie procedur i wytycznych.
Osoby prywatne, zainteresowane zmianą profilu zawodowego w kierunku funduszy UE.

Program szkolenia

Moduł 1:
Pomoc publiczna 2014-2020

Pojęcie pomocy publicznej
Test pomocy publicznej
Dopuszczalność pomocy publicznej
Definicja przedsiębiorcy
Procedura akceptacji i monitoringu udzielania pomocy publicznej
Moduł 2:
Występowanie pomocy publicznej w wybranych typach projektów w świetle rozporządzenia 651/2014

Pomoc regionalna
Pomoc dla MŚP
Pomoc na dostęp MŚP do finansowania
Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną
Pomoc szkoleniowa
Pomoc przeznaczona na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych
Pomoc na ochronę środowiska
Pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi
Pomoc o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów
Pomoc na infrastrukturę szerokopasmową
Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną
Pomoc na infrastrukturę lokalną
Pomoc de minimis w świetle nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej WE nr 1407/2013

Ćwiczenia związane z udzielaniem pomocy de minimis - rozporządzenie Komisji Europejskiej WE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
Pomoc de minimis, a pomoc publiczna – zalety stosowania pomocy de minimis,
Maksymalna kwota pomocy de minimis – ustalanie limitu pomocy de minimis.
Moduł 3:

Kumulacja pomocy de minimis – przykłady kumulacji, pomoc de minimis udzielana jako uzupełnienie pomocy udzielanej w ramach innych przeznaczeń.
Definicja trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.
Pomoc de minimis a ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie informacji przekazywanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – ćwiczenia w wypełnianiu formularza, szczegółowa analiza trudnej sytuacji ekonomicznej oraz kumulacji pomocy.
Monitorowanie pomocy de minimis – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 34, poz. 174) – ćwiczenia w wypełnianiu zaświadczeń.
Moduł 4:

Obliczanie wartości udzielonej pomocy publicznej
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, ze zm.) – ćwiczenia w obliczaniu wartości udzielonej pomocy publicznej.
Postępowanie przed Prezesem UOKiK
Informacje niezbędne do wydania opinii określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie informacji przekazywanych Prezesowi UOKiK w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz. U. Nr 246, poz. 2467 ze zm.).

Prenotyfikacja
Uproszczona procedura notyfikacji
Postępowanie notyfikacyjne
- Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. WE L 83 z 27.3.1999 ze zm.)
postępowanie wstępne
formalne postępowanie wyjaśniające
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. wdrażające rozporządzenie Rady nr 659/1999 (Dz. Urz. UE L 140 z 30.4.2004 ze zm.)
formularze notyfikacyjne
nteraktywne zgłoszenie dotyczące pomocy państwa
- Załącznik I do rozporządzenia nr 794/2004 Część I „Informacje ogólne” Zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 271/2008 z 30.1.2008 r. (Dz. Urz. UE L 82 z 25.3.2008)
Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej lub informacji o jej nieudzieleniu z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP
Zwrot pomocy publicznej
Decyzja o konieczności zwrotu pomocy – KE
Wykonanie decyzji (odzyskanie pomocy) – wg przepisów prawa krajowego

Czas trwania

Dzień 1: 10.00 – 17.15

Prelegenci

Michał Rutkowski

Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej.
Przeprowadził ponad 350 kursów dla przedstawicieli administracji publicznej z zakresu funduszy unijnych.
Posiada praktyczną znajomość procesów przygotowawczych do absorpcji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Kraków

31-532 Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
(dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 620 zł brutto)
620
Cena zawiera:
  • Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, obiad (2 daniowy) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Zapisz się

Organizator

Europoint
31-532 Kraków
ul. Grzegórzecka 33
woj. małopolskie
Firma Szkoleniowo-Doradcza EUROPOINT powstała w 2003 roku i od początku swojej działalności zajmuje się organizacją szkoleń o tematyce unijnej oraz doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Oferta szkoleniowa została następnie rozbudo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego za pomocą faxu lub na adres:
EUROPOINT Group
31-532 Kraków,
ul.Grzegórzecka 33
tel. (012) 422-30-65,
fax. (012) 262-92-07
biuro@europoint.com.pl
Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń (max. 20 osób)
Możecie Państwo skorzystać z systemu rezerwacji miejsca. W takim przypadku otrzymacie Państwo e-mail potwierdzający rezerwację, wraz z formularzem zgłoszenia, którego przesłanie stanowi ostateczną formę zapisu na szkolenie.
Forma płatności:
przelew
mBank 07 1140 2004 0000 3002 7076 3224
EUROPOINT Group, 31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 33/5

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Europoint
31-532 Kraków ul. Grzegórzecka 33
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!