Szkolenie: POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE PO NOWELIZACJI 2017

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/postepowanie-administracyjne-po-nowelizacji-2017-69812

Informacje o szkoleniu

 • POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE PO NOWELIZACJI 2017


  ID szkolenia: 69812
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Administracja publiczna
 • Adres szkolenia:

  Lublin
  Al. Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 22.01.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z licznymi zmianami legislacyjnymi wprowadzanymi od 1 czerwca 2017 r. do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Planowana nowelizacja Kpa jest jedną z najistotniejszych i najobszerniejszych nowelizacji postępowania administracyjnego. Kluczowe zmiany dotyczą zasad ogólnych prowadzenia postępowania administracyjnego, rodzajów wydawanych rozstrzygnięć administracyjnych, współdziałania organów oraz zasad wymierzania administracyjnych kar pieniężnych. Omówione zostaną również nowe instytucje wprowadzone na stałe do postępowania administracyjnego, takie jak: mediacja, postępowania uproszczonego, umowa administracyjna oraz ponaglenie organu.
Podczas szkolenia oprócz przedstawienia znowelizowanych regulacji prawnych analizą objęte zostaną skutki wpływu tych regulacji na działania organów administracji publicznej. Szkolenie umożliwi przygotowanie pracowników administracji do stosowania znowelizowanych przepisów po 1 czerwca 2017 r.

Szkolenie skierowane jest do:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA
1. Cel i zakres nowelizacji Kpa.

2. Nowe zasady ogólne.
a) zasada rozstrzygania wątpliwości co do treści normy prawnej na korzyść strony - „in dubio pro libertate”,
b) zasada współdziałania organów,
c) zasada prowadzenia postępowania w oparciu o zasadę proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania stron oraz nieodstępowania od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym,
d) zasada ugodowego załatwiania spraw,
e) wyjątki od zasady dwuinstancyjności,
f) zasada rozstrzygania wątpliwości co do stanu faktycznego na korzyść strony – wyłączenia.

3. Bezczynność organu, przewlekłe prowadzenie sprawy, ponaglenie.
a) definicja bezczynności i przewlekłości
b) ponaglenie – jako środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości,
c) tryb rozpoznania ponaglenia.

4. Zmiany w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika.
5. Nowe zasady doręczeń drogą elektroniczną.
6. Zawiadomienie w trybie publicznego obwieszenia – nowe zasady.
7. Zmiany w zakresie obliczania terminów.
8. Poświadczanie przez pracownika zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
9. Nowe obowiązki organu w zakresie informowania stron postępowania, zmiana zasad informowania o terminie rozprawy.
10. Mediacja – zasady i tryb prowadzenia.
a) charakter spraw pozwalających na przeprowadzenie mediacji,
b) czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia,
c) osoby uprawnione do prowadzenia mediacji,
d) koszty mediacji.

11. Współdziałanie organów – usprawnienie współdziałania i posiedzenie w trybie współdziałania.
12. Zmiany w zakresie składników decyzji oraz jej uzasadnienia.
13. Ugoda administracyjna – nowe zasady zawierania.
14. Milczące załatwienie sprawy.
a) termin milczącego załatwienia sprawy,
b) zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy i możliwość weryfikacji prawidłowości milczącego załatwienia sprawy.

15. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania – warunki i skutki.
16. Uzupełniające postępowanie dowodowe prowadzone przez organ odwoławczy – nowe zasady prowadzenia.
17. Zmiana katalogu rozstrzygnięć w postępowaniu odwoławczym.
18. Zmiana w zakresie podstaw stwierdzenia nieważności decyzji.
19. Postępowanie uproszczone - zasady i tryb prowadzenia.
20. Administracyjne kary pieniężne.
a) przesłanki wymiaru kary,
b) podstawy odstąpienia od nałożenia kary,
c) termin przedawnienia nakładania i egzekucji kary,
d) warunki i zasady udzielania ulg w spłacie kary.
21. Europejska współpraca administracyjna.
22. Przepisy przejściowe.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Trener
Atutem naszych szkoleń są wybitni, uznani trenerzy. Do każdego z tematów szkoleniowych wyznaczone zostały osoby z bogatym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami, przede wszystkim praktycy.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 350 zł netto - 430,50 zł brutto
 • 350 zł netto - 430,50 zł brutto

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Szkolenie, kurs: POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE PO NOWELIZACJI 2017