Pomoc publiczna. Modernizacja zasad udzielania pomocy publicznej w perspektywie 2021-2027

O szkoleniu

Najważniejsze elementy poruszane w trakcie zajęć: identyfikacja pomocy publicznej w specyfice obszarów nieoczywistej działalności gospodarczej, przypadki identyfikacji pomocy publicznej w trakcie oraz po zakończeniu realizacji projektu, główne przeznaczenia pomocy publicznej: regionalna, ochrona środowiska, badania i rozwój, ogólny interes gospodarczy, pomoc antykryzysowa, praktyczne spojrzenie na elementy pozwalające wykluczyć występowanie pomocy publicznej: test prywatnego inwestora/wierzyciela/sprzedawcy, zasada pari passu, spojrzenie na planowane oraz anonosowane zmiany w zasadach udzielania pomocy publicznej w kolejnej perspektywie finansowej.

Szkolenie dotyczy przepisów, które będą obowiązywały do 31.12.2023 r., za wyjątkiem pomocy regionalnej, która obowiązuje do końca 31.12.2021 r. Na szkoleniu zostaną omówione nowe Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy Państwa, które opublikowała Komisja Europejska 19.04.2021 r. Zmienione wytyczne wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Program szkolenia zawiera najnowsze informacje o pomocy publicznej w ramach kolejnych tarcz antykryzysowych uruchamianych począwszy od 1.04.2020.

Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia:

 • nabycie oraz podniesienie kompetencji związanych z oceną występowania, kwalifikowalnością oraz regułami udzielania pomocy publicznej (w szczególności pomocy regionalnej) i de minimis w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz 2021-2027
 • uzyskanie wiedzy na temat nowych instrumentów szybkiego reagowania w walce z epidemią COVID-19.

Na szkoleniu omówimy, przedstawimy i wyjaśnimy:

 • podstawowe pojęcia związane z udzielaniem pomocy publicznej oraz de minimis,
 • pomoc Państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście epidemii COVID-19,
 • krajowe przepisy proceduralne odnoszące się do pomocy publicznej oraz de minimis,
 • zakres stosowania uregulowań w zakresie pomocy publicznej oraz de minimis;
 • obowiązki podmiotów udzielających pomocy i beneficjentów pomocy publicznej oraz de minimis;
 • praktyczne przełożenie wspólnotowych przepisów dotyczących udzielania pomocy de minimis na instrumenty wsparcia przedsiębiorców.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do osób, których praca zawodowa związana jest z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj. Instytucji Zarządzających oraz Pośredniczących w Programach Operacyjnych, a także do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz specjalnych stref ekonomicznych.

Program szkolenia

 1. Test pomocy publicznej – identyfikacja oraz wykluczanie pomocy publicznej na rzeczywistych przykładach:
  1. pojęcie działalności o charakterze gospodarczym w prawie wspólnotowym,
  2. przesłanka angażowania zasobów państwa (środków publicznych),
  3. przesłanka korzyści ekonomicznej (przysporzenia),
  4. przesłanka selektywności wsparcia,
  5. przesłanka zakłócenia konkurencji oraz wpływu na wymianę handlową,
  6. brak wpływu na wymianę handlową – warunki wykluczenia przesłanki,
  7. pomoc publiczna a pomoc de minimis – różnice.
    
 2. Realizacja projektów infrastrukturalnych w kontekście pomocy publicznej:
  1. wpływ wyroku ETS w sprawie Leipzig-Halle na realizację projektów infrastrukturalnych,
  2. poziomy występowania pomocy publicznej: dofinansowanie projektu, dysponowanie przez beneficjenta produktami projektu oraz wykorzystanie produktów projektu,
  3. zakup oraz sprzedaż nieruchomości, w tym nieruchomości wytworzonych w ramach projektu,
  4. wykorzystanie infrastruktury do tzw. pomocniczej działalności gospodarczej - warianty,
  5. wprowadzenie do mechanizmu monitorowania oraz wycofania; legalizacja pomocy publicznej.
    
 3. Przypadki występowania pomocy publicznej w obszarach:
  1. rewitalizacji i mieszkalnictwa,
  2. ochrony zdrowia i opieki społecznej,
  3. edukacji oraz opieki nad dziećmi,
  4. projektów miękkich,
  5. gospodarki wodno-ściekowej,
  6. sieci przesyłowych.
    
 4. Wymiar finansowy pomocy publicznej:
  1. koszty kwalifikowane a koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą,
  2. specyfika ekwiwalentu dotacji brutto,
  3. pomoc publiczna a projekt generujący dochód,
  4. pomoc publiczna w kontekście projektu hybrydowego.
    
