Szkolenie

Pomoc publiczna w nowej perspektywie 2014-2020 i nowe rozszerzenie wyłączenia grupowego Nowe Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 ©

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA : 990 PLN
Czy wiesz, że...
...Rozporządzenie (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu wygasło w dniu 30 czerwca 2014 r. i 17 czerwca 2014 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014, które rozszerza wyłączenia grupowe o nowe kategorie pomocy państwa.

Cel szkolenia
Udział w szkoleniu pozwoli lepiej przygotować się do pierwszych konkursów w ramach perspektywy 2014-2020 w kontekście pomocy publicznej i zminimalizować ryzyko zwrotu środków z uwagi na nie dostrzeżenie tego problemu.
Kto powinien wziąć udział?
Odbiorcy szkolenia

Przyszli beneficjenci funduszy unijnych, jak również pracownicy instytucji zajmujących się szeroko rozumianą dystrybucją funduszy.

Program szkolenia

Program


Pomoc publiczna 2014-2020
Pojęcie pomocy publicznej
Test pomocy publicznej
Dopuszczalność pomocy publicznej
Definicja przedsiębiorcy
Procedura akceptacji i monitoringu udzielania pomocy publicznej
Występowanie pomocy publicznej w wybranych typach projektów w świetle rozporządzenia 651/2014

Pomoc regionalna
Pomoc dla MŚP
Pomoc na dostęp MŚP do finansowania
Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną
Pomoc szkoleniowa
Pomoc przeznaczona na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych
Pomoc na ochronę środowiska
Pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi
Pomoc o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów
Pomoc na infrastrukturę szerokopasmową
Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną
Pomoc na infrastrukturę lokalną

Pomoc de minimis w świetle nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej WE nr 1407/2013

Ćwiczenia związane z udzielaniem pomocy de minimis - rozporządzenie Komisji Europejskiej WE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
Pomoc de minimis, a pomoc publiczna – zalety stosowania pomocy de minimis.
Maksymalna kwota pomocy de minimis – ustalanie limitu pomocy de minimis.
Kumulacja pomocy de minimis – przykłady kumulacji, pomoc de minimis udzielana jako uzupełnienie pomocy udzielanej w ramach innych przeznaczeń.
Definicja trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.
Pomoc de minimis a ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie informacji przekazywanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – ćwiczenia w wypełnianiu formularza, szczegółowa analiza trudnej sytuacji ekonomicznej oraz kumulacji pomocy.Monitorowanie pomocy de minimis – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 34, poz. 174) – ćwiczenia w wypełnianiu zaświadczeń.

Obliczanie wartości udzielonej pomocy publicznej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, ze zm.) – ćwiczenia w obliczaniu wartości udzielonej pomocy publicznej.

Postępowanie przed Prezesem UOKiK

Informacje niezbędne do wydania opinii określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie informacji przekazywanych Prezesowi UOKiK w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz. U. Nr 246, poz. 2467 ze zm.).

Prenotyfikacja
Uproszczona procedura notyfikacji
Postępowanie notyfikacyjne

Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. WE L 83 z 27.3.1999 ze zm.)
postępowanie wstępne
formalne postępowanie wyjaśniające
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. wdrażające rozporządzenie Rady nr 659/1999 (Dz. Urz. UE L 140 z 30.4.2004 ze zm.)
formularze notyfikacyjne
interaktywne zgłoszenie dotyczące pomocy państwa
Załącznik I do rozporządzenia nr 794/2004 Część I „Informacje ogólne” Zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 271/2008 z 30.1.2008 r. (Dz. Urz. UE L 82 z 25.3.2008)

Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej lub informacji o jej nieudzieleniu z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP
Zwrot pomocy publicznej

Decyzja o konieczności zwrotu pomocy – KE
Wykonanie decyzji (odzyskanie pomocy) – wg przepisów prawa krajowego.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
Michał Rutkowski

Koordynator Krajowego Systemu Przygotowań
do Funduszy Strukturalnych (KSP). W latach 2001-2003 zarządzał dotacją Banku Światowego
dla Ministerstwa Finansów na stworzenie
w Polsce systemu monitoringu i ewaluacji funduszy Unii Europejskiej po akcesji. Uczestniczy w pracach licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów
i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 2 - 3 marca 2015
GOLDEN FLOOR

02-222 Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
-
990 PLN
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się
Cena 2
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!