Poprawność językowa i prosty język w komunikacji formalnej – szkolenie dla administracji, instytucji kultury i oświaty

O szkoleniu

W trakcie zajęć omawiamy istotę prostego języka w komunikacji formalnej – zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Uczestnicy poznają najważniejsze zasady upraszczania tekstów, a także prawidła prostej i poprawnej polszczyzny niezbędne do redagowania tekstów zgodnych z obowiązującą normą językową.

Podczas szkolenia przedstawiamy najważniejsze kwestie związane ze stosowaniem normy językowej w praktyce:

 • mniej znane prawidła interpunkcyjne i ortograficzne (w tym pisownia skrótów i skrótowców)

 • zasady odmiany imion i nazwisk

 • zasady budowy prostych i poprawnych zdań

 • stosowanie właściwego słownictwa w korespondencji oficjalnej

Cel szkolenia:

 • poznanie zasad poprawności językowej w korespondencji oficjalnej

 • powiązanie kwestii normy językowej z praktyką komunikacyjną

 • wiedza na temat tego, jak upraszczać komunikaty zgodnie z zasadami poprawnej polszczyzny 

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • większe umiejętności posługiwania się prostą i poprawną polszczyzną w komunikacji pisemnej

 • eliminacja istniejących błędów w dokumentach i szablonach

 • usprawnienie komunikacji na linii urząd/firma – klient

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • zasadach prostego języka w komunikacji oficjalnej (korespondencji urzędowej czy biznesowej, stosowania poprawnej polszczyzny w tworzonych przez siebie dokumentach)

 • roli świadomości językowej i roli kultury języka w korespondencji oficjalnej

 • sposobach prostszego wyrażania myśli w formie pisemnej

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • rozstrzygania dylematów ortograficznych związanych z pisownią małą i wielką literą, pisownią łączną i rozłączną itd.

 • odmiany imion i nazwisk w komunikacji publicznej

 • tworzenia zdań prostszych dla odbiorcy, a jednocześnie zgodnych z normą językową

 • stosowania konkretnych słów niezbędnych w codziennej komunikacji oficjalnej 

Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy administracji publicznej (urzędy centralne i samorządowe, sądy, instytuty państwowe)

 • pracownicy instytucji kultury i oświaty (domy kultury, biblioteki, szkoły i uczelnie)

 • firmy prywatne dbające o wizerunek w korespondencji oficjalnej 

Program szkolenia

 1. ZASADY PROSTEGO JĘZYKA W KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ
   

  1. CO TO JEST prosty język w komunikacji publicznej

  2. PO CO NAM prosty język w komunikacji publicznej

  3. JAKIE SĄ ZASADY prostej polszczyzny – sześć zasad prostego języka w komunikacji publicznej

  4. JAK BYĆ (BARDZIEJ) ZROZUMIAŁYM w komunikacji publicznej
    

 2. ZAPIS W TEKSTACH OFICJALNYCH
   

  1. ORTOGRAFIA

   • prawidłowe stosowanie wielkich i małych liter

   • pisownia łączna i rozdzielna - jak się nie pogubić, zasady

   • „pisownia z kreseczką”, czyli prawidłowe zastosowanie łącznika i myślnika (półpauzy)

   • pisownia wyrazów z cząstką „nie”
     

  2. INTERPUNKCJA

   • prawidłowe stosowanie kropki

   • prawidłowe stosowanie przecinka

   • stosowanie pozostałych znaków interpunkcyjnych (średnik, cudzysłów, dwukropek)

   • prawidłowa interpunkcja w datach, wyliczeniach, numeracjach
     

  3. ZAPIS SKRÓTÓW I SKRÓTOWCÓW
    

 3. GRAMATYKA I LEKSYKA TEKSTÓW URZĘDOWYCH
   

  1. FLEKSJA

   • błędy związane z odmianą wyrazów

   • odmiana imion i nazwisk

   • odmiana trudniejszych form wyrazowych
     

  2. SKŁADNIA

   • błędne konstrukcje zdaniowe

   • jak uniknąć nieprecyzyjności wypowiedzi tekstowych

   • prawidłowy szyk zdań złożonych
     

  3. LEKSYKA

   • moda językowa

   • terminologizacja tekstu

   • konstrukcje pleonastyczne i tautologiczne
     

 4. JAK ROBIĆ TO LEPIEJ? REKOMENDACJE I ĆWICZENIA
   

  1. Ćwiczenia usprawniające komunikację z klientem

   • weryfikowanie zapisu tekstów

   • gramatyka tekstów urzędowych (budowa zdań)

   • spójność między zdaniami i między akapitami

   • stylistyka tekstów urzędowych
     

  2. Podsumowanie – rekomendacje 

Czas trwania

godz. 10.00-16.00 

Prelegenci

Ekspert z zakresu poprawnej polszczyzny, wykładowca akademicki. Od 2007 roku szkoli instytucje publiczne (ministerstwa, sądy, instytucje oświatowe, naukowe) oraz firmy prywatne. Wykładowca akademicki, współpracuje z mediami i instytucjami edukacyjnymi, z doświadczeniem w pracy w administracji. Doktor nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Polonistyki UW. 

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Platforma Zoom
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

szkolenie online
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!