Szkolenie: POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE PO NOWELIZACJI

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/postepowanie-administracyjne-po-nowelizacji-70466-id8

Informacje o szkoleniu

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy nt. zmian legislacyjnych wprowadzonymi od 1 czerwca 2017 r do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, oraz poprawnej interpretacji nowych przepisów proceduralnych stosowanych w administracji publicznej.

Szkolenie umożliwi przygotowywanie przez pracowników administracji do poprawnego stosowania znowelizowanych przepisów w prowadzonych postępowaniach. Posiądą umiejętność zgodnego z prawem współdziałania organów oraz zasad wymierzania administracyjnych kar Pieniężnach i wydawania rozstrzygnięć administracyjnych

Omówione zostaną również nowe instytucje wprowadzone na stałe do postępowania administracyjnego, takie jak: mediacja, postępowania uproszczonego, umowa administracyjna oraz ponaglenie organu.

Nabyta wiedza wyeliminuje błędy pracowników które będą miały wpływ na obywateli. Pracownik po zrealizowanym szkoleniu / po uzyskanej wiedzy będzie w sposób pewniejszy podchodził do obowiązków służbowych. Szkolenie przygotuje Uczestnika do prawidłowego prowadzenia postępowania administracyjnego z zastosowaniem nowych uinstytucji i rozwiązań kodeksowych, prawidłowego redagowania i wydawania decyzji administracyjnych i innych aktów zgodnie z nowymi wymaganiami, oraz stosownego rozróżniania spraw, w których KPA ma zastosowanie, od spraw których załatwienie nie wymaga stosowania przepisów postępowania administracyjnego.

KORZYŚCI

Korzyścią szkolenia jest uzyskanie nie tylko teoretycznej wiedzy na temat poszczególnych zmian wprowadzonych do Kodeksu postępowania administracyjnego ale przede wszystkim otrzymanie istotnych wskazówek dotyczących ich zastosowania w praktyce.

Atutem szkolenia jest zilustrowanie, w szerokim zakresie, poszczególnych zagadnień związanych z procedurą administracyjną orzecznictwem wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji rządowej oraz samorządowej, osób dla których stosowanie Kodeksu Postępowania Administracyjnego wymaga analizy praktycznych zagadnień oraz zapoznania się z nowym orzecznictwem dotyczącym przepisów KPA.

Program szkolenia:

1. Cel i zakres nowelizacji Kpa.

2. Nowe zasady ogólne.
a) zasada rozstrzygania wątpliwości co do treści normy prawnej na korzyść strony - „in dubio pro libertate”,
b) zasada współdziałania organów,
c) zasada prowadzenia postępowania w oparciu o zasadę proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania stron oraz nieodstępowania od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym,
d) zasada ugodowego załatwiania spraw,
e) wyjątki od zasady dwuinstancyjności,
f) zasada rozstrzygania wątpliwości co do stanu faktycznego na korzyść strony – wyłączenia.

3. Bezczynność organu, przewlekłe prowadzenie sprawy, ponaglenie.
a) definicja bezczynności i przewlekłości
b) ponaglenie – jako środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości,
c) tryb rozpoznania ponaglenia.

4. Zmiany w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika.

5. Nowe zasady doręczeń drogą elektroniczną.

6. Zawiadomienie w trybie publicznego obwieszenia – nowe zasady.

7. Zmiany w zakresie obliczania terminów.

8. Poświadczanie przez pracownika zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.

9. Nowe obowiązki organu w zakresie informowania stron postępowania, zmiana zasad informowania o terminie rozprawy.

10. Mediacja – zasady i tryb prowadzenia.
a) charakter spraw pozwalających na przeprowadzenie mediacji,
b) czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia,
c) osoby uprawnione do prowadzenia mediacji,
d) koszty mediacji.

11. Współdziałanie organów – usprawnienie współdziałania i posiedzenie w trybie współdziałania.

12. Zmiany w zakresie składników decyzji oraz jej uzasadnienia.

13. Ugoda administracyjna – nowe zasady zawierania.

14. Milczące załatwienie sprawy.
a) termin milczącego załatwienia sprawy,
b) zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy i możliwość weryfikacji prawidłowości milczącego załatwienia sprawy.

15. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania – warunki i skutki.

16. Uzupełniające postępowanie dowodowe prowadzone przez organ odwoławczy – nowe zasady prowadzenia.

17. Zmiana katalogu rozstrzygnięć w postępowaniu odwoławczym.

18. Zmiana w zakresie podstaw stwierdzenia nieważności decyzji.

19. Postępowanie uproszczone - zasady i tryb prowadzenia.

20. Administracyjne kary pieniężne.
a) przesłanki wymiaru kary,
b) podstawy odstąpienia od nałożenia kary,
c) termin przedawnienia nakładania i egzekucji kary,
d) warunki i zasady udzielania ulg w spłacie kary.

21. Europejska współpraca administracyjna.

22. Przepisy przejściowe.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora. (JBD)

Informacje o prelegentach:

R. M.
Absolwent Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Prawa i Administracji. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Autor wielu szkoleń dla administracji publicznej z tematyki ogólnego postępowania administracyjnego, e–administracji i instrukcji kancelaryjnych. Radca prawny. Urzędnik służby cywilnej. Specjalista z zakresu postępowania administracyjnego i postępowania przed sądami administracyjnymi. Pracował w urzędach terenowych organów administracji rządowej obu instancji.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 550 zł - netto

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, lunch, - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, - indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, - istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika - ankieta oceniająca szkolenie - test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu.

Szkolenie, kurs: POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE PO NOWELIZACJI