Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/postepowanie-administracyjne-zagadnienia-praktyczne-szkolenie-28620-id270

Informacje o szkoleniu

 • Postępowanie administracyjne - zagadnienia praktyczne - SZKOLENIE


  ID szkolenia: 28620
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Siedziba Wolters Kluwer Sp. z o.o.
  Płocka 5a
  01-231 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Szkolenie jednodniowe w godzinach 9.30-15.30
 • Organizator szkolenia:

  Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Głównym celem szkolenia jest uporządkowanie i rozszerzenie wiedzy z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Szkolenie ma za zadanie rozwinąć umiejętności interpretacji przepisów oraz stosowania procedury administracyjnej. Podczas szkolenia uczestnikom zostanie przedstawiona bieżąca linia orzecznicza sądów administracyjnych w zakresie Kodeksu Postępowanie Administracyjnego.
Szkolenie oprócz usystematyzowania wiedzy ma jednocześnie odpowiedzieć na trudne pytania związane ze stosowaniem KPA w praktyce.

Szkolenie skierowane jest do:

pracowników administracji publicznej

Program szkolenia:

1. Sprawa administracyjna:

a. rozpoznawanie sprawy administracyjnej(jej poszczególne elementy) - art. 1 k.p.a.
b. rozumienie i stosowanie zasady "lex specialis derogat lex generalis"
c. tzw. procedury kontrolne
d. tzw. procedury wewnętrzne
e. sposoby interpretacji pojęcia"decyzja administracyjna" w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
f. zakres stosowania k.p.a. w poszczególnych sprawach

2. Wyłączenia w postępowaniu administracyjnym:

a. obligatoryjne wyłączenie pracownika organu
b. fakultatywne wyłączenie pracownika organu
c. wyłączenie członka organu kolegialnego
d. wyłączenie organu

3. Strona w postępowaniu administracyjnym:

a. subiektywna i obiektywna legitymacja procesowa strony w postępowaniu administracyjnym
b. interpretacja treści art. 29 k.p.a.
c. procesowe uprawnienia i obowiązki strony w postępowaniu
d. współuczestnictwo procesowe w postępowaniu administracyjnym
e. podmioty na prawach strony (organizacja społeczna, prokurator, rzecznik praw obywatelskich)
f. pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym
g. pojęcie "kuratora osoby nieobecnej"

4. Zagadnienia "techniczno - procesowe" w postępowaniu administracyjnym:

a. terminy w postępowaniu administracyjnym (rodzaje, charakter, sposób obliczania)
b. doręczenia w postępowaniu administracyjnym
c. wezwania oraz inne pisma w postępowaniu administracyjnym
d. protokoły i adnotacje

5. Postępowanie wyjaśniające w postępowaniu administracyjnym:

a. wszczęcie postępowania administracyjnego
b. procedura dowodowa (zasady, obowiązki organu, uprawnienia i obowiązki stron i uczestników postępowania, stosowanie poszczególnych środków dowodowych)
c. postanowienia w postępowaniu wyjaśniającym d. rozprawa administracyjna

6. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym:

a. rodzaje i charakterystyka rozstrzygnięć administracyjnych
b. elementy formalne rozstrzygnięć administracyjnych
c. uzasadnianie rozstrzygnięć administracyjnych
d. sposoby rektyfikacji decyzji administracyjnych
e. wykonalność rozstrzygnięć administracyjnych

7. Środki zaskarżania rozstrzygnięć administracyjnych:

a. odwołanie (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) oraz procedura samokontroli rozstrzygnięcia administracyjnego
b. zasady postępowania odwoławczego
c. zaskarżalność rozstrzygnięć administracyjnych do sądu administracyjnego

8. Postępowania szczególne w kodeksie postępowania administracyjnego :

a. postępowanie w sprawie rozstrzygania sporów o właściwość
b. postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń
c. postępowanie skargowe
d. postępowanie wnioskowe

Informacje o prelegentach:

dr Krzysztof Andrzej Wąsowski - adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1999-2000 doradca Ministra w Ministerstwie Skarbu Państwa, ekspert współpracujący z Biurem Analiz Sejmowych, ekspert prawny w kontrolach prowadzonych przez NIK. Członek Rady Służby Publicznej. Członek Założyciel Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Wspólnik w "A. Horyńska & Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa" w Warszawie, kierujący sprawami administracyjnymi i sądowo-administracyjnymi (posiadający bogate doświadczenie w sprawach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym). Konsultant naukowy sędziego w Trybunale Konstytucyjnym. Członek wielu towarzystw prawniczych, w tym: Polskiego Towarzystwa Legislacji, Stowarzyszenia Edukacji administracji Publicznej, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa. Znawca prawa i postępowania administracyjnego (w szczególności: procedury wydawania decyzji administracyjnych, prawna problematyka transferu informacji, administracyjne procedury gospodarcze, prawo gospodarki nieruchomościami, zarządzanie kryzysowe oraz prawo ochrony środowiska). Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu praktyki stosowania prawa.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 480 cena netto (+23% VAT)

Cena zawiera:

indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia, serwis kawowy i lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.abc.com.pl istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia faxem pod numer 022-535-81-34. Warunki uczestnictwa oraz system rabatowy dostępne na stronie http://www.szkolenia.abc.com.pl/

Wydarzenie: Postępowanie administracyjne - zagadnienia praktyczne - SZKOLENIE