Szkolenie: Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach RPO 2014-2020

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/pomoc-publiczna-i-pomoc-de-minimis-w-ramach-rpo-2014-2020-69284

Informacje o szkoleniu

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Rozporządzenie (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu wygasło w dniu 30 czerwca 2014 r. 17 czerwca 2014 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014, które rozszerza wyłączenia grupowe o nowe kategorie pomocy państwa. Do takich nowych kategorii pomocy podlegającej grupowemu wyłączeniu należą m.in. pomoc na rzecz infrastruktury szerokopasmowej, pomoc na innowacje, pomoc na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną. Szkolenie przybliży uczestnikom jasne warunki zgodności określone przez Komisję Europejską w stosunku do tych i wielu innych kategorii interwencji.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników instytucji zaangażowanych w realizację programów finansowanych ze środków UE, podmiotów udzielających pomocy publicznej oraz beneficjentów pomocy publicznej.

Program szkolenia:

1. Pomoc publiczna 2014-2020

a) Pojęcie pomocy publicznej

b) Test pomocy publicznej

c) Dopuszczalność pomocy publicznej

d) Definicja przedsiębiorcy

e) Procedura akceptacji i monitoringu udzielania pomocy publicznej

f) Występowanie pomocy publicznej w wybranych typach projektów w świetle rozporządzenia 651/2014

- Pomoc regionalna

- Pomoc dla MŚP

- Pomoc na dostęp MŚP do finansowania

- Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną

- Pomoc szkoleniowa

- Pomoc przeznaczona na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych

- Pomoc na ochronę środowiska

- Pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi

- Pomoc o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów

- Pomoc na infrastrukturę szerokopasmową

- Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego

- Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną

- Pomoc na infrastrukturę lokalną

2. Pomoc de minimis w świetle nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej WE nr 1407/2013

- Ćwiczenia związane z udzielaniem pomocy de minimis - rozporządzenie Komisji Europejskiej WE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

- Pomoc de minimis, a pomoc publiczna – zalety stosowania pomocy de minimis.

- Maksymalna kwota pomocy de minimis – ustalanie limitu pomocy de minimis.

- Kumulacja pomocy de minimis – przykłady kumulacji, pomoc de minimis udzielana
jako uzupełnienie pomocy udzielanej w ramach innych przeznaczeń.

- Definicja trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.

- Pomoc de minimis a ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie informacji przekazywanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – ćwiczenia w wypełnianiu formularza, szczegółowa analiza trudnej sytuacji ekonomicznej oraz kumulacji pomocy.

- Monitorowanie pomocy de minimis – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 34, poz. 174) – ćwiczenia w wypełnianiu zaświadczeń.

- Obliczanie wartości udzielonej pomocy publicznej

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, ze zm.) – ćwiczenia w obliczaniu wartości udzielonej pomocy publicznej.

a) Postępowanie przed Prezesem UOKiK
Informacje niezbędne do wydania opinii określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie informacji przekazywanych Prezesowi UOKiK w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz. U. Nr 246, poz. 2467 ze zm.).

b) Prenotyfikacja

c) Uproszczona procedura notyfikacji

d) Postępowanie notyfikacyjne

Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. WE L 83 z 27.3.1999 ze zm.)

e) postępowanie wstępne

f) formalne postępowanie wyjaśniające
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. wdrażające rozporządzenie Rady nr 659/1999 (Dz. Urz. UE L 140 z 30.4.2004 ze zm.)

• formularze notyfikacyjne
• Interaktywne zgłoszenie dotyczące pomocy państwa

Załącznik I do rozporządzenia nr 794/2004 Część I „Informacje ogólne” Zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 271/2008 z 30.1.2008 r. (Dz. Urz. UE L 82 z 25.3.2008)

a) Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej lub informacji o jej nieudzieleniu z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

b) Zwrot pomocy publicznej
- Decyzja o konieczności zwrotu pomocy – KE
- Wykonanie decyzji (odzyskanie pomocy) – wg przepisów prawa krajowego.

Informacje o prelegentach:

Atutem naszych szkoleń są wybitni, uznani trenerzy. Do każdego z tematów szkoleniowych wyznaczone zostały osoby z bogatym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami, przede wszystkim praktycy.
Specjalista w zakresie funduszy unijnych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, doświadczony trener i praktyk. Autor dziesiątek studiów wykonalności oraz analiz dla projektów, które otrzymały dofinansowanie w perspektywie 2007-2013 (RPO, POIŚ, POIG, POPW). Przeprowadził ponad 500 szkoleń i warsztatów dla pracowników administracji publicznej. Uczestnik licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych, Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Związku Banków Polskich, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 500 - zł netto

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, lunch, - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, - indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, - istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika - ankieta oceniająca szkolenie - test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą.

Zgłoszenia znajdują się pod linkiem: http://www.orylion.pl/pliki-do-pobrania,10,48,65.html

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej:

http://www.orylion.pl

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ! ! !

Tytuł wydarzenia: Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach RPO 2014-2020