 5. Wspólnotowe przepisy dot. pomocy publicznej w perspektywie 2021-2027. Perspektywa 2014-2020 a perspektywa finansowa 2021-2017 (najistotniejsze zmiany):
  1. przegląd rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis (propozycja skorygowanego progu uwzględniającego inflację oraz poprawa wymogów w zakresie przejrzystości),
  2. wytyczne w sprawie pomoc regionalnej wraz z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027,
  3. nowelizacja rozporządzenia Komisji w sprawie wyłączeń blokowych,
  4. zasady ramowe dotyczące pomocy na badania, rozwój oraz innowacje,
  5. wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska oraz cele związane z energią z 2022 r.,
  6. tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy.
    
 6. Efekt zachęty.
   
 7. Usługi w ogólnym interesie gospodarczym:
  1. oczywisty błąd w zdefiniowaniu usługi użyteczności publicznej,
  2. zasady wyliczania rekompensaty,
  3. praktyczne przypadki z transportu oraz gospodarki odpadami.
    
 8. Pomoc de minimis:
  1. zakres stosowania,
  2. pułapy pomocy
  3. szczegółowe omówienie definicji jednego przedsiębiorstwa.
    
 9. Pomoc regionalna:
  1. koszty kwalifikowane,
  2. inwestycja początkowa,
  3. obowiązek utrzymania inwestycji w regionie,
  4. pojęcie jednostkowego projektu inwestycyjnego,
  5. intensywność pomocy.
    
 10. Pomoc publiczna (inwestycyjna) przewidziana w wyłączeniu blokowym:
  1. pomoc na ochronę środowiska, w tym infrastruktura energetyczna,
  2. badania i rozwój, w tym infrastruktura badawcza,
  3. pomoc na działania rewitalizacyjne w obszarach zdegradowanych,
  4. pomoc na infrastrukturę lokalną,
  5. kultura, sport i rekreacja.
    
 11. Monitoring i sprawozdawczość pomocy publicznej (SHRIMP2), pozostałe obowiązki podmiotów udzielających pomocy oraz beneficjentów pomocy.
   
 12. Tryby udzielania pomocy państwa, pojęcie programu pomocowego oraz pomocy indywidualnej:
  1. pięć trybów podstawowych oraz jeden szczegółowy,
  2. konsekwencje związane z udzielaniem pomocy państwa poza programem pomocowym,
  3. przypadki notyfikacji pomocy do Komisji Europejskiej – procedura zgłoszenia zamiaru udzielenia pomocy oraz akceptacji; postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską,
  4. udzielanie pomocy bez zgody Komisji Europejskiej lub niezgodnie z decyzją podjętą przez Komisję Europejską,
  5. skargi w sprawie pomocy państwa.
    
 13. Ćwiczenia i warsztaty realizowane w trakcie zajęć:
  1. identyfikacja działalności o charakterze gospodarczym gospodarczej w projekcie (wspólnotowa definicja przedsiębiorstwa),
  2. pojedynczy organizm gospodarczy, w tym w kontekście MŚP – ocena statusu przedsiębiorstwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na powiązania osobowe i kapitałowe,
  3. ocena inwestycji początkowej oraz efektu zachęty.
  4. przekształcenia własnościowe i ich wpływ na limit pomocy de minimis – przekształcenie spółek osobowych w kapitałowe, łączenie i dzielenie spółek, zmiana wspólników spółek cywilnych, itp.,
  5. badanie zgodności z zasadami pomocy de minimis – badanie dopuszczalnej wielkości pomocy ze względu na sektor działalności, ocena formularza informacyjnego, wydawanie zaświadczeń i sprawozdawczość z udzielonej pomocy.
    
 14. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

2 dni, 09.00-16.00

Prelegenci

Praktyk w zakresie pomocy publicznej z doświadczeniem nabytym w takich instytucjach jak: Ministerstwo Gospodarki, Grupa Doradcza Sienna czy Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych, jest specjalistą zakresie pomocy horyzontalnej (działalność badawczo-rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, zatrudnienie, szkolenia) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane realizacją OP Przedsiębiorczość).

W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w komisji europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz iob. Doradca MRR w zakresie pomocy publicznej w PO Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka.

Od klilku lat prowadzi szkolenia z zakresu pomocy publicznej w kontekście RPO dla pracowników urzędów marszałkowskich (także dla instytucji pośredniczących), PO KL - dla pracowników urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich urzędów pracy, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Jest również wykładowcą na kilku kierunkach studiów podyplomowych.

Autor artykułów do ogólnopolskich dzienników oraz współautor specjalistycznych publikacji i opracowań z zakresu pomocy publicznej.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!