Szkolenie: POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W PRAKTYCE

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/postepowanie-administracyjne-w-praktyce-68482

Informacje o szkoleniu

 • POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W PRAKTYCE


  ID szkolenia: 68482
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Hotel Ibis Warszawa Ostrobramska
  Ul. Ostrobramska 36
  04-118 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 13.06.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:

  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej podstawowych zagadnień teoretycznych oraz zagadnień praktycznych z zakresu postępowania administracyjnego, która jest niezbędna przy wykonywaniu czynności z zakresu administracji publicznej.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji rządowej oraz samorządowej, osób dla których stosowanie Kodeksu Postępowania Administracyjnego wymaga analizy praktycznych zagadnień oraz zapoznania się z nowym orzecznictwem dotyczącym przepisów KPA.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA
1. Rozpoznanie sprawy administracyjnej:

1.1. art. 1 kpa, elementy sprawy administracyjnej;
1.2. podmiotowy i przedmiotowy zakres obowiązywania kpa;
1.3. pojęcie sprawy administracyjnej;
1.4. uproszczone postępowanie administracyjne w zakresie wydawania zaświadczeń;
1.5. praktyczne rozumienie i stosowanie zasady “lex specialis derogat legi generali”;
1.6. zakres stosowania kpa w poszczególnych sprawach.

2. Organ prowadzący postępowanie administracyjne:

2.1. wyjaśnienie pojęć;
2.2. właściwość rzeczowa i miejscowa organu;
2.3. właściwość instancyjna i delegacyjna oragnu;
2.4. konsekwencje braku właściwości po stronie organu;
2.5. przykłady z praktyki na tle orzecznictwa sądów administracyjnych.

3. Wyłączenia w postępowaniu administracyjnym:

3.1. obligatoryjne i fakultatywne wyłączenie pracownika organu;
3.2. wyłączenie organu;
3.3.wyłączenie członka organu kolegialnego;
3.4.konsekwencje nierozpatrzenia wniosku o wyłączenie;
3.5.przykłady z praktyki na tle orzecznictwa sądów administracyjnych.

4. Strona w postępowaniu administracyjnym:

4.1. legitymacja procesowa w kontekście art.29 kpa;
4.2. pojęcie interesu prawnego i obowiązku prawnego;
4.3. procesowe uprawnienia i obowiązki stron;
4.4. jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną na podstawie przepisów szczególnych: spółki osobowe prawa handlowego, spółki kapitałowe w organizacji, wspólnoty mieszkaniowe;
4.5. zdolność administracyjnoprawna spółek prawa cywilnego;
4.6. uczestnicy postępowania na prawach strony: organizacja społeczna, prokurator, rzecznik praw obywatelskich;
4.7. przykłady z praktyki na tle orzecznictwa sądów administracyjnych.

5. Pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym:

5.1.osoba pełnomocnika;
5.2.rodzaje pełnomocnictw;
5.3.dokument pełnomocnictwa: wzory dokumentów, konsekwencje wadliwych zapisów;
5.4.zagadnienia związane z uwierzytelnienianiem kopii dokumentów;
5.5.przykłady z praktyki na tle orzecznictwa sądów administracyjnych.

6. Zagadnienia "techniczno-procesowe" w postępowaniu administracyjnym:

6.1. terminy załatwiania spraw: terminy ustawowe, instrukcyjne, przekroczenia terminu, okresy niewliczane do terminów załatwienia sprawy;
6.2.obowiązki organu w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, bezczynność organu;
6.3.doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym: forma, tryb, doręczenie małżonkom i pełnomocnikowi, doręczenie zastępcze, konsekwencje wadliwego doręczenia;
6.4. wezwania;
6.5.protokoły i adnotacje;
6.6.przykłady z praktyki na tle orzecznictwa sądów administracyjnych.

7. Postępowanie administracyjne:

7.1.wszczęcie postępowania: z urzędu, na żądanie strony;
7.2.pojęcie podania: wymagania co do formy, danych, trybu wnoszenia, konsekwencje braków podania;
7.3.procedura dowodowa: zasady, obowiązki organu, obowiązki i uprawnienia stron i uczestników postępowania, domniemania i uprawdopodobnienia;
7.4.dokument urzędowy a dokument prywatny;
7.5.udostępnianie akt: prawa strony i osób trzecich na tle uregulowań kpa i ustawy o dostępie do informacji publicznej, aspekty praktyczne.
7.6.przykłady z praktyki na tle orzecznictwa sądów administracyjnych.

8. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym:

8.1. rodzaje i charakterystyka rozstrzygnięć administracyjnych;
8.2. pojęcie decyzji administracyjnej, elementy formalne, prawidłowe uzasadnianie rozstrzygnięć;
8.3. decyzje ostateczne a decyzje prawomocne, wykonalność decyzji, bezprzedmiotowość postępowania;
8.4. decyzje, na podstawie których strona nabyła, bądź nie nabyła prawa;
8.5. przykłady z praktyki na tle orzecznictwa sądów administracyjnych.

9. Postępowanie przezd organem II instancji:

9.1.środki zaskarżenia: odwołanie, zażalenie;
9.2.dopuszczalność wniesienia odwołania: zasada dwuinstancyjności postępowania;
9.3.procedura samokontroli rozstrzygnięcia administracyjnego;
9.4.wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i zakaz "reformationis in peius";
9.5.przykłady z praktyki na tle orzecznictwa sądów administracyjnych.

10. Nadzwyczajne środki zaskarżenia decyzji w postępowaniu administracyjnym:

10.1. wznowienie postępowania;
10.2. uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji;
10.3. uprawnienia administracji rządowej;
10.4. wygaśnięcie decyzji, pojęcie bezprzedmiotowości decyzji.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Dr hab. Rafał Szczepaniak
Specjalizuje się w tematyce prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji (w tym siedmiu książkowych) z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Pod jego redakcją ukazało się jedno z pierwszych opracowań poświęconych Kodeksowi Spółek Handlowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 500zł - +VAT

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, możliwość rezerwacji zakwaterowania za dopłatą, ankieta oceniająca szkolenie,test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE: WWW.ORYLION.PL

Szkolenie, kurs: POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W PRAKTYCE