Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/pomoc-publiczna-i-pomoc-de-minimis-w-ramach-rpo-2014-2020-71810-id8

Informacje o szkoleniu

 • POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS W RAMACH RPO 2014-2020


  ID szkolenia: 71810
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: UE, projekty unijne
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Ibis
  Ul. Ostrobramska 36
  04-118 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Głównym celem szkolenia jest szkolenie przybliżenie uczestnikom jasnych warunków zgodności określonych przez Komisję Europejską w stosunku do tych i wielu innych kategorii interwencji.

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:

Wiedzy: Uzyskanie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych w zakresie pomocy publicznej i pomocy de minimis w programach finansowanych z funduszy strukturalnych. Omówione zostaną instrumenty pomocowe, z których najczęściej korzystają przedsiębiorcy,.
Umiejętności: Nabycie oraz podniesienie kompetencji związanych z oceną występowania, kwalifikowalnością oraz regułami udzielania pomocy publicznej (w szczególności pomocy regionalnej) oraz de minimis w perspektywie finansowej 2014-2020, oraz związanymi z eliminacją zagrożeń zwrotu środków publicznych
Postaw społecznych: Nabyta wiedza oraz umiejętności pozwolą Uczestnikom na profesjonalne wykonywanie obowiązków w zakresie realizacji programów finansowanych ze środków UE, udzielania pomocy publicznej

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników instytucji zaangażowanych w realizację programów finansowanych ze środków UE, podmiotów udzielających pomocy publicznej oraz beneficjentów pomocy publicznej.

Program szkolenia:

1. Pomoc publiczna 2014-2020
a) Pojęcie pomocy publicznej
b) Test pomocy publicznej
c) Dopuszczalność pomocy publicznej
d) Definicja przedsiębiorcy
e) Procedura akceptacji i monitoringu udzielania pomocy publicznej
f) Występowanie pomocy publicznej w wybranych typach projektów w świetle rozporządzenia 651/2014

Pomoc regionalna
Pomoc dla MŚP
Pomoc na dostęp MŚP do finansowania
Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną
Pomoc szkoleniowa
Pomoc przeznaczona na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych
Pomoc na ochronę środowiska
Pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi
Pomoc o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów
Pomoc na infrastrukturę szerokopasmową
Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną
Pomoc na infrastrukturę lokalną
2. Pomoc de minimis w świetle nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej WE nr 1407/2013

Ćwiczenia związane z udzielaniem pomocy de minimis - rozporządzenie Komisji Europejskiej WE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
Pomoc de minimis, a pomoc publiczna – zalety stosowania pomocy de minimis.
Maksymalna kwota pomocy de minimis – ustalanie limitu pomocy de minimis.
Kumulacja pomocy de minimis – przykłady kumulacji, pomoc de minimis udzielana jako uzupełnienie pomocy udzielanej w ramach innych przeznaczeń.
Definicja trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.
Pomoc de minimis a ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie informacji przekazywanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – ćwiczenia w wypełnianiu formularza, szczegółowa analiza trudnej sytuacji ekonomicznej oraz kumulacji pomocy.
Monitorowanie pomocy de minimis – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 34, poz. 174) – ćwiczenia w wypełnianiu zaświadczeń.
Obliczanie wartości udzielonej pomocy publicznej
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, ze zm.) – ćwiczenia w obliczaniu wartości udzielonej pomocy publicznej.
3. Postępowanie przed Prezesem UOKiK

Informacje niezbędne do wydania opinii określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie informacji przekazywanych Prezesowi UOKiK w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz. U. Nr 246, poz. 2467 ze zm.).
a) Prenotyfikacja
b) Uproszczona procedura notyfikacji
c) Postępowanie notyfikacyjne

Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. WE L 83 z 27.3.1999 ze zm.)
• postępowanie wstępne
• formalne postępowanie wyjaśniające

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. wdrażające rozporządzenie Rady nr 659/1999 (Dz. Urz. UE L 140 z 30.4.2004 ze zm.)
• formularze notyfikacyjne
• Interaktywne zgłoszenie dotyczące pomocy państwa

Załącznik I do rozporządzenia nr 794/2004 Część I „Informacje ogólne” Zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 271/2008 z 30.1.2008 r. (Dz. Urz. UE L 82 z 25.3.2008)
a) Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej lub informacji o jej nieudzieleniu z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP
b) Zwrot pomocy publicznej

Decyzja o konieczności zwrotu pomocy – KE
Wykonanie decyzji (odzyskanie pomocy) – wg przepisów prawa krajowego.

Informacje o prelegentach:

Trener Michał Rutkowski - Specjalista w zakresie funduszy unijnych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, doświadczony trener i praktyk. Autor dziesiątek studiów wykonalności oraz analiz dla projektów, które otrzymały dofinansowanie w perspektywie 2007-2013 (RPO, POIŚ, POIG, POPW). Przeprowadził ponad 500 szkoleń i warsztatów dla pracowników administracji publicznej. Uczestnik licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych, Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Związku Banków Polskich, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Był bezpośrednio zaangażowany w tworzenie systemu monitoringu oraz ewaluacji Funduszy Strukturalnych w Polsce. Zarządzał licznymi projektami finansowanymi ze środków UE, Banku Światowego, pomocy bilateralnej. Wykonywał ekspertyzę z zakresu funkcjonowania polityki regionalnej UE na zlecenie Senatu RP. Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Autor szeregu opracowań, ekspertyz, opinii dotyczących praktycznego funkcjonowania funduszy strukturalnych m.in. na zlecenie Senatu RP, Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 550 netto

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe serwis kawowy, lunch imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika ankieta oceniająca szkolenie test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu.

Wydarzenie: POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS W RAMACH RPO 2014-2020